كارخانجات و كارگاه های جديد در مهاجا

كارخانجات و كارگاه های جديد در مهاجا
كارخانجات و كارگاه های جديد در مهاجا
70,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 64 صفحه _ فرمت word _ همراه پرسشنامه _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب :

فصل اول: مقدمه
بخش اول: مقدمه
بخش دوم: بيان و تشريح مسئله مورد تحقيق
بخش سوم: هدف از انجام تحقيق
بخش چهارم: اهميت موضوع مورد مطالعه
بخش پنجم: زمينه ها و فرضيه هاي اهم
فصل دوم: مطالعه منابع
بخش اول, مطالعه تحقيقهاي انجام شده قبلي
بخش دوم: مصاحبه با افراد صاحب نظر
بخش سوم: مطالعه منابع و مدارك مرتبط با موضوع تحقيق
فصل سوم: روش اجرايي تحقيق
بخش اول: جامعه مورد تحقيق
بخش دوم: نمونه و رفتارهاي نمونه گيري
بخش سوم: تعاريف عملياتي متغيرهاي مورد تحقيق
بخش چهارم: تعيين روش هاي جمع آوري اطلاعات مورد نياز
بخش پنجم: روش تجزيه و تحليل اطلاعات
فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات:
فصل پنجم: نتايج پيشنهادات و محدوديتها در عمل
بخش اول: نتايج
بخش دوم: پيشنهادات
بخش سوم: محدوديتها در عمل
پيوست ها:
پرسشنامه
فهرست منابع

 

خلاصه تحقيق


كه عليرغم تلاش مسئولين لجستگي در بهينه سازي اين قسمت آنطور كه انتظار مي رفت اين كارخانه ها نتوانسته اند به نحو شايسته اي در پشتيباني لجستكي يگانهاي نهاجا و همسو با ساير يگانهاي پشتيباني كننده حركت نمايند. لذا موضوع انتخابي اين تحقيق وضعيت كارخانجات موجود در نهاجا ميباشد و در اين رابطه تعيين عوامل مؤثر در كاهش كارآئي كارخانجات موجود در نهاجا مورد مطالعه قرار گرفته است و بر اين اساس عواملي چون تجهيزات موجود، ساختار سازماني، وضعيت ايمني و وضعيت آموزش فعلي كاركنان بعنوان متغيرهاي مستقل انتخاب و كاهش كارآئي كارخانجات بعنوان متغير تابع (وابسته) درنظر گرفته شدند. فرضيه هاي مورد مطالعه در اين تحقيق به شرح زير مي باشد.
1-    ميزان آموزشهاي ارائه شده به كاركنان كارخانجات در بالا رفتن كارآئي كارخانجات كارخانجات موثر است.
2-    ميزان تجهيزات واگذاري به كارخانجات در بالا رفتن كارآئي كارخانجات مؤثر است.
3-    ميزان ايمني اعمال شده در سطح كارخانجات در بالا رفتن كارآئي كارخانجات موثر است.
4-    ميزان آگاهي مديران كارخانجات در بالارفتن كارآئي كارخانجات فراتر است.
5-    ساختاري سازماني كارخانجات در بالا رفتن كارآئي كارخانجات موثر است.
اهداف تعيين شده در اين تحقيق به شرح زير ميباشد.
1-    تعيين ميزان بار دفتر آموزش ارائه شده به كاركنان كارخانجات در بالا رفتن كارآئي كارخانجات.
2-    تعيين ميزان تاثير تجهيزات واگذار شده به كارخانجات در بالا رفتن كارآئي آنها
3-    تعيين ميزان تاثير آگاهي مديران كارخانجات در كارآئي كارخانجات
4-    تعيين ميزان ساختار سازماني كارخانجات در كارآئي آنها
5-    تعيين ميزان تاثير ايمني كارخانجات در اجراي كارآئي كارخانجات نهاجا
برااس متغيرها و فضيه هاي معرفي شده پرسشنامه اي به تعداد 11 سؤال 5 گزينه اي تنظيم و بين 30 نفر از مسئولين و متخصصين دست اندر كار كارخانجات نهاجا توزيع گرديد و پس از تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات كه با استفاده از جداول، نمودار، ميانگين، انحراف معيار و آزمون (مجذور خي دو) انجام شد مشخص گرديد كه متغيرهاي ذكر شده در كارآئي كارخانجات  تاثير دارند و فرضيه ها تدوين شده مورد تاييد قرار گرفتند و از طرفي آزمون (مجذور خي دو) نشان داد كه يك رابطه معني داري از نظر آماري بين تفاوت فراوانيهاي مشاهده شده و مورد انتظار در هر يك از پاسخهاي سئوالات پرسشنامه وجود دارد كه بر اين اساس نتايج حاصله به شرح زير مي باشد.
با تجزيه و تحليل سئوالات نشان مي دهد كه ميزان لاموزش ارائه شده به كاركنان در حد خيلي كم و تا حدودي وضعيت در سيستم آموزش وجود دارد و هم چنين در مورد ميزان تجهيزات واگذاري مشخص گرديد كه 7/66 درصد معتقد هستند كه تجيزات واگذاري در حد كم و تا حدودي ميباشد كه نشاندهنده ضعف در فراهم نمودن تجهيزات در كارخانجات ذوب آهن ميباشد و هم چنين 3/77% معتقد هستند كه تجهيزات كارخانجات قالب سازي در حد كم و تا حدودي كه اينهم نشاندهنده ضعف در ميزان تجهيزات موجود در اين كارخانه مي باشد.
و 7/76 درصد معتقد بودند كه ايمني كارخانجات در حد كم و تا حدودي ميباشد كه نشاندهنده صنعت هاي ايمني كارخانجات ذوب فلزلت نهاجا مي باشد. و 3/73 درصد متقد بودند كه ايمني كارخانجات قالب سازي و تراشكاري در حد كم و تا حدودي ميباشد مه فقدان ايمني كافي را در تين بخش نشان مي دهد.
و 4/83 درصد معتقد بودند كه وضعيت آموزشي كارخانه ذوب فلزات در حد كم و خيلي كم ميباشد و هم چنين 90% معتقد بودند كه آموزش در كارخانه تراشكاري و قالب سازي در حد كم و خيلي كم ميباشد كه نشاندهنده ضعف آموزشي در اين كارخانجات مي باشد.
و 3/83 درصد معتقد بودند كه نحوه مديريت و توان مديران در حد كم و خيلي كم ميباشد (ث) كه نشان از ضعف مديريت در اين كارخانجات ميرود.
و پيشنهادات در مورد برطرف كردن نارسائيها در اين تحقيق ارائه گرديد كه در فصل پنجم به آنها اشاره گرديده است.
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
فصل اول: مقدمه   
بخش اول: مقدمه   
بخش دوم: بيان و تشريح مسئله مورد تحقيق   
بخش سوم: هدف از انجام تحقيق   
بخش چهارم: اهميت موضوع مورد مطالعه   
بخش پنجم: زمينه ها و فرضيه هاي اهم   
فصل دوم: مطالعه منابع   
بخش اول, مطالعه تحقيقهاي انجام شده قبلي   
بخش دوم: مصاحبه با افراد صاحب نظر   
بخش سوم: مطالعه منابع و مدارك مرتبط با موضوع تحقيق   
فصل سوم: روش اجرايي تحقيق   
بخش اول: جامعه مورد تحقيق   
بخش دوم: نمونه و رفتارهاي نمونه گيري   
بخش سوم: تعاريف عملياتي متغيرهاي مورد تحقيق   
بخش چهارم: تعيين روش هاي جمع آوري اطلاعات مورد نياز   
بخش پنجم: روش تجزيه و تحليل اطلاعات   
فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات:   
فصل پنجم: نتايج پيشنهادات و محدوديتها در عمل   
بخش اول: نتايج   
بخش دوم: پيشنهادات   
بخش سوم: محدوديتها در عمل   
پيوست ها:   
پرسشنامه   
فهرست منابع   

 
فهرست نمودار
عناوين    صفحه
1- نمودار شماره   
2- نمودار شماره   

 
فهرست جداول
عناوين    صفحه
1- جدول شماره    

 
فصل اول: مقدمه
بخش اول: مقدمه
حيات نظامي ملتها ثمره كوششها و تلاشهاي آن در راه توسعه و تعالي تجهيزات و ابزارهاي به كار گرفته شده در جنگها و دفاع از سرزمين خود بوده است و از طرفي جوامعي توانسته اند بهترين و بيشترين استفاده از امنيت جامعه خود را به برند كه بيشترين تلاش آنها در حفظ و نگهداري و توسعه تكنولوژي سلاحهاي دفاعي خود نموده اند.
و اغلب مشكلاتي كه از ناحيه امنيتي يك كشور را تهديد ميكند فقدان سلاحهايي است كه در مقابل تجاوزات دشمن قابليت انعطاف نداشته وفرصتها را در زماني كه ميتوانستند به توسعه سلاحهاي تكنولوژي و دفاعي بپردازند از دست داده اند. و يا در نگهداري تجهيزات خود كوتاهي نموده اند و ركود در پيشرفت.
و از جهتي امروزه ارتش هاي بزرگ دنيا شالوده و اسا قدرت رزمي خود را بر پايه پيشرفت صنايع و كارخانجات پشتيباني كننده و قدرت نگهداري از تجهيزات بنا نهادند، اين ارتش ها اخيراً سرمايه گذاري عظيمي براي طراحي و بكارگيري تكنولوژي در كارخانجات و كارگاههاي تعميراتي خود نموده و با اين روش توانسته اند تا حدودي نقاط ضعف موارد تعميراتي خود را برطرف نمايند. قدرت نگهداري يك نيرو زماني نقش حياتي مي يابد كه تحت محاصره اقتصادي قرار گيرد و صنايع پشتيباني لجيستيكي آن كشور را از طرف كشورهاي سازنده سلاحها دچار نحريم تسليحاتي شود. كشور ما نيز از تبتداي جنگ تحميلي تحت تحريم تسليحاتي قرار گرفته و بعلت تحريم هاي بوجود آمده كه خجم زيادي از تجهيزات نهاجا بخصوص تجهيزات آفندي (هواپيماها) و پدافنذي (رادارها، تجهيزات و توپهاي زمين به هوا) كه اكثراً ساخت كشورهيا غربي علي الخصوص امريكا بوده زويم گير شده اند. علي رغم اينكه در طول جنگ تحميلي و بعد از آن توانستيم دشمنان را از رسيدن به اهدافشان ناكام بنمائيم اما كاملاً نتوانستيم به سامان دادن بعضي از واحدهاي پشتيباني كننده ازجمله كارخاتجات نهاجا آنطور كه شايسته است بپردازيم و نارسائيهاي موجود را مرتفع نمائيم.
و عواملي وجود داشته و دارند كه در كاهش كارآئي اين كارخانجات موثر بوده و تاكنون چاره يا انديشيده شنده است و فقدان تجهيزات مورد نياز و شعبات مورد نياز و نبودن يك ساختار سازماني مناسب و نبودن يك مديريت توانمند و فقدان يك سيستم ايمني مناسب در محيط كارخانجات و فقدان آموزش هاي مورد لزوم كاركنان كارخانجات متغيرهايي هستند كه در كاهش كارآئي مؤثر هستند و محقق در صدد است اين نارسائيها را از نزديك مورد ارزيابي قرار داده و جهت مرتفع كردن اين مشكلات راه كارهائي ارائه نمايند باشد تا در هرچه بهينه استفاده نمودن از اين كارخانجات بتواند در پشتيباني لجستيكي يگانهاي نهاجا در نهايت بالا رفتن توان عملياتي نهاجا ميباشد مؤثر افتد.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات ذیل قبلا توسط مشتریان محصول فوق خریداری شده است.
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه