معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

آشنایی با شاهنامه فردوسی

آشنایی با شاهنامه فردوسی
آشنایی با شاهنامه فردوسی
70,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 78 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

مقدمه

شاهنامه فردوسي كه در حدود پنجاه هزار بيت دارد، شامل قسمتهاي اساطيري و داستانهاي تاريخي و ملي است. اين اثر جاويدان بر اثر نفوذ شديدي كه ميان طبقات مختلف ايرانيان يافت در همه ادوار تاريخي مورد توجه بود، چنانكه همه شاعران حماسه سراي ايراني تا عهد اخير تحت تاثير آن بوده اند، بدين ترتيب فردوسي را زنده كننده مجدد و بزرگي ديرين ملت ايران و نگاهدارنده زبان، فرهنگ و ادبيات و هنر ايراني و برگزيدة جاويدان اتحاد ملي ايران بايد دانست.
فردوسي حدود چهار هزار بيت درباره پادشاهي انوشيروان سروده است كه در اين‌جا به بررسي اشعار وي پرداخته مي‌شود:
بر تخت نشستن انوشيروان و اندرز او به ايرانيان:
پادشاهي انوشيروان چهل و هشت سال بود. انوشيروان پسر قباد چون به تخت نشست اندرزهايي به ايرانيان داد وگفت : جملة‌ هستي به فرمان خداست و …   كسري مردم را به دادگري خود نويد داد و كشور را به چهار بخش تقسيم كرد و باژ را تقليل داد و آن را در سه قسط وصول كرد.
شاهان،‌ به ويژه شاه چين و هند كه آوازة‌ او را شنيدند باژ را پذيرفتند و فرستادگاني به درگاهش گسيل داشتند. انوشيروان آنگاه به اطراف و اكناف كشور خود سفر كرد و به گرگان و خراسان و آمل رفت و به كوهي رسيد كه جاي فريدون بود، و در آنجا بود كه آگاه شد تركان چه ستمهايي به مردم روا مي دارند سپس فرمان داد تا ديواري عظيم بنا كردند و راه تركان را بستند. آنگاه به هندوستان رفت و مورد استقبال گرم قرار گرفت و از آنجا به سركوبي بلوچان و گيلانيان- پرداخت و از آنجا به پايتخت خويش (‌مداين ) مراجعت كرد.


كتابنامه :
 
1- آموزگار، ژاله و تفضيلي احمد، زبان پهلوي ادبيات و دستور آن، تهران، 1377.
2- آلتهايم، فرانتس و استيل، روت، تاريخ اقتصاد دولت ساساني، ترجمه هوشنگ صادقي، 1382.
3- ابن اثير، عزالدين، تاريخ كامل، ترجمه ابوالقاسم حالت، جلد 5، تهران، 1362.
4- اصفهاني، حمزه، تاريخ پيامبران و شاهان، ترجمه جعفر شعار، تهران، 1346.
5- بوسايلي، ماريو، هنر پارتي و ساساني، ترجمه يعقوب آژند، تهران، 1374.
6- بهار، مهرداد، پژوهشي در اساطير ايران، تهران، 1332.
7- بهار، مهرداد، بندهش، تهران، 1380.
8- بياني، ملك زاده، تاريخ سكه، 1339.
9- پروكوپيوس، جنگهاي ايران و روم، ترجمه محمد سعيدي، تهران، 1382.
10- پورداود، ابراهيم، يشتها، جلد 2، تهران، 1373.
11- پيرنيا، حسن، ايران قديم، تهران، 1373.
12- تبريزي، محمدحسين ابن خلف، برهان قاطع، ج 1 و 2، تهران، 1375.
13- تفضلي، احمد، تاريخ ادبيات ايران پيش از اسلام، به كوشش ژاله آموزگار، تهران، 1378.
14- ثعالبي، عبدالملك ابن محمد، غرر اخبار ملوك الفرس وسيرهم، تحقق هـ . زتنبرگ، ترجمه محمد فضائلي، جلد اول، تهران، 1368.
15- ثعالبي مرغني، حسين ابن محمد، شاهنامه كهن، ترجمه سيد محمد روحاني، مشهد، 1372.
16- حقيقت، عبدالرفيع، فرهنگ شاعران زبان پارسي، تهران، 1368.
17- خسروي، خسرو، جامعه دهقاني در ايران، تهران، 1375.
18- دبير سياقي، سيد محمد، نامور نامه باستان، تهران، 1379 .
19- دنت، دانيل، ماليات سرانه و تأثير آن در گرايش به اسلام، ترجمه محمدعلي موحد، تهران، 1358.
20- دهخدا، علي اكبر، لغت‌نامه، ج پنجم، تهران، 1373.
21- دينوري، ابوحنيفه، احمدابن داود، اخبارالاطوال، ترجمه محمود مهدوي دامغاني، تهران، 1364.
22- دينوري، ابوحنيفه احمد بن داود، مجمل التواريخ و القصص، تصحيح محمدتقي بهار، تهران، 1378.
23- راشد محصل، محمدتقي، زند وهمن يسن، تهران، 1378.
24- رستگار فسايي، منصور، فرهنگ نامهاي شاهنامه، جلد 2، تهران، 1379.
25- ريپكا، يان، تاريخ ادبيات ايران، ترجمه عيسي شهابي، تهران، 1354.
26- زرين‌كوب، عبدالحسين و زرين‌كوب، روزبه، تاريخ ايران باستان، تهارن، 1379.
27- زرين‌كوب، عبدالحسين، در قلمرو وجدان، تهران، 1369.
28- زرين‌كوب، روزبه، “ايران: ساسانيان” ، دايره المعارف بزرگ اسلامي، جلد 10، تهران، 1380.
29- سامي، علي، تمدن ساساني، شيراز، 1342.
30- سلوود، ديويد، “سكه‌هاي ساساني“، در: يار شاطر، احسان و ديگران، تاريخ ايران از سلوكيان تا فروپاشي دولت ساسانيان: پژوهش دانشگاه كيمبريج، ترجمه حسن انوشه، جلد سوم، قسمت اول، تهران، 1380، ص 452-429.
31- شهبازي، ع. شاپور، “خداينامه در متن يوناني”، در: افشار، ايرج و رويمر، هانس روبرت، سخنواره: پنجاه و پنج گفتار پژوهشي به ياد دكتر پرويز ناتل خانلري، تهران، 1376، ص 586-579.
32- صفا، ذبيح‌ا...، دانشهاي يوناني در شاهنشاهي ساساني، تهران، 1330.
33- عريان، سعيد، متون پهلوي، تهران، 1371.
34- فراي، ر.ن.، “تاريخ سياسي ايران در دوره ساسانيان”، در: يارشاطر، احسان و ديگران، تاريخ ايران از سلوكيان تا فروپاشي سلسله ساسانيان: پژوهش دانشگاه كمبريج، ترجمه حسن انوشه، جلد سوم، قسمت اول، تهران، 1380، ص 276-217.
35- فردوسي، ابوالقاسم، شاهنامه فردوسي، تصحيح ژول‌مول، تهران، 1381.
36- قبادياني بلخي، ناصر ابن خسرو، ديوان، به كوشش مجتبي مينوي و مهدي محقق، تهران، 1353.
37- كريستين سن، آرتور، سلطنت قباد و ظهور مزدك، ترجمه احمد بيرشك، تهران، 1352.
38- كريستين سن، آرتور، ايران در زمان ساسانيان، ترجمه رشيد ياسمي، تهران، 1378.
39- كلسينكف، آ.اي.، ايران در آستانه يورش تازيان، ترجمه م.ر. رياحي، تهران، 1375.
40- گرديزي، ابوسعيد عبدالحي، زين‌الاخبار، تصحيح سعيد نفيسي، تهران، 1332.
41- گيبون، ادوارد، انحطاط و سقوط امپراتوري روم، ترجمه فرنگيس شادمان، جلد دوم، تهران، 1370.
42- گيرشمن، رمان، ايران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معين، تهران، 1355.
43- لاكهارت، لارنس، “تاريخ سياسي ايران”، ترجمه شاپور راسخ، ايرانشهر، شماره بيست و دوم، تهران، 1342، ص 528-268.
44- مسعودي، ابوالحسن علي ابن الحسين، مروج الذهب و معادن الجواهر، ترجمه ابوالقاسم پاينده، جلد اول، تهران، 1365.
45- مسكويه رازي، ابوعلي، تجارب الامم، ترجمه ابوالقاسم امامي، جلد اول، تهران، 1369.
46- مكنزي، ديويد نيل، فرهنگ كوچك زبان پهلوي، ترجمه مهشيد ميرفخرايي، تهران، 1379.
47- نخجواني، محمد ابن هندوشاه، صحاح الفرس، به كوشش عبدالعلي طاعتي، تهران، 1334.
48- نفيسي، علي اكبر، فرهنگ نفيسي، جلد اول، تهران، 1342.
49 - نفيسي، سعيد، تاريخ تمدن ايران ساساني، تهران، 1331.
50- نولدكه، تئودور، تاريخ ايرانيان و عربها درزمان ساسانيان، ترجمه عباس زرياب خويي، تهران، 1358.
51- ويسهوفر، يوزف، ايران باستان، ترجمه مرتضي ثاقب‌فر، تهران، 1370.
52- ويلسن، جي. كريستي، تاريخ صنايع ايران، ترجمه عبدا... فريار، تهران، 1376.
53- يار شاطر، احسان، “كيش مزدكي”، ترجمه م. كاشف ايران نامه، سال دوم، شماره اول، پاييز 1362.
54- يار شاطر، احسان، “آيين مزدكي”، در: يار شاطر، احسان و ديگران، تاريخ ايران از سلوكيان تا فروپاشي دولت ساسانيان: پژوهش دانشگاه كيمبريج، ترجمه حسن انوشه، جلد سوم، قسمت دوم، تهران، 1380، ص 476-447.


 
منابع لاتين:
1-    Bartholomae, ch. Altiranische woreterbuch,Berlin, 1961.
2-    Freiman, A pand namag  zardust, Wien, 1906.
3-    Gershevitch, Ilya, the Avestan hymn to Mithra,London, 1959.
4-    Justi, Ferdinand, Geshichte Irans von den altesten zeiten bis Zum, Ausgang der sasaniden, grudriss der Irani shen philologie,Berlin,vol 2, 1974.
5-    Mochiri, M. I. , Etude de numismatique,Iranienne sous les sassanides et Arab- sasanides, tome, 2. Belgique , 1983.
6-    Modi, j.j., cama oriental institute papres, Delhi, 1928.
7-    Nyberg, S.H, A manual of pahlavi,Wiesbaden, 1974.
8-    Paruk, F.D.J, sassanian coins,Bombay, 1965.
9-    Thorrsian,H., Histoire de l , Armenie et du peuple Armeniens, Paris, 1957.
10-    Unvala, j. M. , notes sur des monnaies trourees a suse,Paris, 1934.

 
 Abstract:
The word “Khosrow” means “well-known” and that of Anoushirvan means “never- to be died soul”.
Khosrow Anoushirvan began reformation with one hand and suppressing Mazdakians and internal and external enemies with the other hand from the earlier days he ascended the throne. One form of his reforms at the beginning of his reign was his, resolution to establish peace and order in the country. This peace and order were established only by crushing and slaughtering he Mazdakians and internal opponets. Having completed suppressing his opponents, khosrow began to reform and reconstruct the ruins left behind the Mazdakians’ rebellion. One more very important reforms andertaken by khosrow, was his effort to change the ways in which taxes were collected. As ordered by him , the new rates of tax were levies according to new rules and regulations, this change of way in which the tax was collected was so effective in view of justice and as consented by the subjects that the would-be states including Abbassid and Omavid caliphs copied it.
Khosrow not only tackled the in ternal problems but suppressed the foreign countries. He waged wars several times with overseas countries, He fought Romans and troops belonging to eastern territories in which he often Won over them.
One interesting point about khosrow Anoushirvan is that he always cared for gaining knowledge and acquirements and paid attention to culture and art in spite of the fact that he was profoundly busy exercising political and military concerns.
He honoured the men of knowledge. Seven philosophers from Atenian school who were discharged from Greece by order of the then Emperor, were warmly received by Khousrow Anoushirvan. He proceeded time and again to discuss with these philosophers. He showed so much interest in these discussions that it was got a rumour in the west that in Iran a philosopher has ascended the throne. The philosophy that was founded. At that period became later a natural disposition of many Iranian philosophies.
The Jondi-shah-pour Medical school that was very active in the past, promoted in. his sovereighty Indian. Thdian tranian and Roman medicine was tanght there. Jondishahpour hospital be came one of the most important hospitals in its time . it kept this greatness until the time when Abbasid caliphs-made Baghdad as a scientific and medical center in the area.
Khosrow Anoushirvan cared too much for construction and reconstruction. He is known to have developed many cities, towns and buildings the most noticeable of them is Iewan madayen which was the most marvellously renowned monumehs of sassanid time and represented the greatness and grandeur of knosrow’s Royalttly.
Khosrow Anoushirvan showed tolerance against different religions promoting in his territory such that he rarely prosecuted and persecuted other religious Adherents than Zoroastrians- Mazdakians were excepted from this rule.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه