بررسی و آشنایی با تکنولوژی دات NET

بررسی و آشنایی با تکنولوژی دات NET
بررسی و آشنایی با تکنولوژی دات NET
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 115 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

پيش گفتار    1
بخش اول: .NET Framework   
مقدمه اي درباره .NET    3
-زبان ميانه (IL)    7
-مقدمه اي براي مديريت حافظه .NET    8
-سيستم نوع چارچوب .NET    10
موضوعات سيستم چارچوب.NET    11
-چگونه موضوعات، خود را تعريف مي كنند    11
-عمل پذيري متقابل الگوي موضوع مولفه (Com)    12
فرمهاي ويندوز، كنترل هاي وب و GDT+    12
-ابزارها    15
اسمبلي‏ها، سيستم بسته بندي .NET    15
برنامه نويسي  با صفات (Attributes)    16
امنيت (Security)    17
بخش دوم: زمان اجراي زبان عمومي (CLR)   
-مرور كلي    17
-ساده سازي توسعه    18
پشتيباني ابزار    19
پشتيباني زبان چندگانه    19
- آماده سازي آسان تر مي شود.    20
- جداسازي نرم افزار    21
- وارسي و امنيت نوع.    22
- رابطه CLR با NET.    23
- جزئيات CLR    23
- CLR درزمان اجرا    24
- انواع داده هاي پشتيباني شده توسط CLR    26
- كد و داده هاي اداره شده    29
- رمز اداره نشده و دستيابي به داده ها    30
- COM Interop از طريق CLR    31
- الحاقات اداره شده به C++    36
- پشتيباني از اشكال زدايي     37
- خلاصه    37
-بخش سوم : معرفي Visual Studio . NET   
- محيط توسعه مجتمع (IDE)    38
- بخش A: ناحيه اصلي ويرايش    39
- بخش B: راه حل ها Help , Items , Classes , (Solutions)    39
- راه حل ها و جستجو گر راه حل    40
- پروژه ها     41
- وابستگي هاي پروژه    43
نماي كلاسي (Class View)    44
نماي منبع (Resource View)    44
جستجوگرماكرو (Macro Explorer)    45
-راهنماي دستي    45
-بخش C: جعبه ابزار و Server Explorer    47
بخشD: تكاليف (Tasks)، خروجي (Output)، نتايج جستجو و مشاهدات    49
بخش E: خصوصيات (Properties) راهنماي پويا (Dynamic Help) و برگزيدگان (Favorites)    53
-برنامه‏هاي اشكال زدايي    58
-الفباي تصويري نقطه توقف    60
تنظيمات نقطه توقف پيشرفته    61
-نقطه‏هاي توقف شرطي    62
-شمارش دفعات (Hit Counts)    62
-هنگام مكث رمز چه بايد كرد؟    63
-ضميمه شدن اشكال زدا به يك فرآيند    64
-اشكال زدايي JIT    64
بخش چهارم : برنامه كاربردي نمونه فرمهاي ويندوز (Scribble.NET)    66 
--منابع در .NET    66
-پيج و مهره‏هاي محلي سازي    67
-كلاسهاي مديريت منابع .NET    68
-بدست آوردن فرهنگ مورد نظر    69
- ايجاد منابع متني    70
-استفاده از Visual Studio .NET براي بين المللي كردن     72
-منابع تصويري    73
-استفاده از ليستهاي تصويري    73
-دسترسي برنامه اي به منابع    77
-خلاصه    78
بخش پنجم: ASP.NET   
-وب جديد    79
- اساس ASP.NET    80
-افزودن موارد اصلي    83
-امتحان ايده‏ها    85
-خلاصه    89
بخش ششم : خدمات وب (Web Services)   
-تعريف    89
-Echo Server    91
-ايجاد يك Proxy    93
-مشتري فرمهاي ويندوز    96
-برگرداندن نوع هاي تعريف شده توسط كاربر    99
-ايجاد خدمات رسان    100
-ايجاد مقيد سازيClient    101
-صفت هاي XML    102
-خلاصه    105
بخش هفتم: اطلاعات تفصيلي در مورد تكنولوژي .NET به زبان انگليسي   
فهرست منابع    106
   

فهرست منابع
1-    كتاب .NET Frsamework , C# مترجم: مهندس حوريه شاه حسيني       
2-    سايت اينترنتيWWW.microsoft.com
3-    سايت اينترنتي WWW.devn.com
4-    سايت اينترنتي WWW.SearchwebSerdices.Com
 
پيشگفتار
ما بسوي تغيير ديگري در سكو (Platfrom) پيش مي رويم. درست همانطور كه Dos به Windows تحول پيدا كرد، تكنولوژي .NET نيز تحول ديگراست كه كاربران كامپيوتر لزوم يادگيري آنرا بطور آشكار احساس مي كنند.
دات نت هم يك استراتژي حرفه اي و تجاري براي شركت مايكروسافت است و هم مجموعه اي از برنامه هاي قابل اجرا و پشتيباني است،براي هر آنچه كه بعنوان خدمات وب (Web Services) شناخته مي شوند.
دات نت تلاش مي‏كند تا در نهايت يك محدوده اجرايي براي تمام زبانها ارائه دهد. تا عمل متقابل (interoperate) به هم پيوسته اي با يك سيستم نوع متداول و كتابخانه كلاس پايه داشته باشند به همراه اين Platfrom جديد،  مايكروسافت يك زبان برنامه نويسي براي بهره گيري از تكنولوژي .NET طراحي و پياده سازي نموده كه C# نام دارد برخي از مطالب و مثالهايي كه  در اين مجموعه تحقيقي ارائه شده در مورد اين زبان است.
بر خلافت زبان Visual Basic، مايكروسافت هر دو زبان C# و CLS را به سازمان استانداردهاي ECMA ارائه داده است تا از پذيرش Platfrom و زبان برنامه نويسي C# مطمئن شود. با استفاده از استانداردهاي عمومي بعنوان زير بناي .NET اين شركت اطمينان دارد كه قدرت و ميزان پذيرش اين زبان باعث مي‏شود كه فراتر از زبانها و سيستمهاي صرفاً تجاري گام بردارد.
اين مجموعه تحقيقي كه بعنوان پايان نامه دانشجويي ارائه شده است. مبتني برهفت بخش است كه شش بخش از آن شامل اطلاعات نسبتاً اجمالي در مورد .NET و به زبان فارسي مي باشد كه عبارتند از:
-.NET Platform
-زبان ميانه (IL)
-زبان عمومي (CLR)
-توسعه فرمهايي ويندوز با Visual Studio.NET
-اساس ASP.NET
-خدمات وب (Web Dervices)
و بخش آخر اين مجموعه نيز شامل اطلاعات تفضيلي در مورد .NET و به زبان انگليسي مي باشد.
نماي كلاسي (Class View)
نماي منبع (Resourse Viwe)
جستجوگرماكرو (Macro Xeplorer)
-راهنماي دستي
-بخش C: جعبه ابزار و Server Expiorer
بخشD: تكاليف (Taske)، خروجي (Output)، نتايج جستجو و مشاهدات
بخش E: خصوصيات (Properties) راهنماي پويا (Dynamic Help) و برگزيدگان (Favorites)
-برنامه‏هاي اشكال زدايي
-الفباي تصويري نقطه توقف
-الفباي تصويري نقطه پيشرفته
-نقطه‏هاي توقف شرطي
-شمارش دفعات (Hit Counts)
-هنگام مكث رمز چه بايد كرد؟
-ضميمه شدن اشكال زدا به يك فرآيند
-اشكال زدايي JIT
بخش چهارم : برنامه كاربردي نمونه فرمهاي ويندوز (Scribble.NET)
-تعريف
--منابع در .NET
-پيج و مهره‏هاي محلي سازي
-كلاسهاي مديريت منابع .NET
-بدست آوردن فرهنگ مورد نظر
- ايجاد منابع متني
-استفاده از Visual Studio .NET براي بين المللي كردن
-منابع تصويري
-استفاده از ليستهاي تصويري
-دسترسي برنامه اي به منابع
-خلاصه
بخش پنجم: ASP.NeT
-وب جديد
- اساس ASP.NET
-افزودن موارد اصلي
-امتحان ايده‏ها
-خلاصه
بخش ششم : خدمات وب (Web Services)
-تعريف
-Echo Server
-ايجاد يك Proxy
-مشتري فرمهاي ويندوز
-برگرداندن نوع هاي تعريف شده توسط كاربر
-ايجاد خدمات رسان
-ايجاد مقيد سازيClient
-صفت هاي XML
-خلاصه
بخش هفتم: اطلاعات تصيلي در مورد تكنولوژي .NET به زبان انگليسي
فهرست منابع


مقدمه اي درباره NET.
   يقيناً، ميكروسافت برجسته ترين تحولات را در صنعت رايانه به وجو آورده است. موفقيت هاي DOS ، حاصل تلاش بي وقفه بيل گيتس و استيوبالمر بود، وقتي آنها به IBM اطلاع دادند كه سيستم عاملي براي فروش دارند حركت قابل توجهي در دنياي رايانه ايجاد شد. ميكروسافت با الهام گرفتن از جذابيت اپل مكينتاش سيستم عاملي ايجاد كرد كه به طور گسترده در جهان مورد استفاده قرار گرفت و تحولي دوباره در دنياي رايانه بوجود آورد.
   اكنون، ميكروسافت با ابداع مجدد روشي براي استفاده و برنامه ريزي رايانه ها تحول ديگري در جهان ايجاد كرده است. اگر شما يك برنامه نويس C++ هستيد يا اگر با سيستم عامل ويندوز يا كلاس (رده) خيت بنيادين ميكروسافت (MFC) كار مي كنيد، بدون شك كاملاً تحت تأثير الزامات NET، خواهيد بود.
   اخيراً اينترنت به رسانه اي تبديل شده است كه ما از طريق آن ميتوانيم تجارت كنيم، دوستان خود را ملاقات كنيم، حساب جاري خود را انجام دهيم، بازي كنيم، گپ بزنيم و با اشخاصي كه دوست داريم در تماس باشيم . انجام همه كارها از طريق يك نرم افزار نوشته شده، عملي و امكان پذير شده اند تا ارتباطات ضابطه اينترنت (IP) براي وب جهاني برقرار مي شوند. از آن جا كه وب پيشرفت نموده و پيچيده تر شده است نرم افزار لازم است براي اجراي آن نيز بايد ميليون ها داده IP را به رايانه ما انتقال دهد تا از آن دريافت كند. با استفاده از پست الكترونيكي مرور صفحات وب تعامل (فعل و انفعال) با پايگاه دادهع ها و اجراي برنامه هاي كاربردي توزيع شده بسيار پيچيده تر شده است و در نتيجه مهارت ها و تكنيك هاي برنامه نويسي نيز به ايجاد و حفظ نرم افزاري نياز دارد كه پيچيده تر باشد. يك برنامه نويس، اغلب مواقع (و به طور روزانه) با XML , SOAP , ASP , DCOM . CoM+ COM، و XSL و يك آرايه رو به افزايش از SDK هاي كامل و نيز راهنماييهايي در رابطه با آنها مواجه مي گردد.


فهرست منابع
1-    كتاب .NET Framework , C# مترجم: مهندس حوريه شاه حسيني       
2-    سايت اينترنتيWWW.microsoft.com
3-    سايت اينترنتي WWW.devn.com
4-    سايت اينترنتي WWW.SearchwebServices.Com

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه