آشنایی با انواع كفپوش‌ها

آشنایی با انواع كفپوش‌ها
آشنایی با انواع كفپوش‌ها
50,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 56 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

پیشگفتار

اين سند معادل استاندارد 1009 D41  شركت رنو مي‌باشد و بدون مشورت قبلي با بخش تدوين استاندارد اين گروه نبايد هيچگونه تغييري نمايد. اين استاندارد مطابق توافق حاصله في‌مابين گروه‌هاي رنو و psa در تاريخ ژانويه 1999 مي‌باشد.
1.موضوع و زمينه كاربرد
موضوع اين روش آزمايش، تعيين مشخصات مربوط به كشش ورقهاي پلاستيكي مي‌باشد. اين روش آزمايش شامل ورقهاي پلاستيكي، نواري پلاستيكي و نوارهاي پالستيكي چسب مي‌باشد تعيين مدول در كشش بر اساس روش آزمايش 1004     D41  انجام مي‌شود.
2. روش
اندازه‌گيري نيروي لازم در گسستگي يك نمونه ورق و ازدياد طول ورق مذكور در زمان گسستگي اين اندازه‌گيري و تعيين، دررابطه با كليه نقاط ويژه منحني كشش مانند آستانه و حد جريان ( اولين الزام ) انجام مي‌شود.
3.تجهيزات
3.1ماشين كشش مطابق شرايط زير:
•    دستگاه ثبت منجني شارژ ـ ازدياد طول
•    نيروهاي كشش مشخص شده، و ثبت شده با حداكثر خطاي مرتبط    1%
•    ازدياد طول مشخص شده و ثبت شده با حداكثر خطاي مرتبط     1%
•    مقياس نيروهاي انتخاب شده به ترتيبي كه اندازه‌گيري‌ها بين    20%  تا 80% حداكثر مقياس مورد استفاده قابل اعمال باشند.
•    سرعت جابه‌جايي فك متحرك كه به طور ثابت معادل   و يا سرعت پيش‌بيني شده در مدارك مربوطه مي‌باشد.
•    تغيير دهانه از نظر شكل و ابعاد بطوريكه ايجاد خرابي نكرده و اجازه حركت به نمونه مورد نظر در طي آزمايش ندهد. عرض دهانه مذكور بايد بيشتر از عرض نمونه‌هاي مورد آزمايش باشد.
3.2 محفظة مخصوص آزمايش كه داراي شرايط دماي زير مي‌باشد:
 و  رطوبت
3.3 ابزار برش
تيغه تراش داراي خط كش، گازانبر و قيچي بدون دندانه
4. آماده سازي نمونه‌ها
•    بيش از 5cm از لبه‌هاي قطعه مورد آزمايش نمونه‌برداري نماييد، نمونه‌ها بايد داراي طول حداقل 150mm و عرض   باشند. اين برش به كمك يك ابزار برش (3.3 ) صورت مي‌گيرد.
لبه‌هاي مذكور بايدعاري از هر گونه شكاف يا بريدگي كه موجب گسستگي زودرس مي‌شود باشند.
•    در مورد نوارهايي كه داراي عرض كمتر از    25mm مي‌باشند، عرض نمونه‌ همان عرض نوار خواهد بود.
•    براي هر آزمايش، تعداد 5 نمونه را در جهت طولي و 5 نمونه را در جهت عرضي برش دهيد.
•    دو علامت با فاصله    بر روي نمونه به كمك روشي كه موجب خرابي نمونه نشود ايجاد نماييد.
•    نمونه‌ها را در محفظة آزمايش (3.2 ) به مدت   تحت شرايط مذكور قرار دهيد.
5. روش عملكرد
•    آزمايشات را در محفظه مخصوص آزمايش ( 3.2 ) انجام دهيد.
•    مقياس مربوط به نيرو، ازدياد طول و سرعت جابه‌جايي فك متحرك را تنظيم نماييد.
•    دو دهانه را با فاصلة 100mm  از يكديگر قرار دهيد.
•    يك انتهاء نمونه را بصورت هم سطح با علامت در دهانه فوقاني ثابت كرده و با احتياط كامل تحت فشار قراردهيدتا اينكه از ايجاد خرابي در سطح دهانه جلوگيري گردد.
•    قسمت تحتاني نمونه را بصورت هم سطح با علامت، دردهانة تحتاني حركت دهيد. دهانه را با احتياط كامل فشار دهيد. محور نمونه بايد با محور ماشين كشش بصورت يكسان باشند ( هم محوري قطعه نمونه و ماشين كشش ).
•    ماشين را به كار انداخته و منحني كشش را ثبت نماييد. ( مراجعه به ضميمه )
•    پس از گسستگي قطعه نمونه، ماشين را متوقف نماييد.
•    نيروي لازم را جهت ايجاد گسستگي قطعة نمونه مورد آزمايش و همچنين ازدياد طول مربوط مشخص نماييد.
•    در صورت شكستن و يا خراب شدن نمونه مورد آزمايش در سطح دهانه‌ها، قطعه را حذف نموده و آزمايش را مجدداً انجام دهيد. نتيجة آزمايش معيوب و ناقص نبايد در محاسبات مودر نظر قرار گيرد.
•    كلية نيروها و موارد ازدياد طول را در همة نقاط ويژه منحني يادداشت نماييد، براي مثال: حد جريان ( اولين نيرو ) يا نيرو لازم جهت ازدياد طول     20% ، 50%  ، 100% ( مراجعه به ضميمه )
6.بيان نتايج
نيروي مربوط به گسستگي و يا نيروي لازم در ازدياد طول داده شده با ميانگين 5 مقدار موجود ( N ) در هر جهت براي خواهد بود. ازدياد طول در گسستگي با ميانگين 5 مقدار موجود در هر جهت برابر خواهد بود و بر حسب درصد طول اوليه ارائه مي ‌گردد. مقاومت در برابر گسستگي با تقسيم نيرو گسستگي (  N  ) بر عرض نمونه مورد آزمايش ( mm ) محاسبه مي‌گردد ( عرض قطعه N /mm )
7.گزارش آزمايش
علاوه بر نتايج به دست آمده، پرونده آزمايش بايد موارد زير را مشخص نمايد:
•    رفرنسهاي مربوط به اين روش آزمايش
•    رفرنسهاي مربوط به مواد، تاريخ ساخت، عرض نمونه‌هاي آزمايش چنانچه متفاوت با عرض استاندارد باشند.
•    شرايط ويژه آزمايش، تاريخ، مدت قرارگيري در شرايط آزمايش،
•    نيروها و موارد مربوط به ازدياد طول گسستگي و در كليه نقاط ويژه،

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه