معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا

بررسی نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا
بررسی نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا
130,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 131 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

 مقدمه

اقتصاد روستا، فعاليتهايي را در بر مي گيرد كه هر يك بر حسب گستردگي و وسعتي كه دارد در ارتقاء درآمد روستائيان مؤثر مي باشد. از اين رو بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه هر قدر امكان بهره گيري از منابع درآمد براي روستائيان متنوع تر و فراوانتر باشد سطح درآمد و رفاه آن جامعه بالاتر بوده است براي مثال روستاهاي منطقه تالش به لحاظ برخورداري از امكان كشت محصولات متنوع (برنج، مركبات، تنباكو) از درآمد نسبتاً بهتري برخوردار مي باشند. يا مناطق ساحلي به لحاظ همجواري با دريا قادرند از طريق فعاليتهاي توريستي يا ماهيگيري درآمد حاصل از كشاورزي خود را تكميل نمايند. در عين حال عمده ترين فعاليتهاي جانبي روستائيان كه معمولاً در كنار زراعت صورت مي گيرد به شرح زير مي باشد:
دامداري و پرورش طيور
دامداري و نگهداري از حيوانات بزرگ جثه در منطقه بسيار محدود بوده و تنها گاوداري در قسمت جلگه اي رواج دارد. در مناطق روستايي مورد مطالعه گاوداري عمدتاً به شكل سنتي و در جوار ساير اشتغالات كشاورزي صورت مي گيرد. البته با رواج زندگي شهري و خصوصاً گسترش جاده هاي مواصلاتي كه براي گاوهايي كه در سطح روستا زندگي مي كردند خطرآفرين مي باشد. از تعداد گاوهاي منطقه كاسته شده است. گاوداري در بين خانواده هاي نمونه نسبتاً رواج چنداني ندارد و اكثراً تنها به داشتن يك يا دو گاو اكتفا مي نمايند كه اين گاوها تنها قادرند لبنيات خانواده را تأمين نمايند و  محصولي براي عرصه به بازار از آنها بدست مي آيد. در گاوداري به شكل سنتي معمولاً زن و مرد توأمان همكاري دارند ليكن برحسب نوع و وظايف سهم هر يك از آنها متغير مي باشد.



فهرست  منابع مأخذ فارسي:

1-    ازكيا، مصطفي « مقدمه‌اي برجامعه شناس توسعه روستايي: تهران ـ انتشارات اطلاعات 1364.
2-    امين زاده، فرخ، جمعيت شناسي كار، جلد دوم، انتشارات دانشگاه ملي ايران ايران ـ 1358.
3-    انصاف پور غلامرضا حقوق و مقام زن از آغاز تا اسلام.
4-    با زن، مارس، كريستيان برمبرژه، گيلان و آذربايجان شرقي.
5-    با زن، مارسل، ترجمه دكتر مظفر امين فرشچيان، جلد اول ، انتشارات قدس رضوي. 1379.
6-     بديعي، ربيع، جغرافياي مفصل ايران، انتشارات اقبال، تهران 1372.
7-    برداران، مسعود بررسي حبطه فعاليتهاي زنان روستايي و تعيين نيازهاي آموزش آنان در قالب ترويج خانه‌داري، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده كشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس، 1369.
8-    برنامه و توسعه، سازمان برنامه و بودجه شماره « 3» دوره دوم، 1371.
9-    تاكتاك، سابرا، « اقتصاد  توسعه » ترجمه دكتر زهرا افشاري، جهاد دانشگاهي 1379.
10-    تودارو، مايكل، توسعه اقتصادي در جهان سوم، ترجمه غلامعلي فرهادي، جلد اول، وزارت برنامه و بودجه 1364.
11-    جارالهي، فدرا. تاريخچه اشتغال زنان در ايران، فصلنامه علوم اجتماعي، شماره 3و4 بهار 1372.
12-    جولي، ريچارد « اشتغال در جهان سوم » مسائل و استراتژي، مترجم احمد خزاعي، انتشارات وزارت برنامه « بودجه » چاپ اول، تهران 1378.
13-جهادسازندگي، جايگاه نيروي انساني در اقتصاد كشاورزي ايران ـ معاونت طرح و برنامه دفتر مطالعات اقتصادي 1379.
14- جهاد سازندگي، رهيافتهاي مشاركت در توسعه روستايي، سلسله انتشارات روشستا و توسعه: شماره 46 تاريخ 1370.
15- جهاد روستا، نقش زنان در توسعه و احياي منابع طبيعي شماره 33 سال 1380.
16- خاني، فضيله « زنان در كانون توسعه جهان سوم » ارائه شده در دومين سمينار زن و توسعه، دانشگاه الزهرا (س) آذرماه 1372.
17-خاني فضليه « جغرافياي جنسيت » نگرشي بر جايگاه زن در جغرافيا، در نهمين كنگره جغرافيدانان ايران. تبريز 1373.
18- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان گيلان، معاونت امور بهداشتي ـ شبكه بهداشت و درمان شهرستان تالش 1383.
19- دفتر امور زنان رياست جمهوري و صندوق كودكان سازمان ملل ( يونيسف ) نقش زنان در توسعه، انتشارت روشنگران، 1372.
20- رابينو هـ .ل ولايات دارالمرز ايران ـ گيلان ـ ترجمه جعفر خمامي زاده ـ انتشارات طاعتي 1366.
21-راوندي، مرتضي « تاريخ اجتماعي ايران » جلد سوم، 1370.
22- رهنمايي، محمدتقي. توانهاي محيطي ايران، انتشارات رودكي.
23- زنجاني‌زاده، هما. جنبش اجتماعي زنان، انتشارات روشنگران1372.
24-سنبله، نشريه اشتغال زنان روستايي ايران، شماره 107، 1378.
25- سازمان برنامه و بودجه، « برنامه و توسعه‌» شماره 3 دوره دوم 1371.
26-سازمان برنامه و بودجه در كاربرد شاخصهاي اجتماعي ـ اقتصادي در برنامه ريزي توسعه. مترجم ـ دكتر هرمز شهدادي، 1377.
27- سازمان برنامه و بودجه « زنان در كشورهاي در حال توسعه، قربانيان نامرئي بحران اقتصادي » بي تا.
28- سازمان آب منطقه‌اي گيلان، سالنامه هواشناسي وزارت نيرو.
29- سازمان جهاني خواربار و كشاورزي ( فائو ) نقش زنان در توسعه كشاورزي و جايگاه تصميم‌گيري، مجله جهاد، شماره 155 و 156، سال دوازدهم، مرداد و شهريور 1371.
30- سازمان فائو « نقش زنان در توسعه كشاورزي‌» ترجمه غعلامحسين صالح نسب، مجله جهاد شماره 153. 1371.
31- سعيدي، عباس، نقش پنهان زنان در توسعه روستايي، دومين سمينار زن و توسعه، دانشگاه الزهرا (س)، 1372.
32- شكوري، چنگيز. سيري در كوچ نشينان تالش، انتشارات آذر خزر1382.
33- طالش اندوست، فرشته. سيماي اقتصادي ـ اجتماعي شهرستان تالش معاونت هماهنگي و برنامه‌ريزي سازمان برنامه و بودجه 1377.
34- اصلاح عرباني، ابراهيم، « طليعه كتاب گيلان » گروه پژوهشگران ايران ـ 1377.
35- عظيمي دو بخشري « روند شهرنشيني در گيلان » پايانذ نامه فوق ليسانس، به راهنمايي دكتر شاپور گودرزي نژاد، دانشگاه تهران.
36- گروه بررسي نقش زنان روستايي، وزارت كشاورزي، مجله اقتصاد كشاورزي و توسعه، 1380.
37- مركز تحقيقات روستايي و اقتصادي كشاورزي وزارت كشاورزي ـ نقش اجتماعي و اقتصادي.
38- مركز آمار ايران. فرهنگ آباديهاي كشور ـ استان گيلان ـ 1365.
39- مركز آمار ايران. فرهنگ آباديهاي كشور ـ استان گيلان. 1375.
40- مركز آمار ايران. نتايج تفضيلي مشاركت زنان در نيروي كار 1365-1375.
41- مركز آمار ايران. آمارنامه استان گيلان، سال 1380.
42- مركز آمار ايران. سرشماري نفوس و مسكن، سال 1365-1375.
43- مركز آمار ايران. سالنامه آماري استان گيلان سال 1381.
44- منوري، سيد مسعود. تالاب انزلي. نشر گيلكان1369.
45-مرادي، آزاده، مقاله اشتغالزايي زنان روستايي در زمينه صنايع تبديلي، هوس، نشريه آموزشي ترويجي جهاد كشاورزي، ويژه مروجان زن روستايي، شماره 43-42. 1383
46- مشيري، رحيم.
47- معروفي، پروين، دانش امروز زنان روستايي، نشر آموزش كشاورزي، دفتر ترويج فعاليتهاي زنان روستايي، جلد 2، 1378.
48- نادري، ابوالقاسم، «صنعت روستايي و توسعه اقتصادي» در مجله زمينه، سال سوم، شماره 23، خرداد 72.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه