بررسی ترکیبات موجود در کبد و بافت عضله ماهی کفشک زبان گاوی

بررسی ترکیبات موجود در کبد و بافت عضله ماهی کفشک زبان گاوی
بررسی ترکیبات موجود در کبد و بافت عضله ماهی کفشک زبان گاوی
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات:110 صفحه_ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

چكيده
مقدمه
فصل اول: كليات
1-1 هدف
1-2 پيشينه تحقيق
1-3 روش كار و تحقيق
فصل دوم: كفشك زباني ماهيان(cynoglossidae tongue soles)
كفشك زبان گاوي(cynoglossus marco lepidotus)
1-2كفشك زباني ماهيان (cynoglossidae tongue soles)
2-1-1 ريخت شناسي كفشك زباني ماهيان
2-1-2 گونه هاي موجود در ايران
2-2 جايگاه سيستماتيك كفشك زبان گاوي (cynoglossidate macrolepidotus )
2-2-1 ريخت شناسي كفشك زبان گاوي (largescale tonguesole)
2-2-2 محيط زيست
2-2-3 ارزش اقتصادي
2-2-4 اندازه و وزن
2-2-5 پراكنش
فصل سوم:چربي ها (lipids) وروغن ماهی(fish oil)
3-1 چربي ها
3-2 اسيد هاي چرب
3-2-1 مشخصات عمومي اسيدهاي چرب
3-2-2 خواص اسيدهاي چرب
3-3 ساختمان و خواص انوع چربيها
3-3-1 چربي هاي خنثي (اسيل گليسرولها)
3-3-2 فسفوگليسيريدها
3-3-3 اسفنگوليپيدها و گليكوليپيدها
3-3-4 موم ها ( waxed)
3-3-5 ليپيدهايي كه صابون نمي شوند
3-6 روغن ماهي (Fish oil)
فصل چهارم : مواد و روش ها
4-1 مواد مصرف شده
4-2 وسايل آزمايشگاهي مورد نياز
4-3 دستگاههاي مورد نياز
4-4 روش
4-4-1 تهيه نمونه ماهي كفشك زبان گاوي
4-4-2 استخراج مواد طبيعي از كبد و بافت عضله ماهي كفشك زبان گاوي
4-4-3 مراحل عملي استخراج به روش Bligh and dyer
4-4-4 استخراج و خالص سازي چربي ها در روش Bligh and dyer
4-5 استفاده توأم از كروماتوگراف و طيف سنج جرميGC/MS
4-5-1 انديس كواتس (Kovts index )4-6 شناسايي مواد طبيعي موجود در فاز –n هگزاني كبد و بافت عضله
ماهي كفشك زبان گاوي (largescale tongusole) با استفاده از دستگاه GC/MS
4-6-1 مشخصات دستگاه GC/MS مورد استفاده
فصل پنجم : نتايج آزمايش و بحث
5-1 نتايج ، تفسير داده ها و شناسايي طيف هاي GC-MS
5-2 بحث
پيشنهادات
فهرست منابع فارسي
فهرست منابع انگليسي
چكيده انگليسي


فهرست جداول

جدول 3-1 برخي از اسيدهاي چرب طبيعي
جدول 5-1 تركيبات شناسايي شده در فاز كلروفرمي كبد ماهي كفشك زبان گاوي
جدول 5-2 نتيجه گيري كلي در مورد تركيبات شناسايي شده در كبد ماهي كفشك
زبان گاوي
جدول 5-3 تركيبات طبيعي شناسايي شده در فاز كلروفرمي بافت عضله ماهي كفشك
زبان گاوی
جدول 5-4 نتيجه گيري كلي در مورد تركيبات شناسايي شده در بافت عضله ماهي
كفشك زبان گاوي

چكيده :
در اين تحقيق مواد طبيعي و اسيد هاي چرب موجود در بافت كبد و عضله ماهي كفشك زبان largescale tonguesole با نام علمي (Cynoglossus Macrolepidotus ) معروف به زبان گاوي با استفاده از روش(Bligh And Dyer ) استخراج گرديد .
براي شناسايي اين مواد ابتدا كلروفرم كه به عنوان حلال مورد استفاده قرار گرفته بود توسط دستگاه Rotary Evaporator تبخير و سپس مواد در –n هگزان حل گرديد و به دستگاه GC-MS تزريق شد . با استفاده از كروماتوگرام جرمي و طيف هاي جرمي بدست آمده مواد طبيعي موجود از جمله اسيدهاي چرب بافت كبد و عضله با محاسبه انديس كواتس و مقايسه آنها با انديس كواتس استاندارد و نيز بررسي داده هاي طيفي ( GC-MS ) و مقايسه آنها با داده هاي استاندارد موجود در مراجع (Eight Peak ) شناسايي گرديد .
در كبد يازده تركيب شناسايي شد كه Palmitic Acid با 98/14 درصد بيشترين مقدار مي باشد . ساير تركيبات شناسايي شده در كبد شامل Oleic Acid (30/12درصد) ،
1,3-Cyclooctadiene(97/7درصد)stearicAcidو(80/6)درصد، methyl eicosa-5,8,11,14,17 pentaenoate (45/6 درصد) ، 1,4,8-Dodecatiene (75/5 درصد). 9-Hexadecanoic Acid (39/5درصد)ethyl ester، 5,8,11,14-Eicosatetranenoic Acid (08/4درصد)،Heptacosane (77/1درصد)،3-Heptadecan-5-yne (24/1درصد)،Myristic Acid (66/0درصد)مي باشد . تركيبات شناسايي شده در بافت عضله شامل Plamitic Acid (15/43درصد) ، Methyl Eicosa-5,8,11,14,17-Pentanoate (51/23درصد) ،Stearic Acid (35/8درصد)،Oleic Acid(68/0درصد)،Nonane(74/6درصد)، Decane(06/3درصد) مي باشد .
واژگان كليدي : اسيدهاي چرب غير اشباع،روغن كبد و عضله ماهي، كفشك زبان گاوي،پالمتيك اسيد، اولئيك اسيد


مقدمه :
اسيدهاي چرب اشباع نشده با چند پيوند دو گانه (PUFA)Poly Unsturated Fatty Acids از نوع اسيد هاي چرب Omega-3 و اسيدهاي چرب Omega-6 جزو اسيدهاي چرب ضروري براي بدن انسان هستند كه بدن انسان توانايي ساخت اين اسيدهاي چرب اشباع نشده را ندارد و بايد از طريق مواد غذايي تامين گردد .
اسيدهاي چرب Omega-3 بيشتر در بدن ماهي و بخصوص ماهي هاي روغني مثل شاه ماهي،ماهي خال مخالي، ساردين ، پليچارد، ماهي آزاد و ماكرل يافت مي شود .
اسيدهاي چرب امگا 3 شامل (ALA) Alpha – Linolenic Acid و دو مشتق آن با اسامي Decosahexaenoic Acid (DHA) و Eicosapentaenoic Acid (EPA)
مي باشند .
در بدن ماهي ALA از طريق فعل و انفعالات بيوشيميايي به EPA , DHA تبديل مي گردد . مشابه همين امر در بدن انسان نيز رخ مي دهد اما آنچه حائز اهميت است اين است كه ALA در بدن وجود نداشته و ساخته نمي شود ، بنابراين بايستي از طريق مواد غذايي(مثل ماهي و روغن ماهي كه يكي از منابع سرشار اسيدهاي چرب امگا 3 است ) به بدن برسد و همين نكته نشانگر ضرورت مصرف ماهي و غذاهاي دريايي مي باشد . [12] .
DHA براي عملكرد مغز، چشم و سيستم توليد مثل پستانداران ضروري است و تحقيقات اخير نشان مي دهد كه وجود آن به ميزان كافي در بدن باعث تعادل خلق و داشتن روحيه مثبت
مي گردد .
EPA براي ساخته شدن پروستاگلايدينهاي ضروري براي عملكرد صحيح سيستم قلب و عروق حياتي هستند و در ساختمان غشاي سلولي نيز شركت مي كنند.
اسيدهاي چرب غيراشباع امگا 6 در روغن هاي گياهي مثل روغن آفتابگردان، روغن كنجد و روغن ذرت ، سويا و .. يافت مي شود [25] .
اسيدهاي چرب امگا 3 با زنجير كوتاه به نام اسيد آلفا لينولينك در روغن هاي گياهي خاصي مثل روغن برزك ، روغن كلزا (كانولا) و روغن گردو يافت مي شود[31].
اگر چه برخي از دانشمندان معتقدند بدن انسان مقاديري از امگا 3 موجود در روغن هاي گياهي را نياز دارد[21] .
ماهي يك منبع مهم است . گوشت ماهي منبع مهم پروتئيني و چربي به شمار مي رود و در مقايسه با ساير گوشت ها هضم راحتي دارد . روغن ماهي غني از ويتامين هاي D,A بوده و كبد ماهي يك منبع عظيم از ويتامين هاست . خوردن دو تا سه وعده ماهي در غذاي هفتگي بسيار موثر است .
براي استخراج چربي ها و از جمله اسيدهاي چرب از بافت هاي موجودات روش هاي مختلفي وجود دارد كه از جمله آن ها مي توان به روش استخراچ ليپيدها با مخلوطي از هگزان و ايزوپروپانول ، روش ستون خشك ، روش Bligh and Dyer و ... اشاره كرد .
در اين پژوهش از روش Bligh and Dyer استفاده گرديده است [20] .
هدف از انجام اين بررسي گامي درجهت شناخت تركيبات طبيعي موجود در بافت عضله وكبد گونه اي از ماهيان خليج فارس بنام ماهي كفشك زبان با نام محلي زبان گاوي و نام انگليسي (largescale tonguesole) بوده است .


فهرست منابع :
خدنگ، ك .، 1386، بررسي و شناسايي تركيبات طبيعي موجود در كبد و بافت عضله كيش ماهي ميگويي، پايان نامه كارشناسي ارشد ، تهران شمال .
عربي ، س .، 1384، بررسي و شناسايي تركيبات طبيعي موجود در كبد و بافت عضله ماهي قزل آلاي رنگين كمان،پايان نامه كارشناسي ارشد ، تهران شمال .

1-Ackman R.G., and Mcleod.,C.,1998,Total lipids and nutritionally important fatty acids of some nova scotia fish and shellfish food products.Can.Inst.food sci. technol j.21,390-398.

2-Ackman R.G.,2000,Fish is more thean a brain food, IIFET2000 proceeding ,390-398.

3-Bang ,H.O.,Dyerrberg,J&Sinclair,H.M.1980.the composition of the Eskimo food in north west-ern Greenland.Am.J.Clin.Ntur.,33:2661.

4-Bigger,J,Thomas and EI-sherif , tarek,2001,polyunsaturated fatty acids and cardiovascular events:a fish tale.circulation vol.103,February 6,2001,623-25(editorial)

5-Bligh,E.G.,and W.J.Dyer ,1959,rapid method of total lipid extraction and purification , Canadian journal of biochem.physiol.vol.37,pp.911-917.

6-connor,William E.,1997,do the n-3 fatty acids from fish prevent deaths from cardiovascular disease? American journal of cilinical nutrition, vol.66,pp.188-89(editorial)

7-eight peak index of mass spectra,indexed by molecular weight elemental composition and most abundant ions compiled by the mass spectrometry and most abundant ions compiled by the mass spectra ,1991,fourth edition.
8-eritsland, jan.2000,safety considerations of polyunsaturated fatty acids,American journal of clinical nutrition ,vol.71(supple),pp.1975-201s.

9-exier ,j.and weihrauch ,J.L.1997,comprehensive evaluation of fatty acids in foods. XII. shellfish.J.amer.diet. assco.71 518-521.

10-Gurr,M.1993.polyunsaturated fatty acids of n-3 family,dietary effect on plasma lipids
and lipoproteins.Lipid Technology,15:16-18.

11-Hawang,Daniel H.,et al.1997.does vegetable oil attenuate the beneficial effects of fish oil in reducing risk factors for cardiovascular disease?american journal of clinical nutrition,vol.66,pp.89-96(editorial).

12-Hearn,J.A.1987.Polyunsaturated fatty acids and fat in fish flesh for selecting species for
health benefits.,J.Food Sci.,52:1209-1211.

13-kinsella,J.E. et al.1997,sterol,phosoholipids, mineral content and proximate composition of fillets of selected freshwater fish species . J.Fd. biochem.1 131-140.
Acids (fish oli) in clinical medicine? DRUGS , VOL.42,NO.3,PP.331-342.

14-Kris-Etherton,P.M.;Harris ,W.S&Apple,L.J.2002.fish consumption,fish oil,omega-3
fatty acid,and cardiovascular disease.Circulation,106(21):2747-2757.

15-Navaro,G.R.;Pacheco,A.L.&Brings,A.2004.Characteriziation of the lipid composition and Natural antioxidants in the liver oil of Dasyatis brevis and Gymnura marmorata rays.J.Food chemistery,87(1):89-96.

16-Pawlosky , Robert j.2001.physiological compartmental analysis of alpha-linolenic research , vol.42,pp.1257-65.

17-standby,M.F.,eririk heen and rudolfkreuser(E.D).fishing news (books) Ltd.,pp.55-60.

18-Safity,Z.S.;Shamim.A.;Sohail,H.;Arif,M.&Faheem,A.2000.A study on fatty acid
composition of fish liver oil from two marine fish,Eusphyra blochii and Carcharhunis
bleekeri.Pakistan J.Pharmaceut Sci.,13(2):5-12.

19-Sanati,A.M.&Mohammadi,M.M.2002.Total lipids and nutritionally important fatty acids
of livers and tissues of some sharks in Persian Gulf walters.Amirkabir Journal of Science and Technology,13(49):106-115.
20-Simopoulos.,A.P.P.&Kifrerr,L.1991.Effect of dietary fish oil on leakottiene and PAF generation and on neutrophil chemorotarishealth effect.J.Biochem.,17:763-773.

21-the merck index , an encyclopedia of chemicals, drugs and biological ,1996.

22-virginia M.ursin,2003.Modification of plant for human health , development of functional land-based omega- 3fatty acids.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه