استفاده از اشكال دارویی پيوسته رهش جهت جلب رضايت بيماران