چگونگی توليد اسيد سيتريک از كاه گندم به روش تخمير حالت جامد

چگونگی توليد اسيد سيتريک از كاه گندم به روش تخمير حالت جامد
چگونگی توليد اسيد سيتريک از كاه گندم به روش تخمير حالت جامد
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 92 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

ديباچه

توليد اسيدهاي آلي به دليل كاربرد وسيع آنها در صنايع مختلف از ديرباز مورد مطالعه و بررسي بوده است.
از جمله اسيدهاي آلي مورد استفاده، اسيد سيتريك است كه داراي مصارف متعددي در صنايع غذايي، دارويي، بهداشتي و ساير صنايع مي‌باشد كه به دليل غيرسمي بودن، اسيديتة مناسب، قابليت بافري و . . .  هر سال به مقدار %2-3 بر ميزان مصرف آن افزوده  مي‌گردد.
از اولين كشورهايي كه در اين زمينه تلاش كردند، ايتاليا، آمريكا، انگلستان و چند كشور اروپايي بودند كه در قرون 18 و 19 به روش شيميايي اقدام به اين عمل نمودند و تقريباً از اوايل قرن 20 روشهاي بيوتكنولوژي در سراسر دنيا رايج شدند كه هنوز هم كاربرد دارند.
ابتدا روش بستر جامد براي توليد آن استفاده مي‌شد ولي به تدريج روش غوطه وري جايگزين روشهاي قبلي شد زيرا در روش غوطه‌وري كنترل بهتر و آسانتر صورت گرفته و نيز شرايط كار بهتر و راندمان بيشتر مي‌باشد. مجدداً پس از طي چند دهه روش بستر جامد براي توليد اين اسيد به دليل امكان استفاده از ضايعات فراوان و ارزان كشاورزي به عنوان سوبسترا رواج يافت. به هر حال در سالهاي اخير تلاشهاي فراواني براي اصلاح گونه‌هاي ميكروبي مولد اسيد سيتريك مخصوصاً آسپرژيلوس نايجر صورت گرفته و از جهت افزايش راندمان توليد و استخراج اسيد نيز مورد توجه بوده است.


فهرست مندرجات

ديباچه    1
فصل اول: شناخت كلي اسيد سيتريك     2
مقدمه    3
1-1) پيشينه    4
1-2) سوبستراهاي استفاده شده باي توليد اسيد سيتريك    6
1-3)  خواص فيزيكي اسيد سيتريك     7
1-4) خواص شيميايي اسيد سيتريك     11
1-5) منابع طبيعي اسيد سيتريك     13
1-6) كاربرد اسيد سيتريك     15
1-7) مشتقات اسيد سيتريك     20
1-7-1) نمكها    20
1-7-2) استرها    21
فصل دوم: بيوشيمي تخمير و متابوليسم توليد اسيد سيتريك     23
2-1) بيوشيمي تخمير    24
2-2) بيو شيمي تخمير    24
2-2-1) تشكيل اسيد سيتريك از پيرووات    27
فصل سوم: روشهاي توليد اسيد سيتريك     31
3-1) M.O هاي مولد اسيد سيتريك    32
3-1-1) مخمرها    33
3-1-2) آسپرژيلوس نايجر    33
3-1-2-1) روش جداسازي سويه A.niger مولد اسيد سيتريك     34
3-1-2-2) شناسايي اختصاصي A.niger    35
3-2) روش كشت سطحي     37
3-3) روش كشت غوطه‌ور     37
3-4) تخمير در بستر جامد    38
3-4-1) روش تخمير كوجي    38
3-5) تأثير شرايط محيطي بر توليد اسيد سيتريك     39
3-5-1) شرايط تغذيه‌اي A.niger     39
3-5-2) تأثير فلزات trace در توليد اسيد سيتريك     40
3-5-3) تأثير نيتروژن و فسفر در توليد اسيد سيتريك     40
3-5-4) تأثير متانول در توليد اسيد سيتريك     41
فصل چهارم: تخمير در بستر جامد (SSF)     42
4-1) تعريف كشت حالت جامد    43
4-2) تفاوتهاي اساسي بين كشت حالت جامد و كشت غوطه ور    44
4-3) مقايسة كشت حالت جامد با ساير فرآيندهاي تخميري     46
4-4) مزايايي سيستم كشت حالت جامد     48
4-5) معايب سيستم كشت حالت جامد    48
4-6) مراحل اصلي فرآيند كشت حالت جامد     49
4-7) پارامترهاي مؤثر بر فرايند SSF در توليد اسيد سيتريك     50
فصل پنجم: كاه گندم     52
5-1) تعريف كاه و ويژگيهاي ساختاري     53
5-1-1) كربوهيدراتهاي ساختماني     54
5-1-1-1) سلولز     54
5-1-1-2) همي سلولز    55
5-1-1-2) ليگنين     55
5-2) تركيب شيميايي كاه گندم     59
5-3) پيش تيمار (Pretreatment) كاه گندم     59
5-3-1) روشهاي فيزيكي پيش تيمار كاه گندم     60
5-3-1-1) پيش تيمار كاه گندم با بخار     60
5-3-2) روشهاي شيميايي پيش تيمار كاه گندم     61
5-3-2-1) پيش تيمار كاه با اوره     63
5-3-3) پيش تيمار بيولوژيكي كاه گندم     63
فصل ششم: جداسازي و خالص‌سازي اسيد سيتريك     64
6-1) استخراج اسيد سيتريك     65
6-1-1) فروشويي (Leaching)    65
6-1-2) روش رسوبگيري     66
6-1-3) روش استفاده از استخراج با حلال     68
6-1-4) روش استفاده از غشاء     69
6-1-5) مقايسه بين روشهاي مختلف جداسازي اسيد    70
6-2) خالص سازي اسيد سيتريك     71
فصل هفتم: بررسي جنبة اقتصادي     73
7-1) كشورهاي عمدة‌ توليد كننده و مصرف كنندة محصول     74
7-2) اهميت اقتصادي طرح     74
7-3) ميزان واردات اسيد سيتريك     75
7-4) واحدهاي توليدي و واحدهاي در دست اجراي اسيد سيتريك     78
منابع مورد استفاده     81منابع مورد استفاده:

1- بيوتكنولوژي- ميكروبيولوژي صنعتي، تأليف:‌ ولف كروگر- آناليز كروگر، مترجمان: دكترسيد علي مرتضوي- مهندس مهدي كريمي- مهندس رسول كدخدايي- مهندس سعيد رحيمي يزدي، انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد.
2- ميكروبيولوژي صنعتي، تأليف: اختر الملوك كاظمي و سيري (1372) دانشگاه صنعتي شريف.
3- بيوتكنولوژي صنعتي، تأليف: دكتر سيد عباس شجاع الساداتي، دانشگاه تربيت مدرس
4- مباني بيوتكنولوژي و ميكروب‌شناسي صنعتي، تأليف:‌ دكتر حسن لامع و دكتر محمد رضا احساني، دانشگاه آزاد اسلامي (1375)
5- بيوتكنولوژي ميكروبي، تأليف: محمد رضا صعودي، دكتر فريدون ملك زاده، دكتر شيرين ملك زاده، دانشگاه تهران (1380)
6- تكنولوژي آماده‌سازي و نگهداري غلات، تألف:‌ دكتر ناصر رجب زاده (1375)
7- مباني فناوري غلات، تأليف دكتر ناصر رجب زاده، دانشگاه تهران (1380)
8- غلات     تأليف: ناصر خدا بنده         دانشگاه تهران
9- گندم     تأليف:‌ هادي كريمي
10- سالنامة آمار بازرگاني خارجي جمهوري اسلامي ايران سالهاي 82-1377
11- آمار وزارت صنايع (1383)، وزارت صنايع تهران
12- سيد صفاعلي فاطمي، سيد عباس شجاع الساداتي، «بهينه‌سازي توليد اسيد سيتريك با استفاده از طراحي آزمايشها در روش تخمير حالت جامد با بكارگيري A.niger،‌ دانشگاه تربيت مدرس، امير كبير، سال يازدهم، شماره 43.
13- سيد صفا علي فاطمي، سيد عباس شجاع الساداتي،‌ «توليد اسيد سيتريك از تفاله سيب با استفاده از تخمير حالت جامد، مقالات علمي پژوهشي،‌ سال هجدهم ، شماره يك و دو (1378)
14- Y.D. Hang, E. E. Woodams, “A process for leaching citric acid from apple pomace fermented with A.nigr in SSF”, MIRCEN jornal, (1989), 5, 379-382.
15- Y.D. Hang, E. E. Woodams, “Solid state fermentation of apple pomace for citric acid production.” MIRCEN jornal, (1986), 2, 283-287
16- S.A. shojaosadati, V. Babaeipour. “Citric acid production from apple pomace in multi- layer Packed bed solid- state bioreactor.”, process Biochemistry 37. (2002), 909-914.
17- W.Q.XU, Y.D. Hang, “Roller culture techni que for citric acid production by A.niger”, process Biochemistry, (1988)
18- Y.D. Hang. “Microbial production of citric acid in fixed- bed column. Bioreactors”, Biotechnology letters, Vol 10, No.6 421-426 (1988)
19- Y. D/ Hang, E.E. woodams, “utilization of grape pomace for citric acid production by SSF.” , Am.j Enol.vitic, vol/.37 , No.2, (1986)
20- Y.D. Hang, E.E. woodams, ‘production of cirtic acid from corncobs. By A.niger”. , Bioresource technology 65 (1998) 251-253.
21- T. Roukas, P. Kotze kidou, ‘Pretreat ment of date syrup to increase citric acid production”. Enzyme and Microbial technology 21, 273-276 (1997) .
22- Al- obaidi, “The use of deionised date syrup as a substrate for citric acid production.”, Biote chnology letters, (1979), 1, 153-158.
23- V.S. shankaranad, B. K. Lonsane, “coffee- husk; an inexpen sive subtrate for production of citric acid by A.niger in SSF.”, Jornal of microbiology & Biotechnology 10, 165-168, (1994)
24- P.S. randenberghe, C. R. soccol, A. pandey, J. M. Lebeault, “SSF for the synthesis of citric acid by A.niger.”,  Bioresource Technology 74, (2000), 175-178
25- S.K. Khare, Krishna Jha, A.P. Gandhi, ‘citric acid production from okaraybg SSF.”, Biore source Teehnology 54 (1995), 323-325.
26- M. Y. Lu, I. S. Maddox, J. D. Brooks, “Application of a multi- Layer Packed- bed reactor to citric acid production in SSF using A. niger.”, process Biochemistry, vol. 33, No.2 PP.117-123, (1998)
27- M.Y. Lu, j.P. Brooks, I. S. Maddox, ‘citric acid production by SSF in a packed – bed reactor using A.niger.”, Enzyme and Microbial Technology 21, 392-397, (1997)
28- T. Roukas, P. Kotzekidou, “production of citric acid from Brewery wastes by surface fenmentation using A.niger.”, journal of food science- 225, vol. 51 No. 1, (1986)
29- T. Roukas, E. Alichanidis, “citric acid production from beet molasses by cell recycle of A.niger,”, Indus trial Micobiology, 7 (1991), 71-74.
30- G.N. Q azi, C. N. Gaind, S.K. chaturred, “pilot – scale citric acid production with A.niger under several conditions.”, jornal of fermentation and bioengineering, vel. 69, No. 1,72 – 74, (1990)
31- اطلاعات اوليه مورد نياز طرح توليد اسيد سيتريك،‌ وزارت صنايع،‌ معاونت توسعة صنعتي ، ميترا رزمجو (1377)
32- قارچ شناسي پزشكي، تأليف: دكتر مسعود امامي، دكتر پريوش كردبچه،‌ دكتر مهين مقدمي،‌ دكتر فريده زيني، انتشارات دانشگاه تهران،‌ (1373).

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه