معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

تصريح مدل جهت بررسی تاثير عضويت در WTO بر حق بيمه سرانه

تصريح مدل جهت بررسی تاثير عضويت در WTO بر حق بيمه سرانه
تصريح مدل جهت بررسی تاثير عضويت در WTO بر حق بيمه سرانه
40,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 40 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

مقدمه:

در اين بخش مدلهاي مطرح شده در فصل سوم براي بررسي اثرات عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني بر روي عملكرد صنعت بيمهم در قالب سه فرضيه فرعي در نظر گرفته شده كه با بررسي هر كدام از اين فرضيات و بسط و تعميم نتايج آنها به فرضية اصلي يعني رونق و بهبود عملكرد صنعت بيمة پس از الحاق به WTO، اين فرضيه نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت. از آنجا كه ايران هنوز به عضويت سازمان تجارت جهاني در نيامده و به دليل نبود آمار و اطلاعات در زمينة‌ الحاق ايران به WTO، در اين پايان نامهم سعي شد تا با مطالعه و بررسي سه شاخص ارزيابي صنعت بيممه در 10 كشور درحال توسعه  عضو سازمان تجارت جهاني ( مصر، هند، اندولزي، مالزي، پاكستان، فيليپي، سنگاپور، تركيه، اروگوئه و نزوئلا)
پس از عضويت در WTO و پذيرش موافقتنامهم تعرفه و خدمات (GATS) به دليل داشتن ماهيتس مشابه با اقتصاد ايران و تعميم نتايج حاصل از تجارت آنها به ايران، تأثير عضويت ايران در WTO را بر صنعت بيمه كشور مورد برسي قرار دهيم. و ببينيم كه آيا الحاق به سازمان تجارت جهاني تأثيري بر صنعت بيمه خواهد داشت يا خير و اگر مؤثر است اين تأثير به چه شكل خواهد بود، مثبت يا منفي؟
هم چنين در هر فرضيه براي اثبات برابري يا عدم برابري عرضي از مبدأ در كشورهاي منتخب از آزمونF  آزمون برابري عرض از مبدأها استفاده شده است. و مدلها نيز به شكل لگاريتم طبيعي مورد استفاده قرار گرفته اند.
روش بررسي هر يك از مدلهاي مطروجه در فرضيه ها روش مدلهاي Panel  Data ( روش اثرات ثابت ) مي باشد
4-2) آزمون فرضيه ها:
4-2-1) فرضيه فرعي شماره يك:
عضويت در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش شاخص نفوذ بيمه اي در كشورهاي در حال توسعه (ايران) مي شود: Ho
عضويت در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش شاخص نفوذ بيمه اي در كشورهاي در حال توسعه (ايران) مي شود: Ho
عضويت در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش شاخص نفوذ بيمه اي در كشورهاي در حال توسعه (ايران) مي شود: Ho
عضويت در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش شاخص نفوذ بيمه اي در كشورهاي در حال توسعه (ايران) مي شود: Ho
عضويت در سازمان تجارت جهاني باعث كاهش شاخص نفوذ بيمه اي در كشورهاي در حال توسعه (ايران) مي شود: H1
آمارة F محاسبه شده براي مدل مورد بررسي با درجات آزادي 9و 126 برابر با 3/5 مي باشد كه از آمارة‌F جدول در سطح معني دار 95/0 يعني 88/1 بزرگتر است در نتيجه فرضية يكسان بودن عرض از مبدأ براي كشورهاي مختلف رد مي شود مي توان فرض كرد كه عرض از مبدأ براي كشورهاي مختلف متفاوت است.منابع فارسي

1. ابراهيمي، احمد، فناوري اطلاعات، تجارت الكترونيك و بيمه هي الكترونيكي، فصلنامه بيمة‌آسيا، تابستان 83
2. ابوترابي، اصغر گزارشگر)، ICT اولويت نخست، فصلنامة بيمة آسيا، تابستان83
3.آسوده، سيدمحمد، تجديد ساختار مقررات براي بازارهاي بيمة‌در حال توسعه، فصلنامه صنعت بيمه، شماره 45،بهار76
4.اديب، محمد حسين، سازمان تجارت جهاني نمايي خودماني، صنايع پلاستيك، شماره169، خرداد 81، ص 35-32
5. اكبر زاده، رضا، خصوصي سازي در صنعت بيمه فرصتها و تهديدها، فصلنامه صنعت بيمه، شماره59، پاييز79، ص130-115
6. امر اصلاني، اسدالله، تأثير آزاد سازي و خصوصي سازي صنعت بيمه بركارايي شركتهاي بيمه، فصلنامه صنعت بيمه، شماره 60، زمستان 79، ص45-37
7. اوترويل، ژان فرانسوا، “مباني نظري و عملي بيمه”، ترجمة عبدالناصر همتي- علي دهقاني، تهران: بيمه مركزي ايران،1381
8.. مهكيش، محمد مهدي، اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن، چاپ دوم، تهران، قفنوس،1381
9. بيدرام، رسول، همگام با اقتصاد سنجي، چاپ اول، تهران: منشور بهرووري،1381
10. پاكدامن، رضا، رفتار ويژه با كشورهاي در حال توسعه در نظام حقوقي سازمان تجارت جهاني، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.
11. حبيبي. فاتح، تصريح و تحقيق مدل تقاضاي توريسم ايران با استفاده از PooLing data پايان نامه كارشناسي ارشد رشته اقتصاد، دانشگاه تهران، 1381
12. خرمي، محمد مظفر ( گزارشگر)، خصوصي سازي و آزاد سازي صنعت بيمه با فصلنامه بيمة آسيا، زمستان 79
13. خسروي نژاد، علي اكبر، برآورد تابع تقاضاي نان براي خانوارهاي شهري ايران ( كاربردي از مدلهاي با اطلاعات او تمام شده، فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي .شماره 20،1380
14. دقيقي اصل، عليرضا، سك مدل پيشنهادي براي آزاد سازي و خصوصي سازي صنعت بيمه، شماره 59،1379
15.رشيدي،ع، عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني تحليلي از نظرات موافق و مخالف، اتاق بازرگاني؟ شماره11
16. رفعتي، محمد رضا و ديگران، جهاني شدن و اقتصاد ايران، بررسيهاي بازرگاني، شماره6، خرداد و تير 83
17. رفيعيان، ضياء، علتهاي اساسي عدم توسعه بيمه در ايران، فصلنامه بيمة آسيا، تابستان 80
18. رضا زاده، بهرام ، تنگناهاي رقابتي كشور در پيوستن به سازمان تجارت جهاني و استراتژيهاي مؤثر، فصلنامة مطالعات مديريت، شماره 30، بهار و تابستان 80،ص 116-89
19. رضويان، محمد تقي و بهاري جوان. معصومه و آذري محبي، تدوين سياستهاي بهينه تجارت خارجي ايران ( صادرات) براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني، پژوهشنامه اقتصادي ، ص40-13
20. سبزي، محمود، بررسي اثرات عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني بر  صنعت بيمه كشور، پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت، دانشگاه شهيد بهشتي، 1379
21. سر افراز، ليلا، بررسي موانفع قانوني پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني با نگرش بر سياستهاي بازرگاني موجود در زمينها ماشينها و دستگاههاي برقي، اطلاعات سياسي اقتصادي، شماره 178-177، خرداد و تير 81
22. سواديان، ه، بررسي تأثير پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني بر صادرات صنايع نساجي،‌پايان نامه كارشناسي ارشد رشته اقتصاد، دانشگاه تهران، 1379
23. صادقيان، علي، چشم انداز دور جديد مذكرات تجاري چند جانبه، مجله اقتصادي، دور دوم، سال اول، ص 40-37
24. صفدري، جواد، راهكارهاي مشاركت بخش خصوصي در صنعت بيمه، فصلنامه صنعت بيمه، شماره 59، پائيز 79،ص142-131
25. صفيري، معصوم، مؤسسات بيمه و بازار سرمايه، فصلنامه صنعت بيمه، شماره 39، پائيز 74
26. عبده تبريزي، حسين ، نقش صنعت بيمه در بازراهاي سرمايه جهاني شده، بورس، آذر 80
27. عظيمي ، حسين، بيمه، توسعه و زندگي اقتصادي در جامعه، فصلنامه صنعت بيمه،
28. قادر، كريمي راد، فرهنگ كاربروي  صنعت بيمه، انگليسي-فارسي / فارسي، انگليسي، تبريز، گلباد، 1381
29. كدخدايي، حسين، نقش پس اندازي بيمه در اقتصاد خانوار، فصلنامه صنعت بيمه، شماره 51، پائيز 77
30. كريمي، آيت، كليات بيمه، تهران: بيمه مركزي ايران، 1376
31. ــــــــــــ، تمهيدات لازم براي حضور موفق بخش خصوصي در بازار بيمه، فصلنامه بيمة آسيا، شماره 19، تابستان80، ص35-23
32. ــــــــــــ، ضرورت ايجاد بازار رقابتي بدون تعرفه در صنعت بيمه كشورهاي درحال توسعه، فصلنامه صنعت بيمه، تابستان83
33. ــــــــــــ، تحليلي بر خصوصي سازي صنعت بيمه، فصلنامه صنعت بيمه، سال 9، شماره 35
34. كمالي اردكاني، مسعود، موافقتنامه عمومي تجارت خدمات ( جزوه آموزشي)، دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري جمهوري اسلامي ايران، تابستان83
35. كميجاني، اكبر، تحليلي پيرامون تجارت و تجربه عملي پيوستن برخي از كشورها به سازمان تجارت جهاني و آثار اقتصادي الحاق ايران به آن، وزارت امور اقتصادي و دارايي، 1374
36. ــــــــــــ، نگاهي اجمالي به شكل گيري سازمان تجارت جهني و تحليلي از جنبه هاي حقوقي و اقتصادي ناشي از الحاق ايران به WTO، پژوهشها وسياستهاي اقتصادي فصلنامه علمي پژوهشي، زمستان 75، ص.44-5
37. محقق زاده، فاطمه، تحليل تفصيلي آثارالحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر روي صنعت بيمه كشور، پايان نامه كارشناسي ارشد رشته برنامه ريزي و تحليل سياستهاي اقتصادي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، 1382
38. محمود صالحي، جانعلي،حقوق بيمه، تهران: بيمه مركزي ايران، 1381
39. مدني اصفهان، محبوبه، وضعيت موافقتنامه عمومي تجارت خدمات و مشكلات پذيرش آن از سوي ايران، پژوهشنامه اقتصادي
40. مرزبان، حسيني، ضرورت خصوصي سازي جهت كارانمودن بيمه در ايران، فصلنامه صنعت بيمه، پائيز79،ص 98-83
41. ميراحسني، منير السادات، ارزيابي امكان استفاده از توانمنديهاي صنعت بيمه ايران براي حمايت از بنگاههاي توليدي پس از ورود به سازمان تجارت جهاني، پايان نامه كارشناسي ارشد رشته برنامه ريزي و تحليل سيستمهاي اقتصادي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، 1382
42. نادران، الياس ونصيري اقدم، علي، تأثير خصوصي سازي و آزاد سازي صنعت بيمه بر كارايي صنعت بيمه و شركتهاي فعال در آن، فصلنامة صنعت بيمه، شماره 59، پائيز 79، ص 72-57
43. نصيري‌، ميترا، بررسي الزامات الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني در بخش خدمات بيمه، مقاله ارائه شده در “همايش توسعه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و عضويت در سازمان تجارت جهاني” ، مهر 1382
44. ــــــــــــ، بررسي جدول تعهدات ويژه خدمات بيمه در برخي از كشورهاي تازه ملحق شده به سازمان تجارت جهاني، نمايندگي تام الاختياري تجاري جمهوري اسلامي ايران، اسفند 1380
45. نوازني، بهرام، ايران و پيامدهاي جهاني شدن يا جهاني سازي، اطلاعات سياسي اقتصادي، شماره 189-188، ص 195-186
46. نوفرستي، محمد، آمار در اقتصشاد و بازرگاني ، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران: رسا، 1380
47. هريدكياني، كامبيز، اقتصاد سنجي و كاربرد آن، چاپ دوم، تهران: ققنوس، 1377
48. همتي، عبدالناصر، جايگاه بيمه در اقتصاد ايران، صنعت حمل و نقل،‌ ارديبهشت 1377
49. ايران، شنبه 7/3/84، ص 21
50. دنياي اقتصاد، شنبه 7/3/84، ص 5
51. ــــــــــــ، دنياي اقتصاد، دوشنبه 9/3/84، ص5
52. بيمه مركزي ايران، گزارش آماري عملكرد صنعت بيمه، 1370
53. بيمه مركزي ايران، گزارش آماري عملكرد صنعت بيمه،1381
54. دفتر مطالعات وپژوهشهاي بازرگاني، تحولات بيمه هاي بازرگاني در ايران از آغاز تا سال 1370، چاپ اول، تهران: بيمه مركزي ايران، 1372
55. رقابت و همكاري در بازار آينده، فصلنامه بيمة آسيا، پائيز و زمستان 83
56. مركز تحقيقات بيمه اي، مقدمه اي بر تجربه آزاد سازي و خصوصي سازي بيمه در آسيا( 10 كشور منتخب)، اسفند 1380
57. مديريت آموزش و انتشارات، مجموعة قوانين و مقررات بيمه هاي بازرگاني، چاپ ششم، تهران: بيمه مركزي ايران، 1382
58. “ اثرات عضويت در WTO بر صنعت بيمة چين” ، ترجمه علي ميري زاده، تازه هاي بيمه، شماره 77، آبان 1383
59. “ اقتصاد و بيمه در آسيا، دگرگونيهاي معجزه آسا” ، ترجمة مسيح ساحلي،
60. “ بازارهاي بيمه كشور در حال توسعه پس از موافقتنامه عمومي تجارت خدمات”، تجربة علي اعظم محمد بيگي، فصلنامه صنعت بيمه،
61. “ تجارت خدمات در سازمان تجارت جهاني”، ترجمة مسعود كمالي اردكاني- ميترا نصيري، چاپ اول، تهران: چاپ  و نشر بازرگاني،1383
62. “ تحولات آرام صنعت بيمه چين” ، ترجمة مهناز مسيرون- عليرضا معيني، فصلنامه بيمة آسيا، تابستان 83
63. دبير خانه آنكتاد، چگونگي الحاق به سازمان تجارت جهاني، مترجمان ابوالقاسم بينات و ديگران، چاپ اول، تهران: چاپ و نشر بازرگاني، 1381
64. مركز تجارت بين المل، آشنايي با قواعد سازمان تجارت جهاني (88 پرسش و پاسخ)، ترجمه گروه كرشناسان مذاكرات تجاري در نمايندگي تام الاختيار تجاري جمهوري اسلامي ايران، چاپ اول، تهران: چاپ ونشر بازرگاني، 1381
65. “ مناسب ترين بازارها براي خدمات بيمه اي” ، ترجمة محمد علي فنايي، روش، سال9 ، فصلنامه مطالعات مديريت، شماره30، بهار و تابستان 80، ص 116-89
66. “ نقش شركتهاي بيمه‌خارجي در صنعت بيمة در حال ظهور چين”، ترجمه انصاري، تازه هاي جهان بيمه، شماره 80، بهمن 1383
67. “ نگاهي به صنعت بيمه تركيه”، ترجمة مريم حاجي بابايي، فصلنامة بيمة آسيا، زمستان 1380


 منابع انگليسي

1. Baltagi,BadiH, Econome Tric Anadgsis of paned Data. 1995.
2. CHen JI And STEVE THOMAS,WTO and chinas financiad Services Sector,2002
3. WWW.SWissre . COM
4. WWW.WTO. Org
5. WWW.World Bank .COM

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه