بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون

بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون
بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون
120,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 160 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

چكيده :
تحقيق حاضركه يك تحقيق كاربرديست واز نظر گردآوري داده هاوتجزيه و تحليل توصيفي وازنوع پيمايشي است.به دنبال مساله عدم شناخت و اطلاعات كافي درمورد كاركنان وتوانمندي آنهاوهمچنين نبود تحقيقات  در اين زمينه و به منظور بررسي ميزان توانمندي كاركنان  در گمركات استان كرمانشاه و. براساس مطالعات ميشرا وبااستناد به مدل پنج بعدي توانمندي وتن وكمرون انجام گرفت . براي اين منظوردرفصل دوم موضوع توانمندي- ابعاد- الگوها –ديدگاههاي مختلف وتاثيرتوانمندي برنگرش كاركنان تشريح گرديد-  بااستفاده از پرسشنامه – مصاحبه واسنادومدارك داده ها گردآوري شده وبا استفاده از آ؛زمون t ونرم افزارspssتجزيه و تحليل شدند ودر نهايت به اين نتيجه رسيد كه كاركنان گمرك كرمانشاه ازتوانمندي بالايي برخوردارند لذا كاركنان توانايي انجام مسووليتهاي محوله- شهامت قبول نتايج  كارهايشان – رضايتمندي شغلي و توانايي خود ساماني  درشغل خود را دارند.فهرست مطالب

فصل اول: كليات تحقيق   
1-1 مقدمه   
1-2 بيان مساله   
1-3 پيشينه تحقيق   
1-4  اهميت وضرورت تحقيق   
1-5 اهداف تحقيق   
1-6  فرضيه هاي تحقيق   
1-7چارچوب نظري ومدل تحليلي تحقيق   
1-8  نوع وروش تحقيق   
1-9 فلمرو مكاني تحقيق   
1-10  قلمرو زماني تحقيق   
1-11روش نمونه گيري وتعيين حجم نمونه   
1-12ابزارهاي گردآوري داده ها   
1-13  محدوديتهاوموانع تحقيق   
1-14  شرح واژه ها واصطلاحات بكار رفته درتحقيق   
1-15  منابع (كتابهاومقالات مورد استفاده در تحقيق)   
فصل دوم:مباني نظري تحقيق   
2-1 مقدمه   
2-2 تعاريف ومفاهيم توانمندسازي   
3-2 دلايل توانمندسازي    
2-4 مزاياي توانمندسازي    
2-5 فرهنگ سازماني وتوانمندسازي    
2-6 ديدگاههاي مختلف توانمندسازي    
2-6-1 ديدگاه عقلاني    
2-6-2 ديدگاه انگيزشي    
2-6-3 ديدگاه فوق انگيزشي    
3-6-4 ديدگاه سيستمي    
2-7 مدلهاي توانمند سازي    
2-7-1 مدلهايي كه بر ويژگيهاي عام توانمند سازي تاكيد دارند    
2-7-2 مدلهاي اقتضايي   
2-8 ابعاد توانمندسازي    
2-8-1 خود اثر بخشي    
2-8-2 خود سازماني    
2-8-3 پذيرفتن شخصي نتيجه    
2-8-4 معني دار بودن    
2-8-5 اعتماد    
2-9 عوامل روانشناختي توانمندسازي    
2-10 ويژگيهاي سازمان توانمند    
2-11 متغيرهاي موثر بر احساس توانمندي افراد    
2-11-1 ويژگيهاي شخصيتي و فردي    
2-11-2 ويژگيهاي گروه كاري    
2-12 فرايند توانمندسازي    
2-13روشهاي توانمند سازي    
2-14 تاثير توانمند سازي بر نگرش كاركنان   
2-14-1 تعهد در نوآوري براي روشهاي انجام كار    
2-14-2 تغيير در مسووليتها    
2-14-3 تغيير در يادگيري    
2-15 پيامدهاي توانمند سازي      
2-16 نقش تفويض اختياروواگذاري وظايف ومسووليتها  در توانمند سازي    
2-17 شفاف كردن اهداف و نقش آن در توانمند سازي    
2-18 مشاركت اطلاعاتي و نقش آن در توانمند سازي    
2-19 گروه و توانمند سازي    
2-20 سبك رهبري متناسب با توانمند سازي   
2-21 نظارت بر توانمند سازي    
2-22 فرهنگ توانمند سازي     
2-23 توانمند سازي افراد و مديران     
2-24 توانمند سازي و رضايت شغلي    
2-25 توانمند سازي وفشار عصبي    
2-26 منابع استفاده شده براي فصل دوم    
فصل سوم : روش شناسي تحقيق      
3-1 مقدمه    
3-2 روش تحقيق    
3-3 ابزار جمع آوري اطلاعات    
3-3-1 بررسي اسناد ومدارك     
3-3-2 پرسشنامه    
3-3-3 مصاحبه    
3-4  مقياس سنجش نگرشها     
3-5 طيف ليكرت    
3-6 پايايي    
3-7 روايي   
-  تجزيه و تحليل عاملي تاييدي    
3-8 جامعه و نمونه آماري    
-  جامعه آماري    
-  حجم نمونه آماري   
3-9 روش نمونه گيري    
 3-10 تكنيكهاي آماري مورد استفاده در تحقيق   
3-12 مدل تحليلي تحقيق    
-  روش فرضي استقرايي    
-  روش قياسي    
3-13 منابع استفاده شده در فصل سوم    
فصل چهارم :تجزيه و تحليل اطلاعات    
4-1 مقدمه    
4-2 توصيف داده ها   
4-3 استنباط اماري پيرامون فرضيه ها    
4-4 بررسي روايي و پايايي عوامل مطرح شده    
- تحليل عاملي تاييدي    
فصل پنجم:نتيجه گيري وپيشنهادات    
5-1 مقدمه    
5-2 نتايج    
5-2-1  نتايج حاصل از بررسي فرضيات    
5-2-2  نتايج جانبي   
پيوستها   
- آشنايي با سازمان گمرك و گمركات استان كرمانشاه   
- پرسشنامه   
   
-2 مقدمه     
توانمندسازي مفهومي پرابهام وغير قطعي داشته وافراد مختلف متناسب باويژگيهاي خودازآن استنباطي دارند.توانمندسازي را به قادرساختن افراد براي انجام كارتعريف ميكنند.اين مفهوم به دنبال تحولات اساسي به وجود آمده در جوامع مانند جهاني شدن - تحولات درفناوريهاي ارتباطي وداده پردازي – در اولويت قرار گرفتن حقوق بشروافزايش انتظارات كاركنان پديد آمده است.لذاهمزمان با پيشرفت تكنولوژي وحركت سازمانها به سوي تخت شدن وحذف لايه هاي مياني مديريت به دليل نياز به استفاده از حداكثرظرفيت افرادولزوم تفويض اختيار به آنها توانمندسازي اهميت خاصي مي يابد. سازمانها بايد به كاركنانشان انگيزه بدهندوآموزش دهند-زيرا كاركنان توانمند به سازمان نفع ميرسانند. امروزه كاركنان مشتريان داخلي سازمانها محسوب ميشوند.باور بر اين است كه هر سازماني براي ارضاي مشتريان خود بايستي ابندا رضايت مشتريان داخلي خود راتامين كند.يكي از مهمترين مسايلي كه امروزه سازمانها بايستي به آن توجه داشته باشند بهسازي نيروي انساني است.وهدف از بهسازي نيروي انساني  افزايش توانمنديها- مهارتهاوانگيزه هاي آنان است تا در پرتو آن بهره وري  بيشتري حاصل شود . واز آنجاييكه مديريت منابع انساني با ملحوظ داشتن تحولات ملي وبين المللي يكي از مهمترين عناصر توسعه تلقي ميگرددوتوانمندي نيروي انساني يكي از راههاي رسيدن به توسعه محسوب ميشود بنابراين با اشراف بر اهميت توانمندسازي در اين پژوهش سعي براين است به بابررسي توانمندي كاركنان وابعاد توانمندسازي در گمرك كرمانشاه گامي درجهت بهسازي نيروي انساني اين سازمان برداريم.

منابع و مآخذ

    الف - منابع فارسی
1-آذر، عادل و منصور مومنی، آمار و کاربرد آن در مديريت،(1377)،تهران، انتشارات سمت.
2- اميركبيري، عليرضا،رويكردهاي سازمان ومديريت ورفتار سازماني،(1385)، تهران، نگاه دانش
3-اسکندری، مجتبی،طراحی و تبيين الگوی توانمندسازی مديران،(1381)، پايان نامه دوره دکتری مديريت رفتار سازمانی، دانشکده مديريت دانشگاه تهران.
4-اسميت، جين، توانمندسازی کارکنان،(1381)، ترجمه: سعيد باقريان، تهران، انتشارات خرم.
5-بازرگان،عباس و سایرین، روش تحقیق در علوم رفتاری،(1381)، تهران،انتشارات آگه.
6-بلانچارد،کنث، سه کليد توان افزايی،(1379)، ترجمه: فضل الله امينی، تهران،انتشارات فردا.
7-خاکی، غلامرضا، روش تحقیق رویکردی به پایان نامه نویسی،(1378)، تهران، انتشارات مرکز تحقیقات کشور
8-شاهرکنی، سيد حبيب الله، مديريت توانمندسازی کارکنان،(1381)، توسعه مديريت، شماره39.
9-شهرانی، عباس، بررسی موانع توانمندسازی کارکنان در گروه بهمن،(1384)، پايان نامه دوره کارشناسی ارشد مديريت دولتی، دانشکده حسابداری و مديريت ، دانشگاه علامه طباطبايی.

10-کاکاوند، عليرضا و عبدالمجيد نگارش نژاد، روش تحقيق در علوم رفتاری، (1383)،کرج،انتشارات سرافزار.
11-کيوی، ريموند و کامپنهود،روش تحقيق در علوم اجتماعی،(1377) ،ترجمه غلامحسين نيک گهر، تهران، انتشارات توتيا.
12- كرينر، استوارت،  ديدگاههاي كليدي در مديريت،(1381)،ترجمه محمد علي حسين نجات، تهران ،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
13-محمدی، محمد،  توانمندسازی کارکنان، رويکردها و فرايندها،(1380)، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 33و34 ،
14-محمدی، محمد،،برنامه های توانمندسازی،(1382)،فصلنامه مطالعات مديريت، شماره35و36.
15-نوروزی، مجتبی، بررسی رابطه عوامل روان شناختی توانمندسازی کارکنان با کارايی در شعب بانک ملت، (1384)، پايان نامه دکتری دوره کارشناسی ارشد مديريت دولتی، دانشکده مديريت دانشگاه تهران.
16- هندی، چارلز ، خدايان مديريت،(1376) ،ترجمه: کهزاد آذرهوش، تهران، انتشارات فرا
18-ويلکاکس، گراهام، فن توانمندسازی،(1379)، ترجمه:محمدی، تهران، انتشارات يساولی.
20-وتن، ديويد ای وکمرون، تواناسازی و تفويض اختيار،(1378)،ترجمه بدرالدين اورعی يزدانی،تهران: انتشارات موسسه تحقيقات و آموزش مديريت وابسته به وزارت نيرو.

ب- منابع انگلیسی
1-  Block,pthe Empowered Manager: positive political skills at work.san Francisco:Jossey-Bass. (1987),

2- Blanchard,K.Carlos,j.p. Randolph.A. Empowerment take More Then one Minute. san Francisco:Berreti-Koehler. (1996)

3- Bennis, W.& Namus B.Leaders: Sterategies for
Taking charge. New york Harpercoll.(1985)

4- Conger&Kanungo.The Empowerment Process :Integrating Theory and Practice.Academy of Management Review.Vol-13.No-3.(1988)

5- Conger& kanungo," The empowerment process:Integerating theory and practice,Academy of management Review,vol 13,No 3. (1985)

6- Mike van oudtshoorn and laurie Thomas. "Management synopsis of empowerment", Training for Quality. voloum 3, No 3. (1995)

7-  McClland.D.C. Power. Theinner experience. New york:I ruington Press. (1975)

8- Mike Van and Lauri Ethomas.A Management Synopsis of Empowerment  .Training for Quality. Volu-3.No-3. (1995)

9- Quinne,r.E.& Speritzer , G.M.The Road to empowerment:seven questions Every Leader Should consider .Organizational Dynamics.Vol-26.No-2. (1997)

10-Smith,jans,"Empowerment people" ,brthish library, second editional.(2000)
 
11- Smith-Jans. Empowerment People .Brthis Library.(1996)

 12- Speritzer,G.M.Psycological empowerment in the work place. Dimensions,Measurement,and validation. Academy of Management Journal.VOL- -38.NO-5.(1995).

13-  Thomas,K.& Velthouse,B.Cognitive Elements of 
Empowerment: An "interpretive Model of Intrinsic task Motivation". Academy of Management Review.VOL-15.(1990)

 14-  Wilson, therry,  "The empowerment manual",published in Engiland. (1996)

15-  Wilson, patric, "Empowerment the self- directed",first .published in USA, Gower. (1996)

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه