بررسی خصوصيات مديران مدارس شهری و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدبران

بررسی خصوصيات مديران مدارس شهری و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدبران
بررسی خصوصيات مديران مدارس شهری و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدبران
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 110 صفحه _ فرمت word _ مطالعه موردی مدیران مدارس شهرستان ساوجبلاغ _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

چكيده
اين تحقيق كه با عنوان بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدبران انجام شده است از نوع تحقيقات توصيفي مي‌باشد .

اهداف مد نظر تحقق
1- بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مديران .
2- ارائه پيشنهادها و راه حلهاي مناسب به مسئولين به منظور بهبود فرايند مديريت و آموزش مديران .

در ارتباط با اهداف موفق سئوالات زير نيز براي محقق مطرح بوده است .
1- آيا انتخاب مديران با شرايط مندرج در آيين نامه انتصاب مطابقت دارد ؟
2- آيا مديران مدارس دوره هاي كار آموزي و آموزش ضمن خدمت مورد نياز پست مورد تصدي خود را گذرانده اند ؟

جامعه آماري
جامعه آماري را كليه مديران شهري شهرستان ساوجبلاغ كه تعداد آنها 92 نفر مي باشند تشكيل مي‌دهد .

ابزار گردآوري اطلاعات
ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه اي است كه شامل 15 سؤال ( 13 سؤال پاسخ بسته و 2 سئوال پاسخ باز ) مي باشد .

اطلاعات به دست آمده در برگيرنده نتايج زير بوده است :
1- انتصاب مديران بر اساس ضوابط مندرج مندرج در دستورالعمل بوده است .
2- مديران از نظر گذراندن دوره هاي ضمن خدمت با كمبود جدي مواجه مي باشند .

بر اساس نتايج بدست آمده پيشنهاد مي گردد كه :
1- بكار گيري مديران آموزش ديده در پستهاي مديريتي بري دست يافتن به كارآيي بيشتر
2- فراهم آوردن آموزشهاي مكاتبه اي و گواهي معتبر و تشويق مديران در امر آموزش .
3- حداقل سالي دو جلد كتاب جديد در رابطه با مديريت آموزشي در اختيار مديران جهت مطالعه قرار گيرد و از آن آزمون بعمل آيد بر اساس نتايج حاصله گواهي ضمن خدمت صادر گردد .
4- پيشنهاد مي شود جهت يافتن اطلاعات دقيق و كامل تحقيق جداگانه با تفكيك سه مقطع ( ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه ) در شهرستان ساوجبلاغ صورت گيرد .
 
فهرست مطالب

فصل اول : كليات
•     مقدمه
•    بيان مسئله
•    اهداف تحقيق
•    روش انجام تحقيق
•    اهميت موضوع تحقيق
•    محدوديتهاي تحقيق
•    تعريف واژه ها و اصطلاحات
•    خلاصه از ساير فصلها

فصل دوم : ادبيات و پيشينة تحقيق
•    مقدمه
•    ادبيات
•    سابقة موضوع تحقيق

فصل سوم : روش تحقيقي
•    مقدمه
•    عنوان تحقيق
•    اهداف كلي تحقيق
•    نوع تحقيق
•    جامعه آماري
•    حجم نمونه
•    ابزار تحقيق
•    محدوديت هاي تحقيق
•    موقعيت تاريخي و جغرافيايي شهرستان ساوجبلاغ
•    اطلاعات كلي درباره مدارس شهرستان ساوجبلاغ

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

فصل پنجم :
•    نتيجه گيري
•    پيشنهادات

منابع و مأخذ
•    ضمائم
 
فهرست جداول

•    جدول شماره 1 ( ميزان تحصيلات مخاطبين )        
•    جدول شماره 2 ( رشته تحصيلي مخاطبين )
•    جدول شماره 3 ( سابقه رسمي مخاطبين )
•    جدول شماره 4 ( سابقه خدمت در شهرستان مخاطبين )
•    جدول شماره 5 ( سابقه خدمت در پست مديريت مخاطبين )
•    جدول شماره 6 ( سابقه خدمت قبل از مديريت مخاطبين )
•    جدول شماره 7 ( بومي وو غير بومي بودن مخاطبين )
•    جدول شماره 8 ( انتصاب قبل و بعد از انتصاب مخاطبين )
•    جدول شماره 9 ( دوره آموزش قبل از انتصاب مخاطبين )
•    جدول شماره 10 ( دوره آموزش قبل از انتصاب مخاطبين )
•    جدول شماره 11 ( نظر خواهي از مخاطبين )
•    جدول شماره 12 ( مدرك تحصيلي قبل از انتصاب مخاطبين )
•    جدول شماره 13 ( ميزان مطالعه مخاطبين )
•    جدول شماره 14 ( زمان انتصاب مخاطبين )
•    جدول شماره 15 ( رشته تحصيلي قبل از انتصاب مخاطبين )
 


فصل اول : كليات

-    مقدمه
-    بيان مسئله
-    اهداف تحقيق
-    روش انجام تحقيق
-    اهميت موضوع تحقيق
-    محدوديتهاي تحقيق
-    تعريف واژه ها و اصطلاحات
-    خلاصه اي از ساير فصلها
 
مقدمه
بدون شك در دوران كنوني شايد هيچ شغلي نباشد كه پرداختن به آن به آموختي مقدمات و مهارتهاي خاص نياز نداشته باشند در ميان مشاغل حرفه اي جهان آموزش هاي پيش از خدمت بخش جدا ناشدني و انكار نا پذير ان شغل به شمار مي آيد و همة داوطلبان چنان مشاغلي بايد گواهينامه هاي علمي و فني استواري مبني بر طي موفقيت آميز دوره حرفه اي پيش از خدمت را ارئه دهند تا پروانه آغاز كار دريافت دارند .
مديريت آموزش و پرورش در شمار يكي از مشاغل حرفه اي است كه به دليل اهميت و تأثير عظيمي كه در سرنوشت دانش آموزان دارد پرداختن به آن بدون گذراندن دورة آموزش پيش از خدمت و احراز و شايستگيهاي علمي ، فني و اخلاقي يا در موارد ويژه طي دوره هاي آموزش ضمن خدمت نبايد مجاز شمرده شود .
هم اكنون در سراسر جهان پيشرفته براي مديران آموزشگاهها و ديگر مسئولاني كه در نظام هاي آموزش و پرورش به مديريت مي پردازند دوره هاي حرفه اي و تخصصي گوناگوني در دانشگاهها و ديگر مراكز آموزشي عالي بر پاشده و داوطلبان چنان مشاغلي با طيب آن دوره ها خود را براي كار مديريت و ادارة نهادهاي آموزشي آماده مي سازند . از سوي ديگر در نظام آموزش و پروورش بشياري از كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي در حال توسعه اقتصادي اجتماعي رسم و سنت كهن آن است كه از ميان جامعه معلمان آنان را كه درخشش و شليستگي فني و شغلي در كار تدريس دارند به كار مديريت آموزشگاه يا سازمان آموزش و پرورش منصوب كنند ، در اين زمينه بي آنكه در اهميت سابقه آموزش براي مديران آموزشگاهها يا واحدهاي آموزش و پرورش ترديد شود بايد ياآور شد كه در مرتبة نخست مهارتهاي لازم براي اداره كردن يك آموزشگاه يا واحد آموزشي و تجربة كامياب معلمان در اتاق درس ارتباطي ندارد و مردر مرتبة دوم تجربه ممتد تدريس ويژگيهاي معلمي مي تواند در راه اعمال مديريت مؤثر آموزشي موانع غير لازم پديد آورد . كاميابي در كار مديريت اموزشگاهها و مشاغل كليدي و سياست گذاري نظام آموزش و پرورش به‌اگاهي ها و دانش هاي خاص و ديگري جز هنر معلمي وابسه  است هم اكنون گروه بس عظيمي از كاركنان آموزش و پرورش كشور عهده دار وظيفة مديريت و كارگرداني مناطق و ادارات ستادي و اجرايي آموزش و پرورش و سازمانهاي سياست گذاري نظام در سراسر كشور هستند و شايسته آن است كه همة نامزدان و دارندگان شغل مديريت در همة رده هاي آموزشي كشور هرگز به مقام مديريت منصوب يا در آن مقام تثبيت نشوند مگر پيش از انتصاب يا در زمان تصدي دوره اي را به صورت شرايط و ابزار ابقاي شغل مديريت با كاميابي طي كرده يا طي نمايند البته تا زمانب كه چنين آرماني به تحقق برسد بايد تلاش شود تا مديران مشاغل و داوطلبان دستيابي به مشاغل مديريت بيش از تصدي يا در زمان تصدي بتواند با طي دوره هاي خاص مديريت خود را با شايستگيهاي علمي و فني مجهز گردانند و با نگرشها و ديدگاههاي امروز دانش مديريت آشنا شوند
منابع و مأخذ

مير كمالي  سيد محمد     رهبري و مديريت آموزشي     نشر رامين     چاپ آذروش آبان 73
علاقه بند   علي        مقدمات مديريت آوزشي           نشر روان      چاپ حيدري   پاييز 75
علي آبدي   عليرضا    مديران جامعه اسلامي        نشر رامين      چاپ آذروش  پاييز 72
واثقي       قاسم              درسهايي از اخلاق       نشر سازمان     چاپ  اشكان  تابستان 75
              مديريت         تبليغات اسلامي
قبادي      خداداد        خلاصه نتايج يك تحقيق    مجله فصلنامه       مديريت در آموزش و پرورش شماره مسلسل 13 بهار 74 معاونت تأمين و تربيت نيروي انساني آموزش و پرورش
صباغيان        زهرا               تأثير آموزش ضمن خدمت بر افزايش موفقيت و كارآيي مديران
            منابع بالا

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه