بررسی شناخت و رفتار درمانی

بررسی شناخت و رفتار درمانی
بررسی شناخت و رفتار درمانی
120,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 169 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

چکيده     1
فصل اول : کليات     4
مقدمه    5
بيان مسئله     8
فصل دوم : مباحث نظري    11
تاريخچه     12
شکل گيري و رشد رفتاري درماني     20
کاربرد اوليه اصول رفتاري در زمينه باليني     32
کاربرد فنون کنشگر : تحليل کاربردي رفتاري    40
تکنيکهاي رفتار درماني     48
خاستگاه رويکرد رفتاري     55
فنون سنتي رفتار درماني     60
ارزيابي رفتار درماني     80
پيدايي شناخت درماني     95
رويکردهاي شناختي نسبت به شخصيت     103
مفروضات کلي شناخت درماني     106
تلفيق رويکردهاي شناختي رفتاري     120
ويژگي ها و مفروضه هاي رويکرد شناختي – رفتاري     125
درمان شناختي – رفتاري     134
تکنيکهاي رفتار درمان شناختي     143
پژوهش در زمينه مداخله رفتاري – شناختي     144
پژوهش در زمينه مداخله رفتاري – شناختي و دارويي     147
بنياد علمي درمان رفتاري - شناختي     149
اصول کلي در شيوه هاي درماني شناختي – رفتاري     151
ارزشيابي شناختي – رفتاري     152
سنجش در ارزيابي و درمان شناختي – رفتاري     154
فصل سوم : بحث و نتيجه گيري     155
پيش بيني روندها     156
برايند بحث     157
اصطلاحات مهم     158
فهرست منابع
منابع فارسي     165
منابع انگليسي     167
پيوست     169
مقاله انگليسي (1)
ترجمه
مقاله انگليسي (2)


چکيده
در شيوه هاي رفتار درماني مستقيماً بر رفتار تأکيد مي شد و به تفکر و استدلال فرد کمتر توجه مي شد.
در آغاز درمانگران به اهميت شناخت اعتقاد نداشتند و نگرش محرک – پاسخ سفت و سختي را ترجيح مي دادند. آنها هر ملاحظه اي در مورد اعتقادات و نگرشها را به عنوان بازگشتي به گونه اي از درونگري غير علمي مي دانستند. اما در پاسخ به شواهدي که نشان مي داد عوامل شناختي (يعني افکار شخص، انتظارات و تفسير وي از رويدادها) اهميت تعيين کننده در رفتار شخص دارد، بسياري از رفتار درمانگران تأکيد بر شناخت را هم وارد درمان کردند (بندورا 1986).
رفتار درمان شناختي اصلاح کلي است براي روشهاي درماني که در آنها از فنون تغيير رفتار استفاده مي شود و علاوه بر آن راهکارهاي طراحي شده براي تغيير عقايد ناسازگار نيز به آن فنون الحاق شده است. درمانگر به فرد کمک مي کند که واکنشهاي هيجاني ناراحتي کننده نظير اضطراب و افسردگي را با يادگرفتن شيوه هاي موثر تري براي تفسير و تفکر درباره تجاربش کنترل کند. مثلاً در نظريه شناختي بک در مورد افسردگي، افراد افسرده تمايل دارند رويدادها را از ديدگاهي منفي و خود منتقدانه ارزيابي کنند. آنها شکست را به جاي موفقيت انتظار مي کشند و در ارزيابي عملکردشان تمايل به بزرگ کردن شکستها و کوچک کردن موفقيتهادارند. رفتار درمانگران شناختي در درمان افسردگي، به مراجعان کمک مي کنند که تحريف را در تفکرشان تشخيص دهند و آنها را به واقعيت نزديک کنند.
برنامه رفتاري – شناختي براي کمک به کسي که مي خواهد به بازار هراسي خود غلبه کند، مي تواند شامل آموزش مثبت انديشي همراه با مواجهه زنده باشد. درمانگر به مراجع ياد مي دهد که گفت و گوهاي خودشکنانه دروني را با دستورات مثبت به خود جايگزين کند. رفتار درمانگران شناختي اتفاق نظر دارند که تغيير عقايد فرد براي ايجاد تغييري با ثبات در رفتار مهم است. اغلب اعتقاد دارند که شيوه هاي رفتاري قدرتمند از شيوه هاي کلامي در تأثير گذاري بر فرايندهاي شناختي اند. براي مثال، براي غلبه بر اضطراب صحبت کردن در کلاس، تفکر مثبت مفيد است : «من درس را خوب مي دانم و مطمئن هستم که مي توانم ايده هايم را به طور موثر بيان کنم »؛ «موضوع جذاب است و بقيه بچه ها از آنچه من مي گويم لذت مي برند». اما ارائه موفق سخنراني به يک همکلاسي و دوباره براي گروهي از دوستان نيز احتمالاً از شدت اضطراب کم خواهد کرد. عملکرد موفق احساس مهارت و تسلط ما را افزايش مي دهد . در واقع گفته شده است که همه فرايندهاي درماني موثر به فرد احساس تسلط يا خودکارايي مي دهند.
با مشاهده افراد موفق و مسلط، متقاعد شدن به اين که مي توانيم مشکل را حل کنيم و قضاوت از روي نشانه هاي دروني که، آرام و مسلط هستيم، در ايجاد احساس خود کارايي دخيل است. اما بيشترين احساس کارايي و عملکرد واقعي و احساس تسلط شخص ناشي مي شود. خلاصه اينکه هيچ چيز مثل موفقيت فرد را موفق نمي کند (بندور، 1995).
 

فصل اول
كليات

مقدمه :
اختلالهاي رواني در جوامع انساني بسيار مشهود و فراوان است. در هر طبقه و صنفي، در هر گروه و جمعي، افراد نامتعادل وجود دارند بنابراين در مورد همه اعم از کارگر، محصل، معلم، پزشک، زارع، استاد دانشگاه و غير خطر ابتلا به ناراحتي هاي رواني وجود دارد، به عبارت ديگر هيچ فردي در برابر امراض رواني مصونيت ندارد. پيچيدگي هاي تمدن و مشکلات همراه با آن، فشارهاي رواني ناشي از زندگي اجتماعي، فقر و مشکلات اقتصادي، نابساماني هاي خانوادگي، الگوهاي ناصحيح تربيتي والدين و نظاير اينها عوامل به وجود آورنده اختلال ها و ناهنجاري رواني هستند (شاملو، 1366، ص17).
براي برخورد با اختلال هاي رواني نظريه هاي متفاوتي وجود دارد، شش ديدگاه نظري که امروزه نفوذ فراوان دارند عبارتند از : (1) ديدگاه زيست شناختي، که بر نقش فرآيندهاي بدني تأکيد مي ورزد (2) ديدگاه روانکاوي که بر نقش اضطراب و تعارض دروني تأکيد دارد (3) ديدگاه يادگيري، که چگونگي تأثير محيط بر رفتار را بررسي مي کند (4) ديدگاه شناختي که تفکر ناقص و مشکلات حل مسئله را علل رفتار غير عادي مي داند (5) ديدگاه انسانگرايي – هستي گرايي که بر فرديت آدمي و آزادي او براي تصميم گيري در مورد خود تأکيد دارد و (6) ديدگاه اجتماعي، که متوجه نقش روابط اجتماعي و تأثير شرايط اقتصادي و اجتماعي بر رفتار غير انطباقي است. در پاسخ به اينکه کداميک از اين ديدگاههاي نظري درست است ؟ بايد گفت نظريه ها، مطالبي ايستا نيستند، همه آنها داراي اهميت بوده و به طور فعال مورد پژوهش قرار گرفته و به کار براه مي شوند، با اين حال هر يک از آنها واکنشي به جلو مسلط زمانه ي خود بوده و يا هستند (سارسون و ساراسون، 1377، ترجمه نجاريان و همکاران، ص132).
نظريه پردازان و درمانگران متأخر بر اهميت فرايندهاي شناختي تأکيد ورزيده و براي آنها نقش عليت در تبيين رفتار قائل شده اند. مفاهيم مهمي که اين رويکردهاي شناختي با آن ها سروکار دارند عبارتند از ادراک هاي فرد از رويدادها، تغيير و اسنادهاي فرد از رفتار خود، الگوهاي فکري، بيانات شخصي و راهبردهاي شناختي، به طور کلي مضمون اصلي نظريه هاي شناختي رفتار درماني و تغيير رفتار اين است که تفکر افراد، چگونگي احساس و رفتار آنها را تعيين مي کند (سيف، 1374، ص71 و 221).
نظريه هاي رفتاري، عوامل محيطي و نظريه هاي شناختي، افکار، ادراکات و تغييرهاي فرد از موقعيت ها را علل عمده رفتارهاي بهنجار و نابهنجار مي دانند. در اين پژوهش تلفيقي از اين دو رويکرد تحت عنوان رفتار درماني شناختي  ، که در برگيرنده آميزه ي پيچيده اي از فنون شناختي و رفتاري است مورد بررسي قرار مي گيرد.
فهرست منابع فارسي
ژالت .م. زارب ، ارزيابي و شناخت رفتار درماني نوجوانان ، مترجم:دكتر محمد خداياري فرد و ياسمين عابديني ( 1383) ، انتشارات رشد .
اي . جي – فيرس – تيموتي جي . توان ،‌مترجم : مهرداد فيروز بخت با همكاري دكتر سيف الله بهاري ( 1386) ،‌ انتشارات رشد .
هاوتون ، كرك ، سالكووس كس ، كلارك ( 1997)‌ ، راهنماي كاربردي در درمان اختلال‌هاي رواني ، مترجم : دكتر حبيب الله قاسم زاده ( 1376) ، انتشارات ارجمند
ديويوم . كلارك، كريستوفر ج . فربورن ( 1954) م ،‌ درمان‌هاي شناختي – رفتاري ترجمه : حسين كاوياني ( 1385)‌، تهران : نشر مهركاويان .
لك . احمد ، اثر بخشسي تكنيكهاي شناختي –رفتاري در درمان حملات پانيك همراه يا بدون گذر هراسي – به راهنمايي : فضيله ذوالفقاري – با مشاوره : محمد نقي براهني ، يعقوب سپهري . پايان نامه كارشناسي ارشد تهران : دانشگاه علوم پزشكي ، دانشكده انسيتوپزشكي تهران ، 1372 .
اتكينسون و اتكينسون و همكارانش ، زمينه روانشناسي هيلگارد ، ترجمه حسن رفيعي و ديگران ( 1383) ، انتشارات ارجمند .
شاملو ، س .( 1366) بهداشت رواني . تهران : انتشارات رشد .
ساراسون و ساراسون .( 1987) . روانشناسي مرضي . ترجمه : ب . نجاريان و همكاران ( 1377) جلد اول تهران : انتشارات رشد .
سيف ، ع .( 1374) . تغيير رفتار و رفتار درماني (‌ نظريه‌ها و روشها ) تهران :نشر دانا
گلد فريد ، ام . ديويسون ،‌جي . سي .( 1976) . رفتار درماني باليني . ترجمه : ا.احمدي علون آبادي .( 1371) تهران : انتشارات ارجمند .
كاپلان ، هـ سادوك ، ب .( 1988) خلاصه روانپزشكي (‌علوم رفتاري – روانپزشكي باليني ) ترجمه : ن.پورافكاري .( 1373) . تهران :‌انتشارات آزاده .
نجابتيان ، م .( 1379) . بررسي تائيد درمان شناختي – رفتاري بر ميزان اضطراب دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهر كرد در سال 79- 78 . پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي . دانشكده تحصيلات تكميلي واحد خوراسگان « اصفهان »
هاوتون و همكاران .( 1989) . رفتار درماني شناختي ، ترجمه : ج . قاسم زاده ( 1376) تهران : انتشارات ارجمند .
شفيع آبادي ، ع. ناصري ، ع .( 1365 )‌. نظريه‌هاي مشاوره و روندرماني . تهران : نشر دانشگاهي .
حجاران ، محمود ، ( 1373) ،‌نقش مداخلات رفتاري شناختي ،‌داروي در كاهش آشفتگي ناشي از شيوه‌هاي پزشكي در كودكان سرطاني ، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشكي ايران .
نجاتي ، عثمان ( 1367) ، روانشناسي از ديدگاه غزالي ودانشمندان اسلامي .( ترجمه :حجتي ،محمد باقر ) تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامي .
 
منابع لاتين
Beck ,A.T.Rush, A.J.,Shau , B.F.And Emery .G. ( 1979) Cognitive Therapy Of Depression – Guilford , Newyork .

Kapllan , H.L And Sadock , B.J .( 1998) . Synopsis Of Psychiatry : BEHAVIORAL Sciences Clinical Psychiatry Newyork .

Masters , Johnc , Burish , Thomus , G,Hollon , Steven, D.Rimm, David.C. ( 1987) . Behavior Therapy .
Hyharcourt Brace – Iovanovich , Inc.

Bendura, A.( 1977) . Self – Efficacy : Towarda Unifingtheory Od Behavioral Change Psychological Reiew , 84 – 191- 915.

Beck , A.T ., Eermy . G , Greenherg , R.( 1985) . Anxicty Disorders And Phobias : A Congnitive Prespective . Newyork : Basic Books.

Brewin , C.R.(1988). Cognitive Foundations Of Chinicah Psychology. L. Wrence Erlbaum Association Publishers.

Blakburnn, I.M.,& Pavidson , K.M.(1990). Cognitive Therapy For Depression And Anxiety. Blac Kwell Scientific Publication .

Dember, W.N.(1974)Motivation And The Cognitive Revolution. American Psychologist , 99.161-168.

Hobbs, W.R.(1988). The Physiology Of Anxiety States . In Roth, M., & Noyes , J.R.(1988). Hand Book Of Anxiety (Vol.I) Amsterdam : Else Vier.

Hawton , K.,Salkovs Kis , P.M.,Kirk,J., & Clark ,D.M.(1990) . Cogaitive Behavior Therapy For Psychiatric Problems : A Practial Guide . Oxford University Press.

Masters,J.G,Burish , T. G., Hollon , S.D., Rimm, D.C.(1987) . Behavior Therapy Aarcourt Brace Jorano Vich, Publishers.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه