معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

انتخاب سبد سهام با استفاده از تكنيک های تصميم گيری چند شاخصه

انتخاب سبد سهام با استفاده از تكنيک های تصميم گيری چند شاخصه
انتخاب سبد سهام با استفاده از تكنيک های تصميم گيری چند شاخصه
290,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 173 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مقطع کارشناسی ارشد «M.A.»

چکیده
فرآیند سرمایه گذاری،یک مسأله تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان است و تصمیم گیری در مدیریت مالی و تخصیص منابع یکی از مهمترین مسائل بشر بوده است.تخصیص مناسب منابع و دستیابی به رشد ثابت و بلند مدت اقتصادی نیازمند زمینه های مناسب سرمایه گذاری و وجود ابزار و تکنیکهای مناسب در بازار سرمایه است.در مبحث سرمایه گذاری انتخاب سبد سهام ،تصمیم گیری در خصوص مقایسه سهام با یکدیگر و شایستگی انتخاب شدن و قرار گرفتن در سبد سرمایه گذاری و نحوه تخصیص سرمایه به اوراق مبحثی مهم و پیچیده است. از لحاظ تئوری، موضوع انتخاب سبد سهام در حالت حداقل نمودن ریسک و ثابت نگه داشتن بازده نیازمند محاسبات و برنامه ریزی وسیعی است. در این تحقیق، با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (تکنیک بردار ویژه و تاپسیس) و 18 شرکت برتر به عنوان نمونه مورد بررسی در دوره زمانی 5ساله، به بررسی 9 معیار موثر بازده، بتا، سود هر سهم، نسبتP/E ، دفعات معامله، حجم گردش معاملات، نسبت جاری، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده داراییها در انتخاب پرتفوی و مقایسات زوجی بین آنها از طریق پرسشنامه و نظرات کارشناسان پرداخته ایم. در این متدولوژی، وزن هر معیار را با استفاده از تکنیک بردار ویژه محاسبه می کنیم سپس الگوریتم تاپسیس برای تعیین و انتخاب پرتفوی از طریق محاسبه فاصله از هر دو راه حل ایده آل و راه حل ایده آل منفی همزمان برای 18 شرکت تعریف می شود. این تحقیق به دنبال تعیین مدل مناسب تصمیم گیری برای سرمایه گذاری است. تکنیک های ارائه شده،امکان انتخاب سبد سهام و فرضیه مورد بررسی را تایید می کنند و 18 شرکت به ترتیب اهمیتشان بر اساس معیارها رتبه بندی می شوند.
واژگان کلیدی
پرتفوی، تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه، تکنیک بردار ویژه، تاپسیس

 
فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه     2
1-2 بیان مسئله    3
1-3 موضوع تحقیق    4
1-4 اهمیت تحقیق    5
1-5 ضرورت تحقیق    6
1-6 اهداف تحقیق    6
1-7 فرضیه تحقیق    7
1-8 قلمرو مکانی تحقیق    7
1-9 قلمرو زمانی تحقیق    7
1-10 قلمرو موضوعی تحقيق    8
1-11 تعاریف مفهومی    8
1-12 ساختار تحقیق    11
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مبحث اول: مفهوم سرمایه گذاری
2-1 مقدمه    13
2-2 ماهیت و فرآیند سرمایه گذاری    14
2-3 چرا سرمایه گذاری می کنیم    15
2-4 ساختار فرآیند تصمیم گیری در سرمایه گذاری    15
مبحث دوم: مهندسی مالی و بازارهای مالی
2-5 مقدمه    16
2-6 مهندسی مالی    17
2-7 فرآیند وعلل گسترش مهندسی مالی    17
2-8 اهداف و ضرورت توجه به مهندسی مالی    19
2-9 نقش مهندسی مالی، ریسک و نظریه پرتفوی    19
2-10 بازارهای مالی و اهمیت آن    20
2-11 انواع مختلف بازارهای مالی    21
2-12) بورس اوراق بهادار    21
2-13 مزایای بورس از دیدگاه های مختلف    22
2-13-1 مزایای بورس از دیدگاه اقتصاد خرد    22
2-13-2 مزایای بورس از دیدگاه اقتصاد کلان    23
2-13-3 مزایای بورس از دیدگاه واحد های اقتصادی    23
2-13-4 مزایای بورس از دیدگاه سرمایه گذاران    23
مبحث سوم: تئوری سبد سهام
2-14 مقدمه    24
2-15 بازده (پاداش)    25
2-15-1 اجزای بازده     26
2-15-2 عدم اطمینان در بازده سهام    27
2-15-3 محاسبه بازده مورد انتظار یک سهم    27
2-16 ریسک    28
2-16-1 تعاریف متفاوت از ریسک    29
2-16-2 انواع ریسک    30
2-16-3 دو منبع ریسک    32
2-16-4 بتا به عنوان معیار اندازه گیری ریسک    33
2-17 تئوری مطلوبیت    36
2-17-1 تخمین تابع مطلوبیت    36
2-17-2 مطلوبیت مورد انتظار    39
2-17-3 مطلوبیت مورد انتظار و تجزیه و تحلیل سبد سهام    40
2-17-4 تابع مطلوبیت و اندازه گیری های ریسک     42
2-18 تئوری و نظریه سبد سهام    42
2-18-1 تاریخچه نظریه پرتفوی    44
2-18-2 اهداف سرمایه گذاری در سبد سهام    46
2-18-3 معیارهای سرمایه گذاری    47
2-19 مدل مارکوئیتز    49
2-19-1 مدل میانگین-واریانس مارکوئیتز    49
2-19-2 مدل میانگین-نیمه واریانس مارکوئیتز    50
2-19-3 نیم واریانس درمقابل واریانس     51
2-19-4 داده های مورد نیاز مارکوئیتز     52
2-20 تجزیه و تحلیل مجموعه کارا    52
2-21 بازده مورد انتظار سبد سهام     53
2-22 ریسک سبد سهام    53
2-23 ارتباط بین دو سهم(ضریب همبستگی)     54
2-24 رابطه بین بازده دو سهم(کوواریانس)     56
2-25 تعیین پرتفوی کارا     58
2-26 انتخاب یک پرتفوی بهینه     59
2-27 مدل تک شاخصی    61
2-28 مدل چند شاخصی    62
2-29 نظریه بازار سرمایه     63
2-30 مفروضات نظریه بازار سرمایه     64
2-31 دارایی بدون ریسک     65
2-32 امکانات وام دهی     66
2-33 امکانات وام گیری     67
2-34 پرتفوی بازار(سبد سرمایه گذاری بازار)     68
2-35 قضیه تفکیک(جداسازی)    69
2-36 مرز کارای جدید     69
2-37 رابطه میان ریسک و بازده مورد انتظار     70
2-38 خط بازار سرمایه     71
2-39 خط بازار اوراق بهادار     73
2-40 مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای CAPM     74
2-40-1 آزمون CAPM     75
2-40-2 مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی    76
2-40-3 مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای تعدیلی    77
2-40-4 مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای تجدید نظر شده     78
2-41 تئوری قیمت گذاری آربیتراژ     79
2-41-1 مفروضات آربیتراژ    80
2-42 ارزیابی عملکرد پرتفوی     81
2-42-1 تئوری مدرن پرتفوی     83
2-42-1-1 مقیاس شارپ     83
2-42-1-2 مقیاس ترینر     84
2-42-1-3 مقیاس بازده تفاضلی جنسن     84
2-42-1-4 مقایسه مقیاس شارپ و ترینر     84
2-42-2 تئوری فرا مدرن پرتفوی     85
2-42-2-1 شاخص سورتینو     85
2-42-2-2 شاخص پتانسیل مطلوب     86
2-43 پیشینه تحقیق     87
2-43-1 پیشینه تحقیق خارجی    87
2-43-2 پیشینه تحقیق داخلی    90
مبحث چهارم: متدولوژی تحقیق
2-44 تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره     94
2-45 مدل های تصمیم گیری چند شاخصه و ارزيابي اوزان شاخص ها    95
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه     99
3-2 روش تحقیق     99
3-3 شیوه و ابزار گردآوری اطلاعات     100
3-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها     100
3-5 جامعه آماری     100
3-6 نمونه آماری     101
3-7 فرضیه تحقیق     103
3-8 قلمرو مکانی و زمانی تحقیق     103
3-9 قلمرو موضوعی تحقیق     103
3-10 مدل تحقیق    103
3-11 آشنایی با مدل سلسله مراتبی     105
3-12 تکنیک بردار ویژه     105
3-13 تکنیک تاپسیس      111
3-14 مثال عددی     114
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه     119
4-2 نحوه محاسبه معیارها     120
4-3 فرم نظر سنجی:طرحی جهت تعیین وزن شاخص ها و معیارها     122
4-4 کاربرد تکنیک بردار ویژه-تاپسیس     123


ادامه فهرست مطالب

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه     130
5-2 نتایج کلی    131
5-3 پیشنهادهای تحقیق    132
5-3-1 پیشنهادهای مبتنی بر تحقیق    133
5-3-2 پیشنهادهای مبتنی بر تحقیق های آتی    132
فهرست منابع و مآخذ
پیوست ها
واژه نامه
چکیده لاتین


 
فهرست شکل ها


شکل 1-2 تقسیم بندی ریسک سازمانی    31
شکل 2-2 ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک    32
شکل 3-2 رابطه ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک و ریسک کل    33
شکل 4-2- الف    34
شکل 4-2- ب خط مشخصه    35
شکل 5-2 حالت کلی تغییر مطلوبیت    37
شکل  6-2 منحنی مطلوبیت    39
شکل 2-7 منحنی های مطلوبیت محدب و مقعر    41
شکل 8-2 حالت های ضریب همبستگی    56
شکل 9-2-الف    58
شکل 9-2- ب    59
شکل 10-2    60
شکل 11-2 مدل تک شاخصی    62
شکل 12-2 مرز کارایی در زمان وجود امکانات قرض دهی و وام گیری    66
شکل 13-2 خط بازار سرمایه    71
شکل 14-2 خط بازار اوراق بهادار    74

 

فصل اول
کلیات تحقیق
 

1-1) مقدمه:
یکی از نشانه های سلامت اقتصاد، تولید ثروت، ارزش آفرینی، تبدیل پس انداز های مازاد به سرمایه گذاری است.و پول یکی از فاکتورهای تاثیرگذار در تصمیم گیریهای افراد در زندگی شخصی و تصمیم گیریهای مدیران و سرمایه  گذاران و رفع نیازهای بشر می باشد.
این تصمیمات می تواند در زمینه های مختلفی انجام گیرد و سرمایه گذاران می توانند در املاک و تجهیزات،اوراق قرضه، کالاهای بادوام و سهام سرمایه گذاری کنند.فضا و بستری که در آن شخص صاحب پول و سرمایه به عنوان سرمایه گذار از یک سو و از سوی دیگر،شرکتهای نیازمند منابع مالی قرار دارند،به عنوان بازار سرمایه شناسایی می شود که منابع مالی و نقدینگی های مازاد را هدایت می کند.هر چه این فضا دارای قابلیت اطمینان بالاتری باشد و نوسانات کمتر و معیارها دارای ثبات بیشتری باشند،سرمایه گذاران نیز با تمایل بیشتری رو به سرمایه گذاری خواهند آورد و شرکتها نیز با برنامه ریزی های بلند مدت می توانند به اهداف مورد نظر خود دست یابند. اما مشارکت افراد جامعه در بورس متضمن حیات بازار سرمایه است و عمده ترین مساله ای که سرمایه گذاران با آن مواجه هستند تصمیم گیری جهت انتخاب اوراق بهادار مناسب برای تشکیل سبد سهام بهینه است.
رسیدن به این اهداف یکی از پیچیده ترین مباحث مدیریت و تحلیل سرمایه گذاری است و همه روزه تلاشهای گسترده ای برای بهبود روشهای تجزیه و تحلیل سهام در بازارهایی که شمار سهام در آنها بالاست، صورت گرفته است. و منجر به پدید آمدن روش های نوینی گردیده که در صدد یافتن پاسخی جهت حداکثر سازی سود افراد در بازار های مالی هستند. از این رو نوع سرمایه گذاری، زمان بندی و تخصیص مالی، آنالیز، ماهیت و کارکرد بازار سرمایه، تغییرات فضای سیاسی و اقتصادی کشور باعث ایجاد پارامترهای منفی(افزایش ریسک) و پارامترهای مثبت(افزایش بازده) در سرمایه گذاری هستند و در نظر گرفتن تمامی عوامل تا حد امکان موجب تصمیم گیریهای عقلائی و علمی و جلوگیری از شیوه های غیر حرفه ای خواهد شد. تاثیر بسزایی در انتخاب سبد سهام خواهد داشت.

واژه نامه
اوراق مالی Financial securities                                                                                        امکانات  وام گیری- وام دهیBorrowing-Loanding power                                                    ارزیابی توسعه Enrichment evaluation                                                                               اقتصاد خردMicro-economics                                                                                            اقتصاد کلانMacro-economics                                                                                         استراتژی های جایگزینی ریسکHedging strategies                                                                ارزش پولیMonetary value                                                                                              بازار های مالی Financial markets                                                                                      بورس اوراق بهادارStock exchange                                                                                    
بازدهReturn,Yield                                                                                                          
بازده مورد انتظارExpected return                                                                                       
بازده محتملLikely return                                                                                                
برنامه ریزی کوآدراتیکQuadratic programming                                                                  
بی تفاوت نسبت به ریسکRisk neutral                                                                                
بی مقیاس سازی Normalization                                                                                        
بازده دارایی هاReturn on assets                                                                                        
بازده حقوق صاحبان سهامReturn on equity                                                                          
تئوری نوین سبد سهامModern portfolio theory                                                                  
تنوع بخشیDiversification                                                                                              
تابع مطلوبیتUtility function                                                                                           
تئوری مطلوبیتUtility theory                                                                                           
تئوری رجحانPrefference theory                                                                                     
تئوری قیمت گذاری آربیتراژArbitrage pricing theory                                                           
تصمیم گیری چند معیاره                                                      Multi criteria decision making تصمیم گیری چند هدفه                                                     Multi objective decision making   
تصمیم گیری چند شاخصهMulti attribute decision making                                                                                           تاپسیسTechnique for order preference by similarity to ideal solution                         حداکثر مطلوبیت مورد انتظار                                                        Maximum expected utility خط مشخصهCharacteristic line                                                                                        خط بازار سرمایهCapital market line                                                                                  خط بازاز اوراق بهادارSecurity market line                                                                          دارایی بدون ریسکRisk-free asset                                                                                      دیدگاههای فردی نسبت به مطلوبیتIndividual utility prefiles                                               ریسک مالی                                                                                                Financial risk
 ریسک بازار سرمایه                                                                              Capital market risk
ریسک استراتژیک                                                                                         Strategic risk
ریسک سیستماتیک                                                                                      Systematic risk 
روشهای تنزیلی                                                                                Discounting methods
ریسک پذیر                                                                                                  Risk seeking
ریسک گریز                                                                                                 Risk aversion
سود هر سهم                                                                                       Earnings per share 
شاخص عددی                                                                                        Numerical index
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی                                                        Analytic hierarchy process
قانون قیمت واحد                                                                                   Low of one price
قضیه تفکیکSeparation theorem                                                                                     
مهندسی مالیFinancial engineering                                                                                 
مالیات بر درآمد عایدی سرمایه                                                                     Capital gains tax
مالیات بر درآمد                                                                                       Taxes on income 
مدیریت سبد سهام Portfolio management                                                                         
مدل میانگین- واریانس                                                                    Mean-variance model
مدل میانگین- نیمه واریانس                                                       Mean-semivariance model
مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای                                          Capital asset pricing model
مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای تعدیلی                 Adjusting capital asset pricing model
مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای  تجدید نظر شده Revised capital asset pricing model      
مرز کاراEfficient frontier                                                                                                
مبادله Trade-off                                                                                                              معیار حداکثر بازدهی                                                                  Maximum return criterion
معیار حداکثر بازدهی مورد انتظار Maximum expected return criterion                                     مدل تک شاخصی                                                                               Single-index model
مدل چند شاخصی                                                                                multi-index model
مدل غیر رتبه ای                                                                                   Outranking model
نوآوریInnovation                                                                                                            نقدینگیLiquidity                                                                                                            نسبت سود تقسیمیDividend payout ratio                                                                         نسبت قیمت به درآمد                                                                           Price/Earnings ratio
نسبت جاریCurrent ratio                                                                                                
واکنش فردیIdiosyncratic                                                                                                
همبستگی کامل مثبت perfect positive correlation                                                               همبستگی کامل منفی                                                             perfect negative correlation
همبستگی صفر                                                                                         zero correlation


Abstract:
Investment process is decision making problem under non-confidence and decision making in financial management and resource allocation had been one of the most important issues of human being. Appropriate allocation of resource and gaining access to long term and constant economical growth require suitable field of investment and existence of instruments and technique at capital market. In the investment topic, selection of portfolio, decision making for comparison share with each other and competence to be selected and placed in portfolio and style of capital allocation to security are important and complex subject. Theoretically, portfolio selection subject in the mode of risk minimization and stabilizing return required wide calculation and planning. In this study, by using Multiple Attribute Decision making  and accepted superior companies from different industry of Tehran Stock Exchange as studied sample during five years period, we have axamined 9 effective criteria such as: Return (average return 5 year period) , Earnings Per Share (EPS) ,Price/Earnings ratio(P/E) , Beta (Systematic Risk measurement) , Turnover rates (number of shares traded as a fraction of the number of shares outstanding) , Trade times , Return on Assets (ROA) , Return on Equity , Current Ratio, pairwise between criteria by questionnaire, and the score assigned by a group of experts to criteria. In this paper, we calculate weight of each criterion by using of eigenvector, then TOPSIS algorithm is defined by estimating distance through two solutions (i.e. positive ideal solution and negative ideal solution) for 18 companies simultaneously to determine and select portfolio. The aim of this paper is to determine proper model of decision making for investment. Provided techniques confirm possibility of portfolio selection and studied hypothesis, and 18 superior companies rank respectively importance on basis of criteria.
Keywords:
Portfolio, Multi Attribute Decision Making, Eigenvector, TOPSIS


فهرست منابع و ماخذ
الف) منابع فارسی:
1.    احمدپور، احمد و اکبرپور شیرازی، محسن و رضوی امیری، زهرا، (1388). استفاده از مدل های تصمیم گیری چند شاخصه ای در انتخاب سهام (شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره5، صفحات: 5-38.
2.    اسلامی بیدگلی،غلامرضا و سارنج، علیرضا، (1387). انتخاب پرتفوی با استاده از سه معیار میانگین بازدهی، انحراف معیار بازدهی و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره15، شماره53، صفحات: 3-16.
3.    اصغرپور، محمدجواد، (1377). تصمیم گیری های چند معیاره، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم.
4.    امیری، مقصود و شریعت پناهی، مجید و بناکار، هادی، (1389). انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره11، صفحات:5-24.
5.    بیگلری کامی، محمد، (1384). انتخاب سبد سهام با استفاده از شبکه های عصبی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنایع تفرش.
6.    پسرکلو، فاطمه، (1390). تعیین پرتفوی با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد.
7.    تقوی فرد، محمد تقی و منصوری،طاها و خوش طینت، محسن، (1386). ارائه یک الگوریتم فرا ابتکاری جهت انتخاب سبد سهام با در نظر گرفتن محدودیت های عدد صحیح، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، شماره 4، صفحات: 49-69.
8.    جونز، چارلز پارکر، (1389). مدیریت سرمایه گذاری، ترجمه: تهرانی، رضا و نوربخش، عسگر، نشر نگاه دانش، ویرایش اول.
9.    چستراتر، ویلیامز و هاینز، ریچارد، (2003). مدیریت ریسک، ترجمه: ونوس، داور و گودرزی، حجت اله، نشر نگاه دانش.
10.    خواجوی، شکراله و سلیمی فرد، علیرضا و ربیعه، مسعود، (1384). کاربرد تحلیل پوششی داده ها در تعیین پرتفویی از کارآترین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 22، شماره2، صفحات: 75-89.
11.    راعی، رضا و سعیدی، علی، (1387). مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک،انتشارات سمت.
12.    روشنگرزاده، امین و احمدی، محمدرمضان، (1390). بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری فرامدرن پرتفوی و ارتباط بین رتبه بندی آنها با معیارهای مدرن پرتفوی، مجله پژوهشهای حسابداری مالی، شماره اول، صفحات: 143-160.
13.    رهنمای رودپشتی، فریدون و امیر حسینی، زهرا، (1389). تبیین قیمت گذاری دارایی سرمایه ای: مقایسه تطبیقی مدل ها، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 17، شماره62، صفحات:49-68.
14.    رهنمای رودپشتی، فریدون و مرادی، محمدرضا، (1384). بررسی چگونگی ساز و کار قیمت گذاری آربیتراژ با استفاده از تحلیل عاملی در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه تحقیقات مالی، شماره 19،صفحات: 65-95.
15.    سرایی، علی و دستمردی، مصطفی. انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از تکنیک حداقل سازی حداکثر پراش بازده، چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع.
16.    سعیدی، علی و مقدسیان، ایمان، (1389). ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهام در ایران، فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران،شماره 9، صفحات: 5-24.
17.    شاه علیزاده، محمد و معماریانی، عزیزاله، (1382). چارچوب ریاضی گزینش سبد سهام با اهداف چند گانه، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره32، صفحات:  83-102.
18.    شکیب شیران، اسماعیل، (1385). بررسی مدل برنامه ریزی آرمانی جهت انتخاب سبد سهام بهینه، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد.
19.    عباسیان، عزت اله و رهنمای رودپشتی، فریدون و توکلی بغداد آباد، (1384). بررسی کارکرد تکنیک قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای کاهش دهنده در بازار اوراق بهادار تهران،فصلنامه تحقیقات مالی، شماره 20، صفحات:71-85.
20.    فرید، داریوش و میرفخرایی،سید حیدر و رجب پور میبدی، علیرضا، (1389). کاربست VAR و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو،مجله دانش و توسعه،شماره31، صفحات:97-119.
21.    گرکز، منصور و عباسی، ابراهیم و مقدسی، مطهره، (1389). انتخاب و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک بر اساس تعاریف متفاوتی از ریسک، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، شماره11، صفحات: 115-135.
22.    مومنی، منصور، (1389). مباحث نوین تحقیق در عملیات، نشر منصور مومنی.
23.    میر محمد صادقی، سید علیرضا و محمدی، عمران، (1386). مدیریت ریسک با استفاده از تئوری مطلوبیت، اولین کنگره مدیریت ریسک، قابل دسترسی در سایت:www.civilica.ir
24.    نویدی، حمید رضا و نجومی مرکید، احمد و میرزازاده، حجت، (1388). تشکیل پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم های ژنتیک، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره89، صفحات: 24-262.
25.    یحیی زاده فر، محمود و شمس، شهاب الدین و رضازاده، مرتضی، (1389). ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران،پژوهشنامه مدیریت اجرایی، شماره2، صفحات:  157-178.
 
ب) منابع لاتین
1.    Aitken, M.,Frode,C.,C.,) 2003(. How Should Liquidity Be Measured?, Pacific-Basin Finance Journal, Vol.11, Issue.1, pp.45-59.
2.    Amiri,M.,Zandieh,M.,Vahdani,B.,Soltani,R.,Roshanaei,V.,)2010(.An  Integrated Eigenvector-DEA-TOPSIS Methodology for Portfolio Risk Evaluation in the FOREX Spot Market, Expert System with Applications37, pp.509-516.
3.    Anagnostopoulos, K.P., and Mamanis, G.,) 2010(.  A  Portfolio Optimization Model with Three Objective and Discrete Variables, Computers & Operations Research 37, pp.1285-1297.
4.    Aragon,G.,O.,Ferson,W.,E.,)2006(.portfolio Performance Evaluation, Foundation and Trends in Finance,Vol.2,No.2,pp.83-190.
5.    Balli, S., and Korukoglu, S., )2009(.Operating System Selection Using Fuzzy AHP and TOPSIS Methods,Mathematical and Computational Applications,Vol.14,No.2.
6.    Bayazit, O., and Karpak, B., (2007). An Analytic Network Process-based Framework for Successful Total Quality Management: an Assessment of Turkish Manufacturing Industry Readiness, International Journal of Production Economics 105, pp. 79–96.
7.    BenAbdelaziz, F., and Aouni, B., and Fayedh, R.E.,) 2007(.Multi-objective Stochastic Programming for Portfolio Selection, European Journal of Operational Research, Vol.177, Issue.3, pp.1811-1823.
8.    Best, MJ., and Hlouskova, J., (2006). Quadratic Programming with Transaction Costs, Computers & operations Research,Vol.2, No.1, pp.203-219.
9.    Chang, T.J., and Yang, S.C., and Chang, K.J., (2009).Portfolio Optimization Problems in Different Risk Measures Using Genetic Algorithm, Available at Elsevier.
10.    Chang,T.J., Yang,S.C., Chang,K.J., (2009).Portfolio Optimization Problems in Different Risk Measures Using Genetic Algorithm, Expert System with Applications,Vol.36,Issue.7,pp.10529-10537.
11.    Chen, C., and Hung,W., (2009).A New Decision-making Method for Stock Portfolio Selection based on Computing with Linguistic Assessment, Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences, Article ID897024, pp.1-11.
12.    Chen, W., and Zhang, w., (2010). The Admissible Portfolio Selection Problem with Transaction Costs and an Improved PSO Algorithm, Statistical—Mechanics and its Application Vol.389, Issue 10, pp.2070-2076.
13.    Datar,V.,T.,Naik,N.Y.,Radcliffe,R.,(1998).Liquidity and Stock Returns:An Alternative Test,Journal of Financial Markets, Vol.1, Issue.2,pp.203-219.
14.    Dincer, S.E., (2011). Multi-criteria Analysis of Economic Activity for European Union Member States and Candidate Countries:TOPSIS and WSA Applications, European Journal of Social Sciences,Vol.21, No.4, pp.563-572.
15.    Dodangeh, J., and Mojahed, M., and Yusuff, R., (2009). B

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه