اتوماسيون سيستم آشپزخانه مرکزی

اتوماسيون سيستم آشپزخانه مرکزی
اتوماسيون سيستم آشپزخانه مرکزی
110,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 82 صفحه _ فرمت word _ همراه اصل برنامه نرم افزاری _ قالب فایل: Visual Basic 6.0 Project + EXE + Source + Document _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست

مقدمه :
    با توجه به پيشرفتهای تکنولوژی، دنيای امروز به سرعت در حال تغيير وتحول است .اين تغيير وتحول در بخشهای مختلف فعاليتهای بشر به ويژه در بخش تجارت آشکار است .در تجارت برای حضور وتوانايی رقابت در بازارهای جهانی بايد ابزارهای مورد نياز را کسب نمايد که در اين ارتباط آنچه از همه بيشتر مورد توجه قرار گرفته است رعايت استانداردهای کيفی در توليد و ارائه محصولات وخدمات با کيفيت واتوماسيون وهمچنين توجه به خواسته های مشتری است .
مشتری مداری (costomer  focus) مهمترين عامل در موفقيت هر سازمان می باشد در دنيای رقابتی امروز توجه به اين موضوع بسيار حائز اهميت است.
پيشرفت روزافزون صنعت وتكنولوژي ونفوذآن در سيستم های مختلف از عوامل اصلي اتوماسيون وسيستمی کردن امورشده است. حال که همه روزه شاهد پيشرفت علوم مختلف هستيم ،علم کامپيوتر بويژه نرم افزار ،  سرعت پيشرفت آن به دليل کاربردی شدن آن بيشتر شده است .                                                  
اکثر فروشگاهها هنوز به سيستم های کامپيوتری مجهز نشده دراين راستا آشپزخانه مرکزی نيز سيستم خريد وفروش آنها اکثرا دستی بوده ،احتمال خطا ، اشتباهات و همچنين هزينه های  پرداختی زياد بوده و اکثرا مديران در تصميم گيری های کلان  خود با مشکل روبرو می شوند.
انتخاب اين پروژه وتکميل آن درراستای سياست تجارت الکترونيک بوده،چون که مقدمه تجارت الکرونيک ،اتوماسيون وانجام فرايندها با کامپيوتر می باشد.
از فوايد سيستم می توان  به سادگی و راحتی در انجام سفارشات ، صرفه جويی زياد در وقت مشتريان،اتوماسيون کارها وافزايش سرعت انجام امور دريافت سفارش،آمار موجودی  وغيره...اشاره کرد.
جكيده :
با توجه اينکه سوددهی بيشتر وصرفه جويی در زمان نکته اصلی ومهم در تجارت مي باشد يکی از  راهکارهای مهم و موثر در  تحقق اين امر ، استفاده از تکنولوژی های کامپيوتری می باشد که شکل پيشرفته آنرا در تجارت الکترونيک وتجارت اينترنتی مشاهده می کنيم اين پروژه در راستای تحقق اين خواسته در يک آشپزخانه مرکزی می باشد.
مراجعه به آشپزخانه های مرکزی در آشنايی اوليه با اين  سيستم گامی مهم می باشد که در اين راستا ابتدا به آشپزخانه های معتبر سطح شهرستان کردکوی مراجعه کرده وبا دريافت رويه های مکتوب موجود در برخی از آشپزخانه هاوهمچنين  برقراری ارتباط نزديک با برخی از مسولين شاغل در آن و انجام مصاحبه های مفيد با برخی از شاغلان محيط کاری آن مکان انجام شد، اطلاعات اوليه وخوبی در مورد آشپزخانه مرکزی وچگونگی کار آنها دراختيار من قراردارد.
نتيجه نهايی عمليات خريد ،فروش ،عمليات آماری در راستای فعاليتهای دريافت از عرضه کننده و تحويل به خريدار و گزارشهای آماری جهت ارائه به مدير
سيستم و سرانجام بهبود فعاليت آشپزخانه می باشد .
اين سيستم ، کاربردی بوده ومی توان از آن در آشپزخانه های مرکزی استفاده کرد و باعث صرفه جويی در زمان ، نيروی کار، و  هزينه ها می شود. از نتايج  ديگر اين سيستم امنيت اطلاعات بوده وهمچنين مديريت وبرنامه ريزی را برای مديران ، با ارئه اطلاعات مفيد ، اعم از گزارشات مختلف ،و جستجوها  وغيره…. ممکن می سازد.
1-1    تعریف مسئله :
عنوان  اين سيستم آشپزخانه مرکزی می باشد همانطورکه می بينيد از عنوان  سيستم مشخص می شود که اين سيستم  جهت کامپيوتری کردن فرايند خريد وفروش وهمچنيين سفارشات آشپزخانه بکار می رود.
زبان برنامه نويسی بکار گرفته شده در اين سيستم Visual Basic  که يک زبان  شی گرا   ميباشد ، طراحی بانک باAccessانجام گرفته وارتباط بين آنهااز طريق زبان بانک اطلاعاتی Access   وهمچنين Adodc  برقرار شده است. برای جستجو نيز از Data Report  ، Datagrid ودستورات Basic Visual  استفاده شده است.
2-1    اهداف سیستم :
1-2-1     اهداف كلي :
1-    افزايش سود وبازدهی سيستم
2-    افزايش رضايت مشتريان وعرضه کنندگان
3-    افزايش تنوع محصولات
4-    ايجاد نظم وکاستن اشتباهات تا کمترين حد
5-    افزايش بهره بری نيروي انساني 
2-2-1  اهداف جزيي:
1-    افزايش سود خالص تا %30
2-    كاهش هزينه هاي پرداختي وجاري سيستم تا %30
3-    پاسخگويي سريع به مشتريا ن تا%60
4-    زمان تحويل كالاي سفارش شده تا %20
5-    افزايش تنوع محصول تا %25
6-    كاهش سختي وحجم كار براي كاربر تا %55
3-1    محدوده سیستم:  
            اين سيستم فقط  بر مبناي دادن سرويس و ارائه خدمات به مشتريان مي باشد كه سفارش آنها را گرفته و با ارائه فاكتور فروش ارائه خدمات مي كند تهيه فاكتور هزينه بر اساس هزينه هاي انجام شده تهيه فاگتور خريد بر مبناي خريد هاي انجام شده و ... جزء كارايي اين سيستم است.
4-1    کارهای انجام شده مرتبط با موضوع:
بازديدازچندآشپزخانه ی مرکزی شهر کردکوی كه نحوه گردآوري اطلاعات از آشپزخانه به دو طريق مطالعه رويه هاي مكتوب ومصاحبه انجام شد:
    مطالعه رويه هاي مكتوب :
     از ساده ترين روش درك عملكرد سيستم ها مي باشد (به شرط اعتماد) زيرا بسياري از تغييرات سازمان ها در رويه هاي مكتوب ثبت نمي شود و يا بطورکامل اجرا نمي شوند.) از طريق مشاهده مستندات در سازمان انجام مي شود .
    مصاحبه :
     مصاحبه نيز كه در تحليل سيستم صورت مي گيردبراي يافتن اطلاعات كافي در مورد سيستم ومشكلات آن مي باشد . دراين راستاباچندتن ازمسئولين وشاغلين دربرخی ازآشپزخانه ها مصاحبه های خوبی انجام گرفت که در جهت رفع ابهامات بسيار موثرواقع شد.
    در ضمن کمک وراهنمايی های استاد راهنما ودوستان نيز در جهت رفع مشکلات مربوطه بسيار مفيد بودند.

جكيده :
با توجه اينکه سوددهی بيشتر وصرفه جويی در زمان نکته اصلی ومهم در تجارت مي باشد يکی از راهکارهای مهم و موثر در تحقق اين امر ، استفاده از تکنولوژی های کامپيوتری می باشد که شکل پيشرفته آنرا در تجارت الکترونيک وتجارت اينترنتی مشاهده می کنيم اين پروژه در راستای تحقق اين خواسته در يک آشپزخانه مرکزی می باشد.
مراجعه به آشپزخانه های مرکزی در آشنايی اوليه با اين سيستم گامی مهم می باشد که در اين راستا ابتدا به آشپزخانه های معتبر سطح شهرستان کردکوی مراجعه کرده وبا دريافت رويه های مکتوب موجود در برخی از آشپزخانه هاوهمچنين برقراری ارتباط نزديک با برخی از مسولين شاغل در آن و انجام مصاحبه های مفيد با برخی از شاغلان محيط کاری آن مکان انجام شد، اطلاعات اوليه وخوبی در مورد آشپزخانه مرکزی وچگونگی کار آنها دراختيار من قراردارد.
نتيجه نهايی عمليات خريد ،فروش ،عمليات آماری در راستای فعاليتهای دريافت از عرضه کننده و تحويل به خريدار و گزارشهای آماری جهت ارائه به مدير
سيستم و سرانجام بهبود فعاليت آشپزخانه می باشد .
اين سيستم ، کاربردی بوده ومی توان از آن در آشپزخانه های مرکزی استفاده کرد و باعث صرفه جويی در زمان ، نيروی کار، و هزينه ها می شود. از نتايج ديگر اين سيستم امنيت اطلاعات بوده وهمچنين مديريت وبرنامه ريزی را برای مديران ، با ارئه اطلاعات مفيد ، اعم از گزارشات مختلف ،و جستجوها وغيره…. ممکن می سازد.


منابع و ماخذ:

1. آموزش گام به گام ويژوال بيسيك تاليف: مهندس جعفر نژاد قومي
مهندس رمضان عباس نژاد

2. راهنماي جامع ويژوال بيسيك 6 مترجم : مهندس بهرام پاشايي
Deitel & Deitel T.R.Nieto

3. آموزش ويژوال بيسيك 6 در 21 روز عليرضا زارع پور

4. www.google.com

5. www.iranvig.com

6. www.parsvb.com

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه