بررسی سياست خارجی حقوق بشر آمريكا

بررسی سياست خارجی حقوق بشر آمريكا
بررسی سياست خارجی حقوق بشر آمريكا
220,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 272 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

مقدمه

بنيادگرايي اسلامي نهضتي برخاسته از درون جوامع اسلامي و پاسخي ديني به بحرانها و آشفتگي هاي اجتماعي و سياسي جوامع مسلمان بود . اين جريان با پي بردن به فساد و بي عدالتي در جوامع اسلامي همواره در صدد اصلاح اين جوامع بوده است وبا ارائه پيشنهادي مبتني بر تمسك و بازگشت مجدد به اصول و مباني اسلام در صدد بود راه درمان نابسامانيها و عقب ماندگي را در درون مذهب پيدا كند .
    بنيادگرايي اسلامي با ويژگي ها و اهداف فوق همواره در طول تاريخ اسلام استمرار داشته و با پسرفت و پيشرفت هايي كه داشته است وارد قرون جديد (20 و 21 ) گرديد .
    بنيادگرايي در دوران جديد ، كه مي توان شروع رسمي آن را از سيد جمال الدين اسد آبادي دانست علاوه بر تعقيب اهداف پيشين كه مبني بر اصلاح و مبارزه با فساد در جوامع اسلامي بود ، هدف و خواست تازه اي پيدا كرد : يعني مبارزه با هجوم استعمار گران خارجي به سرزمين هاي اسلامي .اين عامل از آن زمان تا كنون به صورت يكي از اهداف اصلي اين جريان باقي مانده است . يا به عبارتي مي توان گفت همين عامل نقش عمده اي در پيدايش و تداوم جريان بنيادگرايي اسلامي در دوران جديد داشته است .
    لازم به ذكر است كه مسئله تهاجم غرب به سرزمينهاي اسلامي از همان ابتدا با واكنش اين جوامع روبرو بوده است اما اين واكنشها بيشتر در شكل و قالب هاي غير اسلامي صورت گرفته است . به ويژه از نيمه دوم قرن بيستم كه چارچوبهاي ماركسيستي ، ملي گرايي و ناصريسم بيشتر در منطقه خاور ميانه نفوذ داشتند و اسلام گرايي يا چارچوب مبارزاتي مبتني بر عقايد اسلامي در حاشيه قرار داشت . اما به دنبال ناتواني اين مكاتب و ادامه گسترش نفوذ غرب در جوامع اسلامي گرايش روز افزوني به سمت جايگزيني ديني و طرحي اسلامي براي بسيج توده ها جهت مبارزه با هجوم گسترده غرب به وجود آمد و به دنبال آن انديشه بنيادگرايي از اقبال فراواني برخوردار شد كه نتيجه آن گسترش دامنه بنيادگرايي اسلامي در بيشتر سرزمينهاي اسلامي به ويژه آن دسته كه گرفتار نابسامانيهاي اجتماعي و سياسي بيشتري بودند مي باشد .
    فراگير شدن بنيادگرايي اسلامي از نيمه دوم قرن بيستم تا كنون به حدي بود كه  عده اي از انديشمندان را بر آن داشت تا گمان كنند بنيادگرايي اسلامي پديده اي جديد و مربوط به قرن اخير است و حتي عده اي نقطه شروع آن را از سال 1979 م و وقوع انقلاب اسلامي در ايران دانستند .
    ضمن عقيده به اينكه تاريخ رسمي شروع بنيادگرايي اسلامي در قرون اخير از سيد جمال الدين بوده است اما بدون شك از آن زمان تا كنون تحولاتي رخ داده است كه هر كدام نقطه عطفي در جريان بنيادگرايي اسلامي به شمار مي روند و به تنهايي مي توانند سرآغاز فصل جديدي در تحولات اسلامي به حساب آيند . مثلا در سال 1928 م تشكيل جنبش « اخوان المسلمين » توسط حسن البناء در مصر بنيادگرايي اسلامي برخاسته از سيد جمال الدين و شاگردانش را كه تقريبا كم توان شده بود دوباره تقويت و چند گام جلو تر برد . اما اقدام حسن البناء نيز در مقايسه و رقابت با مكاتب فكري ديگر از جمله ناصريسم ، ناسيوناليسم و ماركسيسم و … كه در منطقه خاورميانه رايج بود در حاشيه قرار گرفت ولي با شكست اعراب از اسرائيل در سال 1967 م و وقوع انقلاب اسلامي در سال 1979 م نه تنها بنيادگرايي اسلامي جاني دوباره گرفت بلكه از آن زمان تا كنون هيچ رقيب فكري ديگر توان مقابله با آن را پيدا نكرد و هميشه در در مركز تحولات سياسي و اجتماعي منطقه قرار داشته است .
    گذشته از سير تحولات وتكوين بنيادگرايي اسلامي كه به اختصار اشاره شد بايد افزود كه  علي رغم تداوم تاريخي ، بنيادگرايي در هر دوره اي شكل و قالب خاصي داشته است و به تناسب زمان و مكان اهداف و خواسته هاي آن متفاوت بوده است . علاوه بر اين در هر دوره اي احياء گران به دنبال اهداف متفاوتي بوده اند ، عده اي خواهان تغيير جامعه و عده اي خواهان تغيير فرد و عده اي نيز خواهان تغييرات همه جانبه بوده اند . همچنين در راستاي اجراي اين اهداف عده اي موعظه و نصيحت و عده اي اسلحه را برگزيده اند .
    اين پيچيدگي و گستردگي اهداف و شيوه ها باعث اختلاف نظر هاي زيادي در مورد ماهيت و حتي تعريف و تشخيص بنيادگرايي اسلامي شده است . به گونه اي كه براي نام گذاردن بر حركت اسلام خواهي از اصطلاحاتي چون اسلامگرايي ، بنيادگرايي ، اسلام سياسي و … استفاده كرده اند كه اگر چه از لحاظ گسترش دامنه واژه هاي معادل مفيد مي باشد اما از آنجا كه اين اصطلاحات گاه تحت فشارهايي از جمله فرار از برچسب هاي ناروا به اين جريان استخراج و به كار برده شده است لذا نه تنها تمايز هاي ميان گروههاي طرفدار اين جريان را به خوبي نمايان نمي سازد بلكه بر ابهام و پيچيدگي درك پديده بنيادگرايي اسلامي نيز افزوده است.
هر گاه برداشت انديشمندان غربي از بنياد گرايي اسلامي راكه اكثرا با مشاهده برخي جلوه هاي اين جريان، -مثل اقدامات قهر آميز و ضديت با غرب-، بي درنگ آنها رامعادل و همسان با اصل و ماهيت بنيادگرايي اسلامي در نظر مي گيرند اضافه كنيم متوجه مي شويم كه انحرافات و سوء برداشت ها اعم از اينكه آگاهانه يا عامدانه باشد يا از روي ناآگاهي و شناخت كم، فهم پديده بنيادگرايي اسلامي را بسيار مشكل زا كرده است . و از آنجا كه قضاوت هاي بعدي هم بر پايه اين اطلاعات صورت مي گيرد لذا مايه تحليل ها و تفسير هايي قرار مي گيرد كه در آن هيچ مرزي ميان تروريسم ، افراط گرايي ، خشونت طلبي و اسلام گرايي وجود ندارد.
بدين خاطر است كه حتي نظريه پردازي پيرامون علل ظهور و همچنين علت خشونت طلبي و به ويژه آمريكا ستيزي اين گروهها نيز خلاف واقعيت است مثلا در مورد علت خشونت طلبي گروههاي بنيادگراي اسلامي كه مركز ثقل تحقيق نيز مي باشد ، عده اي آن را ناشي از ماهيت و ذات تفكر بنيادگرايانه ، يعني مباني اسلام مي دانند ، عده اي ديگر نيز آن را ناشي از جاذبه هاي فرهنگ غربي و ناتواني فرهنگ اسلامي و گروهي ديگر فقر و سرخوردگي را عامل اصلي ظهور و خشونت طلبي اين گروهها مي دانند . در حالي كه واقعيت اين است كه مجموعه عوامل پيچيده اي دست در دست هم داده اند تا از شيوه هاي اقدام مختلف ( قهر آميز ، فكري ـ فرهنگي و سياسي ) شيوه قهر آميز از اقبال زيادي برخوردار شود كه مجموعه اين عوامل را مي توان در دو دسته عوامل محيطي _ سياسي و عوامل عقيدتي و ايدئولوژيك جاي داد .


فهرست مطالب

تقدير و تشكر الف
بخش مقدماتي : كليات تحقيق
1 . طرح موضوع    1
2 . سوال اصلي     5
3 . سوالات فرعي    6
4 . فرضيه تحقيق     6
5 . مفاهيم     6
6 . مفروضات    8
7 . اهميت و علل انتخاب موضوع     8
8 . برسي متون و آثار     11
9 . اهداف پژوهش    11
10 . نقطه ثقل پژوهش    11
11 . روش تحقيق     12
12 . سازماندهي پژوهش    12
بخش اول:سياست خارجي و سياست خارجي ايالات متحده آمريكا
مقدمه بخش    15
فصل اول:سياست خارجي     16
 گفتار اول : شناخت سياست خارجي     16
 الف ) تعريف و تبيين سياست خارجي     16
 ب   ) اهداف سياست خارجي
        هدفهاي اساسي يا اوليه
        هدفهاي متوسط يا درجه دوم
        هدفهاي جهاني يا دراز مدت    19
20
20
21
گفتار دوم: رابطه ميان سياست خارجي و منافع ملي
         الف ) تعريف و تبيين منافع ملي و جايگاه آن در سياست خارجي
         ب   ) قدمت و پيشينه كاربرد منافع ملي     24
24
27
   
فصل دوم:سياست خارجي  ايالات متحده آمريكا در خاورميانه    29
گفتار اول : حضور آمريكا در خاور ميانه
         الف ) تاريخچه حضور آمريكا در منطقه                                        
         ب  ) اهميت خاورميانه براي آمريكا
         ج   ) كميت و پراكندگي جغرافيايي نيروهاي آمريكايي در خاور 29
29
30
31
گفتار دوم : اهداف ومنافع سياست خارجي آمريكا در خاورميانه
          الف ) جايگاه منافع ملي در سياست خارجي آمريكا
          ب   ) اهداف و منافع آمريكا در خاورميانه     36
36
38
حفظ بقاء و امنيت  اسرائيل    40
دسترسي به منابع نفت خاورميانه     44
حمايت از دولتهاي محافظه كار    45
گفتار سوم:تأثير حوادث 11 سپتامبر بر سياست خارجي آمريكا در خاورميانه    48
منابع بخش اول    50
بخش دوم:بنياد گرايي و بنياد گرايي اسلامي
مقدمه بخش    57
فصل اول:تبار شناسي و ويژگي هاي بنيادگرايي    58
گفتاراول:بنيادگرايي    58
گفتار دوم:بنيادگرايي اسلامي     59
چيستي و تبار شناسي     59
تفاوت بنيادگرايي اسلامي با بنيادگرايي مسيحي    62
ويژگي هاي بنيادگرايي اسلامي     63
اهداف و خواسته هاي بنيادگرايان    64
نشانه هاي بنيادگرايي اسلامي     66
جاذبه هاي بنيادگرايي اسلامي به عنوان رقيب مكاتب ديگر     67
رويكرد بنيادگرايي اسلامي به سياست وحكومت    67
 گفتار سوم:غرب و استفاده ابزاري و تبليغاتي از كاربرد اصطلاح بنيادگرايي اسلامي     69
گفتار چهارم:واكنش هاي نظري به كاربرد تبليغاتي غرب از اصطلاح بنيادگرايي اسلامي     71
گفتار پنجم:پيشگامان بنيادگرايي و احياء طلبي اسلامي     77
سيد جمال الدين     77
محمد عبده     79
عبدالرحمن كواكبي    80
مودودي    82
سيد قطب
حسن البناء
    82
83
فصل دوم:نظريه پردازي پيرامون علل ظهور و ضد غربي بودن جنبشهاي بنيادگرايي اسلامي     84
گفتار اول:علل ظهور جنبشهاي بنيادگرا    84
نگرش شرق شناسان جديد    86
نگرش جهان سوم گرايي جديد    87
عكس العملي در برابر غربي شدن     88
نظريه مارتين مارتي و اسمارت    89
ظهور ايالات متحده    89
ديدگاه هرايردكمجيان     90
ديدگاه خورشيد احمد    90
گفتار دوم:علل ضد غربي بودن جنبشهاي اسلام گرا    92
نگرش شرق شناسان جديد
نگرش جهان سوم گرايي جديد     93
94
ديدگاه فريد زكريا    95
   
فصل سوم:خشونت طلبي در جنبشهاي بنيادگراي اسلامي :ماهيت،علل و انگيزه ها    97
گفتار اول:ماهيت اقدامات خشونت طلبانه در جنبشهاي اسلامي،تروريستي يا شهادت طلبانه ،انتخابي يا استيصالي     98

گفتار دوم:عوامل و متغيرهاي تسهيل كننده يا كنترل كننده خشونت طلبي در جنبشهاي اسلام گرا    104
الف)متغيرهاي تسهيل كننده توسل به خشونت     105
توجيهات ارزشي     105
سنت و سوابق تاريخي    105
اقتدار سازماني و نهادي     106
سكولاريسم     106
سركوب و فشار     106
مداخله خارجي     107
ب  ) متغيرهاي كنترل كننده توسل به خشونت     107
1-  اصلاحات و توسعه اقتصادي     107
2-  سياست وحدت گرايانه     107
3-  مسله فلسطين     108
4- مشاركت سياسي    108
منابع بخش دوم    114
   
   
بخش سوم:سير تحولات بنيادگرايي اسلامي در خاورميانه از
1979ـ2002: تشديد يا تضعيف
مقدمه بخش    123
فصل اول:فراز و نشيب هاي بنيادگرايي اسلامي     124
گفتار اول : تحولات بنيادگرايي اسلامي قبل از 1979    124
الف ) دوره آگاه شدن از چالشهاي جديد    127
ب   ) ارائه چارچوب ها ي بديل     127
گفتار دوم؛تحولات بنيادگرايي اسلامي پس از 1979:نشانه ها و شاخص هاي تشديد    128
الف ) تعدد ميزان تحولات بنيادگرايانه     129
 انقلاب اسلامي در ايران     129
 تسخير مسجد بزرگ كعبه     133
 حمله شوروي به افغانستان     133
ب   )  اتخاذ مواضع تهاجمي به جاي تدافعي     135
ج  ) چرخش از اسلام ميانه رو به اسلام مبارز
د  ) افزايش عمليات مسلحانه گروههاي بنيادگراي اسلامي     136
138
هـ  )  طرح دكترين دولت غير سرزميني و پيشقراولي بنيادگرايي سني(وهابيت)    139
و  )  واكنش غرب و اظهار نگراني از بنيادگرايي اسلامي     140
گفتار سوم : تأثير حوادث 11 سپتامبر بر بنيادگرايي اسلامي در خاورميانه     143
فصل دوم:بنيادگرايي اسلامي در مصر و عربستان سعودي     146
گفتار اول:بنيادگرايي اسلامي و طيف هاي مختلف اسلام گرا در مصر     146
الف )  پيشينه بنيادگرايي اسلامي در مصر     146
 ب  ) جناح هاي اسلامي در مصر    148
1 ) اسلام دولتي (الازهر)    148
2 ) اسلام ميانه رو(اخوان المسلمين)    149
 علل و عوامل شكل گيري اخوان المسلمين    151
 فعاليت هاي اوليه     151
 شخصيت حسن البنا    151
 مباني فكري و انديشه‌اي اخوان المسلمين    152
 اصول شش گانه اخوان المسلمين براي تحقق اهداف مورد نظر     153
 استراتژي اخوان المسلمين براي دستيابي به اهداف     153
 وجه تمايز اخوان المسلمين با ساير جنبشهاي اسلامي     154
 عوامل مؤثر در فراگيري اخوان المسلمين در مصر و خاورميانه     156
3 ) جناح اسلام انقلابي     157
1 . جماعت اسلامي    158
2 . سازمان الجهاد    158
 علل و چگونگي شكل گيري     158
 تفكر و انديشه حاكم     159
 سازماندهي و ساختار دروني     160
 شيوه عملكرد     161
 الجهاد از مصر تا افغانستان     161
3 . منظمه التحرير الاسلامي     162
4 . جماعه المسلمين (التكفير و الهجره)    163
 سابقه و پيشينه     163
 تفكر و انديشه حاكم بر گروه     163
گفتار دوم:بنيادگرايي اسلامي در عربستان سعودي     164
الف ) ماهيت ، ريشه ها و تحولات بنيادگرايي در عربستان
       ماهيت و ريشه هاي بنيادگرايي در عربستان
       تحولات بنيادگرايي در عربستان و ظهور نسل جديد بنيادگرا
ب  ) نقش بنيادگرايي اسلامي در تحولات اجتماعي و سياسي عربستان
     1 )  مشروعيت زايي و  عامل كشور سازي     164

168
169
171
 2 ) مشروعيت زدايي و چالش برانگيزي     171
           شورش جهيمان العطيبي
           ظهور اسامه بن لادن و تشكيل سازمان القاعده
 ج )گروهها و جناحهاي اسلام گرا در عربستان سعودي
          جناح مذهبي
          جناح تكنوكراتها
          منابع بخش سوم    172
173
176
177
178
179
بخش چهارم : سياست خارجي ايالات متحده آمريكا در خاورميانه
و تأثير آن بر بنيادگرايي اسلامي در مصر و عربستان سعودي
مقدمه بخش    187
فصل اول:حمايت آمريكا از رژيم هاي غير دموكراتيك و سركوبگر و تأثير آن بر جريان بنيادگرايي اسلامي     188
گفتار اول:تعامل سياست خارجي آمريكا و نظامهاي سياسي در خاورميانه     188
الف) اولويت سياست خارجي آمريكا در خاورميانه:تشويق دموكراسي يا تعقيب منافع ملي     188
ب)نقش سياست خارجي آمريكا در تداوم رژيم هاي غير دموكراتيك     191
ج) علت حمايت آمريكا از رژيم هاي غير دموكراتيك     193
ترس از روي كار آمدن اسلام گرايان    193
كمك به تحقق صلح خاورميانه    197
 سياست حفظ وضع موجود    198
گفتار دوم: همسويي سياست خارجي آمريكا با دولت مصر و تأثير آن بر جريان بنيادگرايي اسلامي     199
گفتار سوم:همسويي سياست خارجي آمريكا با دولت عربستان سعودي و تأثير آن بر جريان بنيادگرايي اسلامي     206
فصل دوم:حضور نظامي مستقيم آمريكا در خاورميانه و تأثير آن بر جريان بنيادگرايي اسلامي     211
گفتار اول : پيامدهاي سياسي و فرهنگي حضور آمريكا در منطقه     211
گفتار دوم:واكنش گروههاي بنيادگرا نسبت به حضور آمريكا در منطقه    214
الف) واكنش نظري  ـ فقهي    214
ب) واكنش عملي (مبارزه جويانه)    217
ج) صدام گرايي     218
د) بن لادن گرايي و فراگير شدن كيش بن لادنيزم    219
   
فصل سوم:حمايت آمريكا از اسرائيل و تأثير آن بر آمريكا ستيزي و رفتار گروههاي بنيادگرا در خاورميانه     221
گفتار اول: حمايت ايلات متحده آمريكا از اسرائيل     221
الف ) علت ، ميزان و شيوه هاي حمايت آمريكا از اسرائيل
      علت حمايت آمريكا از اسرائيل     221
221
ميزان كمك هاي آمريكا به اسرائيل    221
شيوه ها و روشهاي گوناگون حمايت آمريكا از اسرائيل    222
ب   ) پيامدهاي منفي حمايت آمريكا از اسرائيل برحل بحران فلسطين    225
تداوم بقاء و استمرار سلطه رژيم صهيونيستي    225
 انعطاف ناپذيري رژيم صهيونيستي     226
  استمرار عمليات شهرك سازي و ممانعت از تشكيل يك دولت فلسطيني    227
گفتار دوم: رابطه آمريكا با اسرائيل و تأثير آن بر موضع گروههاي بنيادگرا نسبت به آمريكا در مصر و عربستان سعودي     229
الف ) جايگاه مسئله فلسطين در انديشه اسلام گرايان    230
ب   )  نقش و تأثير حمايت آمريكا از اسرائيل بر آمريكا ستيزي  اسلام گرايان در مصر و عربستان سعودي    231
منابع بخش چهارم    237
نتيجه گيري     245
فهرست منابع     272

 
منابع بخش اول

1ـ جان لاول،چالشهاي سياست خارجي آمريكا،ترجمه حسين نورائي بيدخت،(تهران:انتشارات سفير،1376)،ص 1
2ـ علي اصغر كاظمي،نقش قدرت در جامعه و روابط بين الملل،(تهران:نشر قومس،1369)،ص 42
3ـ جك سي پلانوـ روي آلتون, فرهنگ روابط بين الملل، ترجمه حسن پستا،( تهران: انتشارات فرهنگ معاصر,1378 ) ،ص 48
4ـ جوزف فرانكل،روابط بين الملل در جهان متغير،ترجمه عبدالرحمن عالم،(تهران:انتشارات وزارت امور خارجه،1373)،ص 104
5ـ عبدالعلي قوام،اصول سياست خارجي و سياست بين الملل،(تهران:انتشارات سمت،1373)،ص 135
6ـ سيد محمد طباطبايي سياست خارجي آمريكا(دكترين ها) جزوه درسي دانشكده حقوق وعلوم سياسي علامه طباطبائي, صص 8 ـ 6
7ـ همان, صص 8 ـ6
8ـ حسن حميدي نيا،ايالات متحده آمريكا،(تهران:انتشارات وزارت امور خارجه،1381)،ص 533
9ـ عبدالعلي قوام،«آناتومي تعاملات نظام سياسي و منافع ملي»،مجله سياست خارجي،سال هشتم،شماره يك و دو( بهار و تابستان 1373)،ص 3
10ـ هوشنگ عامري،اصول روابط بين الملل،(تهران:انتشارات، آگاه،1370)،ص11
11ـ امين هويدي،كسينجر وسياست خارجي آمريكا،ترجمه صفاءالدين گچي،(تهران:انتشارات آفرينه،1378)،ص 164
12ـ يوجين آر.ويتكوف و جيمزام.مك كورميك،سرچشمه هاي دروني سياست خارجي آمريكا،ترجمه جمشيد زنگنه،(تهران:انتشارات وزارت امور خارجه،1381)،ص 24
13ـ هوشنگ عامري،پيشين ،صص188ـ187
14ـ همان ،ص 191
15ـ جيمز باربر و مايكل اسميت، ماهيت سياستگزاري خارجي، ترجمه حسين سيف زاده،( تهران: نشر قومس،1374)، ص247
16ـ هوشنگ عامري،پيشين،ص 193
17ـ هوشنگ مقتدر، سياست بين الملل و سياست خارجي،( تهران: انتشارات فهرس،1370)، ص 104
18ـ همان
19ـ هوشنگ عامري،پيشين،ص 106
20ـ همان  ص 197
21ـ عبدالعلي قوام, اصول سياست خارجي و سياست بين الملل ،پيشين ،ص 101
22ـ هوشنگ مقتدر،پيشين،صص 108ـ104
23ـ عبدالعلي قوام ,اصول سياست خارجي و سياست بين الملل،پيشين،ص 101
24ـ هوشنگ مقتدر،پيشين،صص 157 ـ152
25ـ كي جي هالستي، مباني تجزيه و تحليل سياست بين الملل، ترجمه بهرام مستقيمي و مسعودطارم سري،( تهران : انتشارات وزارت امور خارجه،1376)،ص 222
26ـ فرزاد پور سعيد،«11 سپتامبر و تحول مفهوم منافع ملي»،فصلنامه مطالعات راهبردي شماره 17 و 18،صص 695 ـ694
27ـ حميد بهزادي،اصول روابط بين الملل و سياست خارجي،(تهران:انتشارات دهخدا 1373)،ص 97
28ـ همان ص 98
29ـ فرزاد پورسعيد, پيشين، ص 695
30ـ جميز باربر و مايكل اسميت,پيشين،ص 247
31ـ عبدالعلي قوام, اصول سياست خارجي و سياست بين الملل،پيشين،ص 124
32ـ همان ,صص 114 ـ 113
33ـ علي اصغر كاظمي،پيشين،ص 108
34ـ حسن سيف زاده،«تحول در مفهوم منافع ملي»،در مجموعه مقالات تحول مفاهيم، ( تهران : انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين الملل 1370),ص97
35ـ جيمز باربر و مايكل اسميت، پيشين،ص249
36ـ جوزف فرانكل،پيشين،ص 118
37ـ جيمزباربر و مايكل اسميت،پيشين،ص 259
38ـ سيف زاده،تحول در مفهوم منافع ملي، پيشين ،ص 97
39ـ همان ص 97
40ـ همان،ص 102
41ـ همان،ص 103
42ـ اسد الله خليلي،روابط ايران و آمريكا (بررسي ديدگاه نخبگان آمريكايي)،(تهران:انتشارات ابرار معاصر،1379)،صص 21 ـ 18
43ـ همان ،ص 19
44ـ همان،ص21
45ـ عبدالحميد ابوالحمد،مباني علم سياست،چ4،(تهران:انتشارات توس،1368)،صص 206ـ 196
46 ـ لوئيس فيشر،«پيشگاميهاي رياست جمهوري از كره تا بوسني»،در سرچشمه هاي دروني سياست خارجي آمريكا،ترجمه جمشيد زنگنه،(تهران:انتشارات وزارت امور خارجه،1381)،ص 288
47ـ يوجين‌ آر. ويتكوپف و جيمزام. مك كورميك، پيشين، ص 433
48ـ همان
49ـ حسين دهشيار،سياست خارجي آمريكا،جزوة كلاسي دانشكدة حقوق وعلوم سياسي دانشگاه علامه طباطبائي،ص 18
50 ـ مسعود برق لامع،استراتژي كسينجر در سياست سلطه جوي آمريكا ،(تهران :انتشارات _______ 1358)،   صص 100ـ99
51ـ حسين دهشيار، پيشين، ص 17
52ـ همان
53ـ همان
54ـ يوجين آر.ويتكوف و جيمزام مك كورميك،پيشين،صص 242 ـ 241
55ـ حسن حميدي نيا،پيشين،ص 467
56ـ همان،ص 467
57ـ همان
58ـ دهشيار،پيشين،ص 18
59ـ زبيگينو برژينسكي،در جستجوي امنيت ملي،ترجمه ابراهيم خليلي،(تهران:نشر سفير،1369)،ص119
60ـ يوجين آر.ويتكوف وجيمزام .مك كورميك،پيشين،ص 238
61ـ برژينسكي،پيشين،ص 109
62ـ مسعود برق لامع،پيشين ،صص 101 ـ100
63ـ جفري كمپ،«مديريت رياست جمهوري بر ديوانسالاري شاخه اجرايي»،در سرچشمه هاي دروني سياست خارجي آمريكا ،پيشين، ص 318
64ـ برژينسكي،پيشين،ص 107
65ـ رابرت ام .كيتز،«سازمان سيا وسياست خارجي آمريكا»،ترجمه عبدالحسين شاهكار،فصلنامه سياست خارجي،سال پنجم،شماره 2 (تابستان 1370)،صص 324ـ 307
66ـ عبدالعلي قوام، اصول سياست خارجي و سياست بين الملل،پيشين، صص 238 ـ 237
67ـ يوجين آر.ويتكوف و جميزام مك كورميك،پيشين،ص 238
68ـ  جك سي پلينو ـ روي آلتون ، پيشين، ص 495
69ـ.همان
70ـ.همان ص 498
71ـ حسن حميدي نيا،پيشين،صص 490ـ481
72ـ دهشيارـ پيشين ـ ص 17
73ـ رابرت پي.زوليك،«كنگره و سياست گذاري خارجي ايالات متحده آمريكا»،ترجمه امير مسعود اجتهادي،فصلنامه سياست خارجي،سال چهاردهم،شماره 1،(بهار 1379)،صص 130ـ 129
74ـ همان
75ـ يوجين آر.ويتكوف و جيمزام مك كورميك،پيشين،ص 246
76ـ رابرت.پي زوليك،پيشين،ص 154
77ـ همان صص 155 ـ 139
78ـ همان صص 155 ـ 152
79ـ دهشيار،پيشين،صص 18 ـ17
80ـ عبد العلي قوام، اصول سياست خارجي و سياست بين الملل،پيشين،صص 229ـ 228
81ـ حسن حميدي نيا،پيشين،ص 531
82ـ ساموئل هانتينگتون،«فرسايش منافع ملي آمريكا»، در سرچشمه هاي دروني سياست خارجي آمريكا،ص 77
83ـ همان،ص 78
84 .Stephen Zunes,10 thing s to Know about u.s. Policy in the Middle East, hattp://www. Alternet. Org/story. Hatm/l    p. 4
85ـ حسين دهشيار،پيشين،صص 15ـ 13
86ـ همان، ص 15
87ـ همان،ص 13
88ـ عبد العلي قوام، اصول سياست خارجي و سياست بين الملل ،پيشين،ص 231
89ـ حسين دهشيار،پيشين،ص 9
90ـ عبد العلي قوام، اصول سياست خارجي و سياست بين الملل،پيشين،صص 236ـ235
91 ـ همان ، ص 235
92 ـ براي مطالعه بيشتر مراجعه شود به،جيمز پرلاف،سايه هاي قدرت(شوراي روابط خارجي و قدرت آمريكا)،ترجمه كريم ميرزايي،(تهران: انتشارات رسا،1371)
93 ـ عبد العلي قوام،پيشين اصول سياست خارجي و سياست بين الملل،ص 238
94 ـ يوجين آر.ويتكوف و جيمز ام مك كورميك، پيشين،ص 239
95ـ سامي حجار، آمريكا در خليج فارس،چالشها و چشم اندازها ترجمه ابوالقاسم راه چمني (تهران:انتشارات ابرار معاصر تهران ، 1381) ، ص 16
96ـ همان ، ص17
97ـ همان،
98ـ محمد باقر سليماني،بازيگران روند صلح خاورميانه ، (تهران انتشارات وزارت امور خارجه ، 1379)،پيشين،ص 136
99ـ همان ص 137
100ـ«حضور نظامي آمريكا در خاورميانه»،ماهنامه خليج فارس،شماره 23،(شهريور 1381)،ص 48
101ـ همان ،ص49
102ـ همان ،ص 50
103ـ همان، ص51
104ـ ساموئل هانتينگتون،«فرسايش منافع ملي آمريكا،، در سرچشمه هاي دروني سياست خارجي آمريكا،پيشين،ص 72
105ـ همان،ص 64
106ـ همان،صص 66 ـ 35
107ـ محمد باقر سليماني،پيشين،صص 142ـ140
108ـ همان،ص13
109. William j.Perry,”Gulf security and U.S policy”  In middle East policy,
Vol,111,N.4,(Appril 1995),P.8
110ـ گزيده تحولات جهان ابرار معاصر ص 30
111ـ همان،صص 32ـ31
112ـ حميدرضا سميعي نژاد،«چرا آمريكا به اسرائيل كمك مي‌كند»،فصلنامه سياست خارجي،سال پانزدهم،شماره 1،(بهار 1380)،ص 173
113ـ همان،ص 173
114ـ آلفرد.م،ليليا نتال،ارتباط صهيونيستي،ترجمه سيد ابوالقاسم حسيني،(تهران: انتشارات،پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،1379)، ص 352
115ـ حميد رضا سميعي نژاد،پيشين،صص 175ـ173
116ـ آلفرد.م ليليا نتال،پيشين،ص 447
117ـ سميعي نژاد،پيشين،صص 175ـ174
118ـ پل فايندلي،فريب هاي عمدي(حقايقي درباره روابط آمريكا و اسرائيل)،ترجمه محمد حسين آهويي ، (تهران: انتشارات وزارت امور خارجه ،1378)،ص 16
119ـ همان،ص 16
120ـ همان،ص 11
121ـ همان، ص 13
122ـ همان، ص 11
123ـ محمد باقر سليماني،پيشين،ص 149
124.Barbara.conry,”Americans misguided policy of dual containment in the persian GULF ”
Foreign policy Brifing No.33. november 10,1994. P .11
125ـ محمد باقر سليماني،پيشين،ص 162
126ـ همان ،ص 139
127ـ همان ،ص 142
128ـ مارك ج.گازيوروسكي،سياست خارجي آمريكا و شاه،چ 2 ،ترجمه جمشيدزنگنه،(تهران:انتشارات رسا،1373)،صص 197ـ165
129ـ لئي برنر،مشت آهنين،ترجمه حسين ابوترابيان ،(تهران: انتشارات اطلاعات،1367)،ص 275
130ـ همان،ص 275
131ـ «سعودي ها وسياست آمريكا»،(28 ارديبهشت 1373)،شماره 21980
132ـ همان
133ـ سيد مهدي حسيني متين،«تحول در نقش و كاركرد سياست خارجي آمريكا در نظام بين الملل پس از 11سپتامبر»، در مجموعه مقالات دوازدهمين سمينار خليج فارس، ص 215
134ـ سيروس فيض، «اسلام و غرب پس از 11 سپتامبر»، فصلنامه نهضت، سال سوم شماره 10 صص 111ـ110
135ـ همان، ص 109
136ـ

منابع بخش دوم
1ـ اندروهي وود،درآمدي بر ايدئولوژي هاي سياسي،ترجمه محمد رفيعي مهر آبادي،(تهران:انتشارات وزارت امورخارجه ،1379)، ص 495.   
2ـ «مقدمه اي بر بنيادگرايي اسلامي»،انديشه جامعه،شماره 21، (دي 1380)،ص20.   
3ـ احمد بخشايشي،«بنيادگرايي مفهومي غير منطبق بر نظام اسلامي ايران»،دو ماهنامه مسجد،سال پنجم،شماره 26(خرداد و تير 1375)،ص 25   
4ـ سيد احمد موثقي،جنبشهاي اسلامي معاصر،(تهران،انتشارات سمت،1374)،ص 64   
5ـ «مقدمه اي بر بنيادگرايي اسلامي»،پيشين،ص 26   
6 ـ محمد اسماعيل اسلامي،فرهنگ علوم سياسي،چ 2 ،(تهران:مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران،1375)،ص 199   
7ـ انوشيروان احتشامي،«بنيادگرايي اسلامي و اسلام سياسي»، ترجمه محسن اسلامي،فصلنامه علوم سياسي،سال پنجم شماره 18،(تابستان 1381)،ص 247   
8ـ جيمز ويچ،«نگرشي دوباره به بنيادگرايي اسلامي»،ترجمه ابوعلي،ماهنامه مسجد،سال دوم،شماره 11،(آذر و دي 1372)،ص 44.   
9 ـ اليور روا،افغانستان،اسلام و نوگرايي سياسي،ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم،( مشهد،انتشارات آستان قدس رضوي،1369)،صص 14 ـ10   
10ـ رابين رايت،شيعيان مبارزان راه خدا،ترجمه علي انديشه،(تهران:نشر قوس،1372)، ص 11   
11ـ جميله كديور،پشت پرده صلح،(تهران:انتشارات اطلاعات،1374)،ص139.   
12ـ همان    
13ـ هاشم آقاجري،«جنبش انقلابي اسلامي و بنيادگرايي»،فصلنامه حضور،شماره 32،(زمستان 1376)،ص 84.   
14ـ سيد عباس عراقچي،«انديشه هاي سياسي ابوالاعلي مودودي و جنبش احيا طلبي اسلامي »،فصلنامه خاورميانه سال ششم،شماره 3،(پائيز 1378)،صص 73ـ72.   
15ـ ري كيلي،فيلي مارفيلت،جهاني شدن و جهان سوم،ترجمه حسن نورائي بيدخت و محمد علي شيخ عليان،(تهران،انتشارات وزارت امور خارجه ،1380)،ص 249   
16ـ احمد موثقي، پيشين ،ص 111.   
17ـ جميله كديور،پشت پرده صلح ،پيشين،ص147   
18ـ ،«بررسي تطبيقي بنيادگرايي اسلامي»،فصلنامه خاورميانه،سال اول،شماره 3 ،( تابستان 1373)،ص 668   
19ـ فرهنگ رجايي،«چالش بنيادگرايي ديني و پاسخ غرب»،فصلنامه سياست خارجي،سال هفتم،شماره 4،(زمستان 1372)،ص99    
20ـ جميله كديور،پشت پرده صلح، پيشين،ص 149.   
21ـ همان كتاب،ص 149   
22ـ سيد عباس عراقچي،پيشين،ص 74   
23ـ تيموثي . دي . سيسك، اسلام و دموكراسي(دين،سياست و قدرت در خاورميانه)،ترجمه شعبانعلي بهرامپور و حسن محرثي،(تهران:نشر ني،1376 )،صص 31 ـ 30   
24ـ فرهنگ رجايي،«چالش بنيادگرايي ديني و پاسخ غرب »،پيشين،ص 96    
25ـ حميد غفاري،«جامعه چند فرهنگي غرب و اسلام گرايي»،غرب در آيينه فرهنگ،شماره 15، (دي ماه 1380)، ص 4   
26ـ انوشيروان احتشامي،پيشين،ص 253.   
27ـ سزار فرح،«ابعاد سياسي بنيادگرايي اسلامي»،ترجمه.ف.م.هاشمي،روزنامه سلام 4ارديبهشت 1376   
28ـ هراير دكمجيان،جنبشهاي اسلامي معاصر در جهان عرب(اسلام در انقلاب)،ترجمه حميد احمدي،چ 3،(تهران: انتشارات كيهان،1377)،صص 102ـ101.   
29ـ همان،ص 113   
30ـ همان    
31ـ غلامرضا خادمي،«بنيادگرايي اسلامي در مصر و عربستان سعودي»،فصلنامه نهضت،سال سوم شماره 10،(تابستان 1381)،صص 192ـ190.   
32ـ ري كيلي،فيلي مارفيلت،پيشين،صص 252ـ251   
33ـ همان،ص 351   
34ـ يوسف عليخاني،«مسلمانان تروريست هستند!»،روزنامه انتخاب،22 اسفند 1378   
35ـ محمد رفيع محموديان،«بنيادگرايي و مدرنيته اصول گرا»،ماهنامه آفتاب،شماره 14،(فروردين 1381)،ص 73    
36ـ جان اسپوزيتو،«اسلام سياسي و سياست خارجي آمريكا»،ترجمه غلامحسين ابراهيمي روزنامه كيهان،23 فروردين 1377   
37ـ «بررسي تطبيقي بنيادگرايي اسلامي»،پيشين،ص 669.   
38.Saad jawad,’’Fundamentalism in any other name’’ Dialogue./11/94:P.6 (Novamber 1994)   
39ـ رابين رايت،پيشين،ص12   
40.Saad jawaj.op.cit.p.6   
41ـ ري كيلي،فيلي مارفيلت،پيشين،ص 251   
42ـ حميد احمدي،«نگاهي به پديده بنيادگرايي اسلامي ناكام در ستيز با تاريخ،فصلنامه خاورميانه سال هشتم،شماره 4،ص 203   
43ـ همان،ص 204   
44ـ جميله كديور، پشت پردة صلح،پيشين،ص 146   
45ـ جيمزويچ،پيشين،ص 47   
46ـ همان،ص 46   
47ـ مجتبي اميري، نظريه برخورد تمدنها (هانينگتون و منتقدانش)،(تهران: انتشارات وزارت امور خارجه ،1381)، ص 78   
48ـ غسان سلامه،«بنيادگرايي در خاورميانه»،ترجمه كامياب منافي،ماهنامه ديدگاهها و وتحليلها ،سال دهم ، شماره 104 ،صص 78ـ77   
49ـ كليم صديقي،مسائل نهضت هاي اسلامي،ترجمه هادي خسروشاهي،(تهران:انتشارات اطلاعات،1375)،ص72    
50ـ تيموثي دي. سيسك،پيشين ،ص 14   
51 ـ اليور،روا،پيشين،صص 15ـ14   
52ـ همان،صص 17ـ16   
53 ـ همان،ص 19   
54 ـ «بنيادگرايي هرگز مرادف با اسلام گرايي نيست»،گفتگو با ابوالفضل شكوري ماهنامه انديشه جامعه شماره 21،ص 18   
55 ـ همان،صص 14 ـ13   
56ـ همان، ص 37   
57 ـ «همايش اسلام سياسي در قرن 21»،ماهنامه آفتاب،شماره 9،(آبان 1380)،ص 13   
58 ـ همان،صص 14ـ13   
 
59ـ مرتضي مطهري،بررسي اجمالي نهضت هاي اسلامي درصد ساله اخير،(تهران:انتشارات صدرا،1366)،ص 20
60ـ همان ،صص 29 ـ20
61ـ ز.ا. لوين،انديشه ها و جنبشهاي نوين سياسي ـ اجتماعي در جهان عرب،ترجمه يوسف عزيزي بني طرف،(تهران: انتشارات علمي و فرهنگي،1378)،صص 111ـ108
62ـ احمد امين،پيشگامان مسلمان،ترجمه يوسفي اشكوري،(تهران : انتشارات علمي و فرهنگي،1376)،ص94
63ـ مجيد خدوري،گرايشهاي سياسي در جهان عرب،ترجمه عبدالرحمن عالم،(تهران:انتشارات وزارت امور خارجه،1369)،صص 72 ـ71
64ـ همان،ص 73
65 ـ مرتضي مطهري،پيشين،ص 38
66ـ همان
67ـ عباسعلي عميد زنجاني،گزيده انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن،چ 8 ،(تهران:نشر طوبي،1375)، صص 140ـ126
68 ـ ز.ا.لوين،پيشين،صص 127ـ126
69ـ همان
70ـ مطهري،پيشين،صص 41ـ 40
71ـ ز.ا.لوين،پيشين،صص 128ـ127
72ـ احمد امين،پيشين،صص 267ـ 265
73ـ همان،صص 289ـ 288
74ـ كليم صديقي،مسائل نهضت هاي اسلامي،پيشين ، ص 72
75ـ همان،صص 75 ـ74
76ـ غلامرضا خادمي،پيشين ، صص 197 ـ195
77ـ همان، ص 196
78ـ شيرين هانتر،آينده اسلام و غرب(برخورد تمدنها يا همزيستي مسالمت آميز)،ترجمه همايون مجد،(تهران:انتشارات فرزان،1380)،ص 185
79ـ دانيل پاييز،«مسله اصلاً اقتصادي نيست»،ترجمه وحيد امامي،بررسي مطبوعات جهان سال چهارم،شماره 206،(آذر 1374)،ص 6
80ـ همان
81ـ همان
82 ـ عليرضا خدا دوست،«مسلمانان و موازانه در جهان»،روزنامه ايران،19 آبان 1381،ص6
83ـ شيرين هانتر،پيشين،ص 115
84 ـ  همان ،ص 115
85ـ فريد مرجايي،«تبار شناسي ايدئولوژي گروه بوش»،ماهنامه چشم انداز ايران،شماره17،ص 28
86ـ همان
87ـ كاظم علمداري،بحران جهاني:نقدي برنظريه گفتگوي تمدنها،(تهران:انتشارات توسعه،1381)،ص 68
88ـ همان
89ـ محمد اكرم عارفي،«پاكستان و بنيادگرايي اسلامي»،فصلنامه علوم سياسي،سال چهارم،شماره 16،(زمستان 1380)، ص 262
90ـ انوشيروان احتشامي،پيشين ، صص 250 ـ 249
91ـ شيرين هانتر،پيشين، ص 117
92ـ همان
93.Espozito JoHN.L,Ploitical Islam:Beyond The Green menace. Economist,1993.P.25
94ـ انوشيروان احتشامي،پيشين،صص 252ـ251
95ـ همان
96ـ  «بررسي تطبيقي بنيادگرايي  اسلامي»،پيشين، صص 670 ـ 668
97ـ همان،ص 670
98ـ فضيل ابوالنصر،رويارويي اسلام گرايي و غرب گرايي،ترجمه حجت الله جودكي،(تهران:انتشارات وزارت امور خارجه،1378)،صص 54ـ 53
99ـ  همان
100ـ سيد علي قزويني،«ديدگاههاي جبهه نجات اسلامي الجزاير»،فصلنامه سياست خارجي،سال سوم ،شماره 1، ص 55
101ـ حميد احمدي،«آينده جنبشهاي اسلامي در خاورميانه،طرح يك چارچوب نظري»،فصلنامه مطالعات خاورميانه،سال پنجم،شماره 2 و 3،(تابستان و پاييز 1377)،صص 63ـ61
102ـ همان،ص 63
103ـ همان
104ـ همان
105ـ همان
106ـ غلامرضا بابايي،«آينده اسلام وغرب: برخورد تمدنها يا همزيستي مسالمت آميز»،فصلنامه سياست خارجي،سال دوازدهم شماره 4،(بهار و تابستان  137) ،ص 1086
107ـ همان
108ـ «آمريكا و خاورميانه پس از رويدادهاي 20 شهريور»،فصلنامه خاورميانه،سال هشتم،شماره3، ص 2
109ـ شيرين هانتر،پيشين،ص 176
110ـ كاظم علمداري،پيشين، صص 200 ـ 198
111ـ غرب در آيينه فرهنگ،شماره20،(فروردين و ارديبهشت 1381)،ص 83
112ـ ادوارد سعيد،اسلام رسانه ها،ترجمه اكبر افسري،(تهران:انتشارات توس،1377)،ص99
113ـ شيرين هانتر،پيشين،ص 179
114 ـ همان،ص 182
115ـ همان، ص 183
116ـ همان،ص 184
117ـ غلامرضا بابايي، پيشين ، ص 1086
118ـ هانتر،پيشين،ص 186
119ـ  مارسدن پيتر ،طالبان (جنگ،مذهب،نظم نوين)،ترجمه كاظم فيروزمند، (تهران: نشر مركز، 1379)، ص 63
120ـ مرتضي اسعدي،ايران،اسلام،تجدد،(تهران:انتشارات طرح نو،1377)،ص 64
121ـ فريد زكريا،«ريشه هاي خشم»،ترجمه، حسن نورايي ، ماهنامه آفتاب، شماره 9 ،(آبان 1380)،صص 78ـ74
122ـ همان، ص 76
123ـ ادوارد سعيد،اسلام رسانه ها،پيشين ، ص 21
124ـ آلفرد.م.ليليانتال،ارتباط صهيونيستي ،ترجمه ابو القاسم راه چمني ،(تهران :انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ،1379)، ص 264
125ـ همان
126ـ عماد نداف،بن لادن يك نفر از يك ميليارد نفر،ترجمه عثمان ايزد پناه،(تهران:انتشارات عابد،1381)،ص 39
127ـ رحمت الله صادقي،«تروريسم كنش يا واكنش»،روزنامه جام جم،( 22 مهر 1380)
128 ـ كاظم علمداري،بحران جهاني:پيشين، ص 272
129 ـ سيد علي قادري،«مباني سياست خارجي در اسلام»،فصلنامه سياست خارجي،سال سوم،شماره 4،ص 578
130ـ حسن واعظي،تروريسم، (ريشه يابي تروريسم و اهداف آمريكا از لشكر كشي به جهان اسلام)، (تهران: انتشارات سروش ، 1380)، ص37
131 ـ همان،ص 28
132ـ علي قادري،پيشين، ص 578
133ـ همان،ص 578
134ـ عبدالغني عماد،«مقاومت و تروريسم در چارچوب بين المللي حق تعيين سرنوشت»،ترجمه ماجد نجار،فصلنامه مطالعات خاورميانه، قسمت ضميمه،سال نهم،شماره 2،(تابستان 1381)،ص44
135ـ حسن واعظي ،تروريسم،پيشين،صص 31ـ27
136 ـ همان،صص 31
137ـ پيروز مجتهد زاده،ايده هاي ژئوپولتيك و واقعيت هاي ايراني،(تهران:نشر ني ،1379)،ص 229
138ـ «عمليات شهادت طلبانه»،ماهنامه نداي مقاومت،شماره 4،(مهر 1381)،ص 14
139ـ «اختلاف نظر علماي اسلام درباره عمليات انتحاري»،ترجمه ا.زارع زاده،ترجمان سياسي،شماره 22،(18 ارديبهشت 1380)،صص 26ـ24
140ـ همان.
141ـ عبدالحميد ابوسليمان،«جايگاه خشونت در انديشه سياسي اسلام»،ترجمه ا.زارع زاده،ترجمان سياسي،شماره 43، (29 مرداد 1379)، ص 33
142ـ عبدالرحمن ديليپاك،تروريسم،ترجمه معاونت فرهنگي تبليغات اسلامي،(تهران:انتشارات تبليغات اسلامي،1368)، ص 141
143ـ حميد احمدي، پيشين، ص 73
144ـ همان،صص 80 ـ 76
145ـ همان، صص 83ـ 80
146ـ «آينده اسلام گرايي»،ترجمه ق طولاني،نشريه ترجمان سياسي،ويژه اسلام گرايي شماره 21، (6 اسفند 1378)، ص 35
147ـ حميد احمدي،جنبش هاي اسلامي در خاورميانه،پيشين،صص 91ـ90
148ـ سزار فرح، پيشين،ص
149. Graham E Fuller, “The future of political Islam’’foreigr AFFAIRS,Volume 81.No.2.P.
150. “How American subberts jemocracy in the middle East’’.
Middle East international (23 April 1996).p.20
151. Stepnen zunes, “U.S policy toward political Islam” op.cit.p.5
152 ـ «دلايل افراط گراي اسلامي»، دفتر حفاظت منافع جمهوري اسلامي ايران ـ واشنگتن ،بولتن دفتر مطالعات سياسي و بين المللي شماره 169،صص 67ـ 66
153 ـ سزارفرح،پيشين، ص
154ـ«ناظر بيروني اسلام و دموكراسي»،ترجمه ق.طولاني،ترجمان سياسي، شماره 1 دي 1380،ص 44
155. Saad jawad,op.cit.p.6
156ـ فرهنگ رجايي،«چالش بنيادگرايي ديني و پاسخ غرب»،پيشين،صص 790ـ 789
157ـ مهدي ذاكريان،ارزيابي سياست خارجي خاتمي از منظر صاحب نظران،(تهران:انتشارات همشهري،1380)، ص 45

158. Graham E.Fuller, “The future of political Islam’’, Op.cit.p
159ـ علي عسگري، «تحول بنيادگرايان اسلامي مصر:جايگزيني منطق ترور به جاي منطق كلمه»،روزنامه خرداد،( 2 دي 1377)
160ـ جميله كديور،مصر از زاويه ديگر،پيشين،ص 303
161ـ همان،ص 282
162ـ حميد احمدي،«اسلام گرايان و مسله خشونت در مصر»،نشريه گفتگو، شماره 18، صص 44 ـ 41
163ـ همان

منابع بخش سوم
1ـ جميله كديور،پشت پرده صلح،(تهران : انتشارات اطلاعات،1374)،ص 173
2ـ هراير دكمجيان،جنبشهاي اسلامي معاصر در جهان عرب (اسلام در انقلاب )،ترجمه حميد احمدي ،(تهران :انتشارات كيهان ،1377)،ص 36
3ـ محمد جواد صاحبي،انديشه اصلاحي در نهضت هاي اسلامي،چ 2 ،(تهران:انتشارات كيهان1370)،ص 36
4ـ همان، ص 49
5ـ مرتضي مطهري،بررسي اجمالي نهضت هاي اسلامي در صد ساله اخير،(تهران : انتشارات صدرا،1366)ص37
6 ـ محمد جواد صاحبي،پيشين،صص 58ـ57
7ـ سيد احمد موثقي،جنبشهاي اسلامي معاصر ،(تهران: انتشارات سمت ،1374)،صص 114ـ102
8ـ همان
9ـ همان
10ـ فرهنگ رجايي،انديشه سياسي معاصر در جهان عرب،(تهران:مركز پژوهشهاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه،1381)،ص 54
11ـ همان صص 60ـ 56
12ـ همان صص 66ـ 61
13ـ ابراهيم كاروان،«رژيم هاي اسلامي كدامند؟»،ترجمه واحد ترجمه مجله،فصلنامه معرفت،سال هشتم ، (پائيز 1376)،صص64ـ63
14ـ همان، ص 66
15ـ صادق زيباكلام، مقدمه اي بر انقلاب اسلامي ايران،( تهران: نشر روزنه ، 1372) ، صص
81 ـ 80
16 ـ محمد باقر انصاري، « نگاهي به گذشته و آينده آمريكا»، غرب در آئينه فرهنگ، شماره 21  ص 18
17ـ همان
18ـ ليون تي هدر، پيشين، ص 11
19ـ محمد باقر انصاري،پيشين،ص 19
20ـ هراير دكمجيان،پيشين،صص 260ـ250
21ـ «طالبان از پيدايش تا سقوط»،اظهارات سفير سابق عربستان در افغانستان،روزنامه كيهان،(30 بهمن 1380)
22ـ حيدر علي بلوچي،«مطالعه تطبيقي سياست خارجي آمريكا در قبال افغانستان»،فصلنامه آسياي مركزي و قفقاز،شماره 33،( بهار 1380)،صص 90ـ 59.
23ـ «خيمه شب بازي آمريكا و طالبان»،انرژي ايران،8 اسفند 1377
24 ـ همان
25ـ عصام نعمان،«آمريكا و مسلمانان:چالش روابط»،ترجمه سميه آقاجاني و يد الله ملايري، ماهنامه نهضت،سال سوم،شماره 10،(تابستان 1381)،ص 140
26ـ همان
27ـ «آمريكا در خاورميانه چه مي‌خواهد»،ترجمه ك.فخرطاولي،ترجمان سياسي شماره 17،(22/12/1379)، ص 14
28ـ پل لوبك،«رابطه پارادوكسيكال  اسلام و جهاني شدن»،معاونت فن آوري و اطلاعات، گاهنامه برداشت اول،سال اول،شماره صفر،ص 78.
29ـ وحيد مژده،افغانستان و پنج سال سلطه طالبان،(تهران:نشر ني،1382)،صص 60ـ57
30ـ يازده سپتامبرـ آغاز عصري نو در سياست جهاني،مجموعه مقالات،گروه نويسندگان و مترجمان، (تهران: نشر ديگر،1380)، ص 153.
31ـ وحيد مژده،پيشين، ص 59
32ـ جمال كاظمي،«موج سوم بنيادگرايي اسلامي»،ترجمه فخر طاولي،نشريه ترجمان سياسي،شماره 18،(29 /12/1379)،ص 11
33ـ «جنبش هاي جديد اسلامي و منافع جمهوري اسلامي ايران»،معاونت سياست خارجي،گاهنامه برداشت اول،سال اول،شماره 6،ص 31
34ـ هراير دكمجيان، پيشين، صص 180 ـ148
35ـ جميله كديور، مصر از زاويه ديگر،(تهران :انتشارات اطلاعات ، 1373 )، صص 150 ـ 144
36ـ محمد كاظم آسايش طلب طوسي،« راديكاليسم الجهاد»      

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه