دوزیمتری پرتوهای ناشی از بمب های هسته ای توسط ترمولومینسانس TLD

دوزیمتری پرتوهای ناشی از بمب های هسته ای توسط ترمولومینسانس TLD
دوزیمتری پرتوهای ناشی از بمب های هسته ای توسط ترمولومینسانس TLD
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 128 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب
چكيده.......................................................................................................7
کلمات کليدي...........................................................................................8
فصل اول..................................................................................................13
 مقدمه......................................................................................................14
تعريف موضوع.........................................................................................15
تاريخچه...................................................................................................16
اهداف تحقيق............................................................................................17
فصل دوم..................................................................................................18
خصوصيات مواد TLD.............................................................................19
پاسخ دز...................................................................................................19
حساسيت.................................................................................................20
پاسخ به انرژي..........................................................................................21
شرايط پخت.............................................................................................24
محوشدگي گرمايي...................................................................................25
محو شدگي غيرعادي................................................................................26
حساسيت نوري........................................................................................26
فصل سوم...........................................................................................29
كاربردها وخواص دزيمتري......................................................................30
دزيمتري فردي.........................................................................................30
دزيمتري محيطي.......................................................................................31
دزيمتري باليني..........................................................................................32
سينماتيك واپاشي گاما...............................................................................34
سينماتيك واپاشي آلفا................................................................................35
واپاشي بتايي..............................................................................................38
بورات منگنز..............................................................................................54
خصوصيات دزسنجي................................................................................57
اثر ذرات و تشعشعات بر سيستم هاي حياتي.............................................65
حالت¬هاي برهمکنش ...............................................................................65
يونيزاسيون................................................................................................65
برانگيختگي مولکولي و اتمي....................................................................66
واکنش‌هاي هسته‌اي..................................................................................66
تشعشعات باردار.......................................................................................67
تشعشعات بدون بار...................................................................................67
بمبهاي هسته اي چگونه ساخته مي¬شوند.................................................69
پرتو درماني باعث کاهش غدد سرطاني...................................................70
محافظت کننده هاي پرتوي.....................................................................72
آثار وراثتي تشعشع در انسان...................................................................74
سطح انرژي هسته اي.............................................................................77
تغييرات انرژي در واکنشهاي هسته‌اي....................................................78
حفاظت در برابر پرتوزاهامهندسي هسته¬اي..................................................81
حداکثر مقادير مجاز آلودگي......................................................................82
نکات اساسي در تعيين مقادير مجاز آلودگي................................................82
پرتوزاهاي آلوده کننده محيط......................................................................83
اصول حفاظت فردي.................................................................................84
مکانيسم توليد تشعشع فيزيک هسته اي.................................................85
مواد پرتوزا و تابش هاي هسته¬اي............................................................91
تاريخچه كشف مواد پرتوزا ...................................................................92
ماده پرتوزا چيست؟...............................................................................94
ماهيت پرتوهاي آلفا، بتا و گاما...............................................................96
واپاشي پرتوهاي آلفا، بتا و گاما .............................................................98
قانون سدي........................................................................................99
بررسي يك عنصر راديواكتيو..............................................................99
فصل چهارم......................................................................................102
تعريف بمب هسته¬اي........................................................................103
عناصر اصلي سازنده.........................................................................104
چرا اورانيوم و پلوتونيوم؟.................................................................105
انواع بمب¬هاي هسته¬اي از نظر نوع مكانيزم انفجار...........................106
نحوه آزاد شدن انرژي هسته‌اي.........................................................120
واپاشي راديواکتيو.............................................................................121
فصل پنجم ......................................................................................123
دلايل¬استفاده¬از ¬(TLD-100).............................................................124
نتيجه گيري و پيشنهادات.................................................................125
منابع و ماخذ....................................................................................127
چكيده
بعضي از مواد در طبيعت وجود دارد كه خاصيت نور دهي بر اثر گرما دارند. Mg: Lif  قرصي است كه مي تواند به عنوان يكي از مواد تشخيص دهنده در تشعشعات هسته اي ساطع شده در بمب هسته اي مي باشد .
ما مي توانيم به وسيله دستگاه TLD reatherوبا اين قرص  ميزان اثر دهي ان بر بدن انساني كه در مقابل اين پرتو ساطع شده از انرژي هسته اي (كه مي تواند تشعشعات ساطع شده از بمب هسته اي باشد)قرار گرفته است   تشخيص دهيم و بفهميم كه اين انسان چقدر پرتو (گاما و بتا و الفا ) دريافت كرده است .


کلمات کليدي
ترمولوميسانس : يا نور گسيل شده از مواد عايق و نيمه هادي هاي پرتو ديده بر اثر حرارت دادن و يك پديده ي مهم فيزيكي است .
 TLD ؛ تي ال دي ها مواد هستند كه در اندازه ميزان دز ناشي از بمب ها ي هسته اي و يا ميزان دز ناشي از واكنش هاي هسته اي نقش اساسي ايفا مي نمايند. 
دزیمتری؛اندازه گيري ميزان دز را گويند كه بوسيله دستگاههاي خاصي صورت مي گيرد.
 بمب هسته ای؛نوعي بمب كه در آن بجاي استفاده از مواده متداول انفجاري از فرايند شكافت هسته اتمها براي ايجاد انرژي و حرارت جهت تخريب استفاده مي شود.
ويژه هسته: يک هسته خاص با اعداد پروتوني (Z) و نوتروني (N) معين را گويند.
ايزوتوپ ها: ويژه هسته هايي با پروتون هاي يکسان و نوترون هاي مختلف را گويند.مثال:ايزوتوپ هيدروژن 21H و 31H مي باشند.
ايزوتون ها: ويژه هسته هايي با نوترون برابر و پروتون مختلف را گويند.
ايزوبارها: ويژه هسته هايي با عدد جرمي A ي برابر (A=Z+N) را مي گويند.
ايزومر: ويژه هسته هايي در حالت بر انگيخته با نيم عمر قابل اندازه گيري را ايزومر مي نامند.
نوکلئون: ذرات تشکيل دهنده هسته) نوترون يا پروتون ) نوکلئون نام دارند.
مزون ها: ذراتي هستند با جرمي بين جرم الکترون و جرم پروتون. شناخته شده ترين مزون ها عبارتند از: مزون هاي پي که نقش مهمي در نيروهاي هسته اي باز مي کند و مزون هاي مو که در پديده هاي پرتو کيهاني مهم است.
پوزيترون: الکترون با بار مثبت به عبارتي ذره اي با جرمي برابر جرم الکترون و باري برابر بار الکترون با علامت مثبت.
فهرست منابع و مآخذ
1-     شفائی محمدعلی، پايان نامه کارشناسي ارشد فيزيک هسته¬ای، آستان دانشگاه فردوسی مشهد، ‌1375.
2- Cameron J. R. , Suntharalingam N. and Kenney G.H. , Thermoluminescent Dosimetry, University of Wisconsin press 1968.
3- Calderon T. , Khanlary M. R . , Rendell H. M, Townsend P. D. , alkaline earth fluorides, J. Phys. C. V, pages 257-274.
4- McKEEVER S.W.S. , Themoluminescence of solids, (Cambridge University Press)
5- Horowitz Y. S., Termoluminescence and Thermoluminescent Dosimetry, Vol. I and II, ed. Y. S. Horowitz (CRC Press Raton) p.43(1984).
6- Townsend P. D. , and Kelly, J. C. , Colour Centres and Imperfection in Inssulators and Semiconductors, (Sussex University Press, London) (1973).
7- Aghabozorg H. , Malardy M. , Inorganic Chemistry(1), Alavy Publication 1994.
8- Sunta C. M. , Yoshimura , E. M. and Okuno , Phys. Status Solidia, 142, 253 (1994).
9- Yazici. Necmeddin , Analysis of the isolated glow peak 6 in CaF2:Dy (TLD-200) following post-irradiation annealing at 145°C, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, Volume 174, Issue 4, May 2001, Pages 499-506.
10-McKEEVER S.W. S. , MOSCOVITCH M., TOWNSEND P. D. , THERMOLUMINESCENCE DOSIMETRY MATERIALS: PROPERRIES AND USES, Nuclear Tchnology Publishing.
       11- Guimarães C. C. , and Okuno E. , Blind performance testing of personal and       environmental dosimeters based on TLD-100 and natural CaF2:NaCl,  
Radiation Measurements, Volume 37, Issue 2, April 2003, Pages 127-132.
12- Necmeddin YAZICI A. , Yakup HACI_IBRAH_IMO_GLU M. & Metin BEDIR.
The E_ect of Various Experimental Parameters on Glow Peaks and Trapping Parameters of CaF2:Dy(TLD-200) Crystals, Turk J Phy24 (2000) , 623 - 649.
13- Bos A. J. J. , On the energyconversion in thermoluminescence dosimetry materials, Radiation Measurements 33 (2001) 737–744.
14-Abdullah M. Noh. , Yusoff M. Amin. , Rosli H. Mahat. , Bradley D.A. ,Investigation of some commercial TLD chips/discs as UV dosimeters, Radiation Physics and Chemistry 61 (2001) 497–499.
15- Manrique J. , Angulo. S. , Pardo. M. P. , Gastesi. R. , Dela Cruz. , A and Pérez A. , Thermoluminescence spectra of natural CaF2 irradiated by 10 MeV electrons,
Radiation Measurements, Volume 41, Issue 2, February 2006, Pages 145-153.
16- Yazici. Necmeddin , Chen. Reuven. , Solak. Semra and Yegingil. Zehra.
The analysis of thermoluminesent glow peaks of CaF2:Dy (TLD-200) after β-irradiation, iop.org/JPhysD/35/2526.
17- Marczewska. B. , Bilski. P. , Budzanowski. M. , Olko P. , and Chernov V. , Dosimetry properties of Tm-doped single CaF2 crystals,
Radiation Measurements, Volume 33, Issue 5, October 2001, Pages 571-576.
18- Necmeddin Yazici A. , The influence of heating rate on the TL response of glow peaks of beta-irradiated CaF2:Dy(TLD-200), J. Phys D: Appl. Phys. 38(2005)3860-3864.
19 – غلام¬پور مهدي، پايان نامه کارشناسي ارشد فيزيک هسته¬ای، دانشگاه يزد،  ‌1385.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه