همه چیز درباره خودرو و متعلقات آن

همه چیز درباره خودرو و متعلقات آن
همه چیز درباره خودرو و متعلقات آن
70,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 71 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب:
فصل اول: خودروشناسي مقدماني
1-1 خودرو
1-2 زير مجموعه هاي خودرو
1-2-1 زنجيره‌ي توان
1-2-1-1 موتور
1-2-1-2 خط رانش
1-2-2 شاسي
1-2-2-1 سيستم تعليق
1-2-2-2 سيستم فرمان
1-2-3 پيكره‌ي خودرو
1-2-3-1 اتاق (بدنه)
1-2-3-2 دسته بندي
1-2-3-4 برتري ها و كاستي ها
1-2-4 مدارات الكتريكي
فصل دوم: تئوري سيستم هاي تعليق
2-1 تعريف سيستم هاي تعليق
2-2 جايگاه سيستم تعليق
2-3 زير مجموعه هاي سيستم تعليق
2-3-1 چرخ
2-3-1-1 تاير
2-3-1-2 رينگ
2-3-2 فمر
2-3-2-1 مكانيزم فنرها:
2-3-2-2 انواع فنر
2-3-2-3 خصوصيات فنرها
2-3-3 لرزه گيرها (كمك فنر)
2-3-3-1 كاربرد لرزه گيرها
2-3-3-2 كاركرد لرزه گيرها
2-3-3-3 نصب و جاي گذاري لرزه گير
2-3-3-4 انواع لرزه گيرها
فصل سوم: انواع سيستم تعليق
3-1 دسته بندي سيستم هاي تعليق
3-1-1 دسته بندي بر پايه وابستگي محور
3-1-1-2 سيستم تعليق يكپارچه
3-1-1-2-1 برتري ها و كاستي ها
3-1-1-3 سيستم تعليق جداگانه
3-1-1-3-1 برتري ها و كاستي ها
3-1-1-4 سيستم تعليق نيمه جداگانه
3-1-1-4-1 برترها و كاستي ها
3-1-2 دسته بندي بر پايه جاي قرارگيري
3-1-2-1 سيستم تعليق جلو
3-1-2-2 سيستم تعليق پشت
3-1-2-3 سيستم تعليق يكپارچه جلو و پشت
3-1-3 دسته بندي بر پايه سازوكار
فصل چهارم: تئوري سيستم تعليق M.S.S و مستندات
4-1 تعريف سيستم تعليق ايده‌آل
4-2 پيش فرضي از سيستم تعليق “M.S.S”
4-2-1 الگو و الگوسازي
4-3-2 بررسي مفهوم مدرنيته
4-2-3 سيستم هاي تعليق تحت تنش
4-3 تقسيم بندي اجزاي سيستم تعليق “M.S.S”
4-3-1 اسكلت
4-3-1-1 قاب
4-3-1-2 قسمت متصل به قاب (قاب سيستم تعليق جلو)
4-3-2 تعليق
4-3-2-1 تعليق قسمت جلو
4-3-2-2 تعليق قسمت عقب
4-3-3 متعلقات
4-3-3-1 شبيه ساز موتور
4-3-3-2 محافظ داخل اتاقك
4-3-4 بدنه اطاقك
4-4 تصاوير مونتاژي از حالت مجازي سيستم تعليق “M.S.S”
4-5 تصاوير ماكتينگ از حالت واقعي سيستم تعليق “M.S.S”
4-6 دفاعياتي از سيستم تعليق “M.S.S”

پيشگفتار مبتكر:
بي شك الگو و الگوبرداري در هر زمينه اي موجب پيشرفتهاي شگرفي در رسيدن به اهداف موضوع مي شود. حال وقتي صحبت از فن آوري هاي مهندسي مي شود تمامي توجهات بر منابعي خاص متمركز مي گردد و چه بسا امر الگوسازي توانسته است اين منابع را اصلاح نمايد.
در اين ايده كه با نام «الگوي مدن براي سيستم هاي تعليق تحت تنش (M.S.S) » معرفي شده است، كلماتي حياتي در سر نام اين پژوهش به چشم مي خورد. كلماتي مانند مدرنيته، الگو و يا ريشه هايي از علم مكانيك كه همه و همه برگرفته از يك سنت شكلي در خط مشي اهداف نوآورانه و ابداعي است كه امري بس دشوار است.
(دشواري به اين دليل كه سيستم هاي تعليق در يك زمره قرار دارند و شناخت نوع تحت تنش آن و الگوسازي براي اين نوع سيستم خاص امري است كه در مدت مديدي صورت گرفت.) اين پيشگفتار بي شك توان و قدرتي در بيان مفهوم طرح ندارد ولي مي توان اهداف آن را خلاصه نمايد، لذا در اين پژوهشنامه در فصول ابتدايي آن به قسمت منبع شناسي و اهداف بيان الهمانات و اطلاعات اوليه‌ي طرح پرداخته ام و در فصول انتهايي نيز به بدنه‌ي اصلي طرح، يعني الگوي M.S.S ، مقايسات، تئوري، ترسيمات، اطلاعات نمايي و تمامي جنبه هاي نوآورانه و نيز به شناخت كلمات حياتي سرنام طرح مي‌پردازيم. در آخر نيز شما را دعوت به خواندن پاراگراف اصلي طرح، يعني تعريف پژوهشگر از اختراع خود مي نمايم:

منابع و مآخذ:
منابع اصلي: منابعي كه بصورت عيني، مطالب داخل پژوهشنامه از آن سرچشمه گرفته است. اين منابع، مرجعترين سرفصل هاي علمي مربوط به پروژه را در برندارد.
1- گروه تأليف رشته‌ي متالورژي، شناخت فلزات، تهران، انتشارات كتابهاي درسي ايران، 1383، صص: 45 الي 50 ، 59 الي 98 ، 110 الي 118.
2- اليوت، روي، عليپور، عليرضا، تبريز، تكنولوژي چدن به تصحيح، انتشارات دانشگاه صنعتي سهند تبريز، 1382، صص: 1 الي 22 ، 30 الي 33 ، 44 الي 46 ، 87 الي 89 ، 24 الي 130 ، 445 الي 457 .
3- مرعشي، مرعش، متالورژي كاربردي چدن ها 1 ، تهران، انتشارات آزاده، 1381 ، صص: 1 الي 10 ، 13 الي 43 ، 52 الي 57.
4- مرعشي، مرعش، متالورژي كاربردي چدن ها 2، تهران، انتشارات آزاده، 1381 ، صص 1 الي 12 ، 31 الي 55 ، 212 الي 218.
***
منابع فرعي: منابعي هستند كه مطالب موجود در منابع اصلي را به شكل و نحوه‌ي دلخواه ارائه داده است، از اين منابع به صورت محدودتري استفاده شده است.
5- سرلكي، حامد، متالورژي هفتگانه، تهران، مركز پژوهشهاي متالورژي خوارزمي، 1386 ، مبحث سوم (ماليبل شناسي تخصصي).
6- اوسز، سيدي، آهني، علي اكبر، تبريز، آشنايي با متالورژي فيزيكي به تصحيح، انتشارات فن افزار، 1384 ، فصل پنجم و هفتم.
7- فتحي، محمدحسين، ريخته گري چدن، اصفهان، جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي اصفهان، 1366 ، صص 11 الي 50.
8- گروه مهندسي متالورژي جهاد دانشگاهي صنعتي شريف، ديرگدازها (انواع، خواص، كاربري، تهران، انتشارات علوم و فنون، ص 83- ص 84.
***
منابع غيرفارسي: اين منابع به صورت عمده به زبان انگليسي نگارش شده است و دليل استفاده از آن افزايش سطح علمي طرح و نيز مكمل قرار دادن اين منابع با منابع اصلي و فرعي مي باشد.
9- H.Morrough, “Solidifaction of cast Iron “, British foundryman , Vol 53 , 1960.
10- K.B. Palmer , “mechanical Propertice of compacted Graphite cast Iron “,13 CIRA Ipeport 1213.
11- G.N.J.Gilbert, “The Ductility of Ductil Iron “ , BCIRA Publication 1970.
***
ريز منابع: اين منابع شامل منابع مكتوبي است كه به شكل كتاب نگاشته نشده و حاوي اطلاعات ناب، به روز و اختصاصي در حيته‌ي مقالات و پايان نامه ها است.
12- مروري بر اهميت و  خواص چدنهاي با گرافيت فشرده، رضانژاد، فاطمه و كاويان، سميه، سايت علمي – پژوهشي فلزات، 1386.
13- توليد قطعات چدني با گرافيت فشرده در صنايع خودروسازي، ماهنامه‌ي صنعت ريخته گري، شماره‌ي 10 ، آبان 1383.
14- تأثير ميزان سيليسيم مذاب پايه بر مورفولوژي گرافيت در توليد چدن گرافيت فشرده، مطلب زاده، امير و حلوايي، ايوب، مجله‌ي ريخته گري، انتشارات جامعه ريخته گران ايران، سال 26 ، شماره 84 ، تابستان 85 .
15- تأثير ميزان سيليسيم در ريخته گري چدنها، محمدپور، احمد، سايت علمي، پژوهشي فلزات، 1385.
16- چدن ها شكن آستمپر ADI ، جاجرمي، پدرام، ورهرام، ناصر و دوامي، پرويز، شماره 35 ، پاييز 85 ، مجله‌ي ريخته گري، انتشارات جامعه‌ي ريخته‌گران ايران.
***
منابع مجازي: منابع به روز و جديدي هستند كه در برگيرنده‌ي گروه  خاصي از اطلاعات به شكل غيرمكتوب (اينترنتي) و با ظاهري متنوع هستند.
17- سايت فارسي باشگاه مهندسان ايران (تالار مهندسي مواد):
www.eng-iran.com
18- سايت فارسي علمي – پژوهشي فلزات: www.felezat.com
19- سايت فارسي درگاه فلزشناسان ايران.
20- سايت انجمن ريخته گران ايران.
21- سايت ويكيپديا: en.wikipedia.org/wiki/materials-science
22- ژورنال تخصصي مهندسي متالورژي مركز علوم و فنون هندوستان: ias.ac.in
23- سايت مهندسي مواد: www.materials-sciences.com
24- سايت مقالات منتختب بين المللي: eng.tips.com/threadminder.cfm? pid=367
25- سايت آناليز آلياژها: hghouston. Com
26- سايت مركز تحقيقات معدن و شناخت مواد فلزي: mtech.edu/CAMP/

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه