آشنایی با طب سنتی و داروهای گیاهی

آشنایی با طب سنتی و داروهای گیاهی
آشنایی با طب سنتی و داروهای گیاهی
50,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 63 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

مقدمه:

گياهان اولين موجودات خلقت و اين جاندارن خاموش و نمودارهاي زيبايي در طبيعت پس از گذشت ميليون ها سال كه از پيدايش آنها برروي زمين مي گذرد، در طي چند قرن اخير، آثار  و خواص اعجاز انگيز خود را توسط  دست بشر به منصه ظهور رسانده‌اند.
طب و طبابت و به طور اعم معالجات از اولين مسائلي است كه بشر براي حفظ اعتدال و توازن مزاج  در بروز امراض جهت اعاده سلامتي به آن روي آورده نسبت به وضع قوانين، امكانات، تحقيقات و گردآوي لازم ومسائل مربوطه نهايت باريك بيني و دقت را معمول داشته، زيرا به هر صورت جان آدمي گنجيه وديعه اي است كه حفظ آن ذاتي و غريزي است .
در طي قرون و اعصار متمادي مردم به خواص درماني گياهان پي برده اند و دانشمندان بزرگي  در اقصي نقاط جهان، دراين زمينه تحقيق و كار كرده اند و كتا بها نوشته اندو همزمان با ساير نقاط دنيا در ايران نيز استاتيد و دانشمندان بلند پايه اي چون اوبو‌علي سينا، محمد زكرياي رازي، سيد اسماعيل جرجاني و ابونصر موفق هروي قرن هاي متمادي علم پزشكي ئ درماني جهان را تحت تاثير قرار داده و به حدي ارتقاء علمي يافته اند كه آثار آنها به اروپا رفته وتا قرون شانزده و هفده، تعليمات منحصر به فرد دانشگاهي را تشيكل داده وهنوز مضامين آن مورد تتبع و ترجمه و استفاده است.
فارماكوكنوزي كه معني تحت الفظي آن داروشناسي (علم الادويه) است، جزئي از هنر و علم پزشكي به شمار مي آيد و آغاز آن از زماني است كه بشر ب درمان بيماري‌ها پرداخته است. فارماكوگنوزي از تمدن هاي كهن، كه در آنها از اجزاي حيوانات و گياهان، محلول هاي شفا بخش وتهيه مي كردند و آنها را براي از  بردن آلام و كاستن رنج ومقابله با بيماري ها به كار مي بردند و ريشه گرفته است. منشا اوليه فارماكوگنوزي را مي توان در اسرار جادوگري قبايل بشري دانست كه توانسته است دوره ثبت نشده اسرار طب انساني را پشت سر بگذارد وسير تكاملي خود را از مرحله بدوي تا به امروز كه عصر استفاده  از عوامل اختصاصي است به خوبي طي نمايد.
با آنكه امروزه درمان بيماري ها بيشتر از طريق مصرف داروهاي صورت مي گيرد كه منشاء صنعتي دارد واختصاصا در‌آزمايشگاه تهيه مي شوند و اثرات قاطع آنها نيز در درمان  بيماري ها موجب توسعه مصر ف آنها گرديده است، معهذا چون با مصرف  بعضي از داروها  زيانهايي به بدن مي رسد، روز به روز به اهميت گياهان دارويي و فرآورده هاي آنها بيشتر توجه مي‌شود و اعتقاد عمومي درباره آنها پيوسته تقويت مي‌گردد.

 

فهرست   منابع فارسي

1-    آينه چي -  يعقوب، مفردات پزشكي و گياهان دارويي ايران،  موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 1365 صفحات (305 – 307)
2-     ابوعلي سينا – شيخ عبدالرئيس ، ترجمه عبدالرحمن شرفكندي (هه ژار)، قانون در طب، انتشارات سروش، چاپ دوم 1364 جلد دوم صفحات 115 – 255.
3-     امين – غلامرضا، گياهان دارويي سنتي ايران، تهران: معاونت پژوهشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 1370 جلد اول صفحه 48.
4-     اشتال. ا.، ترجمه صمصام شريعت، تجزيه و شناسايي مواد دارويي گياهي، ه. اصفهان، موسسه انتشاراتي مشعل ، 1368 صفحات 8-247
5-     زاهدي – اسمعيل ، واژه نامه گياهي، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم 1373، صفحات 48 و 60
6-     زرگري  - علي، گياهان دارويي، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران چاپ چهارم 1369، جلد چهارم صفحات 328 – 334
7-    زرگري ، علي ، شناسايي گياهان، انتشارات اميركبير، 1341، صفحات 110 – 136
8-    مظرفيان  – ولي الله، رده بندهي گياهي ، كتاب اول مرفولوژي تاكزونومي، نشر دانش امروز، چاپ اول. تهران 137 صفحات 246 تا 264
9-     مظفريان ، ولي الله، رده بندي گياهي، كتاب دوم،  دولپه اي ها، نشردانش امروز، چاپ اول، تهران 1373 صفحات 14و 15
10-     مومني – تاج خانم، ديانتي  –بنفشه، عوارض جانبي دادهاي گياهي، ناشرشهر  آب و آينده سازان، چاپ اول، تهران 1380 صفحات 42 – 53
11-     ميرحيدر – حسين ، معارف گياهي – كاربرد گياهان و پيشگيري و درمان ها، دفتر نشر فرهنگ اسلامي – چاپ دوم 1375 – جلد دوم صفحات 323 – 328فهرست منابع انگليسي

References
1. Berger F (1949) Handbuch der Drogenkunde. Vienna
2. Wichtl M (1988) In: Hartke K (ed) DAB 9- Kommentar. Stuttgart, pp 368-370
3. Wijeskera Ro (1978) The chemistry and  technology of cinnamon. CRC Crit Rev Food Sci Nur 10: 30
4. Hegnauer R (1966) Chemotaxonmie der Pflanzen vol 4. Basel, pp 350 – 381
5. Lawrence B (1969) Can Inst Food Technol J2: 178
6, Bullerman LB, Lieu FY, Seier SA (1977) Inhibition of growth and aflatoxin production by cinnamon and clove oils, cinnamic akdehyde and eugenole,Jfood Sci 42 : 1107 – 1109
7. Hitokoto H,  Morozumi S et al. (1978) Inhibitory dffects of condiments and herbal drugs on the growth and toxin production of toxigenic fungi. Mycopatholo gia 66: 161 – 167
8. Yousef RT, Tawil GG (1980) Antimicrobial activity of volatile oils, pharmazie Ole zur Raumdesin fektion Arzneim Forsch 4: 319 – 325
9. kellner W, Kober W (1954) Moglichkeiten der verwendung atherischeR Ole zur Raumdesinfektion. Arzneim Forsch. 5:224-229.
10. Kellner W, Kober W (1955) Moglichkeiten der Verwendung atherischer Ole zur RAUMDESINFEKTION. Arzneim Forsch 6:768-772.
11.    Kellner W, Kober W (1956) Moglichkeiten der Verwendung atherischer Ole zur Raumdesinfektion. Arzneim Forsch 6:768-772.
12.    Deininger R (1985) Neues aus der Terpenforschung. Der Kassenarzt 7:47-55.
13.    Harada M, Yano S (1975) Pharmacological studies on Chinese cinnamon. II. Effects of cinnamaldeyde on the cardiovscular and digestive system, Chem pharm Bull 23:941-947.
14.    Reiter M, Brandt W (1985) Relaxant effects on tracheal and ileal smooth muscles of the guineapig. Arzneim Forsch 35:408-414.
15.     Plant OH, Miller GH (1926) Effects of carminative volatile oils on the muscular activity of the stomach and colon. J Pharmacol Exp Ther 27:149-164.
16.     Plant OH (1921) Effects of carminative volatile oils on the muscular movements of the intestine. J Pharmacol Exp Ther 22:311-324.
17.     Akira T, Tanaka S, Tabata M (1986) Pharmacological studies on the antiulcerogenic activity of Chinese cinnamon. Planta Med 52:440-443.
18.     Harada M, Ozaki Y (1972) Pharmacological studies on Chinese cinnamon. I. Central effects of cinnamaldehde. Yakugaku Zasshi 92:135-140.
19.     Harada M, Fujii Y, Kamiya J (1976) Pharmacological studies on Chinese cinnamon. III. Electoencephalographic studies of cinnamaldeyde in the rabbit. Chem Pharm Bull 24:1784-1788.
20.     Fundaro A, Cassone MC (1980) Azione degli olii essenziale dicamomilla, canella, assenzio, macis e origano su un comportamento operativo nel ratto. Boll Soc Ital Biol Sper 56:2375-2380.
21.     Nagai H, Shimazawa T et al. (1982) Immunopharmacological studies of the aqueous extract of Cinnamomum cassia (CCAq). I.Anti-allergic action. Japan J Pharmacol 32:813-822.
22.     Nagai H, Shimazawa T et al. (1982) Immunopharmacological studies of the aqueous extract of Cinnamomum cassia (CCAq). II. Effect of CCAq on experimental glomerulonephritis. Japan J Pharmacol 32:823-831.
23.     Nohara T, KashiwadaY et al. (1981) Constituentsof cinnamomi cortex. V.Chem Pharm Bull 29:2451-2459.
24.    Ministere des Affaires Sociales et de l’Emploi: Specialities Pharmaceutiques a Base de Plantes: Bull Off No 86 bis/20 Agust 1986.
25.    Bundesgesetzblatt (Anlage) I, No. 12 of 4.4.1986.
26.     Reynolds JEF, Prasad AB (1982) Martindale: the extra pharmaceutiques, 28th edn. London: the Pharmaceutical Press.
27.     Tyler VE (1988) Pharmacognosy. 9th edn. Lea & Febiger, Philadelphia.
28.     Meyer FR, Meyer E (1959) Perkutane Resorption von atherischen Olen und ihren Inhaltsstoffen. Arzneim Fordsh 8:516-519.
29.     Friedmann E, Mai H (1931) Verhalten der Cinnamalessigsaure und des Zimtaldehyds im Tierkorper. Biochem Z 242:282-287.
30.    Kunkel G.Flowering Trees in Subtropical Gradens. Boston: Dr.W.Junk  b.v.Publishers; 1978:40-1.
31.     DAB 10 Kommentar, 11/4 Band. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, 1993; Z1.
32.     Bedevian A K. Polyglottic Dictionary of Plant Names. Cairo Medbouly Library, 1994: 177.
33.     Newall C A, Aanderson L A, Phillipson J D. Herbal Medicines. London:Pharmaceutical Press, 1996: 63-4, 76-7.
34.     Hooker JD. Flora of British India. Kent: L, Reeve & Co, Ltd, 1875:  131-2.
35.     Trease G E, Evans WC. Pharmacognosy. London: 13th ed.: Balliere Tindall, 1989: 453-7.
36.     The Royal Pharmaceutical Soceity. Martindale. The Extra Pharmacopoeia. 31th ed. London: The Pharmaceutical Press. 1996: 1691.
37.     Wichtl M.Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals. Translated and edited by Bisset NG. Medpharm GmbH Scientific Publishers. 1994: 148-50.
38.     Nonaka G, Morimoto S, Nishioka I, et al. Tannins and related compounds. Part 13: Isolation and strutures of trimeric, tetrameric and pentameric proanthicyanidins from cinnamon. J. of Chem Soc Perk Trans 1, 4523, 4524.
39.     Dictionary of Natural Products. London: Chapman & Hall, 1994: 1036, 4520, 4523, 4524.
40.     Robbers J E, Speedie M K, Tyler V E. Pharmacognosy & Pharmacobiotechnology. Pennsyivania: Williams & Wilkins. 1996: 96.
41.     British Herbal Pharmacopoeia. British Herbal Medicine Association. 1983:68.
42.     Leung A Y, Foster S. Encyclopedia of Common Natural Ingredients. 2th ed. New York: John Wiley & Sons Inc, 1996: 167-9.
43.     Poucher W A. Poucher’s Perfumes, Cosmetics & Soaps. 9th ed. London: Chapman & Hall. 1991 (Vol.1): 86-7.
44.     Ali M. Textbook of Pharmacognosoy. New Delhi: CBS Publishers & Distributors. 1994: 153.
45.     British Pharmacopoeia. London: HMSO, 1993(Vol 1): 161-2, (Vol 2): A49.
46.     Wagner H, Bladt S. Plant Drug Analysis. 2th ed. Berlin: Springer-Verlag, 1996: 153, 170-1.
47.     Tsai S Y, Chen S C. A fluorometeric assay of trans-cinnamaldehyde in Cinnamon. J Nat Prod 1984: 47:536.
48.     Senanayake U M, Edwards R A, Lee T H. Simple solid injection method for qualitative and quantitative estimation of essential oils. J Chrom 1976; 116:468.
49.     Archer A W. Determination of Cinnamaldehyde, counmarin and cinnamyl alcohol in cinnamon and cassia by high-performance liquid chromatography. J Chrom 1988; 447:272.
50.     WWW.google. Com.
51.     WWW.ars.usda.gov/research/Projects.htm.
52.      WWW.ars.usda.gov/AR/archive.
53.     WWW.epicentre.com
54.     WWW.botanical.com
55.     WWW.Herbadta.Newzealand.com
56.      WWW.curezone.com
57.     WWW.Pubmed.com
58.     WWW.NewSceintist.com
59.     WWW.cunitproj.library.ucla.edu.
60.    WWW.herbal gram.org
61.     WWW.manntaylor.com/plant meeh 34b.html
62.     WWW.texoma.net
63.     WWW.bridge wood gardens.com
64.    WWW.science.sinu.edu
65.     WWW.hostas.com/cinnamon sticks
66.     WWW.torpical fruit nursery.com/fruit products-cr.html
67.     WWW.viable-herbal.com/herbs/.
68.     WWW.Medicinal spices Exhibit-ucla Biomedical library

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه