بررسی تاریخی سیاسی قرار داد تالبوت

بررسی تاریخی سیاسی قرار داد تالبوت
بررسی تاریخی سیاسی قرار داد تالبوت
40,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 37 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

فهرست مطالب:

1- مقدمه
2- واگذاري امتياز
3- مفاد امتياز
4- مخالفين با قرارداد تالبوت
5- كارگزاران كمپاني در شهرهاي مختلف:
فارس
تبريز
اصفهان
مشهد
تهران
6- آيت الله ميرزاي شيرازي و حكم تحريم
7- واكنش دولت در برابر حكم تحريم
8- آثار و نتايج نهضت تنباكو:
-    افزايش قدرت علما
-    بالا رفتن اعتماد به نفس مردم (بيداري ايرانيان و زمينه‌اي براي
انقلاب مشروطه)
-    عقب نشيني استعمار
-    پيامد سوء اقتصادي
-    بي اعتباري امين السلطان و مرگ ناصرالدين شاه
9- جمع بندي


مقدمه

نهضت مردم ايران به رهبري روحانيت در واقعه تنباكو از درخشانترين صفحات تاريخ سياسي معاصر ايران به شمار مي‌رود و بيشتر مشروطه نويسان به دو جهت آن را مبداء و پيش درآمد انقلاب مشروطيت شمرده‌اند:
اولي اينكه مردم تا آن زمان مرعوب دولت بودند و خود را در مقابل اقتدارات دولت استبدادي و شاه زبون و ناتوان تصور مي كردند ولي به واسطة كاميابي در انقلاب انحصار تنباكو جرأت و جسارت پيدا كرده و فهميدند در مقابل ارادة شاه و دولت مي توان پايداري كرد و با يك قيام عمومي ممكن است منافع خود را حفظ كنند و شاه را كه صاحب اختيار كل و حاكم بر تقديرات ملت است، مجبور به تسليم نمايند و اين فكر و انديشه، تخمي از كاميابي در دل‌ها كاشت و در مقابل تسليم و رضا در پيشگاه زور و قلدوري ، روح مقاومت و پايداري به وجود آورد. و دوم اينكه چون اين نهضت عمومي بنا بر احكام علماي روحاني در سر تا سر ايران بر پا شد و با كاميابي آنها خاتمه يافت اقتدار زيادي نصيب آنان گرديد و شاه و درباريان كه شكست خورده از اين مبارزه بيرون آمدند بيش از پيش مرعوب نفوذ و قدرت روحانيت شدند و طبعاً نهضت مشروطيت هم كه به دستياري عده‌اي از علما بزرگ و مرجع تقليد بر پا گشت قدرتيكه در نتيجة‌ انقلاب انحصار دخانيات نصيب روحانيون شده بود و اقتداريكه پس از آن واقعه بدست آورده بودند كمك شاياني در پيشرفت نهضت مشروطه و برقراري حكومت ملي نمود.
در واقع جنبش تنباكو مهمترين حركت اجتماعي مردم پيش از نهضت مشروطيت بود، هر چند به ظاهر به اعتراض اجتماعي بر يك امتياز اقتصادي مي‌ماند اما در واقع تجربه‌اي سياسي براي نزديك شدن و هماهنگي بين اقشار مختلف جامعه از جمله تجار و بخشي از روحانيون در مقابله با نفوذ اقتصادي و سياسي قدرت هاي بيگانه در كشور بود از سوي ديگر آن را واكنشي در مقابل ضعف حاكميت سياسي و به گونه‌اي تحميل نظر عمومي به دولت نيز مي‌توان محسوب داشت. اين نوع مخالفت علني و جدي با نظام استبدادي قاجاري تا بدين وسعت و گستردگي تا وقوع تحريم تنباكو سابقه نداشت.

 


منابع و مأخذ:

1- اصفهاني كربلائي، شيخ حسن، رسالة دخانيه يا تاريخ وقايع تحريم تنباكو ، به كوشش رسول جعفريان، قم، انتشارات دفتر نشر الهادي، چاپ اول، بهار 1377.
    اصفهاني، كربلائي، قرارداد رژي 1890( با تاريخ انحصار دخانيات در سال 1309 )، تهران: مبارزان چاپ دوم، 1311.
2- اعتماد السلطنه، محمد حسن خان، روزنامة‌خاطرات ، ج/9/10 ،‌ به كوشش ايرج افشار تهران: اميركبير، چاپ چهارم، 1377.
3- آدميت ، فريدون،‌ شورش بر امتياز نامه رژي، تهران: انتشارات پيام ، 1360.
4- آدميت، فريدون، فكر آزادي و مقدمة نهضت مشروطيت ايران، تهران: پيام، 1354.
5- آژند ، يعقوب،‌ قيام تنباكو، تهران: انتشارات كتابهاي شكوفه،‌ 1367.
6- اميري،‌ سهراب، زندگي سياسي اتابك اعظم
7- آباديان، حسين،‌ انديشة ديني و جنبش ضد رژي در ايران، تهران: موسسة مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1376.
8- الگار، حامد، دين و دولت در ايران ،‌(علما در دور‌ة قاجار)،‌ ابوالقاسم سري، چاپ دوم، تهران: انتشارات توس، 1369.
9- آبراهاميان، يرواند، ايران بين دو انقلاب. ترجمة‌احمد گل محمدي و محمد ابراهيم فتاحي و ليلايي تهران، نشر ني،‌ 1380.
10- بروان، ادوارد، انقلاب ايران، ترجمة: مهري قزويني، تهران: معرفت، 1338.
11- تيموري،‌ ابراهيم، تحريم تنباكو اولين مقاومت منفي در ايران،‌ تهران كتاب‌هاي جيبي،‌ 1358.
12- زنجاني، محمد رضا، تحريم تنباكو، تهران: نمايشگاه كتاب، 1365.
13- شميم،‌ علي اصغر، ايران در دورة سلطنت، قاجار،‌ چاپ هشتم، تهران: مدبر ، 1381.
14- طباطبائي، محيط،‌ نقش سيد جمال الدين اسدآبادي در بيداري مشرق زمين، تهران.
15- فوريه، سه سال دربار ايران، ترجمة‌ عباس اقبال، تهران: دنياي كتاب، 1362.
16- كرماني، ناظم الاسلام،‌ مقدمة تاريخ بيداري ايرانيان، به كوشش علي اكبر سعيدي سيرجاني، ج/1، تهران: نشر آگاه 1368.
17- كسروي،‌ احمد، تاريخ مشروطيت ايران، تهران؛ انتشارات مجيد، 1379.
18- لمبتون، آن. ك. س، سيري در تاريخ ايران بعد از اسلام، ترجمة يعقوب آژند،‌ تهران: انتشارات اميركبير،‌  1370.
19- ملك زاده، مهدي، تاري انقلاب مشروطه ايران، ج/1، تهران، كتابفروشي ابن سينا، 1331.
20-ملك آرا، عباس ميرزا، شرح حال عباس ميرزا ملك آرا، به اهتمام عبدالحسين نوايي،‌ تهران: انتشارات بابك، 1361.
21- مهدوي، هوشنگ، روابط خارجي ايران (از ابتداي دوران صفويه تاپايان جنگ دوم جهاني)، تهران:‌ اميركبير 1377.
22- نجفي، موسي ، تاريخ تحولات سياسي ايران،‌ چاپ اول تهران؛ انتشارات موسة فرهنگي پژوهش ،‌ 1381.
23- ناطق ،‌ هما،
24- نهاونديان، محمد،‌ پيكار پيروز تنباكو، تهران: انتشارات مخبر، چاپ دوم،
25- نيكي،‌ ر. كدي ، تحريم تنباكو در ايران، ترجمة شاهرخ قائم مقامي،‌ تهران: كتابهاي جيبي، 1358.
26- ولايتي، علي اكبر،‌ نهضت فكري مشروطه، تهران: دفتر نشر فرهگ اسلامي، 1365.
27- محمود، م، تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس، 5 جلد، تهران: خودكار، 1332.
28- روزنامة اختر، سال 9017 جمادي آلاخر 1380 ، ش 23.
29- هيجي، حكيم ملامحمد علي، رسالة دخانيه، به اهتمام علي اكبر ولايتي.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه