بررسی عوامل اقتصادی ، اجتماعی و جمعیتی موثر بر باروری زنان

بررسی عوامل اقتصادی ، اجتماعی و جمعیتی موثر بر باروری زنان
بررسی عوامل اقتصادی ، اجتماعی و جمعیتی موثر بر باروری زنان
170,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 92 صفحه _ فرمت WORD _ مطالعه موردی زنان 49-15 ساله منطقه 9 تهران _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات
مقدمه    2
1-1 بیان مسئله     3
1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق    4
1-3 علت انتخاب موضوع    5
1-4 تاریخچه مطالعات جمعیتی     8
1-5 اهداف پژوهش     10
1-6سوالات تحقیق    10
1-7 فرضیه  های تحقیق    11
1-8 قلمرو تحقیق    11
1-9 مدل های تحقیق    11
1-10 تعاریف عملي و نظري متغیرها    12
1-11 محدودیت ها    15
فصل دوم : چارچوب نظري و پیشینه تحقیق
2-1 چارچوب نظری    17
2-2 نظریه طرفداران افزایش جمعیت    17
2-3 نظریه مخالفان افزایش جمعیت    19
2-4 نظریه طرفداران جمعیت ثابت    22
2-5 نظریه ی طرفداران جمعیت متناسب یا مطلوب    24
2-6 نظریه های باروری    25
2-6-1 تئوری های اقتصادی – اجتماعی باروری    26
2-6-2 تئوری لیبن اشتاین    26
2-6-3 تئوری بکر    27
2-7 تئوری رفتار مصرف کننده و اقتصاد خود باروری    28
2-8 نظریه میکرو اقتصاد باروری    29
2-9 تئوری استیرلین    31
2-10 نظریه پیرامون – مرکز ایسترلین    31
2-11 راه حل دیدگاه اقتصاد باروری     32
2-12 تئوری ارتقاء اجتماعی    32
2-13تئوری تغییر و پاسخ ( k.Davis )     33
2-14 تئوری اشاعه عقب افتادگی فرهنگی     33
2-15 تئوری نوگرایی    34
2-16 مدل جامعه شناختی باروری    36
2-17 مدل های متغیرهای بینابین     37
2-18 تئوری فرهنگی هال    39
2-19 تئوری بیولوژیک یا زیستی باروری    39
2-20 باروری از دیدگاه اسلام    40
2-21 رهیافت کلی    42
2-22 پیشینه تحقیق    43
2-23 تحقیقات در ایران    43
2-24 تحقیقات خارجی     47
2-25 مقایسه نتایج به دست آمده از تحقیقات تجربی در ایران و سایر کشورهای جهان    51

فصل سوم : روش تحقیق
3-1 مقدمه    53
3-2 بررسي مدارك     53
3-3 روش هاي تحقيق    54
3-4 روش تحقیق     56
3-5 جامعه آماری    57
3-6 حجم نمونه    58
3-7 روش نمونه گیری    58
3-8 روش انتخاب حجم نمونه    59
3-9 روش گردآوری اطلاعات    59
3-10 روایی و اعتبار پرسشنامه     60
فصل چهارم : تحلیل داده ها
4-1 یافته های تحقیق    62
4-2 يافته هاي استنباطي ( تحليل فرضيات )    80
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1 نتیجه گیری    87
5-2 پیشنهادات    88
ضمائم و پيوستها     92
پرسشنامه   
منابع و ماخذ   
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                             صفحه
نمودار(2-1) فرآيند نوگرايي و تغييرات ميزان باروري    35
نمودار (2-2) الگوي تجزيه و تحليل جامعه شناسي سطوح باروري    38


فهرست جداول

جدول(4-1) توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه بر حسب سن    63
جدول (4-2) توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه بر حسب سن همسر    64
جدول (4-3) : توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه بر حسب تحصیلات.    65
جدول (4-4) توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه بر حسب تحصیلات همسر    66
جدول (4-5) : توزیع فراوانی ودرصد حجم نمونه بر حسب شغل پاسخگویان    67
جدول (4-6)  توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه بر حسب شغل همسر    68
جدول (4-7) : توزیع فراوانی درصد حجم نمونه بر حسب هزینه خانوار ( میزان درآمد).    69
جدول (4-8) : توزیع فراوانی ودرصد حجم نمونه از فقط و سخنگویان به رضایت از محل زندگی    70
جدول (4-9) : توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه بر حسب وضعیت منزل مسکونی    71
جدول (4-10) : توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه بر حسب تاثیر سن ازدواج بر بارور        72
جدول ( 4-11): توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه بر حسب سن هنگام تولید اولین بارداری        73
جدول (4-12) :توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه بر حسب اینکه چقدر راز تصمیم گیری های شما به همسرتان هماهنگ و همسو است؟    74
جدول (4-13) : توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه بر حسب نظر پاسخگویان در ارتباط با برنامه تنظیم خانواده.    75
جدول (4-14) توزیع فراوانی درصد حجم نمونه.    76
جدول (4-15) :توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه بر حسب تاثیر تحصیلات بر کاهش باروری    77
جدول (4-16) توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه بر حسب علاقه    78
جدول (4-17 ) : توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه بر حسب علاقه همسر    79
جدول شماره 1:توزیع میزان تحصیلات خانواده با میزان باروری    80
جدول شماره 2: توزیع سن ازدواج زنان با میزان باروری    81
جدول شماره 3: متغیر بسته –میزان باروری متوسط درآمد ماهیانه خانواده    82
جدول شماره 4:متغیر وابسته-میزان باروری چقدر از تصمیم گیری های شما در مسائل خانواده با نظر همسرتان هماهنگ و همسو است؟    83
جدول شماره 5: متغیر وابسته –میزان باروری نظر شما در مورد برنامه های تنظیم خانواده چیست؟    84

 

چكيده
در جهان امروز رشد شتابان جمعيت مايه اصلي نگراني هاي بشر در آينده را تشكيل مي دهد ، روند سرسام آور افزايش جمعيت از يك سوو محدوديت منابع از سوي ديگر دست اندكاران امر توسعه را با شگفتي و سر در گمي روبرو ساخته است به طوري كه در صورت نبود منابع لازم براي توسعه و يا عدم تجهيز آن ها در جهت رفع احتياجات بشر افزايش جمعيت به عنوان يكي از موانع اصلي توسعه عمل كرده و به طور مستقيم بر تقليل سطح برخورداري هاي اقتصادي و اجتماعي وارد خواهد شد.
نظر به اهميت رابطه اي بين جمعيت و توسعه براي نيل به توسعه شناخت جمعيت و خصوصيات آن در هر منقطه ضروري مي نمايد . اين شناخت از طريق ارزيابي و تجزيه و تحليل پديده هاي مختلف جمعيتي « چون باروري ، مرگ و مير،‌مهاجرت ، ازدواج ، طلاق زمينه ي مناسب را براي برنامه ريزي هاي مختلف توسعه اقتصادي ،‌اجتماعي و فرهنگي مهيا مي سازد».
در فاصله زماني سه دهة‌گذشتة باروري ايران به طور چشمگيري كاهش يافته است هر چند تا به حال تحقيقاتي در زمينه تبيين كاهش باروري ، ايران صورت گرفته است ، حال مكانيزم تحولات باروري و همچنين عوامل مرتبط به آن همچنان در پرده ابهام قرار دارد .
اين پژوهش عوامل نهادي موثر بر فرآيند انتقال باروري در منطقه 9 تهران با تاكيد بر تحولات خانواده خود در تحليل قرار مي دهد . به بيان دقيقتر، اين مطالعه با پيوند زدن برخي از تحولات اجتماعي چند دهة اخير با رفتارها و ارزش هاي خانوادگي نشان مي دهد كه چگونه برخي از اين فراگردهاي اجتماعي عمده نظير وقوع جنگ و انقلاب و نيز تحولات نگرشي و ارزشي پياپي اين سال ها به مسير و جهت سياري از تحولات خانوادگي ،‌و از جمله بر رفتار ها و نگرش هاي باروري تاثيري اساسي نهاده است.

مقدمه
يكي از مسائل اساسي جهان امروز مسئله جمعيت است توجه به موضوع جمعيت امر جديدي نبوده، بلكه اين موضوع از دير باز مورد توجه دانشمندان ، علما و فلاسفه بوده است . با تمام اين اوصاف واقعيت اين است كه جمعيت هيچ گاه از اهميتي كه امروز داراست برخوردار نبوده است.
عدم تناسب بين رشد جمعيت و رشد امكانات اقتصادي يكي از مشكلات عمده كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه امروزي از جمله « ايران » مي باشد.
كشورهاي جهان سوم ،‌با وجود بهره مندي از بيشترين امكانات مادي و انساني ، منابع عظيم ثروت به لحاظ اقتصادي و اجتماعي در بدترين شرايط به سر مي برند . رشد سريع جمعيت و ناهماهنگي ميان رشد جمعيت و رشد اقتصادي مشكلات عديده اي را در زمينه هاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي ،‌آموزشي ، درماني ، اشتغال و ديگر شاخص هاي توسعه در اين كشورها موجب شده است اما تغييرات جمعيتي نيز يكي از عوامل افزايش يا كاهش جمعيت مي باشد كه متاثر از مؤلفه هاي باروري ، مرگ و مير و مهاجرت است و در جمعيتي كه مهاجرت در آن صورت نمي گيرد مؤلفه هاي باروري ، مرگ و مير است كه باعث ثبات يا تغيير در حجم ، توزيع و تركيب جمعيت مي شود.
باروري به عنوان يكي از اجزاي اصلي رشد جمعيت ، موضوعي است كه همواره مورد توجه قرار گرفته و تحقيقات گسترده دامنه داري در زمينة شناخت عوامل موثر بر آن در ايران و خارج از ايران صورت گرفته است.
بدين لحاظ اندازه گيري و شناخت سطح باروري در هر جامعه ،‌نه تنها در پيش بيني هاي جمعيتي كه اساس و زير بناي برنامه ريزي هاي اقتصادي ،‌اجتماعي و جمعيتي براي امر توسعه لازم است بلكه در ارزيابي شرايط اقتصادي و اجتماعي جامعه مورد مطالعه نيز از شاخص هاي كلان و مهم به شمار مي آيد.
در كشور ايران نيز در سال هاي اخير موفقيت هاي چشمگيري در كنترل مواليد و جلوگيري از رشد شتابان جمعيت حاصل شده به طوري كه بر اساس نتايج سرشماري سال 1385 ميزان رشد سالانه جمعيت چيزي حدود 6/1 درصد بوده است.


منابع و ماخذ:
1- آشفته تهرانی. الف ؛ جمعیت شناسی اقتصادی و اجتماعی و برنامه ریزی نیروی انسانی ، چاپ اول ، انتشارات پرشکده
2- آشفته تهرانی . الف؛ جامعه شناسی و آینده نگری جمعیت ایران ، چاپ اول ، اصفهان ، انتشارات جهاد دانشگاهی
3- آقا ، 5، 1364، بررسی باروری زنان در ایران و رابطه ی آن با شاخص های وضعیت اقتصادی و اجتماعی ، چاپ اول، شیراز، مرکز جمعیت شناسی شیراز.
4- امین؛ 1373، مقدمه ای بر اقتصاد رشد جمعیت، مجموع مقاله های سمینار جامعه شناسی و توسعه ، جلد دوم ، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.
5- بهنام، ج؛ 1348، جمعیت شناسی عمومی، چاپ دوم، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران
6- بهنام، ج؛ 1345 ، جمعیت شناسی عمومی ( جمعیت، ترکیب و حرکات آن )، جلد اول، تهران، انتشارات موسسه مطاعات تحقیقات اجتماعی
7- بیرو، آ؛ 1375، فرهنگ علوم اجتماعی ، ترجمه ی دکتر باقر سارفانی، چاپ دوم، تهران ، انتشارات کیهان
8- پایدارفر، ع؛ 1354، پدیده ی نوگرایی و رابطه آن با میزان باروری ، چاپ اول، اصفهان ، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان
9- تقوی، ن ؛ 1380، جمعیت و تنظیم خانواده، چاپ نهم، تهران، انتشارات کیهان
10- توانایان فرد، ح ؛ 1368، اقتصاد و جمعیت، تهران، چاپ اول ، انتشارات فریخش
11- تیلوری، 5؛ 1368، باروری و جمعیت، ترجمان زهرا پور انصاری و علی ناصری، چاپ اول
12- تمنا، س؛ 1378، مبانی جمعیت شناسی ، چاپ چهارم، تهران، انتشارات پیام نور.
13- جهانفر، م؛ 1377، جمعیت و تنظیم خانواده، تهران، انتشارات همنوا.
14- مجتبی شرق، م؛ 1379، شهر نیشابور ، پایان نامه کارشناسی ارشد جمعیت شناسی، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.
15- حلم سرشت ،پ، دل پیشه، الف، 1384، جمعیت و تنظیم خانواده ، چاپ بیست و سوم ، تهران، انتشارات مهر
16- زنجانی ، ح ؛ 1371، مطالعات تحول جمعیت ایران ،نشریه شماره 27 ، تهران، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات ، شهرسازی و معماری ایران.
17- زنجانی فح؛ 1371، جمعیت و توسعه ، تهران ، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات، شهر سازی و معماری ایران.
18- زنجانی ،ح؛ 1354، جزوه ی درسی کاربرد جمعیت شناسی، تهران ، دانشکده علوم اجتماعی.
19- ساروخانی، ب؛ 1381 ، روش های تحقیق در علوم اجتماعی ، جلد اول ، چاپ هشتم ، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
20- سیفی ف م؛ 1366، پژوهشی در زمینه باروری در مناطق روستایی استان فارس ، تجزیه و تحلیل چند متغیره، زیر نظر آقاجانیان ، شیراز، دانشگاه شیراز.
21- سروی، آ؛ 1340 ،مقدمه ای بر علم جمعیت ، ترجمه جمشید بهنام ، تهران ، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی.
22- شیخی ، م، 1368؛ جامعه شناسی جمعیت و تنظیم خانواده ف چاپ اول تهران ف انتشارات دیدار.
23- فرزاد سیر، ک ؛ 1371 ،عوامل اقتصادی ، اجتماعی و جمعیتی موثر بر باروری در مناطق روستایی استان یزد ، پایان نامه ی کارشناسی ارشد تهران ، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم انسانی.
24- فرزانه ،س؛ 1373، بررسی عوامل اقتصادی ، اجتماعی ف جمعیتی موثر باروری در شهرک یثرب قاسم شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد جمعیت شناسی، دانشگاه تهران ف دانشکده علوم اجتماعی.
25- کاظمی پور، ش؛ 1377، توسعه فرهنگی و تحول باروری در ایران بر اساس یافته های تحقیق ، بررسی رفتار و نگرش وعقاید  سواد آموزان ، آموزشیاران و دست اندرکاران نهضت سوادآموزی، تهران ف نامه پژوهش 1.
26- کاظمی پور، ش؛ 1383، مبانی جمعیت شناسی، چاپ اول ، تهران، مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.
27- کاظمی تکمیلی، ر؛ 1379، بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موثر بر باروری طی سال های 75-65 در کشور، پایان ناخمه کارشناسی ارشد، جمعیت شناسی دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.
28- کتابی ، الف؛ نظریات جمعیت شناسی ، چاپ دوم، تهران ،انتشارات اقبال.
29- گیدنز، آ؛ 1381، مبانی جامعه شناسی ، چاپ هفتم، تهران.
30- کوششی، الف؛ 137، بررسی عوامل موثر در بالا بردن سطح باروری در قسمتی از شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد وادحد دهاتان
31- معزی ، الف؛ 1371، مبانی جمعیت شناسی ، چاپ اول، تهران ، موسسه آوای نور.
32- مهدوی ، م؛ 1373، اصول و مبانی جغرافیایی جمعیت ،چاپ دوم ، دوم،تهران، نشر قدس
33- میرزایی ، م؛ 1372، جوه درسی جمعیت شناسی اقتصادی- اجتماعی و پژوهشی، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.
34- مدرس، ک؛ 1374، جمعیت جهان و روند رشد آن ، فصل نامه  علوم اجتماعی  تهران، دانشکده علوم اجتماعی.
35- نوروزی، ل؛ 1375، بررسی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان باروری زنان در ایران ، تهران ، مجله برنامه و بودجه ، شماره 30.


منابع انگلیسی
1. Caldwell J.C,(1976) Toward a restatement of demojruphic transition theory population and development review.
2. Hull and Hull, V;(1997) politics cultre and fertility; "Transition in Indonesia"

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه