معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی و ارائه راهکار مناسب در بانک ها

بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی و ارائه راهکار مناسب در بانک ها
بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی و ارائه راهکار مناسب در بانک ها
150,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 150 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی بانک های سپه استان یزد

چکیده

با توجه به نقش بودجه در سازمانها و ادارات، دولتها در صدد اصلاح نظام بودجه ریزی برآمدند و در نهایت از بودجه ریزی عملیاتی استفاده نموده ولی در عمل برای پیاده سازی این سیستم بودجه بندی با موانع و مشکلاتی رو به رو گرديده‌اند. این تحقیق سعی مي‌نمايد در مرحله اول موانع و مشکلات موجود و تأثیر گذار بر بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را شناسایی نموده و در مرحله بعد این موانع و مشکلات را اولویت بندی و در نهایت پیشنهاداتی را در جهت کاهش موانع پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی ارائه نمايد. داده‌هاي اين پژوهش با استفاده از پرسشنامه های که بین کارمندان بانک توزیع شده، جمع‌آوري گرديده‌است. پس از آن با تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمون فریدمن و کروسکال والیس فرضیات تحقیق آزمون شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد که عوامل مدیریتی بر مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معنادار دارد. به عبارت دیگر برای اجرای موفق بودجه بندی عملیاتی باید به عوامل مدیریتی که شامل عامل انسانی، عامل فنی و فرایندی و عامل محیطی است توجه نمود.فهرست مطالب
                                        
پيشگفتار    1
فصل اول:کلیات تحقیق    3
      1-1 مقدمه     4
      1-2. بیان مسئله    4
      1-3.ضروریت و اهمیت تحقیق    6
      1-4.اهداف تحقیق    7   
      1-5.فرضیه های تحقیق    7
      1-6.متغیرهای تحقیق    8
      1-7.روش تحقیق    8
      1-8.ابزار گردآوری داده های تحقیق    9
      1-9.جامعه آماری و نمونه گیری    9
      1-10.روش تجزیه و تحلیل داده ها    9
      1-11.قلمرو تحقیق    10
      1-12.تعاریف عملیاتی    10
      1-13.محدودیتهای تحقیق    14
      1-14.جمع‌بندي و نتيجه‌گيري    14
   
فصل دوم:پیشینه تحقیق    15
2-1 مقدمه     16
      2-2.بودجه بندی و انواع روشهای بودجه بندی    17
      2-2-1-تعاریف بودجه    17
      2-2-2-مقاصد بودجه بندی    18
      2-2-3-وظایف بودجه بندی    18   
      2-2-4-روشهای بودجه بندی    19
      2-2-5-اساس بودجه بندی عملیاتی     24
      2-2-6-تفاوت بین بودجه برنامه ای و عملیاتی    25
      2-2-7-معایب و مزایای روش بودجه عملیاتی و سنتی     25
      2-3. عوامل بودجه بندی    26
      2-3-1-عوامل محیطی    27
     2-3-2-عوامل فنی-فرایندی    31
      2-3-3-عوامل انسانی    37
      2-4.مبانی نظری بودجه عملياتي    42
      2-4-1-طرز تنظیم بودجه عملیاتی    42
      2-4-2-چرا بودجه عملیاتی    44
      2-4-3-بازدهی بودجه بندی عملیاتی    45
      2-4-4-تجربه برخی از کشورها در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی     46
      2-4-4-1-کانادا    46
      2-4-4-2-انگلیس    48
      2-4-4-3-امريكا    50
      2-4-4-4-ايرلند    54
      2-4-4-5  هلند    56
      2-4-5-مزایای بودجه بندی عملیاتی    57
      2-4-6-بودجه بندی عملیاتی در بنگاههای فدرال    58
      2-4-7-تجربیات بودجه بندی عملیاتی در کالیفرنیا    60
      2-4-8-تحقیقات انجام شده در ایران وخارج     60
      2-5 نتايج و جمع‌بندي       70

فصل سوم: روش تحقیق    73
     3-1.مقدمه    74
      3-2.روش تحقیق    74
      3-3.اهداف تحقیق    75
      3-4.فرضیه های تحقیق    75
      3-5.متغیرهای تحقیق    76
      3-6.جامعه آماری    77
      3-7. نمونه‌گيري    77
      3-8.روش گردآوری اطلاعات    79
      3-9.روایی    80
      3-10.پایایی    81   
      3-11- روش آزمون فرضیه ها    82
      3-12 خلاصه و جمع‌بندي     85
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها     87
        4-1 مقدمه     87
      4-2.نتایج توصیفی سؤالات عمومی پرسشنامه    87
      4-3-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی    91
      4-4- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی اول    92
      4-5-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم    95
      4-6- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم    98
      4-7 نتیجه فصل     105
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات    106
         5-1.نتیجه گیری کلی    107
         5-2.پیشنهادها    109منابع ومآخذ:

1ـ متزبوری، ح. ، 1375، حسابداری صنعتی ، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی ، ج دوم ، ص142.
2ـ سجادی نژاد، ح. ، 1379، حسابداری صنعتی و کاربرد آن در مدیریت، نشر پیشبرد، ص166.
3ـ عالي‌ور، ح. ، 1381، حسابداري مالي، مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی، ص143.
4ـ پناهی، ع. ، 1384، بودجه ریزی عملیاتی، ص13.
5ـ حافظ نیا ، م. ، 1384،  مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، سمت ، ص155.
6ـ انصاری، ش. ، 1384، بودجه ریزی دولتی در ایران با تأکید بر بودجه عملیاتی، انتشارات ترمه.
7ـ فرزیب, ع. ، 1384، نظام نوین بودجه ریزی در ایران، کارآفرینان فرهنگ و هنر.
8ـ انواری، ح. ، رستمی، ر. ، 1382، ارزیابی مدلها و روشهای سنجش و ارزشهاي        سرمایه های فکری شرکتها ، بررسی های حسابداری و حسابرسی.
9ـ سعیدی، ر. ، مزیدی، ع. ، 1385،  بودجه ریزی عملیاتی ( مبانی ، مفاهیم و التزامات قانونی)، انتشارات فرهنگ.
10ـ باباجانی، ج. ، 1382، تحلیل نظری پیرامون سیستم نظارت مالی کشور از منظر پاسخگوی،  انتشارات دانشگاه تهران، ص 4.
11ـ قاسمي، ع. ، 1385، بودجه سال 85 و تحولی به نام بودجه ریزی عملیاتی ، انتشارات ماهنامه نفت، ص 3.
12ـ پناهی، ع. ، قاسمی، م. ، 1384، بودجه بندی عملیاتی الزامات و موانع آن در ایران، مرکز پژوهشهای مجلس.
13ـ جلال آبادی، ا. ، سید نورانی، م. ، صانعی، م. ، 1381، تأثیر اصلاح طبقه بندی اقلام بودجه کشور بر بودجه بندی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، ص 14.
14ـ اسعدی، م. ، ابراهیمی، م. ، باباشاهی، ج. ، 1386، شناسایی موانع استقرار بودجه عملیاتی در گمرک جمهوری اسلامی ایران براساس مدل شه. كنفرانس بودجه ريزي عملياتي
15ـ سپهردوست، ح. ، ذکوری، و. ، 1386، بررسی موانع اجرایی بودجه ریزی عملیاتی، كنفرانس بودجه‌ريزي عملياتي، ص 16.
16ـ قاسمی، ب. ، 1382، مدیریت استراتژیک، انتشارات توحيد، ص 46.
17ـ شیروانی ، م. ، 1377، بررسی تأثیر مشارکت در بودجه بندی بر عملکرد مدیریت در صنعت نفت ایران، پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
18ـ محمدی، ا. ، 1381، بررسی موانع بودجه بندی استان ایلام و ارائه راهکار مناسب، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران.
19ـ سعادت، م. ، 1380، بودجه و بودجه ریزی، انتشارات وحدت.
20ـ وزیری، م. ، 1382، بررسی سیستم بودجه بندی فعلی سازمان توانیر و ارائه یک مدل مناسب بودجه بندی عملیاتی برای آن، پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد، دانشگاه تهران.


منابع انگلیسی:

1- Chod O., Consul T. , 2004, Budget Needs Assessment, Journal of Monetotry Economics, P.25
2- Mark B., 2003, Performance – Based Bused Budgeting Beyond Rohetoric ,World Bank, p.14
3- Marc R., Jim B., 2005, Does Performonce Budgeting Work, Accountiny review, p.18-22.
4- Robert, m., Francois m. , 2001, Examining the Prospects for Performance Budgeting in the Federal Goveernment, Journal Management.
5- Tyrone, M., 2004, Output Based Badgeting the Managment of Performance, IMF.
6- Gack d., 2003, Performance Budgeting Managing the Reform process , p.10-14.
7- Gack d., 2003, From Program to Performance Budgeting the Challenge for Emerging Morket Economies, Accounting and Business research, P.25-28
8- Brech, M., 1995, The Principle and Practice of Manoyment , IMF.
9- Hogh w., 1987, Budgeing and the Manerial Process,Gao, P2.
10- Frank. J., 2004, Application of Budgeting Methods , Accountiny review.
11- Francio.y. , 2005, Planing , Prograning and Budgeting System, Sons.
12- Kahneman, T. , 2005, Comprace Budyet Country Exprence, Gao.
13- Laverne, M., 2005, An Examination and Analysis of the Application of Performance Based Budgeting Systems in California Urban Transit Agencies, OCED, p:21-26.
Abstract:
According to the role of organizations and adminstrations,the governments had in mind to reform budgeting system and finally, they have used performance budgeting.But for implementing this budgeting system, they have fased many problems and obstacles practically .In this research, we have tried to recognize the problems and obstacles which are available and have an effect on performance budgeting and prioritized these problems and obstacles and finally, offered some suggestions to reduce the obstacles in implementing the performance budgeting. For doing this work, used the questionnare and we have given it to the bank's employees. To do this,we have used a questionnaire which has been distributed between the bank's employees.After that,we have tested the research's hypothesises by analyzing the information of Friedman and Kruskal – Wallis tests.The result showed that the management factors have a meaningful effect on the problems of implementing the performance budgeting.In the  other word, For the successful implementing of performance budgeting,we must consider to the management factors including the human factor,technical and process factor and environmental factor.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه