معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی اثرات اقتصادی پیوستن ايران به سازمان تجارت جهانی WTO بر صنعت بيمه كشور

بررسی اثرات اقتصادی پیوستن ايران به سازمان تجارت جهانی WTO بر صنعت بيمه كشور
بررسی اثرات اقتصادی پیوستن ايران به سازمان تجارت جهانی WTO بر صنعت بيمه كشور
180,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 211 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

فهرست مطالب

فصل اول – كليات تحقيق
1-1) مقدمه    1
1-2) موضوع تحقيق     2
1-3-) هدف از انتخاب موضوع     2
1-4-) اهميت و ارزش تحقيق    2
1-5) كاربرد نتايج تحقيق    3
1-6) فرضيات تحقيق     3
1-7) سابقه تحقيق     4
1-8) روش تحقيق     4
1-9) جامعه آماري     4
1-10) ابزار گردآوري داده‌ها    4
1-11) كليد واژه‌ها     5
فصل دوم
بخش اول: سازمان تجارت جهاني
2-1-1) مقدمه    6
2-1-2) موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات)     7
2-1-3) اصول اساسي گات    8
2-1-3-1) اصل  عدم تبعيض و تعميم اصل دولت كامله الوداد    8
2-1-3-2) اصل تثبيت و كاهش تعرفه‌هاي گمركي از طريق مذاكرات متوالي     9
2-1-3-3) اصل مشورت    9
2-1-3-4) اصل حفاظتها    9
2-1-4) مذاكرات چند جانبه گات     10
2-1-5) ايجاد سازمان تجارت جهاني     12
2-1-6) تفاوتهاي گات با سازمان تجارت جهاني    12
2-1-7) ساختار سازمان تجارت جهاني     14
2-1-7-1) كنفرانس وزيران     14
2-1-7-2) شوراي عمومي     14
2-1-7-3) كميته‌ها     15
2-1-7-4) دبيرخانه     15
2-1-7-5) رويه تصميم‌گيري     15
2-1-8) اهداف و وظايف سازمان تجارت جهاني     16
2-1-9) مذاكرات تجاري پس از تأسيس سازمان تجارت جهاني     17
2-1-10) موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات     21
2-1-10-1) اقسام خدمات     22
2-1-10-2) اختلافات ميان كالاها و خدمات     23
2-1-10-3) چهار شيوه معاملات بين‌المللي خدمات     23
2-1-10-4) چگونگي اعطاي حمايت در بخشها و خدمات     24
2-1-11) متن چارچوب موافقتنامه    25
3-1-12) تعهدات كلي     26
2-1-12-1) رفتار دولت كامله الوداد    26
2-1-12-2) شفافيت: تأسيس واحدهاي تماس و پاسخگو    27
2-1-12-3) تأثير متقابل صلاحيتهاي مورد نياز براي عرضه خدمات     27
2-1-12-4) مقررارت حاكم بر انحصارها، عرضه‌كنندگان انحصاري خدمات و ساير
رويه‌هاي بازرگاني محدود كننده     28
2-1-12-5) تعهدات آزادسازي     31
2-1-12-6) پرداختها و انتقالات     31
2-1-12-7) افزايش مشاركت كننده‌هاي در حال توسعه     32
2-1-13) روند آزادسازي تجارت خدمات     33
2-1-13-1) چگونگي گنجاندن خدمات در نظام تجارت بين‌الملل     34
2-1-13-2) سابقه مذاكرات خدمات مالي در چارچوب موافقتنامه عمومي تجارت
خدمات     35
2-1-13-3) تعهدات خدمات مالي در مورد كشورهايي كه اخيراً به سازمان تجارت
جهاني پيوسته‌اند:     36
2-1-14) عضويت در سازمان تجارت جهاني     37
2-1-14-1) مشكلات پيچيدگيهاي الحاق به سازمان تجارت جهاني     38
2-1-14-2) نقش و وظيفه آنكتاد در پروسة الحاق     39
2-1-14-3) فرايند الحاق     40
2-1-15) سازمان تجارت جهاني و كشورهاي در حال توسعه     43
2-1-16) ايران و سازمان تجارت جهاني     44
2-1-16-1) الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني     4
2-1-16-2) مراحل هفت‌گانه عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني     45
2-1-16-3) جنبه‌هايي از تعارات حقوقي ايران، مقررات wto در صنعت بيمه 48
2-1-17) مزيتهاي عضويت در سازمان تجارت جهاني     50
2-1-17-1 منافع حاصل از  روتين به سازمان تجارت جهاني در بخش خدمات     50
2-1-18) چالشها و فرصتها در فرآيند جهاني شدن  اقتصاد    52
بخش دوم- بيمه
2-2-1) مقدمه    57
2-2-2) تعريف واژه بيمه    58
2-2-3) تعريف بيمه     58
2-2-4) تعريف صنعت بيمه    58
2-2-5) تقسيم‌بندي انواع بيمه     59
2-2-6) تاريخچة بيمه     62
2-2-6-1) تاريخچة بيمه در ايران     64
2-2-6-2) جايگاه صنعت بيمه بعد از انقلاب اسلامي     65
2-2-7) نظريه بيمه و اقتصاد    67
2-2-8) تأثير صنعت بيمه بر فعاليت اقتصاد كلان     67
2-2-9) تأثير بر موازنه ارزي     69
2-2-10) بيمه و ايجاد اطمينان براي سرمايه گذاري در صنايع جديد    71
2-2-11) تضمين اجراي طرحهاي سرمايه‌گذاري به كمك انواع بيمه     71
2-2-12) بيمه و صادرات     72
2-2-13) نقش پس‌اندازي بيمه    75
2-2-14) مروري بر تحولات بيمه در ايران     77
2-2-15) بررسي شاخصهاي ارزيابي فعاليت صنعت بيمه طي سالهاي 1381-1350    89
2-2-15-1) وضعيت صنعت بيمه در جهان و در مقايسه با ايران     96
2-2-16) علتهاي اساسي عدم توسعه بيمه در ايران     96
2-2-17) جايگاه صنعت بيمه در تجارت الكترونيكي     99
2-2-18) آزادسازي و خصوصي‌سازي صنعت بيمه     100
2-2-18-1) خصوصي سازي چيست؟    101
2-2-19) ملاحظات سياسي براي بازارهاي در حال توسعه    103   
بخش سوم- مطالعه موردي
2-3-1) مقدمه     107
2-3-2) تعهدات خاص     107
2-3-3) نحوة‌ تنظيم جدول تعهدات     108
2-3-4) بررسي تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بيمه در چند پروژة منتخب     108
2-3-5) تجربه چين در آزادسازي خدمات بيمه و الحاق به سازمان تجارت جهاني     111
2-3-5-1) صنعت بيمه چين    131
2-3-5-2) بيمه گران خارجي در چين    132
2-3-5-3) تأثير توافق نامه WTO بر صنعت بيمه چين    133
2-3-5-4) اقدامات صنعت بيمه چين براي توافنامه WTO     134
2-3-5-5) نتيجه‌گيري     135
فصل سوم- روش تحقيق
3-1) مقدمه     138
3-2) نوع و روش تحقيق     138
3-3) جامعه آماري     139
3-4) اطلاعات آماري مورد استفاده در مدلهاي Panel Data     141
3-5) مزاياي استفاده از مدلهاي Panel Data     142
3-6) روشهاي تخمين مدلهاي Panel Data     147
3-6-1) اثرات ثابت     149
3-6-2) اثرات تصادفي     150
3-7) آزمون اثرات ثابت     152
3-8) تصريح مدل جهت بررسي اثرات عضويت در سازمان تجارت جهاني بر روي صنعت
بيمه كشورهاي در حال توسعه     153
تصريح مدل جهت بررسي اثرات عضويت در WTO بر روي شاخص نفوذ بيمه‌اي
در كشورهاي در حال توسعه    153
تصريح مدل جهت بررسي تأثير عضويت در WTO بر روي حق بيمه سرانه كشورهاي
در حال توسعه     154
تصريح مدل جهت بررسي تأثير عضويت در WTO بر روي سهم كشورهاي  در حال
توسعه از كل بازار بيمة جهاني    154
3-9) روش استفاده از داده‌هاي آماري مدلهاي Panel Data     155
3-10) خلاصه و جمع‌بندي     155
فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده‌ها
4-1) مقدمه     157
4-2) آزمون فرضيه‌ها     158
    4-2-1) فرضية ‌فرعي شماره 1    158
    آزمون برابري عرض از مبدأها    158
    صحت آماري تخمين     158
    تجزيه و تحليل نتايج    159
4-2-2) فرضيه فرعي شماره 2    161
    آزمون برابري عرض از مبدأها    161
    صحت آماري تخمين     161
    تجزيه و تحليل نتايج    162
4-2-3) فرضيه فرعي شماره 3    163
    آزمون برابري عرض از مبدأها    163
    صحت آماري تخمين     163
    تجزيه و تحليل نتايج    164
فصل پنجم- نتيجه‌گيري و پيشنهادات
5-1) مقدمه     167
5-2) نتيجه‌گيري     167
5-3) رهنمودها    172
منابع و مأخذ
- منابع فارسي    175
- منابع انگليسي     181
ضمائم و پيوستها    182 

 

مقدمه
   
صنعت بيمه در جهان در حال تغيير و تحولات سريعي است و رقابت بين المللي روبه روز در اين بازار گسترش مي‌يابد. آزاد سازي و گسترش رقابت در بازارهاي بيمه، يكي از جنبه هاي مهم روند جهاني شدن است. حركت به سمت رقابت بيشتر كشورهاي مختلف را به تجديد ساختار بازار بيمه‌اي و نظام مقرراتي آن سوق مي‌دهد. اين امر توجه بيمه گران و نهادهاي نظارتي بازارهاي بيمه را به لزوم تأكيد بيشتر بر افزايش كارايي، كيفيت خدمات، تنوع بخشي محصولات بيمه اي، بهبود در ساختار عملياتي، شايسته سالاري در گزينش كاركنان و ....معطوف مي‌سازد.
امروزه صنعت بيمه از طرفي يكي از مهمترين نهادهاي اقتصادي محسوب مي‌شود و از طرف ديگر قويترين نهاد پشتيباني ساير نهاده هاي اقتصادي و خانوارها است.
صنعت بيمه مي‌تواند از منابع عمده كسب درآمد ارزي براي اقتصاد ملي نيز باشد مشروط بر اينكه از ظرفيت و توان لازم براي فعاليت در بازار بين المللي بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضاي اين بازار و با نرخهاي قابل رقابت حق بيمه به عرضة خدمات بپردازد.
چون عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني يك فرآيند بلند مدت است و كشورهاي مختلف بر اساس اهداف تجاري و سياسي خود در اين مورد تصميم گيري مي‌كنند. بنابراين شناخت آگاهانه از شرايط پذيرش در سازمان تجارت جهاني مستلزم انجام تحقيقات بيشتر است.
بر همين اساس در اين پايان نامه ضمن بررسي ومروري بر جايگاه و نقش سازمان تجارت جهاني  (WTO) در اقتصاد بين الملل، در پي بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به WTO بر روي صنعت بيمه هستيم.
 


منابع فارسي

1. ابراهيمي، احمد، فناوري اطلاعات، تجارت الكترونيك و بيمه‌هاي الكترونيكي، فصلنامه ‌آسيا، تابستان 1383.
2. ابوترابي، اصغر (گزارشگر)، ICT اولويت نخست، فصلنامة آسيا، تابستان83.
3. « اثرات عضويت در WTO بر صنعت بيمه چين» ، ترجمة علي ميري زاده، تازه هاي جهان بيمه، شماره 77، آبان 1383.
4.آسوده، سيدمحمد، تجديد ساختار مقررات براي بازارهاي بيمة‌در حال توسعه، فصلنامه صنعت بيمه، شماره 45،بهار1376.
5. اديب، محمد حسين، سازمان تجارت جهاني نمايي خودماني، صنايع پلاستيك، شماره169، خرداد 1381.
6. اكبر زاده، رضا، خصوصي سازي در صنعت بيمه فرصتها و تهديدها، فصلنامه صنعت بيمه، شماره59، پاييز 1379.
7. امير اصلاني، اسدالله، تأثير آزاد سازي و خصوصي سازي صنعت بيمه بركارايي شركتهاي بيمه، فصلنامه صنعت بيمه، شماره 60، زمستان  1379.
8. اوترويل، ژان فرانسوا، « مباني نظري و عملي بيمه»، ترجمة عبدالناصر همتي- علي دهقاني، تهران: بيمه مركزي ايران،1381.
9- ايران، 7/3/84، ص 21.
10- “بازار بيمه كشورهاي در حال توسعه پس از موافقتنامة عمومي تجارت خدمات” ، ترجمه علي اعظم محمدبيگي، فصلنامة صنعت بيمه.
11. بهكيش، محمد مهدي، اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن، چاپ دوم، تهران: قفنوس،1381.
12. بيدرام، رسول، همگام با اقتصاد سنجي، چاپ اول، تهران: منشور بهرووري،1381.
13- بيمه مركزي، گزارش آماري  عملكرد صنعت بيمه، 1370.
14. بيمة مركزي ايران، گزارش آماري عملكرد صنعت بيمه، 1381.
15. “تجارت خدمات در سازمان تجارت جهاني”، ترجمه مسعود كمالي اردكاني – ميترا نصيري، چاپ اول، تهران: چاپ و نشر بازرگاني، 1383.
16- “ تحولات آرام صنعت بيمه چين” ، ترجمه مهناز سيحون – عليرضا معيني، فصلنامة آسيا، تابستان 1383.
17. پاكدامن، رضا، رفتار ويژه با كشورهاي در حال توسعه در نظام حقوقي سازمان تجارت جهاني، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.
18. حبيبي. فاتح، تصريح و تخمين مدل تقاضاي توريسم ايران با استفاده از PooLing data پايان نامه كارشناسي ارشد رشته اقتصاد، دانشگاه تهران، 1381.
19. خرمي، محمد مظفر ( گزارشگر)، خصوصي سازي و آزاد سازي صنعت بيمه، فصلنامه آسيا، شمارة 17، زمستان 79.
20. خسروي نژاد، علي اكبر، برآورد تابع تقاضاي نان براي خانوارهاي شهري ايران ( كاربردي از مدلهاي با اطلاعات ادغام شده)، فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي .شماره 20،1380
21. دبيرخانه آنكتاد، چگونگي الحاق به سازمان تجارت جهاني، مترجمان ابوالقاسم بنيات و ديگران، چاپ اول، تهران: چاپ ونشر بازرگاني، 1381.
22. دفتر مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، تحولات بيمه هاي بازرگاني در ايران از آغاز تا سال 1370، چاپ اول، تهران: بيمه مركزي ايران، 1372.
23. دقيقي اصل، عليرضا، يك مدل پيشنهادي براي آزاد سازي و خصوصي سازي صنعت بيمه، شماره 59، پائيز 1379.
24. دنياي اقتصاد، 7/3/84 و 9/3/84 ،‌ص 5.
25.رشيدي،ع، عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني تحليلي از نظرات موافق و مخالف، اتاق بازرگاني، شماره11.
26. رفعتي، محمد رضا و ديگران، جهاني شدن و اقتصاد ايران، بررسيهاي بازرگاني، شماره6، خرداد و تير 1383.
27. رفيعيان، ضياء، علتهاي اساسي عدم توسعه بيمه در ايران، فصلنامه آسيا، تابستان  1380.
28. رقابت و همكاري در بازار آينده، فصلنامة آسيا، شماره هاي 32 و 33، پائيز و زمستان 1383.
29. رضا زاده، بهرام ، تنگناهاي رقابتي كشور در پيوستن به سازمان تجارت جهاني و استراتژيهاي مؤثر، فصلنامة مطالعات مديريت، شماره 30، بهار و تابستان 80.
30. رضويان، محمد تقي و بهاري جوان. معصومه و آذري محبي، رضا، تدوين سياستهاي بهينه تجارت خارجي ايران ( صادرات) براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني، پژوهشنامه اقتصادي ، ص40-13
31. سر افراز، ليلا، بررسي موانع قانوني پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني با نگرشي بر سياستهاي بازرگاني موجود در زمينه ماشينها و دستگاههاي برقي، اطلاعات سياسي اقتصادي، شماره 178-177، خرداد و تير 1381.
32. سواديان، ه، بررسي تأثير پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني بر صادرات صنايع نساجي،‌پايان نامه كارشناسي ارشد رشته اقتصاد، دانشگاه تهران، 1379
33. صادقيان، علي، چشم انداز دور جديد مذاكرات تجاري چند جانبه، مجله اقتصادي، دور دوم، سال اول، ص 40-37
34. صفدري، جواد، راهكارهاي مشاركت بخش خصوصي در صنعت بيمه، فصلنامه صنعت بيمه، شماره 59، پائيز 1379.
35. ضميري، معصوم، مؤسسات بيمه و بازار سرمايه، فصلنامه صنعت بيمه، شماره 39، پائيز 74
36. عبده تبريزي، حسين ، نقش صنعت بيمه در بازارهاي سرمايه جهاني شده، بورس، آذر 80
37. عظيمي، حسين، بيمه، توسعه و زندگي اقتصادي در جامعه، فصلنامه صنعت بيمه، شماره 51، پائيز 1377.
38. قادر، كريمي راد، فرهنگ كاربردي صنعت بيمه، انگليسي-فارسي / فارسي، انگليسي، تبريز: گلباد، 1381
39. كدخدايي، حسين، نقش پس اندازي بيمه در اقتصاد خانوار، فصلنامه صنعت بيمه، شماره 51، پائيز 1377.
40. كريمي، آيت، كليات بيمه، تهران: بيمه مركزي ايران، 1376
41. ــــــــــــ، تمهيدات لازم براي حضور موفق بخش خصوصي در بازار بيمه، فصلنامه آسيا، شماره 19، تابستان 1380.
42. ــــــــــــ، ضرورت ايجاد بازار رقابتي بدون تعرفه در صنعت بيمه كشورهاي درحال توسعه، فصلنامه صنعت بيمه، تابستان83.
43. ــــــــــــ، تحليلي بر خصوصي سازي صنعت بيمه، فصلنامه صنعت بيمه، سال 9، شماره 35، پائيز 1373.
44. كمالي اردكاني، مسعود، موافقتنامه عمومي تجارت خدمات ( جزوه آموزشي)، دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري جمهوري اسلامي ايران، تابستان 1383.
45. كميجاني، اكبر، تحليلي پيرامون تجارت و تجربه عملي پيوستن برخي از كشورها به سازمان تجارت جهاني و آثار اقتصادي الحاق ايران به آن، وزارت امور اقتصادي و دارايي، 1374
46. ــــــــــــ، نگاهي اجمالي به شكل گيري سازمان تجارت جهاني و تحليلي از جنبه هاي حقوقي و اقتصادي ناشي از الحاق ايران به WTO، پژوهشها و سياستهاي اقتصادي، زمستان 1375.
47. محقق زاده، فاطمه، تحليل تفصيلي آثارالحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر روي صنعت بيمه كشور، پايان نامه كارشناسي ارشد رشته برنامه ريزي و تحليل سيستمهاي اقتصادي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، 1382
48. محمود صالحي، جانعلي،حقوق بيمه، تهران: بيمه مركزي ايران، 1381
49. مدني اصفهاني، محبوبه، وضعيت موافقتنامه عمومي تجارت خدمات و مشكلات پذيرش آن از سوي ايران، پژوهشنامه اقتصادي
50. مرزبان، حسين، ضرورت خصوصي سازي جهت كارانمودن بيمه در ايران، فصلنامه صنعت بيمه، پائيز 1379.
51. مديريت آموزش و انتشارات، مجموعة قوانين و مقررارت بيمه‌هاي بازرگاني، چاپ ششم، تهران: بيمه مركزي ايران، 1382.
52. مركز تجارت بين‌الملل، آشنايي با قوانين سازمان تجارت جهاني (88 پرسش و پاسخ)، ترجمة گروه كارشناسان مذاكرات تجاري در نمايندگي تام الاختيار تجاري جمهوري اسلامي ايران، چاپ اول، تهران: چاپ و نشر بازرگاني 1381.
53. مركز تحقيقات بيمه اي، مقدمه اي بر تجربه آزاد سازي و خصوصي سازي بيمه در آسيا
( 10 كشور منتخب)، اسفند 1380.
54. “ مناسب ترين بازارها براي خدمات بيمه اي” ، ترجمة محمد علي فنايي، روش، سال9 ، فصلنامه مطالعات مديريت، شماره30، بهار و تابستان 1380.
55. ميراحسني، منير السادات، ارزيابي امكان استفاده از توانمنديهاي صنعت بيمه ايران براي حمايت از بنگاههاي توليدي پس از ورود به سازمان تجارت جهاني، پايان نامه كارشناسي ارشد رشته برنامه ريزي و تحليل سيستمهاي اقتصادي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، 1382
56. نادران، الياس ونصيري اقدم، علي، تأثير خصوصي سازي و آزاد سازي صنعت بيمه بر كارايي صنعت بيمه و شركتهاي فعال در آن، فصلنامة صنعت بيمه، شماره 59، پائيز 1379.
57. “ نگاهي به صنعت بيمه تركيه”، ترجمة مريم حاجي بابايي، فصلنامة آسيا، زمستان 1380.
58. نصيري‌، ميترا، بررسي الزامات الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني در بخش خدمات بيمه، مقاله ارائه شده در “همايش توسعه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و عضويت در سازمان تجارت جهاني” ، مهر 1382
59. ــــــــــــ، بررسي جدول تعهدات ويژه خدمات بيمه در برخي از كشورهاي تازه ملحق شده به سازمان تجارت جهاني، نمايندگي تام الاختياري تجاري جمهوري اسلامي ايران، اسفند 1380
60. نقش شركتهاي بيمه‌خارجي در صنعت بيمة در حال ظهور چين”، ترجمه انصاري، تازه هاي جهان بيمه، شماره 80، بهمن 1383
61. نوازني، بهرام، ايران و پيامدهاي جهاني شدن يا جهاني سازي، اطلاعات سياسي اقتصادي، شماره 189-188.
62. نوفرستي، محمد، آمار در اقتصاد و بازرگاني ، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران: رسا، 1380.
63. هژيركياني، كامبيز، اقتصاد سنجي و كاربرد آن، چاپ دوم، تهران: ققنوس، 1377
64. همتي، عبدالناصر، جايگاه بيمه در اقتصاد ايران، فصلنامة صنعت بيمه، شماره 49، بهار 1377.
 
 
منابع انگليسي

1. Baltagi,BadiH, Econometric Analysis of panel Data. 1995.
2. CHen JI And STEVE THOMAS,WTO and china’s financial Services Sector,2002
3. WWW.SWISSRE. COM
4. WWW.WTO. Org

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه