بررسی محاسن و مزايای ارزشيابی توصيفی نسبت به ارزشيابی سنتی

بررسی محاسن و مزايای ارزشيابی توصيفی نسبت به ارزشيابی سنتی
بررسی محاسن و مزايای ارزشيابی توصيفی نسبت به ارزشيابی سنتی
140,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 89 صفحه _ فرمت WORD _ مطالعه موردی: ديدگاه معلمان پايه چهارم شهرستان دالاهو _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

مقدمه :
زماني نه چندان دور، دغدغه هاي سياستگذاران نظام آموزشي كشورمان عمدتاً گسترش كمي آموزش و پرورش بود و تلاش مي شد حتي المقدور ، به تقاضاهاي گسترده ور و به رشد خانواده ها براي آموزش و پرورش فرزندان پاسخ گفته شود و حداقلي از آموزش براي تمامي كودكان فراهم گردد . به سخن ديگر ، دغدغه ي مسئولين در اين مرحله دو موضوع مهم و اساسي بود : نخست ، افزايش دسترسي به آموزش در تمامي نقاط كشور و ديگر ، دسترسي برابر به آموزش(حسني، 1388) .
ارزشيابي يكي از عنصرهاي نظام آموزشي است كه در تعريف آن گفته اند كه ارزشيابي جمع آوري و كاربرد اطلاعات درباره ي يك برنامه ي آموزشي است(سيف، 1364) .
با اينكه ارزشيابي مفهومي جديد است ولي ارزشيابي عملي قديمي است ؛ زيرا هميشه استاد پاگردان خود را از طريق مشاهده ، دادن نمره و تنبيه ارزشيابي كرده است(لوتان كولي، 1375) .
در نظام آموزشي قديم ارزشيابي به صورت كمي ، يعني نتيجه مدار بوده است و بر پايه اعداد و ارقام(20-0) صورت مي گرفته است و نمره ملاك قبولي دانش آموزان به پايه ي بالاتر بود و توجهي به جنبه هاي كيفي موضوع نمي شد . اعداد و ارقام به تنهايي قادر نبودند كه به تحقق رسيدن اهداف آموزش و پرورش را نشان دهند ودر واقع در اين نوع ارزشيابي بيشتر به محفوظات توجه مي شد و به عملكرد دانش آموزان و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان توجه نمي شد و دانش آموزان حق اعتراض به نمره ي مستمر خود را نداشتند(عزيزي، 1387 ).
در حالي كه ارزشيابي تنها به امتحان پاياني يك دوره يا دوره ي تحصيلي محدود نمي شود . بلكه به عنوان وسيله اي براي هدايت مستمر يادگيري دانش آموزان و مقاصد گوناگون همراه با فرايند آموزش و پرورش در جهت تحقق هدف هاي آن به كار مي رود(فرجي، 1392 ) .
در سال هاي اخير دغدغه هاي سياستگذاران نظام آموزشي اندك اندك از رشد كمي « دسترسي به آموزش» به موضوع اساسي تر « بهبود كيفيت » رخ بر گردانده است و توجه به كيفيت از مسائل مورد توجه سياستگذاران شده است ( حسني ، 1388) .
 در رويكرد نو به آموزش و پرورش و تحصيل در مدارس ، ارزشيابي به مثابه يكي از ابزارهاي اساسي تلقتي مي گردد ( آقا زاده ، 1384) .
بنابراين ، با توجه به كاستي هايي كه در نظام ارزشيابي سنتي ذكر شده ، زمينه براي جايگزيني ارزشيابي توصيفي فراهم شد . منظور از روش هاي توصيفي ارزشيابي توجه به رويكردي است كه در آن معلم تغييرات و تحولات ايجاد شده در دانش آموز را با فنون متفاوتي بررسي كرده و به صورت مشروح بر اساس شاخص هاي پيشرفت و يا اهداف از پيش تعيين شده به اطلاع دانش آموز و والدين مي رساند ( لوتان كولي ، 1375) .
طرح ارزشيابي توصيفي باعث افزايش بهداشت رواني در محيط ياددهي – يادگيري از طريق كاهش اهميت نمره ، حذف استرس ، حذف فشار و رقابت مي شود و نيز باعث افزايش علاقه به يادگيري در دانش آموزان و افزايش مشاركت دانش آموزان و والدين آنان در فرايند ارزشيابي تحصيلي مي شود ( احمدي و حمزه بيگي ، 1388 ) .
نتايج يك پژوهش نشان مي دهد كه ميزان علاقه به درس و معلم در دانش آموزان طرح ارزشيابي توصيفي بيشتر از دانش آموزان طرح ارزشيابي كمي بوده است و ميزان اضطراب و استرس دانش آموزان طرح ارزشيابي توصيفي كمتر از دانش آموزان طرح ارزشيابي سنتي ( كمي ) بوده است ( فرجي ، 1392 ) .
بنابراين ، نتايج پژوهش ها حاكي است كه طرح ارزشيابي توصيفي مي تواند مزايايي نسبت به طرح ارزشيابي سنتي ( كمي ) داشته باشد . لذا ، اين پژوهش قصد دارد كه مزاياي ارزشيابي توصيفي نسبت به ارزشيابي سنتي را مورد مطالعه قرار دهد .

فهرست منابع و مآخذ
3- آيراسيان، پيتر و راسل، مايكل،(89-1388)، ترجمه ي هادي كرامتي، سنجش كلاسي(مفاهيم و كاربردها)، تهران: انتشارات بين المللي گاج.
2- آقازاده، محرم،(راهنماي روش هاي نوين تدريس«بر پايه ي پژوهش هاي مغز محور، ساختارگرايي، يادگيري از طريق همياري، فراشناخت و...»)، تهران: آييژ،1384.
1- احمدي، آمنه و حمزه بيگي، طيبه، «راهنماي معلم در ارزشيابي كيفي(توصيفي)» ، تهران: انتشارات نشر كتابهاي درسي ايران، چاپ اول، 1388.
4- اينترنت              http://www.mardomsalari.com
6- بيابانگرد، اسماعيل، روانشناسي تربيتي(روانشناسي آموزش و يادگيري)، تهران: نشر ويرايش،1384.
7-بروكهارت، سوزان،(1389)، ترجمه ي طاهره رستگار،(ارزشيابي توصيفي يعني بازخورد موثر)، تهران: وزارت آموزش و پرورش. معاونت پرورشي، موسسه ي فرهنگي منادي تربيت.
5- بهرنگي، دكتر محمدرضا، مديريت آموزشي و آموزشگاهي، تهران: انتشارات كمال تربيت، چاپ هفتم،1381.
8- حسني، محمد، راهنماي اجراي ارزشيابي كيفي توصيفي در كلاس درس، تهران: هابد،1387.
9- دلاور، علي، روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي(رشته روانشناسي)، تهران: دانشگاه پيام نور،1385 .
10- دلاور، علي، روش تحقيق در علوم تربيتي و روانشناسي، تهران: انتشارات پيام نور، 1383 .
11- دهخدا، علي اكبر، لغت نامه، جلد 32، تهران: انتشارات ادبيات و علوم انساني، 1345.
12- رستگار، طاهره، ارزشيابي در خدمت آموزش، تهران: موسسه ي فرهنگي منادي تربيت، 1382.
13- روزنامه ي نگاه، سال پانزدهم، شماره 282، نيمه ي اول آذرماه 1380.
14- رضابيگي، 1391، «مقايسه ي ميزان عزت نفس و يادگيري خودتنظيمي دانش آموزان طرح ارزشيابي توصيفي با ارزشيابي كمي پايه ي چهارم ابتدايي شهر سنندج در سال تحصيلي 91-1390» ، پايان نامه دوره كارشناسي ارشد، رشته ي روانشناسي تربيتي، دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده علوم تربيتي.
15- سيف، علي اكبر،(اندازه گيري، سنجي و ارزشيابي آموزشي ] ويرايش5  [)، تهران: نشر دوران، چاپ 31، بهار1389 .
16- سيف، علي اكبر، (روانشناسي پرورشي نوين)، جلد ششم، تهران: انتشارات نشر دوران، چاپ دهم، 1389.
17- سرمد، زهره، بازرگان، عباس و همكاران، روش هاي تحقيق در علوم رفتاري، تهران: آگاه، 1377.
18- شعباني، حسن، (مهارت هاي آموزشي و پرورشي ]روش ها و فنون تدريس[)، جلد اول، تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها(سمت)، چاپ بيستم، 1385.
19- شكوهي، مرتضي و قره داغي، بهمن،(مديريت پوشه ي كار، جورچين دانستن، توانستن، و به كار بستن در ارزشيابي كيفي توصيفي)، تهران: انتشارات موسسه ي كورورش، 1388.
20- صالحي، زهرا،(1389)،‌«بررسي اثربخشي ارزشيابي توصيفي به پيشرفت عزت نفس دانش آموزان دختر پايه ي پنجم ابتدايي در سال تحصيلي 89- 1388» ، پايان نامه ي دوره ي كارشناسي ارشد، رشته ي آموزش ابتدايي ، دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده ي علوم تربيتي.
21- عزيزي، آرش،(1388) «بررسي و مقايسه ي تاثير انواع ارزشيابي تحصيلي رايج در مدارس بر پيشرفت دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصيلي 88-1387» ، پايان نامه ي دوره ي كارشناس ارشد، دانشگاه پيام نور سرپل ذهاب.
22- عيسي زاده، توحيد،(1388)، «بررسي و نقايسه ي پيشرفت تحصيلي، مسائل رفتاري و مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان پايه ي سوم ابتدايي شهر مشهد در سال تحصيلي 1388»، پايان نامه دوره ي كارشناسي ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده ي روانشناسي و علوم تربيتي.
23- فراهاني، مهدي، (مقدمه اي بر ارزشيابي كيفي آموخته هاي فراگيران)، تهران: منادي تربيت، چاپ اول، 1384.
24- فهندژ، محبوبه، با همكاري سيدحسين معصومي، آموزش پژوهش محور، خرم آباد، سروش هدايت،1383.
25- فرجي، توران،(1392)، «بررسي علل موفقيت طرح ارزشيابي توصيفي»، پايان نامه ي دوره كارشناسي، دانشگاه پيام نور سرپل ذهاب.
26- كيامنش، عليرضا،روش هاي ارزشيابي آموزشي در رشته علوم تربيتي، تهران: دانشگاه پيام نور،1386.
27- گنجي، حمزه، (1388)، روان سنجي، تهران: انتشارات پيام نور.
28- لوتان كوي، چاپ اول، بهار 1375، ترجمه ي محمد يمني دوزي سرخابي،(آموزش و پرورش تطبيقي)، تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها(سمت).
29- معيري، محمدطاهر،(مسائل آموزش و پرورش)، تهران: اميركبير،چاپ دهم، 1380.
30- معين، محمد، فرهنگ فارسي، تهران: اميركبير، چاپ بيست و يكم، 1383.
31- ناصري، پريوش،(1392)، «بررسي عوامل موثر در مديريت اثربخشي كلاس درس از ديدگاه دبيران زن شهرستان سرپل ذهاب» پايان نامه ي دوره ي كارشناسي، رشته علوم تربيتي ، دانشگاه پيام نور سرپل ذهاب.
32- نادري، عزت اله، سيف سراقي، مريم، روشهاي تحقيق و چگونگي ارزشيابي آن در علوم انساني با تاكيد بر علوم تربيتي ]ويرايش 4[، تهران: بدر، چاپ بيست و ششم، 1384.
33- وكيلان، منوچهر، روش ها و فنون تدريس، تهران: دانشگاه پيام نور، 1385.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه