بررسی سموم سيانو باكتريايی

بررسی سموم سيانو باكتريايی
بررسی سموم سيانو باكتريايی
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 97 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

چكيده    
مقدمه    
فصل اول: انواع سيانوباكترها و ويژگيهاي بيولوژيكي، ظاهري و بلومهاي سمي آنها    
1-1- تاريخچه    
1-2- ويژگيهاي ساختاري و بيولوژيكي سيانوباكترها    
1-3- بلومهاي سمي (شكوفايي) سيانوباكترها    
1-4- مهمترين راسته‎هاي جلبك‎هاي سبز ‎- آبي    
1-5- تقسيم‎بندي سيانوباكترها از لحاظ شكل ظاهري    
1-5-1- سيانوباكترهاي رشته‎اي    
1-5-2- سيانوباكترهاي كلني    
فصل دوم: طبقه‎بندي سموم سيانوباكتريايي    
2-1- طبقه‎بندي سموم سيانوباكتريايي براساس مكانيسم عمل    
2-1-1- نوروتوكسين‎ها    
2-1-2- هپاتوتوكسين‎ها    
2-1-3- درماتو توكسين‎ها    
2-2-  انواع سيانوتوكسين‎ها    
2-2-1- نودولارين‎ها    
2-2-2- ساكسي توكسين‎ها    
2-2-3- آناتوكسين a و هوموآناتوكسين a   
2-2-4- آناتوكسين ‎a (S)   
2-2-5- ‎Cylindrospermopsin    
2-2-6- ميكروسيس تين    
2-2-6-1- دوام و پايدار ميكروسيس‎تين در سلولها    
2-2-6-2- خارج‏شدن‎سم‏هپتاپپتيد(ميكروسيس‎تين‎درطي‎تجزية ‎Microcystis aeruginosa   
2-3- طبقه‎بندي سيانوتوكسين‎ها براساس ساختمان شيميايي    
2-3-1- پپتيدهاي حلقوي    
2-3-2- آلكالوئيدها    
2-3-2-1- آلكالوئيدهاي سيتوتوكسيك   
2-3-2-2- آلالوئيدهاي درماتوتوكسيك    
2-3-3- سموم ليپوپلي ساكاريدها ‎(LPS)   
فصل سوم: اثرات مضر سموم سيانوباكترها    
3-1- آزمايش سلامت انسان    
3-1-1- قرار گرفتن در معرض اثرات حاد و غيرمزمن    
3-1-2- قرار گرفتن در معرض اثرات مزمن    
3-2- ارزيابي خطر    
3-3- اثر بر ماهيان    
3-4- اثر بر موجودات آبزي    
3-5- توليد تركيبات بيواكتيو   
3-6- صدمه از راه تماس تفريحي    
3-7- مسموميت حيواني    
3-8- اثر بر زئوپلانكتونها    
3-9- اثر بر باكتريهاي آبزي    
فصل چهارم: روشهاي كنترل و جلوگيري از شكوفايي    
4-1- انعقاد يا چسبيدن، معلق بودن هواي محلول و جذب سطحي كربن فعال    
4-2- كلرزني    
4-3- فيلتراسيون سريع و فيلتراسيون كندشني    
4-4- فرآيندهاي غشايي    
4-5- دما    
4-6- اسيديته ‎(PH)   
4-7- كاهش فسفر و ازت    
4-8- سولفات مس    
4-9- سيمازين    
4-10- ازن‎دار كربن    
4-10-1- ميكروسيس‎تينها و نودولارين    
4-10-2- آناتوكسين a، آناتوكسين ‎S(a) و ساكسي توكسين    
4-11- نور    
4-12- كنترل بيولوژيك   
4-12-1- تغذيه توسط زئوپلانكتونها    
4-12-2- كپور نقره‎اي    

 
فهرست جدول‎ا
 4-1- جدول تأثير ازن در از بين بردن ميكروسيس تين ‎LR در صورت وجود يا عدم وجود مواد آلي    
4-2- جدول تأثير ازن در از بين بردن ‎Microcystis aeruginosa   

 
چكيده
سيانوباكترها (جلبك‎هاي سبز ‎- آبي) جزء پروكاريوت‎ها محسوب مي‎شوند. اين فيتوپلانكتون‎ها معمولاً در آب‎هاي شيرين و لب شور يافت مي‎شوند و از لحاظ شكل ظاهري به دو گروه رشته‎اي و كلني تقسيم مي‎شوند.
سيانوباكترها در هنگام بلوم (شكوفايي)، سمومي را توليد مي‎كنند كه سلامت آب آشاميدني را به مخاطره مي‎اندازند و اثرات مضري بر روي موجودات زنده دارند. اين سموم عبارتند از: ميكروسيس‎تين‎ها، نودولارين‎ها، ساكسي توكسين‎ها، آناتوكسين ‎a، آناتوكسين ‎S(a) و ‎Cylindrospermopsin. اين سموم از نظر ساختماني متفاوتند و محدودة عصبي را شامل مي‎شود. وجود سيانوباكترها و سموم آنها در مخازن آبي مورد استفاده براي آشاميدن به علت عدم مديريت صحيح منابع و مخازن آبي است.
روش‎هاي تيمار آبي كه در اين پروژه مورد بحث قرار گرفته‎اند عبارتند از: كلرزني، فيلتراسيون سريع يا كند، به ويژه استفاده از ازن و غيره، از موثرترين روش‎ها در از بين بردن سيانوباكترها هستند.
 
مقدمه
بعضي از جلبك‎هاي سبز ‎- آبي سمومي توليد مي‎كنند كه وجود اين سموم و افزايش آنها در آب آشاميدني باعث ايجاد اثرات حاد و مزمن مي‎گردد و ممكن است حيات موجودات زندة آبزي و ديگر موجوداتي را كه از اين آب آلوده استفاده مي‎كنند، تهديد كنند.
فعاليت‎هاي انساني مانند ورود فاضلابهاي شهري، صنعتي و كشاورزي كه حاوي عناصر غذايي فراواني هستند باعث شكوفايي اين جلبك‎ها مي‎گردد و در نتيجه اكسيژن آب كاهش مي‎يابد و آب رنگ و بوي نامطبوع پيدا مي‎كند و سبب افزايش مرگ و مير موجودات زنده و يا افزايش بيماريهاي حاد و مزمن مي‎شود. مديريت صحيح منابع آبي مي‎تواند از لوم اين جلبك‎ها جلوگيري كند.
با ارزيابي اين سموم در منابع آبي و تعيين مقادير آنها و اتخاذ روشهاي مناسب براي مبارزه و كنترل آنها مي‎توان ميزان آلودگي منابع آبي و تعيين مقادير آنها و اتخاذ روشهاي مناسب براي مبارزه و كنترل آنها مي‎توان ميزان آلودگي منابع آبي به سموم سيانوباكترها را تا حد قابل ملاحظه‎اي كاهش داد و سلامت و بقاء موجودات زنده را تضمين كرد.
پژوهش‎ها و مطالعات فراواني در زمينة روشهاي كنترل اين سموم صورت گرفه است و اين روشها تا حد قابل ملاحظه‎اي در كاهش سموم سيانوباكترها مؤثر واقع شده‎اند. اين روشها عبارتند از كنترل يا مبارزة بيولوژيك و يا افزودن مواد شيميايي به منابع آب.
البته سيانوباكترها در بعضي از نقاط دنيا به علت اينكه شرايط مناسبي فراهماست تجمع زيستي پيدا كرده‎اند.
 
فصل اول
انواع سيانوباكترها (جلبك‎هاي سبز ‎- ويژگيهاي بيولوژيكي، ظاهري و ‎بلومهاي سمي آنها)

جلبك‎هاي سبز ‎- آبي داراي 150 جنس و 2000 گونه هستند كه در حال حاضر كمتر از 40 گونة سمي تشخيص داده شده‎اند. جلبك‎هاي سبز ‎- آبي با بيش از 3 ميليون سال قدمت از قديمي‎ترين موجودات بوده كه سالانه با بلوم خود سبب مرگ و مير بسياري از آبزيان و احشام مي‎گردند.
1-1-  تاريخچه
سيانوفيت‎ها يا جلبك‎هاي سبز ‎- آبي در واقع همان سيانوباكترها هستند كه تا سال 1978 اين ميكروارگانيسم‎ها جزء جلبك‎ها محسوب مي‎شدند تا اينكه در سال 1978 دانشمندي به نام ‎Stanier و همكارانش بررسي علمي بسيار منطقي روي اين ميكروارگانيسم‎ها انجام دادند و ثابت نمودند كه سيانوفيت‎ها نه تنها فاقد هسته و غشاء هسته مي‎باشند، بلكه از نظر ضريب رسوبگذاري ميتوكندري ‎SRNA شانزده مي‎باشند كه شباهت بسيار زياد بين آنها و باكتريهاست.
منابع فارسي
1- اسماعيلي ساري. ع، 1381، «آلاينده‎ها، بهداشت و استاندارد در محيط زيست»، انتشارات نقش مهر، ص 453 تا 459، 463 تا 473، 476 تا 481.
2- اسماعيلي ساري. ع، 1379، ‌«باكتريها، جلبك‎ها، قارچها و بي‎مهرگان آب شيرين»، مؤسسة تحقيقات شيلات ايران، ص 33 تا 35.
3- اسماعيلي ساري. ع، 1379، «‌مباني مديريت كيفي آب در آبزي پروري»، مؤسسة تحقيقات شيلات ايران، ص 133 تا 146، 111، 113.
4- اسماعيلي ساري. ع، 1383، «هيدروشيمي بنيان آ‌بزي پروري»، انتشارات اصلاني، ص 221 تا 227، 231 تا 235.
5- عرفان منش. م، افيوني. م، 1381، ‌«آلودگي  محيط زيست، آب، خاك و هوا»‌، انتشارات اركان، ص 108.
 
فهرست منابع غيرفارسي
1. Betina, C., Hitzfeld, B., Stefan, J., Hoger, S., Daniel, R., Dietrich, D., 2000 Feb, Cianobateial toxins, University of knostans, Germany, Environ Health Perspect 108 (suppl1): 133-122.
2. Falconer, I., 1999, Anverview of problems caused by toxic blue-green aglae (cyanobacteria) in drinking water. Environ Toxical 14 5-12.
3. Gillroy, D.J., Kauffman, K.W., Hall, R.A., Haung, X., Chu, F.S.2000 may, Assessing potential health risks from microcystin toxins in blue-grean algae dietary supplements. Environ Health Perspect, 108 (5): 435-9.
4. Hitzfeld, B., Fischer, W., Eriksson, J., Mikhailov, A., Dietrich, D., 1999, Immunochemical detection of microcystin-LR in tissues and cells of rainbow trout. Toxical Sci 48:33.
5. Hitzfeld, B., Fischer, W., Erikson, J., Mikhal, A., Tencalla, F., Dietrich, D., 1999, toxins of cyanobacteria in fish, Naunyn – Schmiedeberg’s Arch Pharmacol 359: R159.
6. Hoger, S., Dietrich, D., Hitzfeld, B., 1999, Effect of ozonation in drinking water treatment on the removal of cyanobacterial toxins, Toxical Sci 48:33.
7. Morri, R.J., Williams, D.F., Luu, H.A., Holmes, C.F., Anderson, R.J.,Calvert, S.E., 2000 Feb, The adsorption of microcystin-LR by natural clay particles, Toxicon, 38(2): 303-8.
8. Thebault, L., Lesne K, Boutin, J.P., 1995, Cyanobacteria, their toxins and health risks, Med Trop, 55(4): 375-80.
9. Schaeffer, D.J., Malpas, P.B., Barton, L.L., 1999 Sep, Risk assesment of microcystin in dietary Aphanizomenon flos-aquae. Ecotoxical Envion Saf, 44(1): 73-80.
10. Watanabe, M.F., Tsuji, K., Watanabe, ., Harada, K., Suzuki, M., 1992, Rlease of heptapeptide toxin (microcystin) during the decomposition process of Microcystis aeruginosa, Nat Toxin, 1(1): 48-53.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه