مطالعه مقايسه ای و تطبيقی مسئوليت مدنی مديران شركت های تجاری و مدنی در انجام معاملات

مطالعه مقايسه ای و تطبيقی مسئوليت مدنی مديران شركت های تجاری و مدنی در انجام معاملات
مطالعه مقايسه ای و تطبيقی مسئوليت مدنی مديران شركت های تجاری و مدنی در انجام معاملات
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 146 صفحه_ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

عنوان:
مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري و مدني در انجام معاملات
چكيده    1
مقدمه    4
فصل اول: بررسي مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي تجاري    7
الف: شركت سهامي    18
ب: شركت با مسئوليت محدود:    29
ج: شركت تعاوني    39
ماده 46 قانون شركتهاي تعاوني نيز مقرر مي كند:    40
در اين خصوص ماده 39 قانون بخش تعاوني مقرر مي دارد:    44
ت: انجام معامله از سوي تمامي مديران مجاز    51
بخش دوم: مسئوليت مديران شركتهاي تجاري در قبال انجام معاملات    58
ب- شركت با مسئوليت محدود    61
پ – شركتهاي تضامني، نسبي، مختلط سهامي و غير سهامي و تعاوني    64
1-2- رعايت موضوع شركت    73
2-2 رعايت حدود اختيارات    76
شركت سهامي    76
ماده 105 ق.ت. مقرر مي كند:    78
شركت تضامني، نسبي، مختلط (مختلط سهامي و غير سهامي)    80
شركت تعاوني    82
3- انجام معامله از سوي مديران در صورت عدم ذكر سمت مديران و يا عدم اثبات معامله براي شركت    84
4- انجام معامله از سوي بعضي از مديران نه همه آنها    88
(دادنامه شماره 1027 ، 1026 -14/12/1370)    91
فصل دوم: بررسي مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي مدني    96
2- انجام معامله با رعايت حدود اختيارات    99
3- انجام معامله با رعايت مصلحت شركاء:    103
بخش دوم: مسئوليت مديران شركتهاي مدني در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرايط ذيل:    106
1- انجام معامله در صورت عدم اهليت مدير    106
2- انجام معامله با فرض عدم رعايت حدود اختيارات    110
3- انجام معامله با فرض عدم رعايت مصلحت شركاء    112
فصل سوم: بررسي مسئوليت مدني مديران شركتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگليس    114
مبحث اول: كليات    114
گفتار اول: انواع شركتها در حقوق انگليسي و تعريف هر كدام    114
2- شركتهاي قانوني    115
3- شركتهاي ثبت شده    115
گفتار دوم: مفهوم قاعده آلتراوايريز در حقوق انگليس و سابقه تاريخي آن    116
1- مفهوم قاعده    116
2- سابقه تاريخي به قاعده    119
گفتار سوم: بررسي اختيارات مديران شركتها در حقوق انگليسي    120
مبحث دوم: تحقق مسئوليت براي انواع شركتها (شركتهاي قانوني، ثبت شده، شركتهاي تأسيس به موجب فرمان سلطنت) در انجام معاملات    123
1- شركتهاي قانوني و ثبت شده    124
2- شركتهاي تأسيسي به موجب فرمان سلطنت    126
مبحث سوم: تحقق مسئوليت براي مديران شركتها در انجام معاملات (به عنوان يك استثنا)    127
گفتار اول: تحقق مسئوليت غير مستقيم (مراجعه شركت به مديران در بعضي از شركتها)    127
بند 3 ماده 35 جديد مقرر مي كند:    128
گفتار دوم: تحقق مسئوليت مستقيم (مراجعه مستقيم به مديران)    130
گفتار سوم: روش هاي پيشگيري از تحقق مسئوليت براي مديران    131
نتيجه گيري    132
شركت تضامني و نسبي و شركتهاي مختلط    137
شركت مدني    139
حقوق انگليسي    140
پيشنهادات    142
فهرست منابع (فارسي و غير فارسي) مورد استفاده در پايان نامه به شرح زير مي باشد:    144
چكيده
امروزه اشخاص ثالثي كه با مديران شركتهاي تجاري و مدني كه در مقام نماينده شركت مي باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت مي نمايند از حيث احقاق حقوق خود با مشكل مواجه مي باشند يعني از جهت اينكه شركت را طرف دعوي قرار دهند يا مديران را دچار سردرگمي هستند. حال در اين صورت وقتي مديران در مقام نماينده موارد مقرر شده قانوني و قراردادي فيمابين خود و شركت را رعايت كرده باشند چنين عقدي صحيح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث عليه شركت طرح دعوي خواهد كرد در غير اين صورت ماهيت عقد فضولي خواهد بود و امكان مراجعه به شركت نيست.البته هميشه اينگونه نيست يعني بعضاً قانون براي حمايت حقوق اشخاص ثالث اقدام مي كند و حتي در صورت عدم رعايت موازين قانوني از سوي مديران، شخص ثالث مي‌تواند همچنان به شركت مراجعه نمايد. به هر ترتيب با بررسي ماهيت عقود منعقد شده از سوي مديران با اشخاص ثالث تكليف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص يا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمايند و در صورت فضولي بودن عقد و عدم رعايت موازين از سوي مدير مسئوليت مدير در قبال اشخاص ثالث و همچنين شركت نيز مشخص خواهد گرديد.
 
مقدمه
در اين تحقيق به بررسي ماده 118 لايحه اصلاحي قانون تجارت و مواد ديگر قانون تجارت در خصوص شركتهاي ديگر تجاري كه مبين ميزان اختيارات مديران در انجام معاملات مي باشد پرداخته ايم و در واقع مي خواهيم به اين پرسش پاسخ گوييم كه چنانچه مديران شركتهاي تجاري در معاملاتي كه از سوي شركت انجام مي دهند از حيطه و حدود اختيارات خود تجاوز كنند معاملات انجام شده چه صورتي پيدا مي كند و به بررسي ميزان مسئوليت آنها و مقايسه آن با معاملات مديران در شركتهاي مدني در صورتي كه از حدود وكالت تجاوز نمايند بپردازيم.
هدف از انجام اين تحقيق نيز آن است كه معاملاتي كه مديران از سوي شركت و به نمايندگي از آن انجام مي دهند با دقت بيشتري مورد بررسي قرار گيرد.
فرضيه هاي ما كه در اين تحقيق به بررسي آنها پرداخته ايم، عبارتند از:
1. به نظر مي رسد در صورتي كه مديران در معاملاتي كه از سوي شركتهاي تجاري انجام مي دهند از حدود اختيارات خود تجاوز كنند معاملات آنها در مقابل اشخاص ثالث در بعضي از شركتها نافذ و بعضي از شركتها غير نافذ است.
2. به نظر مي رسد در صورتي كه مديران شركتهاي مدني در معاملاتي كه انجام مي دهند از حدود اختيارات خود تجاوز كنند شخصاً در مقابل شركاء مسئول مي باشند و معاملات آنها غير نافذ است.
3. به نظر مي رسد محدود كردن اختيارات مديران در بعضي از شركتهاي تجاري در انجام معاملات در مقابل اشخاص ثالث بي اثر است.
4. به نظر مي رسد اگر قرار است محدود كردن اختيارات مديران در بعضي از شركتهاي تجاري موثر باشد در صورتي است كه در اساسنامه ذكر گردد.
5. به نظر مي رسد با مطالعه حقوق خارجي، در خصوص اصلاح مواد قانوني مربوطه در حقوق ايران و تفسير آنها تأثيرگذار خواهد بود.
همچنين اين تحقيق داراي پنج بخش است. بخش اول را به كليات اختصاص داده ايم و در آن به تعريف مفاهيم كليدي كه در اين تحقيق از آن استفاده شده است پرداخته ايم در بخش دوم مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي تجاري بحث مي شود. در بخش سوم از مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي مدني سخن مي گوييم در بخش چهارم مسئوليت مدني مديران شركتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگليسي بحث مي شود و در بخش پنجم به نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادات پرداخته ايم.
 
 فصل اول: بررسي مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي تجاري
بخش اول: كليات: بيان قاعده كلي مبني بر تحقق مسئوليت براي شركتهاي تجاري در انجام معاملات در صورت جمع بودن شرايط ذيل و عدم ترتيب مسئوليت براي مديران
در فصل اول به بررسي شركتهاي تجاري و مدني و تفاوت آنها و همچنين اقسام شركتهاي تجاري و معرفي آنها پرداختيم. در اين فصل قصد داريم معاملات مديران در شركتهاي تجاري را بررسي نماييم.
به عنوان قاعده بايستي گفت معاملاتي كه از سوي مديران و از جانب شركتهاي تجاري واقع مي گردد، ابتدا و در مرحله اول براي شركت واقع مي گردد و براي شركت ايجاد مسئوليت مي نمايد چرا كه شركتهاي تجاري مذكور در ماده 20 ق.ت. وجودي مستقل و شخصيتي مجزا از شركاء خود دارند و خود داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند.
از سوي ديگر مي دانيم كه در كليه شركتهاي تجاري رابطه مديران با شركت مصداقي از عقد وكالت است. لذا قراردادهاي كه مديران منعقد مي كنند براي خودشان نبوده بلكه به نام و حساب شركت است و مي‌دانيم به موجب مقررات قانون مدني كليه قراردادهايي كه وكيل در حدود اختياراتش منعقد مي كند موكل را پايبند مي كند (ماده 674 ق.م) و نماينده خودش مسئوليتي در قبال اين نوع قراردادها ندارد، از اين رو طرف قرارداد نمي تواند براي اجراي قرارداد به نماينده مراجعه كند و مدير يا مديران را طرف دعوي قرار دهد.
اما تحقق اين امر يعني حصول معامله براي شركتهاي تجاري و ايجاد مسئوليت براي شركتهاي تجاري در انجام معاملات منوط به تحقق شرايط ذيل است، به عبارت ديگر در صورتي كه شرايط ذيل (كه به آن خواهيم پرداخت) جمع گردد، شركتهاي تجاري در مقابل اشخاص ثالث در خصوص معاملاتي كه انجام مي شود مسئوليت دارد و نه مديران. و اين امر به عنوان يك قاعده مطرح مي باشد كه در ذيل به بررسي اين شروط مي پردازيم:
1. انجام معامله از سوي مديران در حالتي كه شركت واجد شخصيت حقوقي است.
قانون تجارت ايران براي شركتهاي تجاري شخصيت حقوقي قائل شده است. ماده 583 ق.ت. مقرر مي دارد: كليه شركتهاي تجاري مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند.
دارا بودن شخصيت حقوقي به اين معناست كه شركت صلاحيت داشتن حقوقي و تكاليف و نيز صلاحيت اجراي آنها را دارد. چنانكه ماده 588 ق.ت. نيز بيان مي دارد: شخصيت حقوقي مي تواند داراي كليه حقوقي و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است ...
اما شخصيت حقوقي ويژگي مشترك كليه شركتهاي تجاري است و لذا از نظر قانون شخصي است كاملاً متمايز و مستقل از اعضاي تشكيل دهنده آن و در نتيجه اين استقلال است كه اشخاص حقوقي مي توانند داراي حقوق و تعهدات گردند و به انجام معاملات و ايجاد تعهدات و اقامه دعوي و ساير حقوق و تكاليف مصرح قانوني بپردازند.
بنابراين دليل اين كه در معاملاتي كه براي شركتهاي تجاري از سوي مديران آنها واقع مي شود ابتدا شركت مسئول مي باشد وجود همين شخصيت حقوقي است. اغلب قوانين دنيا براي شركتهاي تجاري شخصيتي مستقل و مجزا از شخصيت شركاء قائل شده اند و سازماني براي آن پيش ببني نموده اند كه بر اساس آن امور شركت اداره مي‌شود. استقلال اين شخصيت در شركتهاي سرمايه بيشتر واضح و آشكار است و در شركتهاي اشخاص كمتر ولي به هر حال مجزاي از شخصيت شركاست.
قرارداد شركت يا به عبارت ديگر جمع شدن چند نفر براي رسيدن به هدف معين موجد شخصيت حقوقي است و شركت شخصيتي جداگانه از شخصيت شركاء دارا خواهد شد و اين امر سبب مي شود شركت رأساً داراي حقوق كامل شود. كه اين امر خود بر روابط آن با شركاء و يا اشخاص ثالث و طلبكاران شركت و طلبكاران شخصي شركاء تأثير دارد.
بنابراين كسي كه با يك شركت تجاري معامله مي كند مادام كه شخصيت حقوقي آن باقي است نمي تواند به شركاء يا مديران آن شركت مراجعه نمايد و آنها را ملزم به انجام تعهد نمايد زيرا همانطور كه اشاره كرديم شخص حقوقي مستقلاً داراي حق و وظيفه است و همانطور كه كسي را در مقابل عمل ديگري نمي توان مسئول دانست مديران يا شركاء يك شركت تجاري را هم نمي توان مسئول عمل آن شركت دانست و در واقع شخصيت حقوقي مستقل شركت براي اشخاص ثالث آسودگي خاطر ايجاد مي كند.
اما انجام معامله از سوي مديران براي شركتهاي تجارتي در حالتي سبب ايجاد مسئوليت براي شركتهاي تجاري مي شود كه شركت واجد شخصيت حقوقي باشد. لذا تعيين آغاز شخصيت حقوقي از اين نظر واجد اهميت است كه نقطه آغاز تعهدات شركت را معين مي كند و در واقع تا قبل از تحقق شخصيت حقوقي علي الاصول نمي توان تعهداتي را كه شركاء بر عهده گرفته اند بر عهده شركت گذاشت چرا كه شركتي وجود ندارد  تا بتواند متعهد شود لذا لازم است در اين قسمت بصورت مختصر نقطه آغاز شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري يا به عبارتي نقطه آغازين ايجاد تعهد براي شركت را بررسي نماييم.
شركتهاي تجاري به محض تشكيل واجد شخصيت حقوقي مي شوند و براي تشخص به شخصيت حقوقي لازم نيست در مرجع معيني به ثبت برسند، البته در اين خصوص (زمان ايجاد شخصيت حقوقي) دو نظر مطرح است بعضي معتقدند كه، شركتها بمحض تشكيل واجد شخصيت حقوقي مي گردند و بعضي ديگر معتقدند كه شركت پس از ثبت واجد شخصيت حقوقي مي گردد.

 

فهرست منابع (فارسي و غير فارسي) مورد استفاده در پايان نامه به شرح زير مي باشد:
1. دكتر اسكيني، ر.، 1377 ، حقوق تجارت و شركتهاي تجاري، سمت، جلد اول 
2. دكتر ايكني، ر.، 1377 ، حقوق تجارت (شركتهاي سهامي عام و خاص)، سمت، جلد دوم 
3. دكتر ستوده تهراني، ح.، 1376 ، حقوق تجارت، نشر دادگستر، جلد اول
4. دكتر ستوده تهراني، ح.، 1376، حقوق تجارت، نشر دادگستر، جلد دوم
5. راشدي اشرفي، ع.، 1375، حقوق تجارت كاربردي، شركت چاپ و نشر بازرگاني
6. دكتر حسني، ح.، 1378، حقوق تجارت، نشر ميزان
7. دكتر حسني، ح.، 1384، حقوق تعاون و حقوق تجارت، نشر ميزان
8. عبادي، م. ع.، 1370، حقوق تجارت، گنج دانش
9. عرفاني، م..، 1375، حقوق تجارت به زبان ساده، نشر ميزان
10. عرفاني، م.، 1384 ، حقوق تجارت، نشر ميزان، جلد دوم
11. كاتبي، ح.ق.، 1370، حقوق تجارت، گنج دانش
12.  دكتر كاتوزيان، ن.، 1379، عقود معين 2، نشر گنج دانش
13. دكتر كاتوزيان، ن.، 1381 وقايع حقوقي، شركت سهامي انتشار
14. دكتر كاتوزيان، ن.، 1381 ، قانون مدني در نظم حقوق كنوني، نشر ميزان
15. دكتر كاتوزيان، ن.، 1382 ، الزامهاي خارج از قرارداد (ضمان قهري)، انتشارات دانشگاه تهران
16. دكتر كاتوزيان، ن.، 1378، قواعد عمومي قراردادها، نشر ميزان، جلد دوم
17. دكتر امامي، ح.، 1379، حقوق مدني، نشر اسلاميه، جلد اول
18. دكتر جعفري لنگرودي، م.ج.، 1382 ، مجموعه محشي قانون مدني، نشر گنج دانش
19. اعظمي زنگنه، ع.، 1353 ، حقوق بازرگاني، چاپخانه افست رشديه
20. دكتر صفي نيا، ن.، 1381 ، درآمدي بر قانون شركتهاي تجاري در ايران، انتشارات دانشگاه تهران
21. دمرچيلي، م. و حاتمي، ع. و قرائي م.، 1382 ، قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني، موسسه تحقيقات حقوقي ميثاق عدالت
22. ژوردن، پ. ، اديب، م.، 1382 ، اصول مسئوليت مدني، نشر ميزان
23. دكتر صفايي، ح.، و قاسم زاده ، م.، 1377، حقوق مدني اشخاص و محجورين، نشر سمت
24. دكتر كاتوزيان، ن.، 1373، مشاركت و صلح و عطايا، نشر گنج دانش
25. دكتر صفري، م.، 1371 ، تعريف و تاريخ و منابع حقوق  تجارت،
26. دكتر تفرشي، م.ع.، 1380 ، مباحثي تحليلي از حقوق شركتهاي تجاري، انتشارات دانشگاه تربيت مدرس، جلد اول
27. فروحي، ح.، 1370 ، شركتهاي تعاوني طبق قانون بخش تعاون مصوب 1370 ، انتشارات روزبهان، جلد سوم
28. دكتر كاشاني، م.، 1382 ، جزوه حقوق مدني 7 ، دانشگاه شهيد بهشتي
29. عرفاني، م.، 1367 ، مقاله نقدي بر ماده 118 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 ، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، نشريه شماره 24
30. كاميار، م.، 1376 ، گزيده آراي دادگاههاي حقوقي، نشر حقوقدان
31. دكتر كاتوزيان، ن.، 1376 ، دوره عقود معين 4 ، شركت سهامي انتشار
32. Gower , L.B.C ., 1992 , Gower’s principles of modern company law, sweet and Maxwell, london
33. martin , E., 1990 . A concise dictionary of Law , Oxford university press, newyork
34. Kumpf , w., 1965 , Business Law uniform commercial code , America
35. Applebee , H.E., 1949 , the essentials of company Law , London.
36. McGee , A., 1995, the business of company Law , Oxford university press.
37. Morse , G., 1991 , char les worth and morse company Law , sweet and max well.
38. مقاله هاي اينترنتي برگرفته از سايت google

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه