بررسی و مقايسه عزت نفس بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار پسر و دختر

بررسی و مقايسه عزت نفس بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار پسر و دختر
بررسی و مقايسه عزت نفس بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار پسر و دختر
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 90 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست این پایان نامه
«فصل اول»
مقدمه
بيان مسأله
اهميت و ضرورت تحقيق
واژه هاي كليدي
تعريف عملياتي
تعريف عملياتي
هدف تحقيق
فرضيه هاي پژوهش

«فصل دوم »
تاريخچه و اهميت عزت نفس
دو مثال مختلف از اين اختلال
تعريف واژه ها و اصطلاحات
چگونگي رشد و شكل گيري خودپنداره
تقسيم بندي عزت نفس در كودكان و نوجوانان
راههاي ايجاد تغيير در عزت نفس
تعريف عملياتي عزت نفس
نحوه شكل گيري عزت نفس
عوامل مؤثر در شكل گيري عزت نفس
ديدگاههاي فعلي در مورد عزت نفس
عزت نفس به عنوان يك صفت شخصيتي
اثرات موقعيتي بر عزت نفس
صيانت نفس
عزت نفس جمعيتي
ابعاد كلي عزت نفس
الف) بعد اجتماعي
ب) بعد تحصيلي
ج)بعد جسمی
د)بعد خانوادگی
ه) بعد کلی عزت نفس
تصوير ظاهر خود و تصوير آرمانی
فيزيولوژی و عزت نفس
حفظ و ثبات عزت نفس مثبت يا منفي
کشف اسنادها در موقعيت های طبيعی اثرات عزت نفس
عزت نفس از ديدگاه قرآن ، احادي و دانشمندان
تحقيقات داخلی در مورد عزت نفس

«فصل سوم»
روش تحقيق
جامعۀ آماري
روش نمونه گيري
روش جمع آوري اطلاعات
متغير مستقل و متغير وابسته
روش آماري
هدفهاي ويژه تحقيق

«فصل چهارم» - يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها
جدول 1-4 نمرات آزمودنيها از آزمون عزت نفس در بين دو گروه دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار
يافته ها وتجزيه و تحليل دادها
جدول 2-4 مقايسه دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر
جدول 3-4 نمرات خام آزمودنيها از آزمون عزت نفس در دو گروه افرادي كه ورزشهاي گروهي انجام ميدهند و افرادي كه ورزش هاي فردي انجام مي دهند
جدول 4-4 مقايسه عزت نفس در بين دانشجوياني كه ورزشهاي گروهي مي كنند و دانشجوياني كه ورزش فردي انجام مي دهند
جدول 5-4 نمرات آزمودنيها از پرسش نامه عزت نفس در دو گروه دختران و پسران ورزشكار
جدول 6-4 مقايسه عزت نفس در بين دختران و پسران ورزشكار دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر

«فصل پنجم»- بحث و نتيجه گيري
بحث و نتيجه گيري
پيشنهادات
محدوديتها
منابع و ماخذ

 

مقدمه
مطالعه و تحقيق در مورد ويژگي هاي شخصيتي در حقيقت قديميترين تحقيقات در روانشناسي ورزش است ، تحقيق در اين زمينه از دهه 1950 تا 1970 روانشناسي ورزش را تحت نفوذ خود داشت و از آن به بعد نيز هم چنان از اهميّت زيادي برخوردار است. (نوابي نژاد ، 1375)
از اهداف مهم تربيت بدني و علوم ورزش كه يكي از شاخه هاي مهم تعليم و تربيت محسوب مي گردد.ريست بهتر انسان در راستاي تقويت ابعاد وجودي خويش مي باشد و در همين جهت كوشش مي شود با به كارگيري روش هاي علمي از راه كشف قوانين علمي مربوط به جسم و روان به مؤثرترين روش رشد انسان دست يافته شود با توجه به تأثيرات متقابل جسم و روان ، وابستگي و ارتباط و اثر متقابل روانشناسي و تربيت بدني امري اجتناب ناپذير است.
اهميت روانشناسي در حيطه تربيت بدني تا آن حد است كه مربيان خود را نيازمند به حداقل اطلاعات پايه از آن مي دانند.روانشناسان نيز پيوسته علاقه مند هستند كه نقش فعاليت هاي ورزشي را تغيير خصوصيات رواني بدانند و قصد دارند از طريق پژوهش هاي مختلف تأثيرات متقابل جسم و روان را كشف كنند.تأثير فعاليت هاي ورزشي به خصوصيات رواني كه در تحقيق حاضر از جنبه «عزت نفس» مي باشد ، براي كساني كه در زمينه مسائل رواني كاري كنند و هدف نهاييشان كمك به رشد انسان و سلامت رواني اوست مي تواند داراي اهميت باشند.
بيان مسأله:
تربيت بدني به عنوان بخش مهمي از تعليم و تربيت رسالتي بزرگ در تكامل جسماني و رواني و اجتماعي افراد داشته و اهداف آموزشي و تربيتي و اجتماعي را دنبال مي كند و رشد فزآينده وگسترش دامنه اطّلاعات هم چنين دانش وتحقيقات دررشته تربيت بدني با بكارگيري تكنيك هاي علمي موجب گرديد ، روانشناسان ورزشي نيزبا تحقيق درمورد شخصيت به ابهامات وسؤالات موجود دراين زمينه پا سخ گويند.
اثري كه ورزش به عزت نفس افراد به عنوان يكي از مهمترين خصوصيات شخصيتي كه بسيار مورد توجه و تأكيد دانشمندان شاخه هاي مختلف علم روانشناسي قرار گرفته است بسيار اساسي و مهم است.هم چنان كه يك مربي ورزشي نفس بهتر را مايه ترقي ورزشكار خود مي داند.مشاوران و روانشناسان باليني و روانشناسان عمومي نيز سعي دارند اهميت ورزش را در افزايش عزت نفس و در نتيجه سلامت رواني را كشف كنند كه محققين آن را يكي از نتايج بد فصل عزت نفس قوي مي دانند پيدا كنند.
محققان معتقدند كه فعاليت هاي تربيت بدني و ورزش با تربيت رواني آميخته است و هر تجربه حركتي يا تغيير جسماني يك تغيير يا تجربه رواني را به همراه دارد ، برخي از محققين از ورزش به عنوان ابزار تربيت و شكل پذيري شخصيت ياد كرده اند و برخي نيز به توان اجتماعي تربيت بدني تأييد نموده اند ، سئوالات نمونه واري كه در اين چارچوب مطرح مي شوند از اين قرار است كه آيا افرادي كه فعاليت ورزشي دارند ، صفات شخصيتي خاصي دارند؟يا نوجواناني «سير در اين تحقيق» كه فعاليت ورزشي دارند آيا رشته هاي تيمي و انفرادي تأثيرات متفاوت بر آنها دارند؟آيا بين مدت فعاليت ورزشي و ويژگي هاي شخصيتي ارتباطي وجود دارد؟بديهي است كه شخصيت نيز مي تواند درانتخاب نوع ورزش و نيز علايق ورزشي و كسب مهارت هاي مربوط به آن رشته ورزشي مورد علاقه ، مؤثر واقع گردد.با اين وجود تحقيق حاضر براي پاسخ دادن به سئوالات مطرح با پذيرش اصل متقابل شخصيت و ورزش عزت نفس را در بين دانش آموزان ورزشكار و غيرورزشكار (سير دوره متوسطه) مورد مقايسه قرار مي دهد.
اهميت و ضرورت تحقيق :
تحقيق حاضر در پي يافتن چگونگي رابطه ورزش و عزت نفس در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه است و ضرورت آن از چند جنبه نمايان است.مي دانيم كه در سال هاي اخير بحث هاي زيادي در رابطه با اجراي طرح فراگير ورزش در كشور وجود دارد و مقدّمات آن نيز در حال پيگيري است كه يكي از راه هاي اجراي اين طرح از طريق مدارس است ضروري است كه حقايق برابر نامه ريزان و مسئولان نظام آموزش و پرورش كشور كه تربيت بدني بخشي از اين نظام است روشن گردد.
آيا تربيت بدني و ورزش و نتايج آن هم جهت و هم سو با اهداف از پيش تعيين شده نظام آموزش و پرورش كشور است؟و آيا اين هم سويي در حد قابل قبولي است؟و باز هم ضروري است كه دانسته شود كه آيا تأكيد كنوني كه به ورزش هاي گروهي وجود دارد صحيح مي باشد؟يا اينكه ورزش هاي انفرادي در تقويت روحيه و روان سالم انساني مفيدترند.هرچند كه تأثيرات مثبت و انكار ناپذير ورزش بر جسم انسان ممكن است مورد تأكيد و توجيه گر ورزش مدارس باشد.اما هدف اساسي آموزشي و پرورشي يعني رشد همه جانبه افراد جانبه ايجاب مي كند كه همواره در جستجوي راه هاي با صرفه تري از نظر وقت ،‌هزينه و نتيجه مورد دلخواه باشيم.از اين جهت تحقيق در مورد تأثيرات رواني ورزش كاملاً حياتي مي نمايد.باتوجه به اينكه وجود يك روان سالم كه در اين تحقيق از جنبه عزت نفس مورد بررسي قرار مي گيرد براي پيشرفت و ترقّي يك فرد و جامعه او يك امر انكار ناپذير است.نتيجه اين تحقيق از بعد درماني نيز براي درمانگران مسائل رواني داراي اهمّيت است.يافتن راه حل كم هزينه قابل ارائه براي همه افراد در پيشگيري و درمان مسائل رواني يكي از مواردي است كه ضرورت اين تحقيق را توجيه مي كند.
واژه هاي كليدي:
تعريف عزت نفس:
عزت نفس : درجه تصويب ، تأييد ، پذيرش و ارزشمندي است كه شخص نسبت به خود احساس مي كند.
منظور از عزت نفس در اين پژوهش : ميزان نمره اي كه دانش جو با توجه به پاسخش به پرسشنامه كوپر اسميت به دست مي آورد.اين نمره شاخص كمي و عددي براي اندازه گيري عزت نفس دانش جويان مي باشد.
ورزشكار در اين تحقيق : به كسي گفته مي شود كه حداقل به مدت يك سال عضو يك باشگاه ورزشي باشد و در حال حاضر نيز به ورزش ادامه مي دهد.
ورزش فردي : ورزشي كه فقط استعداد و توانايي يك فرد در نتيجه آن مؤثر است و به تنهايي نيز انجام مي گيرد مانند كشتي.
ورزش گروهي : ورزشي كه استعداد و توانايي چند نفر با هم و در كنار يكديگر در نتيجه آن مؤثر است و به صورت گروهي انجام مي شود.مانند بازي فوتبال و واليبال.
مدت زمان ورزش در اين تحقيق : به دو صورت مطرح گرديده است :
الف : تا 2 سال ورزش كه ورزشكار بايستي حداقل دو سال ورزش كرده باشد.
ب : 2 سال به بالا كه ورزشكار بيش از 2 سال مشغول ورزش است.
تعريف عملياتي :
تعريف نظرها :
عزت نفس ، درجه تصويب ، تأييد ، پذيرش ارزشمندي است كه شخص نسبت به خود يا خويشتن احساس مي كند.اين احساس ممكن است در مقايسه با ديگران باشد و يا مستقل از ديگران.احساس ارزش نسبت به خود همانند خود پنداره يك هسته مركزي دارد كه همواره با يك سلسله احساس ارزش هاي پيراموني ما منظومه را تشكيل مي دهند ، هر چه خوي ايده ال با خود يا خويشتن فرد نزديكتر باشد عزت نفس بيشتر و شخصيت ها مقاوم تر است.
ورزش : مجموعه اي از فعاليت هاي حركتي انسان ، به طور سازمان يافته است كه در آن تمرين حركات و تحصيل مهارت ها به منظور تقويت قواي جسماني و رواني اجرا مي گردد.و در اين وسيله تمريني عموماً مسابقه و رقابت به عنوان انگيزه مطرح مي باشد.

 

منابع و ماخذ :
- براهني ، محمدنقي و همكاران ، ريتا . ل. اتكينسون و همكاران ، زمينه روان شناسي جلداول ، انتشارات رشد ، چاپ ششم ، تابستان 1371
- دلاور ، علي ، روشهاي آماري درروان شناسي و علوم تربيتي ، انتشارات پيام نور ، چاپ چهارم ، تيرماه 71
- شفيع آبادي ، عبدالله ، فنون تدبيت ك.دك ، انتشارات چهر ، تهران 1358
- قرچه داغي ، مهدي ، روانشناسي خلاقيت ، انتشارات شباهنگ ، تهران 1368
- كريمي يوسف ، روانشناسي اجتماعي ، انتشارات پيام نور ، تهران 1368
- ذميلاني فر ، بهروز ، بهداشت رواني ، انتشارات قومس ، تهران 1375
- نوابي نژاد شكوه ، رفتارهاي بهنجار ونابهنجار ، انتشارات ابتكار تهران ، 1365
- ياسايي ، مهشيد ، هنري ماسن ، پاول و همكاران ، رشد و شخصيت كودك مركز نشر ، تهران ، 1368
- شاملو ، سعيد ، بهداشت رواني ، انتشارات رشد، تهران ، 1368 .
- iouInal  of  AbnoImaI   p. sychoIogy  1992 voI. 101No.1.
- BiammeI     IawIence  : seIf ACTUAIization  . psychoIogy
    982-438     
- EagIe . MoIIis: seIf : 1984 . 250
- weineI      myIon   : TheIapist  : seIf   : DschosuI. 1983-199

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه