بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 119 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

فصل اول : کليات
مقدمه     9
1-1- تعريف موضوع و بيان مسأله     11
2-1- اهميت و ضرورت تحقيق     14
3-1- اهداف تحقيق     15
4-1- فرضيات تحقيق     17
5-1- روش تحقيق     17
6-1- روش و ابزار گردآوري اطلاعات     18
7-1- قلمرو تحقيق (زماني، مکاني، موضوعي)    19
8-1- تعريف عملياتي متغيرها    19
فصل دوم : ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق
مقدمه     23
1-2- تعريف ساختار سرمايه و بيان اهميت آن     23
2-2- نظريه هاي ارائه شده در مورد ساختار سرمايه    
نظريه سود خالص     25
نظريه سود عملياتي خالص     26
نظريه موديلياني و ميلر     27
مفروضات مدل موديلياني و ميلر     28
اثبات فرضيه هاي مدل موديلياني و ميلر     30
نظريه موديلياني و ميلر بدون در نظر گرفتن ماليات    
نظريه موديلياني و ميلر با در نظر گرفتن ماليات    
انتقادات وارد بر نظريه موديلياني و ميلر     37
تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه ماليات بر درآمد شخصي    39
تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه هزينه هاي آشفتگي مالي     42
تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه هزينه هاي ورشکستگي    43
تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه هزينه هاي نمايندگي     44
تئوري توازي ايستا    46
تئوري ترجيحي     48
تئوري ساختار سرمايه و تعامل بازار عوامل توليد و محصول     49
3-2- پيشينه تحقيق     50
فصل سوم : روش تحقيق
مقدمه     65
1-3- نوع تحقيق     66
2-3- معرفي متغيرهاي تحقيق     67
3-3- فرضيه هاي تحقيق     68
4-3- قلمرو تحقيق     68
5-3- جامعه و نمونه آماري و روش نمونه گيري     69
6-3 فرآيند تحقيق     69
7-3- ابزار تحقيق و اعتبار و روائي آن     70
8-3- روش جمع آوري داده ها     70
9-3- روش تحليل داده ها     70
10-3 آزمون توزيع متغير ها     72
11-3- قاعده رد فرضيه هاي صفر تحقيق و تصميم گيري.
     72
فصل چهارم : آزمون فرضيات
مقدمه     77
1-4- توصيف اطلاعات و داده هاي متغيرهاي تحقيق ...78   
2-4- آزمون فرضيه ها و پاسخ به پرسشهاي پژوهش
     81
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه     101
1-5- خلاصه تحقيق     102
2-5- تحليل يافته ها و نتيجه گيري     104
3-5- پيشنهادهاي تحقيق     108
فهرت منابع و مآخذ113
 
فهرست نمايه ها
شماره و عنوان نمايه    صفحه
نمايه (1-2) راه هاي تحصيل منابع مالي اضافي به همراه محاسن و معايبت آن    24
نمايه (2-2) هزينه سهام عادي، بدهي و ميانگين هزينه سرمايه بر ااس روش سود خالص     25
نمايه (3-2) هزينه سهام عادي، بدهي و ميانگين هزينه سرمايه براساس روش سود خالص عملياتي     26
نمايه (1-4) شاخص هاي آماري گرايش به مرکز و پراکندگي کل داده هاي مورد مطالعه     78

نمايه (2-4) شاخص هاي آماري گرايش به مرکز و پراکندگي متغيرهاي صنعت هاي مورد مطالعه     78
نمايه (3-4) شاخص هاي آماري گرايش به مرکز و پراکندگي سالهاي مورد مطالعه    80
نمايه (4-4) نتايج آزمون بررسي توزيع متغيرهاي مورد مطالعه    83
نمايه (5-4) جدول آزمون همبستگي بين متغيرهاي مورد مطالعه تحقيق     85
نمايه (6-4) نتايج آزمون ضريب رگرسيون متغير مستقل و ضريب تعيين و آماره هاي آزمون     85
 


فصل اول :
کليات
 
مقدمه
يکي از موضوعاتي که در ادبيات مالي و سرمايه گذاري مورد توجه گسترده و فراگير قرار گرفته است، مبحث ساختار سرمايه مي باشد. توسعه، رشد و تداوم فعاليت هر شرکت مستلزم سرمايه گذاري است که بايد از طريق تأمين منابع مالي لازم تحقق پذيرد. در مديريت مالي از دو نوع منبع مالي نام برده مي شود، منابع مالي از داخل موسسه و منابع مالي خارج از موسسه . دريافت وام از بانکها، انتشار سهام جديد و خريد نسيه مواد و ماشين آلات، مثالهايي از تأمين منابع مالي مورد نياز از منابع خارجي است.
استفاده از ذخاير، استهلاک داراييهائي ثابت، کاهش داراييهاي جاري و فروش داراييهاي ثابت اضافي و عدم تقسيم سود، مواردي از تأمين منابع مالي از داخل موسسه است. تأمين منابع مالي به هر کدام از دو صورت بالا، هزينه ها و آثاري را به دنبال خود دارد که موسسه را از اخذ تصميم در مورد انتخاب هر کدام از منابع تأمين مالي ناگزير مي نمايد.
هرگاه هزينه ها و آثار منفي تأمين منابع مالي مورد نياز، از بازدهي نهايي سرمايه گذاريها بيشتر باشد از سرمايه گذاري مورد نظر صرف نظر خواهد شد. تصميمات مالي هر شرکت مخصوصاً جهت تأمين مالي شرکت از طريق بدهدي يا انتشار سهام عادي باعث خواهد شد که ساختار سرمايه شرکت تغيير يابد و بر روي سودآوري و ريسک سهام در بازار تأثير گذارد و قطعاً رمايه گذاران در هنگام ارزيابي شرکت در بازار آن را مدنظر قرار خواهند داد. استفاده از نسبتهاي بدهي يکي از راههاي بررسي ساختار سرمايه شرکت و تجزيه و تحليل چگونگي ارتباط ساختار سرمايه با ساير عوامل تأثير گذار بر شرکت است.
در اين فصل با تعريف دقيق موضوع مورد بررسي و اهميت پرداختن به آن، فرضيات تحقيق را بيان کرده و کلياتي از روش آزمون فرضيات ذکر مي گردد.
 
1-1- تعريف موضوع و بيان مسأله
تئوري مدرن ساختار سرمايه با تئوري مشهور موديلياني و ميلر (1958)  آغاز شد. تئوري ارائه شده از سوي موديلياني و ميلر (MM) بر اين مطلب تکيه داشت که تحت چه شرايطي ساختار بهينه سرمايه پديد مي آيد و اصولاً ساختار بهينه سرمايه چيست؟ از آن زمان به بعد پژوهشگران بسياري تئوري ارائه شده از سوي آنان را به طور تجربي مورد آزمون قرار داده و تئوري هاي جديدي نيز مطرح نموده اند که تئوري ترجيحي و تئوري مصالحه از آن جمله مي باشند.
قبل از تئوري موديلياني و ميلر (MM) ديدگاه سنتي حاکم بود. اين ديدگاه بر اين نظريه استوار بود که مي توان با استفاده از اهرم، ارزش شرکت را افزايش داد. اين نظريه پيشنهاد مي کند شرکت ها به منظور کاهش هزينه سرمايه خود ميزان بدهي هاي خود را افزايش دهند. با اين حال با افزايش ميزان بدهي ريسک نيز افزايش يافته و در نتيجه بازار نرخ بهره بالاتري را براي بدهي ها مطالبه مي نمايد. بنابران، بر مبناي اين ديدگاه ساختار سرمايه بهينه اي که هزينه سرمايه را حداقل نمايد، وجود دارد. (ونهورن 1986) 
تصميم گيري در مورد چگونگي تأمين مالي نقش به سزايي در تغيير ارزش شرکتها دارد و به عنوان چالشي براي مديران به شمار مي رود. يک تأمين مالي مطلوب ارزش شرکت را افزايش مي دهد، بر اعتبار مدير مي افزايد، سهامداران را خوشنود نموده و موجب افزايش اعتبار شرکت مي گردد.
فهرست منابع و ماخذ فارسی
1. آذر، عادل‌و مومنی،‌منصور (1380). آمار‌و کاربرد آن در مدیریت. تهران: انتشارات سمت.
2. بازرگان،‌عباس‌و سرمد،‌زهره و حجازی، الهه (1383). روش‌تحقیق در‌علوم رفتاری. تهران: آگاه.
3. بریگام، اوجین اف و گاپنسکی، لوییس سی و دی وز فیلیپ آر (1382). مدیریت مالی میانه (ترجمه علی پارساییان) تهران: ترمه.
4. پور حیدری امید (1382) نوع صنعت و تاثیر آن بر ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات مالی، شماره 16، پاییز و زمستان 1382. صفحه 60-49.
5. جهانخانی، علی‌و پارساییان، علی. (1376). مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار. تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. 
6. رحیمی‌بروجردی، علیرضا (1383) سیاستهای اقتصاد کلان و اصلاحات ساختاری. تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
7. سلاحی،‌عزیز و تکیه، عباس‌(1351). کلیات بازرگانی. تهران: مدرسه عالی بازرگانی.
8. دلاور،‌علی (1374). مبانی‌نظری و‌عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد.
9. شیرزادی، سعید (1385) بررسی تاثیر تغییرات فصلی بر نوسانات شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد.
10. عبده تبریزی، حسین و مشیر زاده مویدی، پرویز. (1362). مدیریت مالی. تهران: آگاه.
11. مدرس سبزواری، احمد و عبدالله زاده، فرهاد. (1378). مدیریت مالی (جلد دوم). تهران:  چاپ و نشر بازرگانی.
12. مرمرچی، امیر حسین (1378). عوامل‌موثر بر بافت سرمایه و نسبتهای اهرم مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه. 
13. مصطفوی مقدم، علیرضا (1354)، مدیریت مالی. تهران: انتشارات مدرسه عالی بازرگانی.
14. میرز، استوارت سی (1373). معمای ساختار سرمایه (ترجمه علی پارساییان). فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات مالی، سال اول شماره دوم بهار 1373. صفحه 90-71.
15. وستون، جی فرد. بریگام، ایکن اف یوستون (1376) مدیریت مالی 2. (ترجمه سید مجید شریعت پناهی) تهران: جهان نو.
 
فهرست منابع و ماخذ انگلیسی
1. Alderson Michael J. and Brian L. Betker (1995), Liquidation costs and capital structure, Journal of Financial Economics, (39), 45-69
2. Appelaum Elie (1993), Government policy and the firm’s capital structure, European Eccnomic Review , (37), 1185-1196.
3. Arnold Lutz and Uwe (2000), Finaancial regimes, capital structure, and growth, European Journal of Political Eccnomy, (16), 491-508.
4. Berger Allen N. and Bonaccorsi di patti Emilia (2006), Capital structure and firm performance: A new approach to testing agency theory and an application to the banking industry, Journal of Banking & Finance, (30), 1065-1102.
5. Bosshardt Donald I. (2003), Capital structure,investment unanimity, 
and public goods: the case for social responsibility, The Quarterly Review of Ecomomics and Finance, (43), 239-260.
6. Bresnihan Roisin and Boys Peter (1999), CAPITAL STRUCUTRE AND ARBITRAGING: A PEDAGOGICAL NOTE, The British Accounting Review, (31), 119-125.
7.Brounen Dirk, de Jong Abe and Koekijk Kees (2006), Capital structure policies in Europe: Survey evidence, Journal of Banking & Finance, (30), 1409-1442.
8. Campello Murilo (2005), Debt financing: Does it boost or hurt firm performance in product markets?, Jourmal of Financial Economics, (15), 75-103.
9. Campello Murillo (2003), Capital structure and product markets interactions: evidence from business cycles, Journal of Financial Economics, (68), 363-378.
10. Chang Chun (1999), The North American Journal of Economics and Finance, (10), 363-385.
11. Chen Long and Xinlei Zhao (2006), On the relation between the
 12. Cummins J. David and Lamm- Tennant Joan (1994), Capital structure and the cost of equity capital in the property- liability insurance industry, Insurance: Mathematics and Economics, (15), 187-201.
13. Dangl Thomas and Zechner Josef (2004), Credit risk and dynamic capital structure choice, Journal of Financial Intermediation, (13), 183-204.
14. De Angelo and Masulis (1980), Optimal capital structure under corporate and personal taxation, Journal of Financial Economics, (8), 3-29.
15. de Jong Abe and Veld Chris (2001), An empirical analysis of incremental capital structure decisions under managerial entrenchment, Journal of Banking & Finance, (25), 1857-1895.
16. Eddine Chkir Imed and Cosset Jean- Claude (2001), Diversification strategy and capital structure of multinational corporations, Journal of Multinational Financial Management, (11), 109-115.
17. Erol Turan (2003), Capital structure and output pricing in a developing country, Economics Letters, (78), 109-115.
18. Fernandes Elton and Marcia Pires Capobianco Heloisa (2001), Airline capital structure and retums, Journal of Air Transport Management, (7), 137-142.
2. Filbeck Greg and Gorman Raymond F. (2000), Capital structure and asset utilization: the case of resource intensive industuies, Resources Policy, (26), 211-218.
19. Ferri, Michael G; and Jones Wesley H. (1979), Determinants of Financial Structure: a new methodological approach, Journal of Finance, (3), 631-644.
20. Garvey Gerald and Swan Peter L. (1992), Optimal capital structure for a hierarchial firm, Journal of Financial Internal ediation, (2), 376-400.
21.Glen Jack and Singh Ajit (2004), Comparing capital structures and rates of return in developed and emerging markets, Emerging Markets Review, (5), 161-192.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه