بررسی تعیین ميزان افسردگی در دانشجويان خوابگاهی و غيرخوابگاهی و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلی

بررسی تعیین ميزان افسردگی در دانشجويان خوابگاهی و غيرخوابگاهی و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلی
بررسی تعیین ميزان افسردگی در دانشجويان خوابگاهی و غيرخوابگاهی و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلی
80,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 85 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب
فصل اول: گستره علمي مسئله مورد بررسي
1ـ بيان مسئله     7
2ـ اهميت و ضرورت پژوهش     11
3ـ اهداف    14
4ـ فرضيه‌هاي پژوهش     15
5ـ متغيرها و تعريف عملياتي آنها     16
6ـ خلاصه     18
فصل دوم: مرور تحليل يافته‌ها در زمينه بررسي حاضر
1ـ مباني نظري     20
الف افسردگي (مفهوم و نظريه‌هاي مربوط به آن)   
روان تحليل‌گري     22
رفتاري‌نگر    25
شناختي    30
زيست‌شناختي     32
انواع     35
ميزان شيوع     36
ب ـ پيشرفت تحصيلي     37
2ـ يافته‌هاي پژوهشي     43
3ـ خلاصه     50
فصل سوم: فرآيند روش شناختي
1ـ انتخاب نمونه    
الف ـ جامعه و نمونه     52
2ـ ابزار گردآوري اطلاعات     53
الف ـ معرفي سياهه     53
ب ـ روش اجرا و نمره‌گذاري     54
ج ـ اعتبار و پايايي     54
3ـ طرح تحقيق و روشهاي آماري     56
الف ـ طرح تحقيق     56
ب ـ روشهاي آماري     58
4ـ خلاصه     59
فصل چهارم: ارائه و تحليل نتايج كمي
1ـ ارائه داده‌هاي توصيفي بدست آمده     61
2ـ بررسي نتايج در چهارچوب بدست آمده     63
الف ـ نتايج حاصل از رابطه بين افسردگي و پيشرفت تحصيلي    64
ب ـ نتايج آزمون t در متغير افسردگي     65
ج ـ نتايج آزمون t در متغير پيشرفت تحصيلي     65
3ـ خلاصه    67
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
1ـ بحث و بررسي درباره يافته‌ها     69
2ـ جمع‌بندي و نتيجه‌گيري     72
3ـ كاربرد نتايج     73
4ـ محدوديت‌ها    78
5ـ پيشنهادات    79
منابع

چکیده

پژوهش حاضر قصد دارد به بررسي رابطه بين افسردگي و پيشرفت تحصيلي و تفاوت آن در دو گروه خوابگاهي و غيرخوابگاهي بپردازد. در واقع بدنبال پاسخ به اين سؤال است كه آيا محيطي مانند خوابگاه مي‌تواند با ايجاد افسردگي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان تأثير بگذارد؟
براي رسيدن به هدف مذكور از طرح ـ پس رويدادي (علي ـ مقايسه‌اي) استفاده كرديم جامعه و نمونه پژوهش حاضر كل دانشجويان دختر در حال تحصيل رشته روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي تهران مي‌باشد كه كل جامعه بعنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت.
داده‌هاي مورد نظر براي متغير افسردگي از طريق پر كردن سياهه افسردگي بك و براي پيشرفت تحصيلي معدل ترم گذشته دانشجويان جمع‌آوري شد.
براي تجزيه و تحليل آماري داده‌هاي از ضريب همبستگي پيرسون و t دو گروه مستقل استفاده گرديد نتايج پژوهش نشان داد بين ميزان افسردگي و پيشرفت تحصيلي رابطه معناداري وجود دارد.


فصل اول گستره علمي مسئله مورد بررسي
مقدمه:
عملكرد تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان و بررسي عوامل تأثيرگذار بر آن موضوعي است كه بخش عمده اي از ظرفيت در علوم تربيتي را به خود اختصاص داده است. بهمين دليل، از ديرباز پژوهشگران علاقمند، با بررسي و مطالعه در اين زمينه سعي در روشن نمودن جوانب مختلف آن داشته و به نتايج قابل توجهي نائل آمده اند. از جمله عواملي كه مي تواند بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان تاثير بگذارد محيط زندگي شان مي باشد.
بين بشر و محيط زندگي اش به كنش و واكنش مداوم وجود دارد اين رابطه مداوم در حال نوسان است. محيط براي عده اي ممكن است منبع يك حس اعتماد به نفس قوي، جوازي براي ابراز احساسات دروني و بالاخره محل و مجالي پر از اميد براي تحصيل و پيشرفت و موفقيت باشد. از طرف ديگر اگر محيط زندگي نتواند ايگو افراد را تأمين و تقويت كند، اگر مانع رشد اعتماد به نفس آنها شود، و اگر بكرات موجب ظهور حس كينه و عداوت در آنها گردد منجر به حس طرد، درماندگي و تنهايي خواهد شد، و همين محيط است كه ما آنرا افسردگي زا مي خوانيم (فلك، 1375).
در زندگي هر كسي موقعيتهايي پيش مي آيد كه خواه ناخواه او را غمگين مي سازد و هيچ انساني از افسردگي و اضطراب، تشويش و نگراني مصون نيست. ولي تا آنجا كه حالات يأس، سرخوردگي و اضطراب بعنوان واكنش محسوب مي شود بسيار سالم و مفيد مي باشند زيرا مثل يك دريچه اطمينان، شرايط سخت و دشوار محيط را به فرد گوشزد مي كنند تا بدين وسيله شخص بتواند خود را از صدمه و گزند بيشتر حفظ نمايد. همانطور كه زخم و سوزش و تورم و خونريزي در جسم انسان پديده هايي غير قابل اجتناب مي باشند يأس و سرخوردگي، افسردگي و تشويش هم اموري غيرقابل اجتناب مي باشند. ولي اگر فردي به دلايلي زمينه و استعدادي براي ابتلا به عوارض رواني داشته باشد يك حادثه كوچك در زندگي ممكن است منجر به بروز يك كيفيت شديد رواني شود بنابراين بين افسردگي روزمره با افسردگي شديد رواني بايد فرق گذشت (معاني، 1368). منظور ما در اين پژوهش افسردگي نوع دوم مي باشد كه بعنوان بيماري رواني تلقي مي شوند.
چون بشر يك واحد سايكوبيولوژيك است، به هر تغيير فكري و حسي كه موجب تغييرات شيميايي سلسله اعصاب مركزي گردد، از خود واكنش نشان داده و با هر استرس از نظر جسمي و روحي مبارزه خواهد كرد. از طرفي چون بشر يك موجود بنابراين اساس بيولوژيكي افسردگي اهميت عوامل محيطي و روابط اجتماعي را نفي نمي كند چون بشر را بايد از هر لحاظ، جسم و روان، دنياي درون و برون، عمل و عكس العمل و واكنشهاي متقابل مورد مطالعه قرارداد (همان منبع)
مطالعاتي كه در سالهاي اخير از طرف متخصصان سازمان بهداشت جهاني در كشورهاي در حال توسعه انجام گرفته از افزايش دامنه شروع افسردگي در ميان ملل در حال رشد حكايت مي كند به طوري كه تحقيقات نشان مي دهد قريب 75/0 افرادي كه در مؤسسات درمانگري رواني بستري مي شوند دچار افردگي هستند (معاني، 1368).

 

منابع

 

فلك، فردريك. (1361). افسردگي واكنش يا بيماري. ترجمه نصرت الله پورافكاري. تبريز: ذوقي،
مهريار، اميرهوشنگ. (1373). افسردگي: برداشتها و درمان شناختي. تهران: رشد.
ذكايي، رضا. (1378). بررسي رابطه مفهوم خود و سبك‌هاي اسنادي با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان پسر سال سوم، رشته علوم تجربي دبيرستان‌هاي دولتي تهران. پايان‌نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تربيت معلم.
ساراسون، ايروين جي.، باربارا، آر.، (1371). روان‌شناسي مرضي (جلد اول). ترجمه دكتر بهمن نجاريان و همكاران. چاپ اول. تهران: رشد.
شولتز، درآن. (1366). روان‌شناسي كودكان. چاپ سوم. ترجمه گيتي خوشدل. تهران: نشر نو.
خداپناهي، محمد كريم. (1382). انگيزش و هيجان. تهران: انتشارات سمت.
كراز، ژ. (1381). بيماريهاي رواني، چاپ سوم. ترجمه دكتر پريرخ دادستان.، دكتر محمود منصور. تهران: نشر رشد.
ايرج، معاني. (1368). بيماري نامرئي و افسردگي‌هاي رواني. چاپخش (بي‌تا).
شاملو، سعيد. (1382). آسيب‌شناسي رواني. چاپ هفتم. تهران: رشد.
دادستان، پريرخ. (1376). روان‌شناسي مرضي تحولي از كودكي تا بزرگسالي جلد اول. چاپ اول. تهران: سمت.
اخوت، ولي‌الله.، جليلي، احمد. (1362). افسردگي. تهران: رز.
دلاور، علي. (1383). روش تحقيق در روان شناسي و علوم تربيتي. چاپ چهاردهم. تهران: ويرايش.
اتكينسون، ريتاال.، اتكينسون، ريچاردسي.، اسميت، ادوارداي.، بم، داريل ج.، نولن هوكسما، سوزان. (1369). زمينه روانشناسي جلد اول. چاپ چهارم. ترجمه دكتر محمد نقي براهني و همكاران. تهران: نشر رشد.
بك، بارون تي. (1361). شناخت درماني و مشكلات رواني. ترجمه مهدي قراچه‌داغي. تهران: ويس.
كاپلان، هارولد.، بنيامين، ساددك. (1376). اختلالات رواني و رفتاري دوران كودكي و نوجواني. ترجمه دكتر مهدي صابري.، دكتر مرضيه عصار.، انتشارات قلمشان هنر.
راهنماي تشخيص و آماري اختلالهاي رواني ـ DSMIV ـ 1994
لطف‌آبادي، حسين. (1375). سنجش و اندازه‌گيري در علوم تربيتي و روان‌شناسي روان‌سنجي سنتي و رويكردهاي جديد در سنجش رواني. تهران: سمت.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه