بررسی ريشه های مسيحی فرهنگ سكولار جديد غرب

بررسی ريشه های مسيحی فرهنگ سكولار جديد غرب
بررسی ريشه های مسيحی فرهنگ سكولار جديد غرب
120,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 121 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

مقدمه

تحقيق حاضر به بررسي ريشه هاي مسيحي فرهنگ سكولار جديد غرب پرداخته است. البته سكولاريزم را به دليل كثير الاضلاع بودن ، مي توان از ابعاد مختلفي تحليل و بررسي كرد . سكولاريزم داراي جنبه ها و ابعاد مختلفي است، جنبه معرفتي كه در نفي عوامل بيرون از پديده هاي طبيعي يا تاريخي و در تأكيد بر تحول بي وقفه تاريخ تبلور مي يابد و جنبه نهايي كه در تلقي نهاد دين به عنوان نهاد خصوصي بروز مي يابد و جنبه سياسي كه در جدايي دين از سياست نمود پيدا مي كند. بديهي است كه هر كدام از اين جنبه ها داراي اشكال و مناسباتي با واقعيتهاي تاريخي پيرامون آن مي باشند. در تمامي تعاريفي كه از سكولاريزم مي شود يك عنصر كه تقريباً مي توان گفت فرعي ترين عنصر سكولاريزم است ، به نحو مشترك يافت مي شود. اين عنصر عبارت است از جدايي دين از دولت يا به تعبير خود غربي ها جدايي church از state . جدايي دين از دولت كه به منزله سمبل سكولاريزم گرفته مي شود، البته يكي از نتايج فرعي سكولاريزم است اما چون ملموس ترين، بارزترين و آشكارترين نتيجة آن است، نوعاً بر آن انگشت نهاده مي شود. اما توقف كردن بر اين عنصر و خاتمه دادن امر به اينجا البته گمراه كننده است. بايد قدري به عقب برگشت و ريشه هاي تاريخي و فلسفي سكولاريزم را ديد چون بدون اين كار نمي توان فهميد كه در تاريخ مدرن غرب چه اتفاق عظيمي افتاده است.
در تحقيق كنوني تمام سعي و تلاش بر اين است كه فرهنگ سكولاريزم جديد از منظر مسيحيت تبيين گردد. اينكه مسيحيت بستر ايجاد فرهنگ سكولار جديد غرب بوده است يا نه ، ادعايي است كه نيازمند تحقيق بسيار جدي است كه قطعاً تبيين و توجيه آن فراتر از يك تحقيق مقدماتي و جانبي است كه قصد نگارنده نيز از چنين تحقيقي صرفاً بيان تمهيدي است كه در اين زمينه صورت گرفته است.
از اين رو در راستاي انجام تحقيق سعي شده است كه به پديده سكولاريزم و فرهنگ سكولار صرفاً در چارچوب فرهنگ مسيحي پرداخته شود. بديهي است كه فرهنگ مسيحي نيز حوزه يا حيطه خاصي را در بر نمي گيرد بلكه بايد در فرايند تاريخي به آن نگريسته شود. در هر دوره اي از تاريخ غرب، اين فرهنگ مسيحي است كه به حيات خود ادامه مي دهد و در هر دوره اي به شكل جديدي ظاهر مي شود لذا به اين سبب است كه مي توان از فرهنگ سكولار در بستر فرهنگ مسيحي سخن گفت.
در اين روند با دو دسته از عوامل ظهور و رشد مواجه ايم ، يك دسته عوامل دروني است كه در فرهنگ مسيحي قرون وسطي به منزله زمينه اي مستعد ، سكولاريزم را در خود بارور ساخته است و يك دسته عوامل بيروني ، كه همان شرايط فرهنگي ـ سياسي خاص يعني رنسانس ، نهضت اصلاح دين و عصر روشنگري است كه در باروري فرهنگ سكولار موثر بوده اند .
هدف از انجام چنين مطالعه اي ، بررسي اين مسأله است كه مباني فرهنگ جديد سكولار دركجاست و فرهنگ مسيحي تا چه اندازه درآن تاثير داشته است ؟ و اگر تاثير داشته ، روند اين تاثير چگونه بوده است ؟ كاري كه در اين زمينه صورت گرفت عمدتا بر اساس يك كتاب مهم انگليسي تحت عنوان «مباني ديني فرهنگ سكولار جديد  «Biblical Origin of Modern Secular Calture » بوده است . نويسنده اين كتاب ، پروفسور ويليس . بي . گلوور Willis. B. Glover استاد تاريخ فلسفه در دانشگاه مرسر است وي بحران كنوني جهان غرب را بحران هويت و عدم اعتماد و ايمان و بي اعتقادي به ارزشهاي انساني مي داند . هدف وي از نوشتن چنين كتابي ، حل تناقضاتي است كه بين شعبات مسيحي و الحادي در سنت عمومي غرب وجود دارد . در اين فرايند ، او تاكيد مي كند كه تداوم تاريخي اومانيسم مدرن با ايمان مسيحي در كار است . وي در مباحث اين كتاب بررسي مي كند كه نفوذ مذهب در آنچه كه گهگاهي اومانيسم مدرن سكولار ناميده مي شود ، ناديده گرفته شده است .لذا با بررسي نمودن اعصار مختلف تاريخ غرب ، سعي مي كند كه رابطه اومانيسم و مسيحيت را تبيين كند .فهرست مطالب

مقدمه     1
فصل اول؛ واژه شناسي سكولاريزم وسكولاريزاسيون   
1- ريشه لغوي     6
2- معادل‌هاي واژه سكولار    6
3- معادل‌هاي فارسي    8
3-1 ؛ سكولاريزم    8
3-2 ؛ سكولاريزاسيون    9
3-3 ؛ سكولار    9
4- تفاوت سكولاريزم وسكولاريزاسيون    10
5- تطورتاريخي اصطلاح سكولاريزم وسكولاريزاسيون    12
فصل دوم:تطورتاريخي شكل‌گيري مفهوم سكولاريزاسيون درانديشه مسيحي ـ غربي   
1- مقدمه     20
2- ازمسيح(ع)تامسيحيت     22
3- ازدنيوي شدن مسيحيت تا سكولاريزاسيون جامعه مسيحي    26
3-1- دنيوي شدن مسيحيت    26
3-1-1- تحريركتاب مقدس    31
3-1-2- شكل‌گيري كليسا    34
3-2- سكولاريزاسيون جامعه مسيحي    38
3-2-1- جوهرمستعدمسيحيت    39
3-2-2- سرگذشت تاريخي مسيحيت    40
3- منشأ نظريه حكومت سكولار در زمينه انجيلي ـ مسيحي    41
3-1- قدرت دولت،قدرت كليسا    41
3-2- برتري كليسابرحكومت    43
3-3- دواعي برتري كليسا بر حكومت    44
4- طرح نظريه حكومت سكولار در زمينه انجيلي ـ مسيحي    45
4-1- نظريه سنت توماس آكويناس درطرح حكومت سكولار    46
5- تلاش براي گذرازانديشه نظام الهي ـ بشري،به انديشه نظام بشري    48
6- گسترش فرهنگ مسيحي ، گامي به سوي رنسانس    52
فصل سوم: نگاه رنسانس دربارة انسان     
1- ويژگي عمومي رنسانس     56
2- نگاه رنسانس دربارةانسان     59
2-1- مدخل     59
2-2- ريشه لغوي ومعنايي اومانيسم    62
3- زمينه انجيلي انسنان گرايي رنسانس    65
3-1- سنت يهودي     65
3-2- سنت كلاسيك     68
3-3- سنت انجيلي    70
4- تأثير تفكر افلاطوني بر نگاه رنسانس درباره انسان    73   
5- نتيجه بحث    78    
فصل چهارم:مروري برروندسكولاريزاسيون درنهضت اصلاح دين    
1- كليات     82
2- مؤلفه‌هاي فرهنگ سكولاردرانديشه اصلاح دين     89
2-1- نگرش مثبت به دنيا    89
2-1-1- تأكيدجديدبرآموزةآفرينش ونجات    90
2-1-2- احياي انديشه دعوت دنيوي ازفردمسيحي    91
2-2- اخلاق كاردرآئين پروتستان    93
2-3- ريشه‌هاي سرمايه‌داري    95
3- نتيجه بحث    97
فصل پنجم : تأثير عصر روشنگري بر بينش سكولار   
1- مقدمه     100
2- تأثير انديشة عصر روشنگري بر بينش سكولار    103
3- مؤلفه هاي مهم فرهنگ سكولار در عصر روشنگري    105
3-1- دئيسم    105
3-2- نظرية پيشرفت    109
4- نتيجة بحث    113
خلاصه و نتيجه گيري    115
منابع و مآخذ       
منابع فارسي     120   
منابع لاتين    124   


منابع فارسي

1- احمدي، بابك، معماي مدرنيته، تهران، نشر مركز، 1380
2- استكهاوس، ماكس، ل. «سياست و دين»، (از كتاب دايره المعارف دين زيرنظر ميرچا الياده)، ترجمة مرتضي اسعدي، تهران، نشر طرح نو، 1374.
3- آشتياني، جلال الدين، تحقيقي در دين مسيح، تهران، نشر مركز، 1368.
4-  الياده، ميرچا، فرهنگ و دين، ترجمة‌ بهاء الدين خرمشاهي و ديگران، تهران، نشر طرح نو، 1374.
5- باربور. ايان. علم و دين ، ترجمه بهاءالدين خرمشاهي و ديگران ، تهران، نشر طرح نو، 1374.
6- بارنز، هـ. و بكر، ه، تاريخ انديشه هاي اجتماعي، ترجمة جواد يوسفيان و علي اصغر مجيدي، تهران، نشر كتابهاي جيبي، 1358.
7-  بخشايشي اردستاني، احمد، «پيدايش سكولاريزم»، تهران، فصلنامه كتاب نقد شمارة 1.
8- براون، كالين، فلسفه و ايمان مسيحي، ترجمة طه طاووس ميكائيليان، تهران، نشر علمي و فرهنگي، 1375.
9- برقعي، محمد، سكولاريسم ازنظر تا عمل، تهران، نشر قطره، 1381.
10-  باطني، محمدرضا، فرهنگ انگليسي – فارسي (ويرايش 2) تهران ، نشر فرهنگ معاصر، 1376.
11-  بريجانيان، ماري، فرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعي، ويراسته بهاءالدين خرمشاهي، تهران ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 1373.
12-   بوركهارت، ياكوب، فرهنگ رنسانس در ايتاليا، ترجمه محمدحسن لطفي، تهران، نشر طرح نو، 1376.
13-  بوري، جي. بي. تاريخ آزادي فكر، ترجمة حميد نيرنوري، تهران، نشر كتابخانه دانش، 1329.
14- پاپكين، ريچارد، كليات فلسفه، ترجمة‌جلال الدين مجتبوي، تهران، نشر دانشگاه تهران، 1356.
15- پولادي، كمال، تاريخ انديشه سياسي درغرب (از سقراط تا ماكياول)، تهران، نشر مركز، 1382.
16- تنيدل، گلن، فلسفه سياسي چيست، ترجمه محمود صدري، تهران، نشر علمي و فرهنگي، 1374.
17- تيليش، پل، الهيات فرهنگ، ترجمه مراد فرهادپور و فضل الله پاكزاد، تهران، طرح نو، 1376.
18- جعفري، محمدتقي، «تحقيق و بررسي سكولاريزم»، تهران، فصلنامه قبسات، 1375.
19- جهانبگلو، رامين، ماكياول و انديشه رنسانس، تهران، نشر مركز، 1372.
20- ــــــــــــــ ، مدرنيته،دموكراسي و روشنفكران ، تهران ، نشر مركز، 1372.
21-  داوري اردكاني، رضا، «سكولاريزم و فرهنگ»، تهران، فصلنامه فرهنگ شماره 21.
22- دورانت، ويليام جيمز، تاريخ تمدن (قيصر و مسيح)، ترجمة پرويز داريوش، تهران، انتشارات و آموزش اسلامي، 1370.
23- ديويس، توني، اومانيسم، ترجمة عباس مخبر، تهران، نشر مركز، 1378.
24- رادها كريشنان، سرواپلي، مذهب درشرق و غرب، ترجمة فريدون گرگاني، تهران، سازمان كتابهاي جيبي، 1344.
25- راسل، برتراند، تاريخ فلسفه غرب، (2جلد)، ترجمه نجف دريابندري،  تهران، نشر پرواز، 1365.
26- رباني گلپايگاني، علي، ريشه ها و نشانه هاي سكولاريزم، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1381.
27- رشاد، علي اكبر، «دلايل پيدايي و پاياني سكولاريزم»، تهران، فصلنامه كتاب نقد، شماره 1.
28- ژيلسون، اتين، خدا و فلسفه، ترجمة شهرام پازوكي، تهران، نشر حقيقت، 1374.
29- ــــــــــــــ، نقد تفكر فلسفي غرب، ترجمه احمد احمدي، تهران، نشر حكمت، 1357.
30- سروش، عبدالكريم، «معنا و مبناي سكولاريزم»، تهران، فصلنامه كيان شماره 26.
31- سليماني اردستاني، عبدالرحيم، مسيحيت، قم، نشر نگاه نو،  1381.
32-) سعيدي، علي، «مباني و لوازم كلامي سكولاريزم»، تهران، فصلنامة كتاب نقد، شمارة 1.
33- شريعتمداري، حميدرضا، سكولاريزم درجهان عرب، قم، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، 1382.
34- شجاعي زند، عليرضا، دين، جامعه و عرفي شدن، جستارهايي درجامعه شناسي دين، تهران، نشر مركز، 1380.
35- طباطبايي، جواد، مفهوم ولايت مطلقه درانديشه سده هاي ميانه، تهران، مؤسسه پژوهشي نگاه معاصر، 1380.
36- فرهادپور، مراد، «نكاتي پيرامون سكولاريزم»، تهران، فصلنامه كيان (شمارة 26)
37- قدردان قراملك، محمدحسن، سكولاريزم درمسيحيت و اسلام، حوزه علميه قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1380.
38- كاپلستون، فردريك، تاريخ فلسفه غرب از دكارت تا لايب نيتس، ترجمه غلامرضا اعواني ، تهران، نشر سروش ، 1380.
39- ــــــــــــــــــ،  فريدريش نيچه، فيلسوف فرهنگ، ترجمه عليرضا بهبهاني و علي اصغر حلبي، تهران، انتشارات بهبهاني، 1371.
40- كارپنتر، همفري، عيسي، ترجمه حسن كامشاد، تهران، نشر طرح نو، 1374.
41- كانت ، امانوئل، در پاسخ به روشن نگري چيست، ترجمه سيروس آرين پور،تهران، نشر آگاه، 1377.
42- كرنز، ارل، سرگذشت مسيحيت درطول تاريخ، ترجمة آرمان رشدي، تهران، نشر آموزشگاه كتاب مقدس، 1994،
43- گواهي، عبدالرحيم، فرهنگ اديان، بهاء‌الدين خرمشاهي، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي 1374.
44- لسلي دانستن، جي، آيين پروتستان، عبدالرحيم سليماني اردستاني، قم، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، چاپ اول، 1377.
45- محمدي مجيد، دين عليه ايمان؛ مباحثي در جامعه شناسي دين، تهران، نشر كوير، 1378.
46- مددپور ، محمد، سيرحكمت و هنر مسيحي (عصر خرد)، تهران، نشر سورة مهر، 1382.
47- مك كونيكا، جيمز، اراسموس، ترجمة عبدالله كوثري، تهران، نشر طرح نو، 1374.
48- مك گراث، آليستر، مقدمه اي برتفكر نهضت ا صلاح دين، ترجمه بهروز حدادي، قم، مركز مطالعات وتحقيقات اديان و مذاهب، 1382.
49- ميلر، و. م، تاريخ كليساي قديم در امپراطوري روم و ايران، ترجمة علي نخستين، ليپسيك آلمان، 1931.
50- وبر، ماكس، اخلاق پروتستاني و روح سرمايه داري، ترجمة عبدالكريم رشيديان و پريسا منوچهري كاشاني، تهران، نشر علمي فرهنگي، چاپ اول 1373.
51- ويلسون، برايان. آر، «سكولاريزاسيون»، ترجمة مرتضي اسعدي، تهران، نشر طرح نو 1374.
52- ويلم، ژان، پل، جامعه شناسي اديان، ترجمة عبدالرحيم گواهي، تهران، نشر تبيان، 1377.
53- هگل، فريدريش ويلهلم، استقرار شريعت در مذهب مسيح، ترجمه باقر پرهام، تهران، نشر آگاه، 1369.
54- همتي، همايون، «ناكامي در تبيين معنا و مبناي سكولاريزم»، تهران، فصلنامه كتاب نقد، ش 1.
55- ـــــــــــ ، «سكولاريزم و انديشه ديني درجهان معاصر»، تهران، فصلنامه قبسات، 1375.
56- هميلتون، ملكلم، جامعه شناسي دين، ترجمه محسن ثلاثي، تهران، نشر تبيان، 1377.
57- هوردرن، ويليام، راهنماي الهيات پروتستان، ترجمه طه طاووس ميكائيليان، تهران، نشر علمي فرهنگي 1368.
58- كتاب مقدس ، عهد عتيق برگزيدة فارسي ، (براساس كتاب مقدس اورشليم) ، ترجمة پيروز سيار، تهران ، نشر ني، 1380.
 
منابع لاتين

1- Adorno, T.W.Dialectic of Enlightement, London, 1973
2- Berger, peter, The social Reality of Religion, Hamonds worth: penguin, 1973.
3- Eliade, Mircea, Cosmos and History, trans. Willard R. Trask, New York, C. 1959.
4- __________, Encyclopaedia of Religion, U.S.A, 1987.
5- Encyclopaedia of Britannica, 15th. Edition, Chicago, 1994, Vol 9.10 . 20.
6- Encyclopaedia of Americana, International Edition, New York, 1829, Vol. 24.
7- Forod, D, Introduction to Modern Christianity Theology: the Modern Theologians, (Basil Black well, 19, Vol. I), 1988.
8- Glover, W.B, Bibilcal Origin of Modren Secular Calture, An Essay Interpertation of Western History, New York 1975.
9- Kristeller, Paul Oskar, Renaissance Thought, New York 1961.
10- ___________________, The philosophy of Marsilio Ficino, New York, 1943.
11- Norman, Edward, Secularization, New Century Theology, London – New York, continum, 2002.
12- May,J, Lewis. The European Mind, 1680-1715, London, 1953.
13- Palmer, R.R. Catholics and Unbelievers in Eighteenth Century France, New York, 1961.
14- Pico Della Mirandolla, Giovanni, on the Dignity of Man, trans. Charles Genn Wallis, Indianapolis, 1965.
15- Stephen , Leslie, History of English Thought in the Eighteenth Century 3rd. New York, 1902.
16- Trinkaus, Charles, In our Image and Likeness, New York 1931.
17- ,_________, A Humanist’s Image of Humanism, New York 1937.
18- Turner, B. S. Religion and Social Theory, New York, 1983.
19- Voegelin, Eric, Order and History, Baton Rouge, C. 1956.
20- Wilson, Bryan. R, Contemporary Transformation of Religion, Oxford, Clarendon press, 1979.
21- ,_________, “Secularization” , in : Mircea Eliade, (ed), The Encyclopaedia of Religion, U.S.A, 1987.
22- ,_________, Religion in Secular Society, in: Robertson, Roland. (ed) Sociology of Religion, England : penguin, 1969.
23- Weber, Max, The Theory of Social and Economic Organization, London 1987.

از ديگر آثار منتشر شده ويليس بي.گلاور بدين قرار است:
1-    W.B. Glover, Evangelical Non Conformists and Higher Criticism in the Nineteenth Centary, (London, 1954).
2-    ________, Libera (Education and the Christian Intellectual Tradition. (Macon GA, 1982).
3-    _________, Human Nature and the State in Hobbes, (Journal of the History of philosophy, 1966).
4-    _________, God and thomas Hobbes, (Oxford, 1965).

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه