ارزيابی ميزان توليد داروی دسفرال از سويه استرپتومايسس پيلوسوس به روش بيولوژيک

ارزيابی ميزان توليد داروی دسفرال از سويه استرپتومايسس پيلوسوس به روش بيولوژيک
ارزيابی ميزان توليد داروی دسفرال از سويه استرپتومايسس پيلوسوس به روش بيولوژيک
130,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 186 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

چكيده    1
مقدمه    3
فصل اول
1-1 - تالاسمي    8
1-2-اتيولوژي و سبب شناسي تالاسمي    8
1-2-1 - خون شناسي    9
1-2-2- خون سازي و گلبولهاي قرمز    10
1-3- تالاسمي و انواع آن    10
1-3-1 آلفا تالاسمي    10
1-3-2- بتا تالاسمي    11
1-3-2-1 بتا تالاسمي مينور(سالم ناقل)    11
1-3-2-2 – بتا تالاسمي ماژور( بيماري تالاسمي)    12
1-3-2-3-بتا تالاسمي بينابيني    13
1-4- تشخيص تالاسمي    13
1-5- درمان تالاسمي    13
1-6- فيزيولوژي عنصر آهن و اهميت آن در بدن انسان    14
1-6-1- مسموميت حاد آهني    15
1-7- دسفرال    16
1-7-1- نحوه استفاده از داروي دسفرال    17
1-7-2-كاربردهاي داروي دسفرال در پزشكي    18
1-7-3- عوارض ناشي از داروي دسفرال    19
1-7-4- اقدامات احتياطي در مورد داروي دسفرال    19
1-7-5- ملاك توقف درمان بوسيله دسفرال    20
فصل دوم
2-1-  سيدرو فورها    22
2-1-1- هيدروكسامات ها    24
2-1-2-فنولات ها يا كاتكولات ها    25
2-2- دسفري اكسامين ها    26
2- 2-1 – ساختمان دسفري اكسامين    28
2-2-2- دسفراكسامين بصورت آنتي اكسيدان    28
2-2-3 – خصوصيات فيزيكو و شيميايي دسفراكسامين    29
2-2-4- مكانيسم دسفراكسامين در جلوگيري از بيماريهاي با بار اضافي آهن    29
2-2-5- تشكيل راديكال  DFO nitroxide    30
2-3-  دسفري اكسامين B    31
2-3-1- بيوسنتر دسفري اكسامين B    33
2-3-2- ژنهاي كد كننده دسفري اكسامين B    33
2-4- توليد كننده¬هاي دسفري اكسامين    34
2-5- اهميت آهن بر روي ميكروارگانيسمها    35
2-6- مكانيسم عمل سيدروفورها در ارتباط با انتقال آهن به درون سلول ميكروارگانيسمها    36
2-7- توليد، استخراج و تخليص دسفري اكسامين B    37
فصل سوم
3-1- اكتينوميست ها    40
3-2- استرپتومايسس ها    43
3-2-1- پاتولوژي    43
3-2-2 – مرفولوژي و ساختمان    43
3-2-3- مشخصات كلني    454
3-2-4- اسپورزايي    47
3-2-5- تركيبات پوشش سلولي    49
3-2-6- تغذيه و فاكتورهاي موثر بر رشد و خصوصيات فيزيكوشيميايي    49
3-2-6-1- تغذيه    49
3-2-6-2- اكسيژن    50
3-2-6-3 - رطوبت    50
3-2-6-4- دما    51
3-2-6-5- pH    51
3-2-6-6- اكولوژي    52
3-2-6-7- بيولوژي توسعه يافته استرپتومايسس    53
3-2-7- انواع فرآورده هاي ميكروبي    56
3-2-7-1- متابوليت هاي اوليه    56
3-2-7-2- متابوليت هاي ثانويه    56
3-2-7-2-1- آنتي بيوتيك ها    58
3-2-7-2-1-1- فيزيولوژي و تنظيم توليد آنتي بيوتيك    58
3-2-7-3- آنزيمها    63
3-2-7-3-1- پروتئازها    63
3-2-7-3-1-1- پروتئازهاي اسيدي    67
3-2-7-3-1-1-1- رنين    67
3-2-7-3-1-2- پروتئازهاي خنثي    67
3-2-7-3-1-3- پروتئاز های قلیایی    67
3-2-7-3-1-3-1- فرآیند تخمیر پروتئازهای قلیایی    68
3-2-7-3-1-3-2- تعیین فعالیت پروتئاز قليايي    69
3-2-7-3-1-4- بازدارنده های فعالیت آنزیم پروتئاز وشلاته کننده ها    69
3-2-7-3-1-5- تجزیه    71
3-2-7-3-1-6- پروتئاز ها و استرپتومایسسها    71
3-2-8- محيط كشت  تخمیر صنعتی    71
3-2-8-1- نيازهاي غذايي ميكروارگانيسم‌ها    71
3-2-8-1-1- كربن    74
3-2-8-1-1-1- منابع کربن و استرپتومایسس ها    77
3-2-8-1-2-نيتروژن    78
3-2-8-1-2-1-  منابع نيتروژن و استرپتومايسس ها    80
3-2-8-1-3- هيدروژن و اكسيژن    80
3-2-8-1-4- مواد معدني    80
3-2-8-2-تنظيم كننده هاي متابوليكي    81
3-2-8-3- ضد كف ها    82
3-2-9- بیوسنتز  در استرپتومايسس ها    83
فصل چهارم
4-1- دستگاه هاي مورد استفاده    86
4-2- وسايل مورد استفاده    86
4-3 - محيط هاي كشت مايع براي رشد باكتري    88
4-4- محيط هاي كشت جامد براي رشد باكتري    89
4-5- محيط هاي جامد براي توليد اسپور    89
4-6- مواد لازم جهت رنگ آميزي گرم    90
4-7- مواد لازم جهت استفاده از ميكروسكوپ نوري    91
4-8- محيط مورد استفاده جهت شناسايي كيفي دسفري اكسامين: محيط Des4    91
4-9- محيط مورد استفاده جهت اندازه گيري توليد دسفري اكسامين محيط Soy bean     91
4-10- مواد لازم جهت نگهداري و ذخيره باكتري ها    92
4-11- معرف هاي دسفري اكسامين    92
4-12- مواد لازم جهت رسم منحني استاندارد دسفري اكسامين B    92
4-13- مواد لازم جهت استخراج دسفري اكسامين    92
4-14- مواد لازم جهت تهيه محلول Lysing Buffer    93
4-14-1 – مواد لازم جهت تهيه محلول Tris Hcl    93
4-15- محلول كازئين %5/0 دربافر فسفات    93
4-15-1- بافر فسفات (PBS)    93
4-16- محلول لوري (Lowry)    93
فصل پنجم
5 – ١- تهيه و آماده سازي سويه استرپتومايسس پيلوسوس    98
5 ـ ٢ ـ بررسي خصوصيات مرفولوژيكي سويه استرپتومايسس پيلوسوس    98
5-٢-١- خصوصيات ماكروسكوپي    99
5- ٢-١-١- كشت استرپتومايسس پيلوسوس بر روي محيط جامد    99
5-٢-١-٢- كشت استرپتومايسس پيلوسوس در محيط مايع    99
5-٢-٢ خصوصيات ميكروسكوپي    99
5-٢-٢-١- تهيه لام از محيط كشت جامد    99
5-٢-٢-٢- تهيه لام از محيط كشت مايع    100
5ـ ٢ـ٢ـ ٣ـ رنگ آميزي گرم    100
5 ـ ٣ـ تهيه مايع تلقيح    100
5 ـ ٣ـ ١ـ تهيه محيط ذخيره    101
5 ـ ٣ـ ٢ـ تهيه سوسپانسيون اسپور    101
5ـ ٤ـ رسم منحني رشد استرپتومايسس پيلوسوس    101
5ـ ٥ـ بررسي تغييرات  pH در محيط كشت Soybean    102
5ـ ٦ـ توليد دسفري اكسامين توسط استرپتومایسس پيلوسوس    102
5ـ ٦ـ ١ـ تشخيص كيفي دسفري اكسامين    102
5ـ ٦ـ ٢ـ سنجش ميزان توليد دسفري اكسامين در هر روز    103
5-6-3- رسم منحني استاندارد دسفرال    103
5-٧ـ استخراج دسفري اكسامين بوسيله فنل-كلروفرم    104
 5 ـ ٧ـ ١ـ مزتیله كردن دسفري اكسامين    105
5-8- تعيين وجود دسفري اكسامين B در ماده استخراج شده    105
5ـ ٩ـ  بهينه سازي محيط كشت توليد دسفري اكسامين    107
5ـ ٩ـ ١ـ بررسي اثر اسيد آمينه ترئونين بر توليد دسفري اكسامين    107
5 ـ ٩ـ ١ـ ١ـ بررسي اثر اسيد آمينه ترئونين بر توليد دسفري اكسامين در يك محدوده غلظت    107
5ـ ٩ـ ٢ـ بررسي اثر اسيدآمينه ترئونين و اسيد آمينه لوسين و ويتامين تیامینB1)  ( برتوليد دسفري اكسامين     108
5 ـ ٩ـ ٣ـ بررسي گلوكز و ملاس و سوكروز بر توليد دسفري اكسامين    108
5ـ ٩ـ ٤ـ بررسي اثر شلاته كننده هاي كاتيون بر تولید دسفری اکسامین    108
5 ـ ٩ـ ٥ـ  استفاده از محيط كشت عصاره مخمر به جاي استفاده از محيط كشت Soybean    109
5 ـ ٩ـ ٦ـ بررسي اثر مواد معدني مختلف بر ميزان توليد دسفري اكسامين    109
5 ـ٩ـ٦ـ١ـ بررسي تاثير مواد معدني در غلظت هاي مختلف بر ميزان توليد دسفري اكسامين    111
5 ـ ١٠ - بررسي پروتئاز توليدي از استرپتومايسس پيلوسوس در حضور شلاته  كننده ها و مواد معدني مختلف    112
5 ـ ١٠ـ ١ـ كشت باكتري و سنجش پروتئاز    112
5 ـ ١٠ـ 2ـ تخليص كازئين    113
فصل ششم
6ـ ١ـ بررسي خصوصيات مرفولوژيكي ماكروسكوپي استرپتومایسس پيلوسوس    115
6ـ ١ـ ١¬ـ خصوصيات ماكروسكوپي سويه استاندارد بر روي محيط كشت جامد    115
6 ـ ١ـ٢ـ خصوصيات ماكروسكوپي سويه استاندارد در محيط كشت مايع    115
6 ـ ٢ـ بررسي خصوصيات مرفولوژيكي ميكروسكوپي استرپتومایسس پيلوسوس    116
6 ـ٣ـ رسم منحني رشد استرپتوماسيس پيلوسوس در محيط كشت MYB    116
6-4- رسم منحني pH بر حسب زمان در محيط كشت Soybean حاوي سويه استرپتومايسس پيلوسس    118
6 ـ ٥ـ تشخيص كيفي و كمي دسفري اكسامين توليدي    120
6-5-1- تشخيص كيفي و توليد و يا عدم توليد دسفري اكسامين    120
6ـ٥ـ2ـ رسم نمودار استاندارد دسفرال    120
6ـ٥ـ3ـ میزان دسفري اكسامين توليدي در هر روز توسط سویه استرپتومایسس پیلوسوس در محيط Soy bean    121
6-6- نتايج مربوط به استخراج دسفري اكسامين توليد شده توسط سويه استرپتومايسس پيلوسوس    122
6-6-1- نتايج مربوط به تأييد وجود دسفري اكسامين B در ماده استخراج شده    122
6-7-  بهينه سازي محيط كشت توليد دسفري اكسامين    124
6-7-1  بررسي اثر اسيد آمينه ترئونين بر توليد دسفري اكسامين    124
6-7-1-1- بررسي اثر اسيد آمينه ترئونين بر توليد دسفري اكسامين در يك محدوده غلظت    124
6ـ7ـ ٢ـ بررسي اثر اسيد آمينه هاي ترئونين و لوسين و ويتامين تيامين (B1 )    126
6 ـ 7ـ٣ـ بررسي گلوكز ، ملاس، سوكروز بر توليد دسفري اكسامين    126
6ـ 7ـ ٤ـ بررسي اثر شلاته كننده هاي كاتيون بر ميزان توليد دسفري اكسامين    127
6ـ 7ـ ٥ـ استفاده از محيط كشت عصاره مخمر به جاي استفاده از محيط كشت Soybean    128
6 ـ 7ـ ٦ـ بررسي اثر مواد معدني مختلف بر ميزان توليد دسفري اكسامين    128
6 – 7 – 6 – 1 – بررسي اثر مواد مختلف با غلظت متفاوت بر ميزان توليد دسفري اكسامين     130
6ـ8ـ بررسي پروتئاز توليدي از استرپتومايسس پيلوسوس در حضور شلاته‌كننده و مواد معدني مختلف    139
فصل هفتم
- بحث و نتيجه گيري    143
- پيشنهادات    147
- فهرست منابع    149


 
چكيده 
دسفري اكسامينB،‌ تنها سيدروفوري است كه فرم مزتيله آن (نمك متان سولفونات دسفري اكسامين B) با نام تجاري دسفرال جهت درمان بيماران تالاسمي، به منظور شلاته كردن بار اضافي آهن، استفاده مي گردد.
به همين منظور جهت توليد دسفري اكسامين B، از سويه استرپتومايسس پيلوسوس استفاده گرديد و سويه مربوطه در محيط كشت Soy bean كشت داده شد و دسفري اكسامين آن بوسيله استفاده از محلول فنل- كلروفرم و اتر استخراج گرديد. به منظور طراحي اين سيستم بيولوژيكي و افزايش بهره برداري از محصول مذكور از منابع كربن و نيتروژن مختلف استفاده گرديد و تاثير هر يك بر ميزان دسفري اكسامين توليدي بررسي شد. چنانچه مشاهده گرديد كه اسيد آمينه ترئونين، افزايش قابل ملاحظه اي بر دسفري اكسامين توليدي از سويه مذكور دارد و مقدار %125/0 ترئونين، در محيط كشت Soy bean، بسيار مطلوب مي باشد. از طرفي اثر ويتامين تيامين (B1)بررسي گرديد و مشاهده شد كه تاثير مثبت بر دسفر اكسامين توليدي دارد و در رده بعد از اسيد آمينه ترئونين قرار مي گيرد. همچنين اثر اسيد آمينه لوسين نيز بر توليد دسفري اكسامين مثبت بوده و در رده بعد از ويتامين تيامين (B1) قرار مي گيرد.
در ايـن تحقـيق از شلاته كننـده هاي كاتيوني EDTA، 8-hydroxyquinoline  در محـيط كشت Soy bean استفاده شد و مشاهده گرديد كه شلاته كننده هاي مذكور اثر منفي بر توليد دسفري اكسامين  دارند در نتيجه، كاتيونها، اثر مثبت بر افزايش ميزان دسفري اكسامين توليدي خواهند داشت به همين منظور مواد معدني مختلف از جمله اثر
CaCl2.2H2O,MgSO4.7H2O,ZnSO4.7H2O, MnCl2, FeSO4.7H2O
و همچنين  اثرCaCl2.2H2O,MgSO4.7H2O به طور همزمان در محيط كشت Soy bean بررسي گرديد.
در اين تحقيق نتايج مطلوبي بدست آمد، بطوري كه كلسيم (بصورت CaCl2.2H2O) اثر قابل ملاحظه‌اي بر افزايش ميزان دسفري اكسامين توليدي از سويه مذكور دارد و مقدار  8/2، و  2، CaCl2.2H2O سبب افزايش قابل توجهي بر ميزان محصول مذكور مي گردد. و بدين ترتيب تاثير مثبت كلسيم، بر توليد دسفري اكسامين مشخص گرديد.
در اين آزمايشات تاثير مثبت روي، منيزيم و منگنز بر دسفري اكسامين توليدي آشكار گرديد بطوري كه غلظت   2-10 × 4/0، ZnSO4.7H2O و   6/0، MgSO4.7H2O و   2، MnCl2 سبب افزايش توليد دسفري اكسامين شد.
از طرفي استفاده همزمان CaCl2.2H2O,MgSO4.7H2O در محيط كشت Soy bean اثر منفي بر توليد دسفري اكسامين را نشان داد.
همچنين بررسي ها در مورد آهن (بصورت FeSO4.7H2O)‌ نشان داد كه افزايش غلظت آهن، سبب كاهش ميزان دسفري اكسامين توليدي گرديد.
و اينگونه با استفاده از منابع نيتروژن و مواد معدني مختلف بهينه سازي محيط كشت انجام گرفت و توليد دسفري اكسامين از سويه استرپتومايسس پيلوسوس به ميزان قابل ملاحظه اي افزايش يافت.
در این تحقیق، پروتئاز تولیدی از سویه استرپتومایسس پیلوسوس نیز بوسیله روش لوری (Lowry) اندازه گیری شد و اثر روی بصورت ZnSO4.7H2Oو آهن بصورت FeSO4.7H2O نیز بررسی گردید و مشاهده شد که افزایش غلظت روی، سبب افزایش پروتئاز تولیدی، از سویه مذکور گردید.

 
مقدمه
چه قدر زيبا و شاعرانه است كه انسان به نواي دلنواز عاشقانه‌اي كه در دل موجودات زنده نواخته مي شود گوش دهد. تمام پديده هاي هستي كه زائيده اراده و مشيت الهي هستند منظر شناخت خداوند قادرند و چه با شكوه است علمي كه انسان طالب معرفت را به سرچشمه شناخت اين پديده ها راهنمايي كند.
چشم دل بازكن كه جان بيني                آنچه ناديدني است آن بيني
امروزه عرصه اي از حيات بشري را نمي توان يافت كه تأثير مثبت از بيوتكنولوژي نداشته باشد. كلمه بيوتكنولوژي كه از دو بخش بيو (به معني زندگي و موجودات زنده) و تكنولوژي (به معناي هنر بشر در استفاده از علم) تشكيل شده است [10] بطور كلي بيوتكنولوژي به مفهوم استفاده از موجودات زنده، اندام ها و سلولهاي آنها براي توليد يك فرآورده با خدمات با ارزش اقتصادي به منظور بهبودرفاه بشر مي باشد. [10] بعبارت ديگر بيوتكنولوژي دانشي است كه در رابطه با استفاده از موجودات و متابوليتهاي آنها جهت توليد فرآورده هاي مختلف دارويي، غذايي، شيميايي و غيره در مقياس صنعتي بحث مي كند. [14]
سرآغاز بيوتكنولوژي به ده هزار سال پيش برمي گردد. [10] روند تكاملي بيوتكنولوژي در طي هزاران سال شكل گرفته است، ولي بيوتكنولوژي مدرن در اواسط دهه 70 متولد شد. [14] از همان آغاز، بيوتكنولوژي در قالب مهندسي شيمي توسعه يافت، از اين رو با توسعه ي فرآيندهاي صنعتي، گستردگي بيشتري پيدا كرد. [14) بيوتكنولوژي از تكنيكهاي مختلف ژنتيك، ميكروبيولوژي كاربردي، شيمي، بيو شيمي، بيو لوژي، مهندسي فرآيند و غيره تشكيل مي‌شود.[14]
ابزار توانمند بيوتكنولوژي در پزشكي، كشاورزي، حفاظت از محيط زيست انقلاب عظيمي را بوجود آورد و اميدي براي حل بسياري از مشكلات حاد بشر در سده بيست و يكم است. [10]
بيوتكنولوژي علمي است كه بهترين راه براي يافتن علت بيماري ها و درمان آنها مورد استفاده قرار مي‌گيرد بطوري كه در زمينه بهداشت تحولي عظيم ايجاد كرده است. [10] انتقال وبيان ژنهاي موجودات زنده و نوتركيبي آنها در آزمايشگاه به توليد محصولاتي كه در پيشگيري و تشخيص و درمان بيماري ها كاربرد دارند از مهمترين عرصه هاي بكارگيري اين دانش در توسعه ارتقاء سلامت و بهداشت جامعه و كنترل بيماري هاي عفوني و غير عفوني مي باشد. تشخيص دقيق و سريعتر بيماريها از جمله ناهنجاريهاي ژنتيك و غربالگري از آنها، تشخيص پيش از تولد،استفاده از سلولهاي بنيادين و سلولهاي پايه و جنيني در مطالعات پايه و كاربردي پزشكي، توليد داروهاي نوتركيب، تشخيص هويت، xenotransplantation  با استفاده از حيوانات براي توليد بافت و اندام هاي مورد نياز انسان، ژن درماني و درمان بسياري از بيماريهاي صعب العلاج و توليد پروبيوتيك ها، بهبود كيفيت مواد غذايي و از همه مهم تر درك فرآيندهاي زيستي عوامل بيماري زا، مكانيزم عمل آنها و تدبير راهبردهاي جديد بهداشت و درمان، تنها تعدادي از كارهاي بيوتكنولوژي در عرصه بهداشت و پزشكي است.

و چه زيبا خداوند متعال، اين علم را در سوره علق به انسان آموخته است.
بسم الله الرَّحمنِ الرَّحيم
اِقْرَاْ  بِاسْمِ رَبِّك الَّذي خَلَقْ [1] خَلَقَ اِلْأنْسانَ مِنْ عَلَقٍ [2] اِقْرَاْ و رَبُّكَ اَلْاَكْرَمُ [3]
اَلَّذي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ [4] عَلَّمَ الْأنسانَ مالَمْ يَعْلَمْ [5]
اي رسول گرامي قرآن را به نام پروردگارت كه خداي آفريننده عالم است بر خلق قرائت كن [1] آن خدائي كه آدمي را از خون بسته بيافريد [2] بخوان قرآن را و پروردگارت كريمترين كريمان عالم است [3] آن خدايي كه بشر را علم نوشتن بقلم آموخت [4] و به آدم آنچه را كه نمي دانست به الهام خود تعليم داد[5]
اين كلام الهي در كمال ايجاز و اختصار اشاره به تمامي علوم از جمله بيوتكنولوژي دارد، چنانچه در آيه دوم سوره علق، علق (خون بسته) بيانگر سلولهاي بنيادي مي باشد و خدا در آيه عَلَّمَ الْأِنسانَ مالَمْ يَعْلَمْ ( و به آدم آنچه را كه نمي دانست به الهام خود تعليم داد) بيان داشته است كه در كلام قرآن علوم مختلف به انسان الهام و تعليم داده شده است و همانطور كه خداوند بارها تاكيد بر تفكر و تعقل در قرآن فرموده است مي توان با استعانت از آيات الهي بر بسياري از علوم فائق آمد.
يقيناً افق روشنتر، در گرو استفاده از ارگانيسمهايي است كه بطور ژنتيكي براي توليد فراورده هاي غير ميكروبي مانند انسولين، اينترفرون، هورمون رشد انسان، واكسنهاي ويروسي مهندسي شده اند. [14] چنانچه به تازگي داروي نوتركيب انساني (Human recombinent)   اينترفرون به دست تواناي دانشمندان ايراني ساخته شد و ايران سومين كشور بعد از آمريكا و آلمان در توليد اين فرآورده بيوتكنولوژي مي‌باشد.
پس از توليد انسولين انساني براي درمان ديابت، بیوتكنولوژي همچنان به خلق داروهاي جديد و واكسن ها ادامه داده است. اين داروها به ميليونها انساني كه در سرتاسر جهان به بيماريهاي قلبي، سرطان، ديابت، پاركينسون، آلزايمر، ايدزو.... مبتلا هستند، كمك كرده اند. [10]
طي سالهاي 1925 تا 1965 استفاده از ميكروبها در صنايع دارويي بصورت يك تحول اساسي، زمينه را براي بكارگرفتن ميكروارگانيسم ها در توليد آنتي‌بيوتيك ها، هورمونها، ويتامينها، داروها و غيره فراهم ساخت. همگام با توسعه آنتي بيوتيك هاي جديد، توليد اسيدهاي آمينه و نوكلئوتيدها نيز با موفقيت به انجام رسيد. از زماني كه كشف گرديده بعضي از واكنشهاي شيميايي مشكل در ساخت استروئيدها، مي توانند توسط ميكروارگانيسم ها با راندمان بالايي انجام شوند، توليد آسان هورمونهاي استروئيدي مهم در پزشكي امكان پذير شد. علاوه بر اين تعداد زيادي از فرآيندهاي توليد آنزيم براي مصارف صنعتي، تجزيه اي، پزشكي نيز توسعه يافتند. مرحله برجسته‌تر پيشرفت بيوتكنولوژي، زماني روي داد كه فرايندهاي تخميري مداوم تكميل شدند. اين فرايندها اولين بار به منظور توليد غذاي انسان و خوراك دام از باكتريها و مخمرها (پروتئين تك ياخته) استفاده شدند. [14]
شبيه سازي دام، توليد حيوانات ترا ريخته براي بهبود كيفيت و كميت توليد، توليد آنزيمها، در عرصه محيط زيست، كاهش مصرف سموم شيميايي، فروشويي معادن با استفاده از ريزساز واره ها، حتي احياي موجودات منقرض شده از جمله دستاوردهاي غير قابل انكار اين فناوري هستند. [10] همچنين براي توليد سوختهاي بيولوژي و پاكسازي آلودگي ها و پسماندها از آن استفاده مي شود. [ 10] امروزه به لحاظ خطر كمياب شدن نفت، توليد اتانول سوختي به كمك مواد نشاسته اي شروع شده است، و فرآيندهاي ميكروبي قديمي براي ساخت استون و بوتانول از نشاسته ( در دهه 1920 و 1930 توسعه يافته اند) رونق تازه يافته است. براي توليد ميكروبي سوخت ها از مواد زائد سلولزي، پتانسيل زيادي وجود دارد اما تا به امروز، اين قبيل فرآيندها، هنوز در مرحله آزمايشگاهي خود باقي مانده اند. [14]
داروهايي كه از طريق بيوتكنولوژي تهيه مي شوند به مراتب كمتر از داروهايي كه از طريق شيميايي سنتز مي‌شوند داراي اثرات زيانبار جانبي هستند همچنين بيوتكنولوژي قادر به ساخت داروهاي پيچيده اي است كه بطريق ديگر نمي‌توان آنها را توليد كرد. بيوتكنولوژي به ويژه با استفاده از روشهاي  DNA  نوتركيب، نقش مهمي در توليد داروها و واكسن ها ايفا كرده است. [10]
داروي دسفرال از جمله داروهايي است كه از طريق بيوتكنولوژي تهيه مي شود. هم اكنون توليد صنعتي دسفري اكسامين  بوسيله تخمير سويه اي جهش يافته از استرپتومايسس پيلوسوس توسط شركت نواريتس انجام مي شود. بطوري كه نمك متان سولفونات دسفري اكسامينB (فرم مزتيله دسفري اكسامين B) با نام تجاري دسفرال جهت درمان بيماران تالاسمي استفاده مي گردد. [ 128]
ما اميدواريم به ياري خداوند متعال و استعانت از كتاب الهي ( قرآن كريم) و سعي و تلاش محققين كشورمان، به پيشرفت هاي گسترده تري در اين زمينه دست يابيم و كشور عزيزمان در كليه زمينه هاي علمي و فرهنگي به بالاترين پيشرفت‌ها نایل آيد. و با توليد اين دارو، بتوان خدمتي به بيماران  تالاسمي كشورمان كه از اين بيماري رنج مي برند، نمود.
فهرست منابع
1- استفن جی، اولیور – جان ام . وارد؛ فرهنگ مهندسی ژنتیک  ؛ ترجمه : دکتر محمدرضا نوری دلویی، دکتر سامیه خسروی نیا، فرهت مجید فر، 1373  ؛ انتشارات مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی  ؛ ص . 21
2- درگاهي حسين (1376) ؛ درمان با تزريق خون در سندرمهاي تالاسمي؛ تالاسمي (دو فصلنامۀ انجمن تالاسمي ايران)؛ شمارۀ 11: صص 18-11.
3- نصيري طوسي محسن و همكاران (1376)؛ گزارش وضعيت كودكان و نوجوانان تالاسمي ماژور در ايران، بهار 1376؛ تالاسمي (دو فصلنامۀ انجمن تالاسمي ايران) ؛ شمارۀ 12: صص 27-25.
4- باوريان روشنك: بررسي تكنيك پروتوپلاست فيوژن در توليد آنتي بيوتيك نيستاتين؛ پايان نامه دكتراي داروسازي از دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني شهيد بهشتي؛ شمارۀ 333؛ سال تحصيلي 76-1375.
5- درخشان، سيامك – باقرزاده، محمد حسين (مترجمين) اصول طب داخلي هاريسون 91 بيماريهاي خون و لنفومها – انتشارات چهر ص 195 تا 216 سال (1370)
6- ملك زاده شهرام (مترجم) پاتوفيزيولو‍ژي خون و ارگانهاي خونساز، مؤلف اسميت تاير ص 41 تا 225 انتشارات ميقات سال (1369)
7- بداغي مصباح الدين، فيروزه اي محسن، كوچك شلماني اسماعيل (مترجمين) مروري بر بيوشيمي هارپر (جلد اول) چاپ سوم ص 101 تا 120 ناشر جهاد دانشگاهي سال (1369)
8- اطلاعات و كاربرد باليني داروهاي ژنريك ايران ص 432 سال ناشر شركت سهامي داروپخش سال (1369)0
9- ملك زاده، ف. و همكاران، بيوتكنولوژي ملكولي، انتشارات دانشگاه تهران، ص 113-112، 39-36، 22-13.
10- دكتر صنعتي، محمد حسين –اسمعيل زاده، نسرين سادات ؛ 1380؛ بيوتكنولوژي راهگشاي مشكلات بشري در سده بيست و يكم؛ تهران: مركز ملي تحقيقات ژنتيك و تكنولوژي زيستي؛ صص 23 – 2.
11- افسري نژاد، مينا –سپهر، شايسته ؛ 1371؛ ميكروبيولوژي عمومي؛ انتشارات دانشگاه پيام نور؛ ص 466.
12- سازمان جهاني بهداشت (WHO)؛ تهيه كننده: وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي معاونت سلامت؛ دستور العمل جامع متون آموزش برنامه كشوري پيشگيري از بروز بتا تالاسمي ماژور؛ سال 1383؛ ناشر: مركز نشر صدا تهران.
13- دكتر شجاع الساداتي، عباس-  با همكاري مهندس اسد اللهي، عباس؛ بيوتكنولوژي صنعتي؛ 1381؛ دفتر نشر آثار دانشگاه تربيت مدرس؛ صص 53 – 34.
14- كروگر، ولف – كروگر، آنالز – ترجمه: دكتر سيد علي مرتضوي، مهندس رسول كدخدايي، مهندس مهدي كريمي، مهندس سعيد رحيمي يزدي؛ بهار 1376؛ بيوتكنولوژي، ميكروبيولوژي صنعتي، انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد.
15- Kunamneni Adinarayana, poluri Ellaiah, and Davuluri Siva Prasad purficatin and Characterization of Thermostable serine Alkaline protease from a Newly Isolated Bacillus subtilis PE – 11; 2003.
16- Francisco Barana – Gomez, T. Sylvie Lautru, Francois – XavierFrancou, Pierre Leblond, Jean – Luc Pernodet and Gregory L. Challis. Multiple biosynthetic and uptake systems mediate siderophore dependent iron acquisistion in streptomyces coelicolor A3(2) and Streptomyces ambofaciens ATCC 23877.
17- Abbas A. & Edwards C. (1989) ; Effects of metals on a range of Streptomyces species ; Appl. Environ. Microbiol. ; 55 (8): 2030-2035.
18- Atlas R.M. & Park L.C. (1993); Handbook of microbiological media ; CRC Press ; p. 461
19- Bagg A. & Neilands J.B (1987) ; Molecular mechanism of regulation of siderophormediated Iron assimilation ; Microbiol. Rev. ; 51 (4) : 509-518
20- Baltz R.H. , Hann D.R. , McHenny M.A. & Solenberg P.J. (1992) ; Transposition of Tn5096 and related transposon in Strptoomyces spices ; Gene ; 115 : 61 -65
21- Baron E.J. & Finegold S.M. (1990) ; Diagnostic Microbiology ; Mosby
22- Bradley S. G. & Ritzi D. (1968) ; Streptomycetes ultrastructure; J. Bacteriol. ; 95 : 2358-2364
23- Brock T.D. & Madigan M.T. (1991) ; The Bacteria ; In: Biology of Microorganisms ; 6th. ed. ; Prentice – Hall International Inc. ; New Jersey ; pp. 782-790
24- Budavari S. (1989) ; Merck Index ; 11 th. ed. ; Mercksharp and Dohme Research Lab. ; New Jersey.
25- Chart H. ; Buck M. ; Stevenson P. & Griffiths E. (1986) ; Iron regulated outer membrane protein of E. coli: Variation in expression due to the chelator used to restrict the availability of Iron ; J. Gen. Microbiol. ; 1373-1378.
26- Collado – Vides J. , Magasanik B. & Gralla J.D. (1991) ; Control site location and transcriptional regulation in E. coli ; Microbiol. Rev. ; 55 (3) : 371 – 394
27- Davis B.D. ; Dulbecco R. ; Eisen H.N. & Gimberg H.S. (1990) ; Microbiology ; 4 th. ed. ; J.B. Lippincott Company ; p. 68
28- DeJong P.J. & McCoy E. (1966) ; Qualititative analyses of vegetative cell walls and spore walls of some representative species of Streptomyces ; Can. J. Micro – boil. ; 12(5) : 985-994
29- Dykstra M.J. (1993) ; A Manual of Applied Techniques for Biological Electron Microscopy ; Plenum Press.
30- Ensign J.C. (1978) ; Formation, properties and germination of Actinomycetes spores ; Annual Rev. Microbiol. ; 32 : 185-219
31- Gaeumann E. & Prelog V. (1964) ; Process for Producing Ferrioxamines ; United States Patent Office ; No. 3153621
32- Geaumann E. , Prelog V. ; Bickel H. & Vischer E. (1962) ; Growth accelerators, Ferrioxa – mines ; West Germani Patent Office ; No. 1123436
33-Giebelhaus L.A. , Frost L. , Lanka E. , gormley E.P. , Davis J. E. & Leskiw B. (1996) ; The Tra 2 Core of the IncP plasmid RP4 is required for intergeneric mating between E. coli  and S. lividans ; J. Bacteriol. ; 178 (21) ; 6378 – 6381
34- Gaeumann E. Prelog V., Vischer E. & Bickel H. (1962); Growth accelerators, Ferrioxamines; west Germani patent office; No. 1123436.
35- Haig H. kazation: The thalassemia syndromes: Molecular Basis and prenatal Diagnosis in 1990.
36- Higgs DR, Vickers MA, wilkie AOM, A review of the Molecular genetics of the Human  – glob in gene cluster. Blood 73: 1081-1104, 1989.
37- Bunn HF, Forget BG (eds): Memoglobin : Molecular, Genetic and clinical Aspects. Philadelphia, WB saunders Co., pp 223-399, 1986.
 38- Kazazian H. H and Antonarakis SE, The varieties of Mutations, in Molecular Geneties in Medicine, childs B, Holtzman N. A., kazazian H. M. valle D.L (Eds) Elsevier Science publisihing PP 43-61 1988.
39- Weatherall D.J., the thalassemias, William J, Williams – Hematology – fourth edition Mc Graw Hill paublishing com. New york vol 1 chapter 50 PP 520-539, 1990.
40- Weatherall DJ, elegg JB, Higg DR: The hemoglobino – pathier, in scrier CR: Beaudet Al, sly WS, (eds): The Metabolic Basis of inherted Disease (eds) New York, N, Mc Graw- Hill pp 2281-2334, 1984
41- Brock, T.D. and Madigan, M.T., The Bacteria, In: Biology of Microorganisms, Brock, T.D. and Madigan, M.T. (Eds), 6th. Ed., Printice – Hall, Newjersey, 1991, PP. 703-790.
42- Romano, L., Streptomycetes and Related Genera, In: Bergey's Manual of systematic Bacteriology, vol4, Stanley, T., Williams, M., Sharp, E. and Holt, J.G. (Eds), Williams & Wilkins, Baltimore, 1984, PP. 2451-2508.
43- Lancini, G. and lorenzetti, R., Biology of Antibiotic-Producing Microorganisms, In: Biotechnology of Antibiotics and Bioactive Microbial Metabolites, lancini, G. and lorenzetti, R. (Eds), 1th ed. Plenum Press, New York, 1993, PP. 19-72.
44- Rippon, J.W., Medical Mycology, The Pathogenic Fungi and the Pathogenic Actinomycetes, In: Textbook of Microbiology, Burrows, W. (Ed) 20th ed., W.B. Sander Company, Philadelphia, 1973, PP. 682-745.
45- Lutz-wah,L.S., Fischer, P., Schmidt, D. C. etal. (1998). Stereo and Regioselective hydroxylation of  - Ionone by sterptomyces St.rains. Appl. Enviro. Microbiol., 3878-3881.
46- Smith, L. L. (1984). Steroid. In: Biotechnology (kieslich, K. ed), verlag chemie. Winheim. PP: 32-78.
47- Boyd, R.F., Hoerl, B.G, (1981). Bacteria That cause infectious disease. In: Basic medical microbiology, 4th edn. Brown and company, Boston, PP: 32, 599-601.
48- Finegod, S.M., Martin, W.J. (1982). Gram- positive. Non spore Forming bacilli. In: Diangnostic microbiology, 6th edn, Mosby company, Toronto, PP: 301-303.
49- Gerencser, M.A (1991). Actinomyces, arachnia, and streptomyces. In: medical microbiology, 3th edn, Churchill livingstone, Newyork, PP:475-6.
50- Jawetz, E., Melnick, J.L., Adelberg, E.A. (1991). Actinomyces. In: Review of medical microbiology, 7et edn, Applton & lang Norwalk, California, P:334.
51- Ellaiah, P., Srinivasulu, B. Production of extracellular protease by Streptomyces fradiae, Hindustan. Antiiotics. Bulletin. 38 (1-4), 41-47.
52- Bormatova, M.E., Ivanova, N.M., Iusupova, M. P. (1996). Proteolytic enzymes form Streptomyes Fradiae: ametalloendopeptidase, Sbtilisin- Like, and trypsine – like proteinases. Biokhimiia, 61 (2) 344-56.
53- Kitadokora, k., Tsuzuki, H., Nakamura, E. (1993). Purification, characterization, primary structure, crystallization and prelimin ary crystallographic study of a serine proteinase form Streptomyces fradia ATCC14544, Biochemistry, 27 (22), 55-61.
54- Roy, D., sharma, A., Bhowmick, G. (1997). Characterization of streptomyces spp. Strain DRS-1 and its ampicillin transformation product. Foila Microbiol, 42,333-336.
55- Roy, D., Sharma, A., Roy, M.K. (1996). An improved process for preparation of cephalexin. Indian Pat. Submitted, 32, 435-439.
56- Okeefe, D.P., Harder, P.A. (1991). Occurrence and biological function of cytochrome P450 monooxygenase in the acinomycetes Mol. Microbiol, 5, 2099-2105.
57- Trower, M. K., Sariashani, F.S., kitson, F.G. (1988). Xenobiotic oxidation by cytochrome P¬450 – enriched extracts of Streptomyces griseus. Biochem. Biophys. Res. Commun, 157,1417-1422.
58- Berrie, J. R., Ralph, A.D., Kelvin, E. S. (1999). Microbial transformations of steroid – XL. Progesterone transformation by Streptomyces roseochromogenes purification and characterization of the 16 hydroxylase system. Steroid. Biochem. Molecular. Biochem. Molecular. Biol, 71, 153-165.
59-Iida, M., Iizuka, K. (1977). Introduction of a 16 alpha hydroxyl finction in to estrone by Stretomyces roseochromogenes, Z. Allg. Mikrobiol, 17 (7), 507-12.
60- Mazza, G., De. P. A., Martinelli, E. (1982). One step 16 alpha hydroxylation of 18- hydroxydeoxy corticosterone by Streptomyces roseochromogenus. Farmaco. Ed. Sci., 37, 55-62.
61- Dlugnoski, J., sedlaczek, k. (1981) Regulation of steroid 16 alpha hydroxylation in Streptomyces olivovividis. A. Allg. Mikrobiol, 21 (7), 499-506.
62- Brock T.D and Madigan M.T., (1991), Bilogy of Microorganism., (6th ed), Prentice Hall Internation, Inc., New Jersey; 703-790.
63- Gaeumann E. and Prelong V., (1964), Process for producing Ferrioxamines, United States Patent Office, 3, 153, 621. 1-28.
64- Gunter – Seeboth K. and Schupp T., (1995), Cloning and sequence analysis of the Corynebacterium diphtheriae dtXR homologue from Streptomyces lividans and Steptomyces pilosus encoding an putative iron repressor protein, Gene, 166; 117-119.
65- Gunter K., Toupet C. and Schupp T., (1093), Characterization of an inron 0 regulated promoter involved in Desferroxamine B synthesis in Streptomyces pilosus: Repressor – Binding site and homology to the Diphtheria toxin gene promoter Journal of Bacteriology, 175 (11);3295-3302.
66- Gaeumann E,; Prelong V., Bickel H. And Vischer E., (1962), Growth Accelerators Ferrioxamines., Chemical Abstract, 54; 6448.
67- Kutzner H.J., (1981). The Family Streptomycetaceae In: Prokaryotes vol 1,.
68- Locci R. Streptomyces and Related Genera In" Bergeys’ Manual of Systematic Bacteriology. Vol 4, Williams J.F(Ed) Willians and Wilkins, Baltimore, 2451-2508.
69- Messenger A.J.M and Ratledge C., (1984), Siderophores In: Bayotecnologe vol 4, University of Hull, Uk, 255-294.
70- Mullis KB, Faloona F: Specific snthesis of DNA in vitro a polymerase – Catalyzed chain reactin Methods Enzym 155: 335-350, 1987.
71- Muller G. and Roymond K.N, (1984), Specificity and mechanism of Rerrioxamine mediated iron transport in Streptomyces pilosus. Jurnal of Becterilogy, 160 (1); 304 -312.
72- Neilands J.B., (1981), Microbial Iron Compunds Annual Review Biochemistry 50; 715-731.
73- Schupp CC, Toupet C. and Divers M. (1988), Clcning and expression of two genes of Streptomyces pilosus involved in the biosynthesis of the siderophore.
74- Chupp T. Waldmeier U. and Divers M. (1987), Biosynthests of Desferrioxmine B in Streptomyces pilosus: Evidence for the involvement of lysine Decarboxy lase. REMS Microbiology  letters 42-135-139.
75- Cai SP, chang CA, Zhang JZ: Rapid prenatal diagnosis of β- thalassemia using DNA amplification and nonradioactive probes. Blood 73: 372-374. 1989.
76- Goodfellow M. , Mordarski Iv1. & Williams S.T. (1984); Streptomyces Genetics; In: The Biology of the Actinomycetes ; Academic Press; London; pp. 229 -289
77- Goodman Gilman A. , Rail T.W .. Nies A.S. & Tay10r P. (1991); The Pharmacological Basis of Therapeutic; V 01.2 ; 8th. ed. ; Pergamon Press; pp. 1611-1614
78- Green R., Lamon 1. & Curran D. (1980) ; Clinical trial of Desferrioxamine entrapted in red cell ghosts; Lancet; 2 : 327-330
79- Green R. , Miller J. & Crosby W. (1981) ; Enhancement ofIron chelation by Desferrioxa¬mine entrapted in red blood cell ghosts; Blood; 57: &66-872
80- Hopwood D.A. (l981) ; Genetic studies with bacterial protoplasts ; Ann. ReV. Microbiol. ; , 35: 237-272
81- Hopwood O.A. (1986); Gene Cloning in Streptomyces spp. ; In,: Manua10flndustrial Mic¬robiology and Biotechnology (Demain A.L. & Solomon N.D. eds.) ; American Society for Microbiology, Washington D.e.; pp. 198-203
82- Hopwood O.A. & Glauer A.M. (1961) ; Electron microscope observations on the surface structures of S. violaceoruber; 1. Gen. Microbiol. ; 26 : 325-330
83- Ensing C.J., (1978) Formation, properties and germination of Actionomycete spores. Annual Review Microhiology 32; 185-219.
84- Katzung B.G. & Tre~or A.l. (1995) ; Examination and Board Review of Pharmacology ; Lange Medical Book, USA; p. 395
85- Keberle H. (1992); From Antibiotic to Chelating Agent; In: Desferrioxarriine (Desferal): History, Clinical Value, Perspectives (Gross K. , Aumiler J. & Gelzer J. eds.) ; Symposium on the occasion of the award presentation at the Swiss Federal Institute for Technology, Zurich; pp. 29-33
86- King R.e. & Stansfield W.D. (1990); Dictionary of Genetics ; Oxford
87- Kutzner HJ. (1981); The FamilyStreptomycetaceae; In: The Prokaryotes: A Hand-book on Habitats, Isolation and Identification of Bacteria (StarrM.P. , Stolp H. , Truper B.G. , BalowsA. & Schlegel B.G. eds.); VoI.II; Springer Verlag; Berlin; pp.2028-2123
88- LippardS.J. & Berg J.M. (1994) ; Principle of Bioinorganic Chemistry; University Science Book ;pp. 72,73,140,141,145
89- Locci R.(19,94) ; Streptomycetes and Related Genera ; In: Bergey's Manual of Systematic Bacteriology (Williams S.T. , Sharpe M.E. & Holt J.G. eds.) ; Vol. 4; WilIiams & Witkins ; 2451-2508
90- Mackinnon J.E. & Artagaveytia R.C. (1956) ; The main species of pathogenic aerobic Acti¬nomycetes causing Mycetoma; Biological Abstract; p.2929
91- Matsuda T. , Endo J. , Osakaba N. & Tonomura A. (1983) ; Morphology and Structure of biogenic magnetite particles ; Nature ; 302 : 411-412
92- Percich J.A. & Lockwood J.L. (l?78); Interaction ofatrazine with soil microorganisms:
Population chan~es and accumulation; Can. J. Microbiol. : 24: 1145-1152
93- PerIman D. (1971) ; Mold and, Streptomyccetes ; Methods of Enzymology,; 22 : 70-80
94- Keller U., Poschman S.,Krengel U., Kleikauf H& Kraepelin G. (1983) ; Studies of protoplast fusion in S, chrysomallus; J. Gen. Microbiol; 129: 1725-17311.
95- Prelog V. (1992) ; History of the developement of Desferrioxamine: Introductory remarks; In: Desferrioxamine (Desferal): History, Clinical Value, Perspective (Gross K. , Auumiller J. , Gelze.r J.) ; Symposium on the occasion of the award presentation at the Swiss Federal Ins¬titute of Technology ; Zurich; p. 9,10
96- Rancourt M. & Lachevalier H. A (1964); Electron microscopic study of the formation of spiny conidian in species of Strptomyces; can. J. Microbiol. ; 10: 311 – 316.
97- Reynolds J.E.F., Parfi.tt K. , Parson A.V. & Sweetman S.C. (I 996) ; Martindale: The Extra Pharmacopoeia; 31 th. ed; ; Royal Pharmaceutical Society, London; pp. 976-980
98- River D. , Page N. &: lslinker H. (I983) ; Synergism betweeniroo chelators andcomp,le¬ment for bacteriocidal activity; Ann. ImmunoL ; 134C : 25-30
99- Romano A.H. & Nikerson W.J. (1956) ; The biochmistry of the Actinomycetales: Studies on the cell wall ors../radiae; J. Bacteriol. ; 72 : 478-480
100- Rosenberg H. (1976) ; Transport of inm into bacterialcell;•Methods•in Enzymology ; 56 : 388-391
101- Hopwood D.A & Wright H.M (1978); Bacterial protoplast fusion : Recombination in fused protoplasts of S. Coelicolor; Gen. Genet.; 162: 307-317
102- Schaal K.P. (1984); Laboratory Diagnosis of Actinomycete Diseases; /n: The Biology of the Actinomycetes (Goodfellow M. , Mordarski M.& Williams S.T.) ; Academic Press; London; pp. 425-456
103- Schaal K.P. & Beaman B.L. (1984) ; Clinical Significance of Actinomucetes ; In: The Bio¬logy of the Actinomycetes (Goodfellow M. , Mordarski M. & Williams S.T.) ; Academic Press; London; pp. 389-424
104- Schupp T. , Toupet C. & Divers M. (1988) ; Cloning and expression of two genes of S. pilosus involved .in the biosynthesis of the siderophore Desferrioxamine B ; Gene; 64 :
179-188
105- Schupp T. , waldmeier U. & Divers M. (1987); Biosynthesis of Desferrioxamine B in S. pilosus: Evidence for the involvement of lysine decarboxylase; FEMS Microbiol. Lett. ; -+2: 135-139
106- Shima J., Periyige A. & Ochi K. (1996) ; Changes in patterns of ADP-ribosylated proteins during differentiation of S. coelicolor A3(2) and its developement mutants; J. Bacteriol. ;
178(13): 3785-3790
107- Snow G.A. (1969) ; Metal complexes of mycobactin Pand of Desferrioxamines ; Biochem J. ; 115 : 199 – 205.
108- Stanier R.Y. ,AdelbergE.A .. &IngrahamJ.(1979) ; The Microbial World ; 4th. ed.; Pren¬tic-Hall Inc. ; pp. 37,38
109- Stanier, R.Y., Ingraham 1.L.,Wheelis M.L. & Painter P.R. (1990); General Microbiology ,,; 5th. ed. ; McMilIan pub. ;p.263
110- Rang H.P. & Dale M.M. 1986); Pharmacology; Churchill Livingstone pub.; p. 437- 178 Redenbach M. Flett F., Piendl W., Glocker I. & Rauland U. (1993); The S. Lividans 66.
111- Walker P.D. (1970) ; Symposium on bacterial spores: I) Cytology of spore formation and germination; J. Appl. Bacterial. ; 33(1) : 1-12
112- Walker J.T, , Specht C.H. & Bekker J.F. (1966); Nematocidal activity to Pratylenchus penetrance by cultur fluids from Actinomycetes and bacteria ; Can. J, Microbiol. ; 12 : 347¬353
113- Westpheling J., Ranes M. & Losick R. (1985) RNA.,polymeraseheterogenityinS coeli-  c%r ;Nature; 313 : 22-27 .
114- Sohler A. Romano A.H. & Nickerson W.J. (1958); Biochemistry of the Actinomycetales:
III) Cell wall composition and the action of lisozyme upon cell and cell walls of the Actinomycetales; J. Bacteriol. ; 75-283-290.
115- Williams S.T. , Goodfellow M. , Alderson G. ,Wellington E.M.H. , Sneath P.H.A & Sackin MJ. (1983); Numer.icaLcIassificatinoftheStreptomyces and relatedgenera; J. Gen . Microbiol.; 129: 1743-1813.
116- Williams S.T., Goodfellow M. , Wellington E.M.H. , Vickers J.c. , Alderson G. , Sneath P.H.A., Sackin M.J. & Mortimer AM. (1983); A probability matrix for identification of streptomycetes; J. Gen. Microbiol. ; 129 : 1815 – 1830.
117- Willkelman G.(l986) ; Iron Complex Products (Siderophores) ; in: Biotechnology: Microbial Product II (Reham H.J. & Reed G. eds.) ; Vol. 4; VCH Pub. : pp. 215 – 242.
118- Young J.E.P. & McFarlane G. (1994) : Catalogue of Strains ; The National Collection of Industrial and Marine acteria (NCIMB)
119- Zhner H. (1992); Microorganisms as Producers of the e (III) Transport Compounds; In: Desferrioxamine (Desferal): History, clinical Value, Perspective (Gross K. , Aumiller J., Gelzer J.) ; Symposium on the occasion of the award presentation at the Swiss Federal Instritute of Technology ; Zurich ; P. 12 – 17, 20 – 24.

120- Harris J.R. 1991;  Electron Microscopy in Biology, A practical approach; Oxford University Press.
121- Barrett A.J., Rawlings ND, Woessner JF. The Handbook of Proteolytic Enzymes, 2nd ed. Academic Press, 2003. ISBN 0-12-079610-4.
122- Hedstrom L. Serine Protease Mechanism and Specificity. Chem Rev 2002;102:4501-4523.
123- Southan C. A genomic Perspective on human proteases as drug targets. Drug Discov Today 2001;6:681-688.
124- Hooper NM. Proteases in Biology and Medicine. London: Portland Press, 2002. ISBN 1-85578-147-6.
125- Puente XS, Sanchez LM, Overal CM, Lopez-OTIn C. Human and Mouse Proteases: a Comparative Gnomic Approach. Nat Rev Genet 2003;4:544-558.
126- Ross J. Jiang H, Kanost MR, Wang Y. Serine proteases and their homologs in the Drosophila melanogaster genome: an initial analysis of sequence conservation and phylognetic relationships. Gene 2003; 304:117-31.
127- Puente XS, Lopez0Otin C. A genomic Analysis of Rat Proteases and Protease Inhibitors.  Genome Biol 2004;14:609-622.
128- CHIEN – CHIN YANG AND JOHN LEONG; Production of Deferriferrioxamines B and E from a Ferroverdin – producing streptomyces species; 1981.
129- Eileen M. Hoke, Coroline A. Maylock, Emily shacter; Desferal inhibits breast tumor growth and does not interfere with the tumoricidol activity of doxorubicin; 2005.
130- Ernst Gaeumann and Vlsdimir Prelog, Zurich, Hans Bickel, Binningen and Ernst Vischer, Basel ; process for The MANU FACTURE of oeserrioxamine; (1964); United States patent office; No.3 158552.
131- Elander R.P. & chang L.T.; 1979; Microbial Culture Selection In: Microbial Technology. Vol 2; Peppler H.J. (ED); pp. 243-302
132- Ling Xiao ; Deferrioxamine (DFO) ; 2003 ; PP 8-10
133- Nicola  Bates , Dr P Dargan , Dr L Murry , Dr B Croszec ; Deferoxamine ; 2004.
 134- T. KIESER. KF. CHATER. MJ. BIBB. MJ. BUTTNER. DA. HOPWOOD; practical streptomyces genetics; 2000.
135- Messenger A.J.M. & Ratledge C. (1984); Siderophores; In Comperhensive Biotechnology, The Principles, Applications and Regulation of Biotechnology in Industry, Agriculture and Medicine (Moo- young M.ed.); Vol. 1: 1st. Ed ; Pergamon Press; Oxford; pp. 275-295.
136- Meyer J.M. & Abdallah A.M. (1980); The siderochromes of nonfluorescent Pseudomonas: Production of nocardamine by P.stutzeri ; J. Gen Microbiol.; 118: 125-129.
137- Modell B. (1992) ; Major Indications of Desferrioxamine , a) Iron Overlod in Thalassemia; Thalassemia (Gross K., Aumiller J., Gelzer J.) ; Symposium on the occasion of the award presentation at the Swiss Federal Institute of thenology; Zurich; p. 37-38.
138- Muller G. & Raymond K,N. (1984); Specificity and mechanism of Ferrioxamine- mediataed iron transport in S. Pilosus; J. Bacteriol. ; 160(1): 304-312.
139- Muller G., Matzanke B.F. & Raymond K.N. (1984) ; Iron Transport in S. Pilosus mediated by Ferrichrome siderophores, Rhodotorulic acid & Enantiorhodotorulic acid; J.Bacteriol.; 160(1) : 313-318.
140- Neilands J.B. (1981); Microbial iron compounds; Ann. Rev. Biochem; 50:715-731.
141- Gunter- Seeboth K. & Schuoo T,;1995; Cloning and sequencing analyses of the Corynebacterium diphtheriae dtxR homologue from S.lividans and S.pilosus encoding a putative iron repressor protien; Gene, 166; pp.117-119.
142- Gunter- Seeboth K., Toupet C. & Schupp T.; 1993; Characterization of an

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه