بررسی جزای نقدی در حقوق ايران

بررسی جزای نقدی در حقوق ايران
بررسی جزای نقدی در حقوق ايران
190,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 354 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

مقدمه
بخش نخست: کليات
فصل اول: تعريف، ماهيت و خصالص جزاي نقدي
گفتار اول: تعريف جزاي نقدي
گفتار دوم: ماهيت جزاي نقدي
گفتار سوم: خصائص جزاي نقدي
فصل دوم: مزايا، معايب و شيوه هاي رفع معايب جزاي نقدي
گفتار اول: مزاياي جزاي نقدي
گفتار دوم: معايب جزاي نقدي
گفتار سوم: شيوه هاي رفع معايب جزاي نقدي
الف- کاربدل از جزاي نقدي
ب- رژيم روزهاي جزاي نقدي
فصل سوم: اقسام جزاي نقدي
گفتار اول:جزاي نقدي ثابت و نسبي
الف- جزاي نقدي ثابت
ب- جزاي نقدي ثابت
گفتار دوم: جزاي نقدي اصلي و تکميلي (تتميمي)
تکمله- تبديل مجازات تتميمي به جزاي نقدي
فصل چهارم: اهداف و اصول حاکم بر جزاي نقدي
گفتار اول: هدف کيفري
گفتار دوم: هدف مالي
گفتار سوم: هدف مقنن در تعيين جزاي نقدي
گفتار چهارم: اصل قانوني بودن
گفتار پنجم: اصل شخصي بودن
الف- عدم پذيرش پرداخت از سوي ثالث
ب- عدم پرداخت به صورت تضامن
ج- عدم انتقال به ورثه
د- مجازات اشخاص حقوقي
گفتار ششم: اصل فردي کردن و نقش قاضي
فصل پنجم:مفاهيم مشابه جزاي نقدي
گفتار اول: معيار تشخيص جزاي نقدي از مفاهيم مشابه
گفتار دوم: تفکيک بين جزاي نقدي و خسارت ناشي از جرم
گفتار سوم: تميز بين جزاي نقدي و ديه
گفتار چهارم: تميز بين جزاي نقدي و جريمه مالياتي
گفتار پنجم: تميز بين جزاي نقدي و جريمه بدني
گفتار ششم: تميز بين جزاي نقدي و جريمه انتظامي
بخش دوم: عوامل موثر در تعيين جزاي نقدي
فصل اول:تشديد جزاي نقدي
گفتار اول: تعدد جرم و جزاي نقدي
الف- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومي 1304
ب- تعدد جرم بر اساس ماده 2 الحاقي مصوب 1311
ج- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومي 1352
د- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامي 1370
گفتار دوم: تکرار جرم و جزاي نقدي
الف- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومي 1304
ب- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومي 1352
ج- تکرار جرم به موجب قوانين مجازات اسلامي
فصل دوم: احتساب بازداشت قبلي و تخفيف جزاي نقدي
گفتار اول: احتساب بازداشت قبلي
الف- احتساب در زمان حکومت قوانين مجازات عمومي
ب- احتساب در زمان حکومت قوانين مجازات اسلامي
گفتار دوم: تخفيف جزاي نقدي
الف- تخفيف در قانون مجازات عمومي 1304
ب- تخفيف در قانون مجازات عمومي 1352
ج- تخفيف به موجب قانون راجع به مجازات اسلامي
د- تخفيف به موجب قانون مجازات اسلامي
فصل سوم: تعليق جزاي نقدي
فصل چهارم: تبديل حبس به جزاي نقدي
بخش سوم: اجراي جزاي نقدي و عوامل موثر در آن
فصل اول: اجراي جزاي نقدي
گفتار اول: فوريت اجراي حکم جزاي نقدي و موارد تأخير آن
الف- فوريت اجراي حکم جزاي نقدي
ب- موارد تأخير اجراي جزاي نقدي
1-اعطاي مهلت پرداخت از سوي قانونگذار
2-فرار محکوم عليه
3-تقسيط جزاي نقدي
4-اجتماع حبس با جزاي نقدي
گفتار دوم: مقامات صلاحيت دار اجراي جزاي نقدي
گفتار سوم: تقدم حق محکوم له بر وصول جزاي نقدي
گفتار چهارم: نحوه وصول جزاي نقدي
الف- طريقه وصول از ددگاه مدني
ب- وصول به صورت تضامني
ج- پرداخت از طرف شخص ثالث
د- تقسيط جراي نقدي
1- جواز و عدم جواز تقسيط
2- مرجع اعطاي تقسيط
3- شرايط تقسيط
4- عدول از تقسيط
گفتار پنجم: بازداشت بدل از جزاي نقدي و شيوه هاي معافيت از آن
الف- بازداشت بدل از جزاي نقدي
1-    ماهيت بازداشت
2-    مدت بازداشت
3-    تجزيه پذيري و عدول از بازداشت به جزاي نقدي
ب- شيوه هاي معافيت
1- معافيت از بازداشت
2- اعسار
فصل دوم: عوامل موثر در اجراي جزاي نقدي
گفتار اول: گذشت متضرر از جرم
الف- در جرائم قابل گذشت
ب-در جرائم غيرقابل گذشت
گفتار دوم: جنون محکوم عليه
گفتار سوم: فوت محکوم عليه
گفتار چهارم: عفو
نتايج و پيشنهادات
 
مقدمه
انسان محتاج به جامعه، جامعه نيازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهاي بدني ضمانت اجراي نقض بسياري از مقررات بود.بتدريج افکار تازه با احتياجات نوين وضع کيفرها را تغيير داد به نحوي که از خشونتهاي قبلي تا حدي کاسته شد. متعاقب آن فکر ايجاد مجازاتهايي اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابي و ساير عوامل ديگر مورد توجه قرار گرفت و کيفرها تنوعي چشمگير يافتند. با اين تنوع، تفکرات اصلاحي، ديگر گزينش بي ضابطه کيفرها را براي هر جرمي نمي پذيرد. ازاين ميان امروزه جزاي نقدي به عنوان ضمانت اجراي بسياري از جرائم و حتي در نقش مجازات جانشيني ميدان عمل وسيع و اهميت شاياني يافته است؛ زيرا از يک سو نهايتاً با اجراي آن دولت منتفع مي شود و از سوي ديگر به عنوان ضمانت اجراي بر هم زدن نظم عمومي ابزاري است در دست مقنن که نقش کيفري خود را در ميان ديگر مجازاتها ايفاء مي کند. چنين طبع دوگانه اي که خاص جزاي نقدي است، مباحث زيادي را در بين حقوقدانان برانگيخته، بطوري که حتي در ماهيت آن تشکيک  شده است. همين امر باعث گرديده که بسان ساير مجازاتها بي اختلاف و مناقشه اعمال و اجراء نگردد. از اينرو گاه اهداف و اصول مسلم حقوق کيفري نيز در ارتباط با اعمال و اجراي اين کيفر ناديده گرفته شده است. حتي با آن به چهره اي متفاوت از ساير مجازاتها در برخورد با نهادهاي حقوقي حقوق کيفري از قبيل تعدد، تکرار، تخفيف و تعليق . .  نگريسته شده است. سرانجام اجراي آن طريق عادي و روند طبيعي را طي نکرده بطوري که بازداشت بدل از جزاي نقدي در صورت عدم پرداخت جانشين آن شده و توسل به مفاهيم حقوق مدني در اجراي اين مجازات نقش بارزي پيدا کرده است.
علت انتخاب موضوع
چندي است قانونگذار ما گرايش ويژه اي به گزينش جزاي نقدي به عنوان ضمانت اجراي بسياري از جرائم داشته است. به نحوي که با نگاهي اجمالي به قوانين تازه تصويب، فزوني اين کيفر بر ساير مجازاتها مشاهده مي شود. با اين وجود، قانونگذار مقررات حاکم بر آن را بيان نداشته است. اگر چه مواردي در اين خصوص به طور پراکنده در لابلاي قوانين جزائي ديده مي شود؛ اما اين مقررات ابهام و اجمال حاکم بر اين مجازات را از حيث اعمال و اجراي آن نمي زدايد. جداي از قوانين، نويسندگان کتب حقوق جزائي  نيز يک يا چند صفحه را بيشتر اختصاص به اين موضوع نداده اند. چند مقاله اي هم که در اين خصوص راجع به پاره اي از مباحث آن انتشار يافته، غالباً در زمان لازم الاجراء بودن قانون مجازات عمومي 1304 بوده است. از اين ميان رساله دکتري آقاي بهروز تقي خاني که تحت عنوان « مجازات غرامت در حقوق ايران » در زمان لازم الاجراء بودن قانون مذکور نوشته شده است، با وجود جامع بودن در زمان خود، تغيير مکرر قوانين کيفري صيغه اي تاريخي به آن داده است.
روش تحقيق
روش اين تحقيق همانند غالب تأليفات حقوقي روش کتابخانه اي است. با اين توضيح که علاوه بر استفاده از قوانين که شالوده عمده اين تحقيق را تشکيل داده است، هر جا که لازم بوده به رويه قضائي، بخشنامه ها و آئين نامه ها استناد شده است. از نظريه علماي حقوق نيز حسب جايگاه خود در منابع حقوقي براي تفسير و توضيح درست قوانين مربوطه و آگاهي بر معناي حقيقي قانون استفاده شده است. بطوري که سعي گرديده با بهره گيري از منابع موجود، سراسر اين تحقيق از توصيف و تحليل خالي نباشد.
به هر حال، در سازمان دهي اين تحقيق، مباحث به سه بخش تقسيم شده است:
بخش نخست تحت عنوان کليات، به پنج فصل تقسيم گرديده است. در فصل اول له تعريف، ماهيت و خصائص جزاي نقدي پرداخته شده است. مزايا و معايب اين کيفر همچنين شيوه هاي رفع معايب آن موضوع فصل دوم را تشکيل مي دهد در فصل سوم به اقسام اين کيفر اشاره شده  و فصل چهارم، اهداف و اصول حاکم بر جزاي نقدي بررسي شده است. ضرورت تفکيک اين نجازات از ديگر موضوعات ما را بر آن داشت تا فصل پنجم اختصاص به مفاهيم مشابه جزاي نقدي داده شود.
در بخش دوم تحت عنوان عنوان عوامل موثر در تعيين جزاي نقدي به تأثير نهادهاي حقوق کيفري بر اين مجازات پرداخته شده است، بطوري که فصل اول به تشديد جزاي نقدي، فصل دوم به احتساب بازداشت قبلي و تخفيف اين کيفر اختصاص يافته است. تعليق و تبديل حبس به جزاي نقدي نيز به ترتيب فصل سوم و چهارم اين بخش را تشکيل داده اند.
اجراي جزاي نقدي و عومل موثر در آن عنوان بخش سوم را تشکيل مي دهد. اين بخش که شامل دو فصل مي باشد، ابتداء مباحثي از قبيل مقامات صلاحيتدار اجراي اين کيفر، نحوه وصول جزاي نقدي و بازداشت بدل از جزاي نقدي مطرح گرديده است، آنگاه از عوامل موثر در جزاي نقدي به عواملي از قبيل فوت و جنون محکوم عليه اشاره شده است.
سرانجام نتايج مهم حاصله و پيشنهادات در چند بند مطرح گرديده اند.
در اين جا بر خود فرض مي دانم که از کليه کساني که مرا در تهيه اين پايان نامه ياري نموده اند، علي الخصوص استادان گرامي جناب آقاي دگتر حسن آقائي نيا و جناب آقاي دکتر محمد آشوري صميمانه تشکر و قدرداني نمايم.
« بخش اول »
کليات
 
فصل اول: تعريف، ماهيت و خصائص جزاي نقدي
ارائه يک تعريف جامع و مانع از جزاي نقدي لازم و ضروري است. ليکن از آنجائي که ذکر تعريفي که تمام خصائص و ويژگيهاي آنرا در برداشته باشد، ممکن نيست؛ لذا بررسي ماهيت و خصائص جزاي نقدي جهت درک بهتر اين کيفر نيز مفيد به نظر مي رسد.
گفتار اول: تعريف جزاي نقدي
«نقد» در لغت به معني: «آنچه در حال داده مي شود، خلاف نسيه، مال حاضر، وجه حاضر»  و يا « آن چيزي است که به وجه نقد و رايج پرداخت شود ».  همچنين بعضي آنرا به معني: « پول يا بهاء آنچه في الحال داده مي شود »،  بکار برده اند.
از نظر اصطلاحي قانون ما جزاي نقدي را تعريف نکرده و سابقه اي از آن در قوانين ديده نمي شود. برخي از حقوقدانان تعريفي از اين اصطلاح ارائه نموده اند که در ذيل به چند نمونه اشاره مي شود:
مرحوم دکتر عبدالحسين علي آبادي در تعريف آن مي گويد:« الزام محکوم به پرداخت مبلغي وجه نقد ». 
دکتر ملک اسمعيلي آنرا اينگونه تعريف مي کند: « عبارتست از محکوميت مجرم به تأديه مبلغي به عنوان مجازات به خزانه دولت ». 
دکتر آخوندي تعريف جزاي نقدي را چنين ذکر مي کنند: « اجبار متهم به پرداخت مبلغي وجه نقد ».
دکتر سميعي در تعريف آن مي نويسند: « جزاي نقدي عبارت از محکوميت مجرم است به تأديه مبلغي به عنوان مجازات ».
دکتر تقي خاني در تعريف جزاي نقدي مي گويد: « عبارت است از پول رايجي که مجرم به عنوان مجازات مکلف به پرداخت آن مي باشد ».
اينک به نقد و بررسي تعاريف ارائه شده مي پردازيم.
تعريفي را که مرحوم دکتر علي آبادي ارائه نموده اند، مبني بر «الزام محکوم به پرداخت مبلغي وجه نقد»، مانع نمي باشد. زير علاوه بر جزاي نقدي، جريمه مدني و خسارت ناشي از جرم . . . را هم شامل مي شود.
تعريف جزاي نقدي به « اجبار متهم به پرداخت مبلغي وجه نقد » از سوي دکتر آخوندي، نه تنها عيب تعريف را داراست، اساساً از اين نظر که واژه « متهم » در حقوق جزا به کسي گفته مي شود که انتساب جرم به او محرز نيست و نقطه مقابل مجرم بکار مي رود، عيوب تعريف را دو چندان مي کند.
همچنين واژه «محکوميت» در تعاريف ارائه شده از سوي دکتر ملک اسمعيلي و مرحوم سميعي، که آنرا (جزاي نقدي) محکوميت مجرم به تأديه مبلغي به عنوان مجازات مي دانند، بدرستي مبين جزاي نقدي نيست، بلکه جزاي نقدي، اثر ناشي از محکوميت است و نوعي مجازات مي باشد که فارغ از محکوميت بايد تعريف شود. به تعبير ديگر، محکوميت وصف محکوم عليه به حکم مرجع صلاحيت دار است.
فهرست منابع
 
الف- منابع فارسي
1- آخوندي، محمود، آئين  دادرسي کيفري، جلد سوم، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1369
2-آزمايش، علي، تقريرات درس حقوق جزاي عمومي، دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، سال تحصيلي 72- 1371
3-آزمايش، علي، «بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ايران مصوب تيرماه 1352»، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 13، سال 1352
4- آشوب، ...، « مجازات اعمال و خصائص آن»، مجموعه حقوقي، شماره 23، شماره 23، سال 1371
5- آشوري، محمد، آئين دادرسي کيفري، جلد اول، چاپ دوم، سمت، 1376
6- آشوري، محمد، «نقش زيان ديده از جرم و تحول آن در دعاوي کيفري» مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 34، سال 1374
7- آنسل، مارک، دفاع اجتماعي، ترجمه محمد آشوري و علي حسين نجفي ابرند آبادي، چاپ سوم، دانشگاه تهران، 1375
8- ابوالفتحي، الوالفتح، تعليق اجراي مجازلت در حقوق ايران و حقوق تطبيقي، علميه، بدون سال انتشار
9-احمد ادريس، عوض، ديه، ترجمه عليرضا فيض، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1372
10-اردبيلي، محمدعلي، « جايگزينهاي زندانهاي کوتاه مدت در حقوق کيفري ايران»، مجله تححقيقات حقوقي، شماره 12 -11، سال 1372- 1371
11- اشملک، رابرت و پيکا، ژرژ، «کيفرشناسي و علم اراده زندانها». ترجمه عزيز طوسي، مهنامه قضائي، شماره 114، سال 1354
12- اعظم صادقي، جواد، اصل شخصي بودن مجازاتها، پايان نامه دوره کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي، دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، سال 1373
13-بولک، برنار، کيفرشناسي، ترجمه حسين نجفي ابرند آبادي، مجمع علمي و فرهنگي مجد، سال 1372
14- باهري، محمد، جزوه درسي حقوق جزاي عمومي، دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، سال تحصيلي 40- 1339
15- پرادل، ژان، تاريخ انديشه هاي کيفري، ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1373
16- پيناتل، ژان، « کيفرهاي جانشين و جرم شناسي»، ترجمه علي حسين نجفي، فصل نامه حق، دفتر ششم
17- تقي خاني، بهروز، مجازات غرامت در حقوق ايران، رساله دکتريف دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، 1351
18- جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، گنج دانش، 1372
19- دهخدا، علي اکبر، لغت نامه دهخدا، جلد 29، دانشگاه تهران، 1348
20-سميعي، ح، حقوق جزا، شرکت مطبوعات، تهران، 1332
21- شامبياتي، هوشنگ، حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، چاپ چعهارم، ويستار، 1373
22- شهابي، محمود، تقريرات اصول، دانشگاه تهران، 1335
23- شهابي، محمود، دو رساله، وضع الفاظ و قاعده لاضرر، چاپ دوم، بدون ذکر محل و سال انتشار
24- صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، دانشگاه ملي ايران، 1352
25- صلاحي، جاويد، کيفرشناسي، آرش، 1352
26- طاهري، ناصر، «قانون مجازات اسلامي در بوته آزمايش ديگر»، مجله کانون وکلاي دادگستري، دوره جديد شماره 7- 6، سال 72- 1371
27- عرب زاده، محمد، «علل سقوط دعوي کيفري و حکم کيفري» مجموعه حقوقي، شماره 14، سال 1320
28- علي آبادي، عبدالحسبين، حقوق جنائي، جلد دوم، فردوسي، 1368
29- علي آبادي، عبدالحسين، موازين قضائي، جلد دوم، حسينيه ارشاد، 1363
30- عميد، حسن، فرهنگ فارسي، جلد دوم، اميرکبير، 1367
31- فرسيو، . . .، اجراي مجازات مهنامه قضائي، شماره 27، سال 1347
32- کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (ضمان قهري، مسووليت مدني)، جلد اول، چاپ اول دانشگاه تهران، 1374
33- کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني(ضامن قهري، مسؤوليت مدني)، جلد اول، چاپ اول دانشگاه تهران، 1374.
34-کاتوزيان، ناصر،« ماهيت و قلمرو ديه-زيان ناشي از جرم»، مجله کانون وکلاي دادگستري شماره7-6 سال72-1371.
35-کشاورز صدر، سيد محمد علي، آئين و رويه دادرسي کيفري با قوانين ديوان کيفر، ابن سينا، 1348.
36-گارو، رنه، مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا، ترجمه و تطبيق سيد ضياء الدين نقابت، جلد دوم، ابن سينا، 1344.
37-متين دفتري، احمد، مجموعه رويه قضائي، از سال 1311 تا 1330، قسمت کيفري، 1330.
38-محسني، مرتضي و کلانتريان، مرتضي، مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري، در زمينه مسائل کيفري.
39-مدني، سيد جلال الدين، آئين دادرسي مدني، جلد سوم، چاپ سوم، گنج دانش، 1372.
40-مروستي، يحيي،«غرامت مجازات است»، مجله حقوقي وزارت دادگستري، شماره 3، سال 7،1345.
41-مظفري، احمد،«تقسيط جزاي نقدي»،‌ روزنامه کار و کارگر شماره 1953، سه شنبه 21 مرداد 1376.
42-معين، محمد، فرهنگ فارسي، جلد چهارم، امير کبير 1365.
43-ملک اسمعيلي، عزيزا...، حقوق جزاي عمومي، دانشگاه تهران، 2535.
44-مهدوي، ابراهيم،«توقيف متضامنين براي عدم پرداخت جريمه»، مجله کانون وکلاء شماره 87، سال پانزدهم، آذر-دي1342.
45-ناصرزاده، هوشنگ، آئين دادرسي کيفري،(بازداشت و حبس در حقوق ايران)، يلدا،1373.
46-نوربها، رضا، زمينه حقوق جزاي عمومي، کانون وکلاي دادگستري، 1375.
47-وليدي، محمد صالح، حقوق جزاي عمومي، جلد چهارم، داد، 1374.
48-هدايتي، محمد علي، آئين دادرسي کيفري، چاپ سوم، دانشگاه تهران، 1342.
49- هومن، احمد، زندان و زندانيها يا رژيم پني تانسير، دانشگاه تهران، 1349.
50-يشک، هنريش،« حقوق جزاي آلمان در بوته آزمايش»، ترجمه محمد آشوري، مجله کانون وکلاء، شماره 149-148، سال 1368.
ب- منابع خارجي
1- افندي، يسف محمد، شرح قانون العقوبات، مطبعه الصادق في مصر القاهره، بدون سال انتشار
2- خضر، عبدالرحمن، قانون اصول المحاکمات الجزائيه البغدادي، 1940
3-عاليه، سمير، قانون الهقوبات القسم العام، المسوليه و الجزاء، الموسسه الجامعه لدراسات و االنشر و التوزيع، بيروت 1994
4- عوده، عبدالقادر، التشريح الجنائي الاسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، الجزء الاول، الطبفه الثانيه، مکتبه دارالعربه، مصر، قاهره، 1959

5- Nigel,Walker,Crime and punishment in Britain,Edinburgh University press,1973

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه