بررسی طراحی و ساخت اتاق آنتن

بررسی طراحی و ساخت اتاق آنتن
بررسی طراحی و ساخت اتاق آنتن
60,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 43 صفحه_ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب :   
فصل اول: محاسبه ناجيه سكوت اتاق آنتن و تعيين كيفيت اتاق     1
1- مقدمه    2
2- تعريف “Qiet zone” و “Quietness” اتاق كنتن    4
3- اندازه‌گيري مقدار انعكاس در ناحيه سكوت    6
4- تحليل نتايج آزمايش:     15
5- مقايسه بين نتايج حاصل از دو روش    17

فصل دوم: طراحي و مدل سازي اتاق انتن    25
1- مقدمه    27
2- نظريه جذب امواج الكترومغناطيسي    28
3- جاذب باند باريك    29
4- جاذب باند پهن    30
5- انتخاب ماده جاذب و تهيه بلوكهاي جذب     31
6- اندازه‌گيري مشخصات جاذبها     32
7- ناحيه سكوت آنتن    33
8- طراحي اتاق    34
9- مدلسازي رياضي اتاق آنتن    35
10- نتيجه    38
11- پيشنهادات     38

فصل سوم: گزارش ساخت اتاق آنتن    39
نتيجه گيري     42
فهرست مراجع    43

فهرست شكلها و جداول:   
شكل شماره 1- نماي كلي آنتن فرستنده و گيرنده    5
شكل شماره 2- منحني پترن تست شده آنتن مرجع    8
شكل شماره 3- منحني انحراف سطح توان    9
شكل شماره 4- انحراف پترن آنتن تحت تأثير موج انعكاس    10
شكل شماره 5- منحني پترن موج ساكن    15
شكل شماره 6- جهت حركت آنتن    18
شكل شماره 7- مجموعة اندازه گيري توان دريافتي    19
جدول شماره 1- مقادير اندازه گيري توان در زاويه هاي مختلف    20
جدول شماره 2- مقادير اندازه گيري توان در زاويه هاي مختلف    20
جدول شماره 3- مقادير اندازه گيري توان در زاويه هاي مختلف    20
جدول شماره 4- مقادير اندازه گيري توان در زاويه هاي مختلف    21
جدول شماره 5- مقادير اندازه گيري توان در زاويه هاي مختلف    21
جدول شماره 6- مقادير اندازه گيري توان در زاويه هاي مختلف    21
شكل شماره 8- زاويه بين آنتن فرستنده و گيرنده    22
شكل شماره 9- پترن آنتن    23
شكل شماره 10- امواج انعكاس از مانع بي اتلاف    29
شكل شماره 11- انعكاس موج از مانع در محيط تلفدار    30
شكل شماره 12- نمونه جاذب هاي الكترومغناطيسي    32
شكل شماره 13- مدار نمونه اي اندازه گيري ضريب انعكاس جاذب    32
شكل شماره 14- مدار نمونه اي اندازه گيري افت انتقال جاذب    33
شكل شماره 15- نمايي از اتاق آنتن    35
شكل شماره 16- مقايسه جذب موج در روش پيشنهادي و روش MUR    37


Design, modeling and implementation of an antenna (anechoic) chamber
In this thesis, the procedure of design and implementation of antenna characteristics i.e. impedance, radiation pattern etc. Is discussed. This room can be used for accurate measurement of the RCS (radar cross section) of different objects. Also this kind of chamber is vital for protecting the ones working on antennas. It is noticeable that the Electromagnetics radiation is harmful for human body and specifically brain and sexual organs.
The mathematical modeling of such a room is studied which is a review of one of Dr. Moradi's seminars on antenna chamber. The absorbing boundary condition models the absorbing characteristics of implemented absorbers.
The organization of this thesis is as following. First, the project is clarified, and then the quiet zone is studied. The absorbing boundary condition forms the next chapter. Finally the implementation process of the anechoic chamber and the measurements procedure and results are argued. The thesis contains some photos and a few minutes of videos showing the room and the different steps of the project.

چكيده 
مراحل طراحي و ساخت يك اتاق آنتن در اين پايان نامه مورد بحث قرار گرفته شده است. يك چنين اتاقي از ضروريات هر مؤسسه مجهز به امكانات آنتن و رادار مي باشد و فضاي مناسبي براي اندازه گيري مشخصات مختلف آنتن فراهم مي كند. كاربرد ديگر اين آنتن در امكان اندازه گيري سطح مقطع راداري اجسام مي باشد. همچنين اين اتاق جهت مصون ماندن نيروي انساني از خطرات تشعشع الكترومغناطيسي در حين اندازه گيري آنتن سودمند مي باشد. 
علاوه بر اصول طراحي اتاق آنتن، يك نظريه رياضي كارآمد تحت عنوان شرط مرزي جذب به صورت نويني در اين پايان نامه مطرح شده و تلفيق دو شرط مرزي جذب فيزيكي موج و مدل رياضي آن به اختصار مطرح شده است.
لازم به ذكر است كه در ابتدا به شرح تئوري ناحيه سكوت اتاق آنتن مي پردازيم، سپس به روشهاي مختلف اندازه گيري و محاسبه ناحيه سكوت اشاره مي كنيم و بعد از آن نتايج آزمايشات انجام شده را ارائه مي كنيم و مرغوبيت اتاق را مورد بررسي قرار مي دهيم .


شكل شماره 16- مقايسه جذب موج در روش پيشنهادي و روش MUR    37
كليدواژه:
اتاق آنتن    Antenna room
اتاق بدون انعكاس    Anechoic chamber
جاذب موج الكترومغناطيسي    Electromagnetic Absorber
اندازه گيري آنتن    Antenna Measurement
شرط مرزي جذب    Absorbing Boundary Condition
مدلسازي فضاي آزاد    Free Space Modeling

نتيجه گيري
مراحل طراحي و پياده سازي بلوكهاي جاذب و نهايتاً ساخت اتاق بدون انعكاس مطرح شود. روش اندازه گيري پارامترهاي جاذب نيز به بحث كشيده مي شود. نتايج اندازه گيري نيز جذب خوب توسط بلوكهاي تهيه شده با امكانات اندك را نشان مي دهند.
ضمناً در جهت مدلسازي اتاق آنتن يك روش براي جذب موج الكترومغناطيسي در هنگام حل عددي معادلات ماكسول مطرح شد و روش افزايش پهناي باند و درجه جذب آن مطرح گرديد. با اطمينان خاطر مي توان نتيجه گرفت كه در فركانسهاي باند كه در آزمايشگاه آنتن آزمايشات در اين باند فركانسي انجام مي گيرند اتاق كاملاً بدون انعكاس بوده و موجي كه به آنتن گيرنده مي رسد با تقريب خيلي خوبي صفحه اي است و Quiet Zone اتاق ناحيه وسيعي است، به طوريكه آنتن تحت آزمايش را در هر كجا قرار دهيم نتايج صحيحي براي آزمايشات بدست خواهيم آورد.
 
فهرست مراجع
References:

[1] A. Ghorbani "Antenna Chamber, Quiet Zone" Amirkabir University of Technology, Tehran.
[2] W.H.EMERSON, “Electromagnetic Wave Absorbers and Anechoic Chambers” IEEE Trans on Antennas and Propagation. Vol.AP-21, NO.4,PP.484-490, July1973.
[3] G.MUR, “Absorbing Boundary Condition for the Finite Difference Approximation of the Time Domain Electromagnetic Field Equations” IEEE Trans. On Electromagnetic Compatibility, Vol. 23, PP.377-382 , Nov, 1981.
[4] C.BALANIS, P. TIRKAS, “Higher Order Absorbing Boundory Conditions for the FDTD Method” , IEEE Trans. AP.Vol. 40, PP. 1215-1222 , OCT. 1992.
[5]“Outline of evaluation procedures for microwave anechoic chambers” By; Elery F.Buckley.
[6]“The ITRC Antenna test system” By; Mohammad Hakkak. 
[7] G. Moradi, "Implementation of an Antenna Chamber", Periodical Seminal of I.R.I CATC.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه