بررسی معيارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزيابی تداوم فعاليت بنگاه های اقتصادی در ايران

بررسی معيارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزيابی تداوم فعاليت بنگاه های اقتصادی در ايران
بررسی معيارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزيابی تداوم فعاليت بنگاه های اقتصادی در ايران
80,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 88 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

,چکیده تحقیق 8
,فصل اول )کلیات طرح تحقیق
,1-1) مقدمه 9
,1-2) تشریح و بیان موضوع 9
,1-3) فرضیه های تحقیق 13
,1-4) ضرورت انجام تحقیق 14
,1-5)اهداف اساسی تحقیق 15
,(1-6)قلمرو تحقیق 16
,1-7) مفاهیم و اصطلا حات کلیدی 15
,فصل دوم ) مبانی نظری تحقیق
,2-1) مقدمه 18
,2-2) اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری 18
,2-3) ماهیت تداوم فعالیت 19
,2-4) درجه شمول تداوم فعالیت 22
,2-5) تداوم و اصول حسابداری 23
,2-6) تداوم فعالیت و ارزش گذاری دارایی ها 24
,2-6-1) ارزش تسویه 24
,2-6-2) بهای تمام شده تاریخی 26
,2-6-3) ارزش جاری 26
,2-6-4) ارزش فعلی جریان های نقدی 28
,2-7) اثرات تداوم فعالیت برحسابرسی 33
,2-8) فرض تداوم فعالیت در ایران 33
,2-9) مبانی نظری شاخص ها 42
,فصل سوم )روش و ساختار تحقیق
,3-1) مقدمه 49
,3-2) دامنه تحقیق 49
,3-3) روش تحقیق 50
,3-4) ابزار اندازه گیری 51
,3-5) تهیه پرسش نامه و جمع آوری اطلاعات 52
,3-6) پایانی ( قابلیت اطمینان ) پرسش نامه 53
,3-7) اعتبار ( روایی ) پرسش نامه 53
,3-8) روش توزیع پرسش نامه 54
,3-9) معایب پرسش نامه 55
,فصل چهارم )تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
,4-1) آمار اطلاعات عمومی ( جمعیت شناسی ) 57
,4-2) تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از نمونه آماری 58
,4-2-1) نگاره های آماری 58
,4-2-1-1)میانگین هر شاخص و میانگین مبنا59
,4-2-1-2)محاسبه انحراف معیار هر شاخص61
,4-2-2) آزمون فرضیه هابا استفاده از آمار استنباطی 62
,4-2-2-1) فرضیه شماره یک 63
,4-2-2-2) فرضیه شماره دو 64
,4-2-2-3) فرضیه شماره سه 65
,4-2-2-4) فرضیه شماره چهار 66
,4-2-2-5) فرضیه شماره پنجم 67
,4-2-2-6) فرضیه شماره شش 68
,4-2-2-7) فرضیه شماره هفت 69
,4-2-2-8) فرضیه شماره هشت 70
,فصل پنجم ) خلاصه تحقیق و نتیجه گیری
,5-1) خلاصه تحقیق 72
,5-2) نتایج تحقیق 73
,5-3) محدودیت های تحقیق 74
,5-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 75
,پیوست ها 77
,منابع و مأخذ85چکیده تحقیق:
صورتهای مالی به عنوان هسته مرکزی گزارشگری مالی حاوی اطلاعاتی در مورد وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی و تجاری است که به منظور استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان تنظیم میگردد .لذا این صورتهای مالی باید وضعیت این بنگاهها را به نحو روشنی مشحص نماید .حسابرسبه عنوان مستقل بر کیفیت این اطلاعات نظارت دارد . تحقیق حاضر با رعایت روش تحقیق طراحی و اجرا شده و متشکل از 5 فصل است فصل اول شامل تشریح موضوع توصیف آن و موارد استفاده افراد و اشخاص حقوقی و سایر استفاده کنندگان از نتایج این تحقیق میباشد.در فصل دوم به مبانی نظری موضوع تحقیق و روشهای آماری اشاره میشود.در فصل سوم اشاره ای به روشهای تحقیق و فرضیه های تحقیق و جامعه آماری و نمونه آماری شده است.در فصل چهارم به بررسی فرضیه های تحقیق و آزمون تک تک آنها می پردازیم وسپس نتایج لازم گرفته میشود.و بالاخره در فصل آخر نیز به خلاصه ای از تحقیق صورت گرفته و همچنین یافته های تحقیق و نتیجه گیری  پرداخته میشود.فصل اول : کليات طرح تحقیق 
(1-1)    مقدمه
(1-2)    تشريح و بيان موضوع
(1-3)    فرضيه هاي تحقيق
(1-4)     ضرورت انجام تحقيق
(1-5)     اهداف اساسي تحقيق
(1-6)     قلمرو تحقیق
 (1-7)    مفاهيم و اصطلاحات کليدي
 
1-1) مقدمه
در اين فصل به تشريح و بيان موضوع تحقيق ، اهميت و اهداف آن مي پردازيم . همچنين فرضيه هاي تحقيق و نيز  تعاريف عملياتي پاره اي از واژه هاي استفاده شده در پژوهش ارائه مي گردد .
1-2)تشريح و بيان موضوع
 صورتهاي مالي به عنوان هسته مرکزي گزارشگري مالي حاوي  اطلاعاتي درباره و ضعيت  مالي و عملکرد مالي بنگاههاي اقتصادي است که به منظور استفاده طيف وسيعي از استفاده کنندگان نظير سرمايه گذاران  ، اعتبار دهندگان و دولت تهيه و ارائه مي شود . اطلاعات مندرج در صورت هاي مالي يکي از پايه هاي مهم اتخاذ تصميمات منطقي به شمار مي رود. استفاده کنندگان بايد در فرآيند تصميم گيري، پيش از بکار گيري اطلاعات از جمله صورتهاي مالي ،دو گام مهم بردارند.اولاً آنها بايد متناسب با نياز خود ، محتواي اطلاعات را تغيير و ثانياً کيفيت اطلاعات را ارزيابي کنند ( 1974 AAA, ) همچنين به نظر حرفه اي حسابرس مستقل  و با صلاحيت درباره  اعتبار اطلاعات اتکا نمايند . حسابرس مستقل نظر حرفه اي خود درباره اعتبار صورتهاي مالي را در قالب گزارش حسابرسي ارائه مي نمايد 
آنچه حسابرس به فرايندهاي گزارشگري مي افزايد مربوط به کيفيت اطلاعات گزارش شده  ونياز استفاده کنندگان به ارزيابي کيفيت اطاعات قبل از استفاده آن است  ارزش افزوده حسابرسي متشکل از دو بعد است : بعد کنترلي و بعد اعتبار بخشي ، از ديدگاه کنتر ل به دو دليل زير ، حسابرس به عنوان عامل مستقل برکيفيت اطلاعات نظارت دارد :
1-    )بررسي مستقل ميزان تطابق اطلاعات حسابداري با معيارهاي از قبل تعيين شده که اين معيارها قاعدتا ًبايد منعکس کننده نياز و خواست استفاده کنندگان اطلاعات باشد .
2-    )ايجاد انگيزه  براي تهيه کنندگان جهت توليد اطلاعات در چهارچوب معيارهاي از قبل تعيين شده ،زيرا تهيه کننده مي داند که مورد حسابرسي قرار خواهد گرفت 
از ديدگاه اعتبار بخشي حسابرسي بر اعتبار اطلاعات مي افزايد ؛ زيرا استفاده کنندگان مي توانند مطمئن باشند که عواملي کنترلي پيش گفته بر فرايند گزارشگري حاکم و باعث بهبود کيفيت اطلاعات شده است . در نتيجه استفاده کنندگان ، مي توانند باضريب اطمينان بيشتري از اطلاعات استفاده کنند . اعتماد استفاده کنندگان به کيفيت و استفاده آنان از اطلاعات حسابداري به شکوفايي کامل ارزش نهفته اطلاعات حسابداري منجر مي شود .
حسابرس در جريان برنامه ريزي  و اجراي حسابرسي و ارزيابي نتايج حاصل از آن بايد بر قرار بودن فرض تداوم فعاليت را به عنوان مبناي تهيه  صورتهاي مالي ارزيابي کند . گزارش حسابرس ، اعتبار صورتهاي مالي را افزايش مي دهد ،اما تضميني براي ادامه فعاليت واحد مورد رسيدگي نيست .

فهرست منابع و مأخذ
1-      )آذر ، عادل و منصور مومني ، آمار و کاربرد آن در مديريت 2،انتشارات سمت ، چاپ هفتم ، تهران :(1383)
2-      )اکبري ، فضل الله ، تجزيه و تحليل صورتهاي مالي ، تهران : سازمان حسابرسي ، نشريه 129 ،( شهريور 82 )
3-    ايزاک ، استفن وويليام ب مايکل ، راهنماي جامع تحقيقات وارزيابي ، ترجمه مرضيه کريم نيا ، مشهد : انتشارات آستان قدس رضوي ( 1374)
4-    بزرگ اصل ، موسي ، برد اشت حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان از محتواي پيامهاي ارسال شده به وسيله گزارش هاي حسابرسي ، پايان نامه دکتري ، دانشگاه علامه طباطبائي (1380)
5-    ترجمه گروي ، مسائل مربوط به تداوم فعاليت ،تهران: موسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه ، نشريه شماره 26 ، ( ارديبهشت 1361 )
6-    سليماني اميري ، غلامرضا ، بررسي شاخص هاي پيش بيني کننده ورشکستگي در شرايط محيطي ايران ،پايان نامه دکتري ، دانشگاه تهران 1381
7-    نوو ، ريموند پي، مديريت مالي ، ترجمه واقتباس علي جهانخاني و علي پارسائيان ،جلد دوم ، تهران : انتشارات سمت ، چاپ پنجم ،(1379)

8-    )خاکي ، غلامرضا ، روش تحقيق با رويکردي به پايان نامه نويسي ، تهران : کانون فرهنگي انتشاراتي ، (1378)
9-    )ساعتچي يزدي ، حسين ، قانون تجارت ، تهران : انتشارات مجد ، چاپ پنجم، (1382)
10-    ) سرمد ، زهره و همکاران ، روش هاي تحقيق در علوم رفتاري ، تهران : انتشارات آگاه ، چاپ ششم ،1380
11-    )   کميته تدوين استانداردهاي حسابرسي ، استانداردهاي حسابرسي بخش 57 تداوم فعاليت ،1385
12-    )   مسيح آبادي ، ابوالقاسم ، ( تداوم فعاليت )، فصلنامه بررسي هاي حسابداري، ،سال دوم ، شماره 6و7
13-    )  نادري عزت الله و مريم سيف عراقي ، روش هاي تحقيق  وچگونگي ارزشيابي آن در علوم انساني ، تهران ( 1368).
14-    )   کميته تدوين استانداردهاي حسابداري استانداردهاي حسابداري ، استاندارد شماره 1 ، بند 22-20 تداوم فعاليت ( 1385 )
15-    )آذر ، عادل و منصور مومني ، آمار و کاربرد آن در مديريت1 ، انتشارات سمت ، چاپ يازدهم تهران :1384
16-    )   نوروش ،ايرج و مهدي حيدري ، فرهنگ جامع حسابداري ومالي ، انتشارات دانشکده مديريت ، چاپ اول ، تهران 1384

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات ذیل قبلا توسط مشتریان محصول فوق خریداری شده است.
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه