بررسی نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنيای عرب

بررسی نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنيای عرب
بررسی نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنيای عرب
190,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 310 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

چكيده

در دوره معاصر جهان عرب بويژه مقطع زماني سالهاي 1800 تا 1950 ميلادي يكي از واقعيتهاي غير قابل انكار، نقش ادبا و فرهنگ سازان مسيحي عرب در توليد، توزيع مفاهيم ومضامين و رواج برخي مكاتب ادبي و نيز انتقال فرهنگ غربي از اين راهها به جهان عرب است. كاوش در سه سطح عرصه ها و زمينه هاي فرهنگي از جمله نهادهاي فرهنگي، مجامع ادبي و نيز شناخت قالب ها و ساختارهاي ادبي نشان مي‌دهد: پديده سلطه گرايي غرب نسبت به شرق و بويژه كشورهاي عربي كه اولين حوزه نفوذ و مداخله غرب به شرق بوده، واقعيتي انكار ناپذير است چنانچه از چالشهاي عميقي بويژه در جريان جنگهاي صليبي ميان كشورهاي اروپايي و مسلمانان حوزه مديترانه جريان داشته است. اما از آغاز دوره رنسانس و پس از انقلاب صنعتي اين رويارويي به جاي آنكه شكل ديني و ايدئولوژيك داشته باشد حيثيتي توسعه طلبانه و سلطه خواهانه داشته است از آن پس زوال امپراتوري عثماني به عنوان بهترين ساختار سياسي اجتماعي در ميان جوامع اسلامي- عربي كه در اثر دو عامل ضعف و سستي دروني ساختار اين امپراتوري و اقتدار اروپاييان حاصل آمد، ما حصل سالهاي طولاني مبارزه فرهنگي، نظامي و سياسي دول استعمارگر بوده است كه در حوزه فرهنگي، شناخت قالبهاي ادبي همچون شعر، نثر، داستان، نمايشنامه، موسيقي و سرانجام پي جويي مضامين و مقاصد نهفته در اين قالب ها بر پايه درك مكاتب و اسلوب ها و سبكهاي تبليغ شده از سوي غربيان يا حاميان داخلي آنها در كشورهاي عربي در دو قرن پاياني هزاره دوم ميلادي مي تواند در شناخت حوزه وسيع، عمق تاثير و نقش بسيار موثر عوامل واسط در انتقال، ترويج و يا اشاعه آموزه ها و ارزشهاي غربي در مجامع عربي سودمند باشد. در اين ميان هرچند در تاريخ معاصر عرب كم نيستند ادبا و نويسندگان مسيحي مسلك كه در رويارويي با فرهنگ غربي بر هويت عربي خود تاكيد كرده و به گونه اي وانمود كرده اند كه عرب مسيحي هستند و نه مسيحي عرب اما حتي در ميان اين عده نيز به هر حال مسيحيت بعد اساسي هويت آنان بوده است و بي تفاوتي و بي‌توجهي آنان را نسبت به هجوم فرهنگ غرب به ارزشهاي اسلامي كه عنصر غالب در فرهنگ و ادب عربي مي باشد، موجب شده است كه حتي اگر فرض كنيم رويكرد آنها نسبت به فرهنگ اسلامي خصمانه و معارضانه نبوده است باز در گسترش اباحه‌گري بي تاثير نبوده اند. با اين همه اين سخن بدين معنا نيست كه در ميان ادباي مسيحي عرب افرادي كه با تلاش و كوشش خود به رشد و غناي فرهنگ جوامع عربي كمك كرده اند نادرند و باز اين سخن بدين معنا نيست كه ادباي مسلمان در انتقال فرهنگ غربي يا ترويج مكاتب، اسلوبها مضامين قالبها و ارزشهاي غربي در آثار ادبي خود هيچگونه نقشي نداشته اند و باز اين سخن منكر جنبه هاي مثبت و ارزشهاي تمدني و پيشرفتها و نوآوريها و دستاوردهاي ارزشمند فرهنگ غربي نيست. در هر حال ادباي مسيحي عرب با بهره گيري از موسسات فرهنگي آموزشي و رسانه اي در دوره معاصر كه عوامل نهضت ادبي قلمداد شده اند در گسترش فرهنگ غرب به جوامع عربي از طريق اشاعه ادبيات عربي موثر بوده اند.


مقدمه
 
اين تحقيق از يك مقدمه و چهار بخش تشكيل شده است كه هر يك از بخش ها نيز به فصول مختلف و فصول نيز به مباحث متعدد تقسيم شده است.
در بخش اول زمينه ها و عرصه هاي نفوذ فرهنگ غرب را بيان نموده ، نفوذ فرهنگ غرب را بر جوامع عربي از طريق تاثير بر ادبيات عربي بررسي خواهيم كرد.
همچنين نقش موسسات فرهنگي آموزشي و رسانه اي در دوره معاصر به عنوان عوامل نهضت ادبي و زمينه ساز الگوبرداري بي حد و مرز از ادبيات غرب در ادبيات عربي و در نتيجه نفوذ فرهنگ غرب در جوامع عربي را مورد بررسي قرار خواهيم داد. لازم به ذكر است نام «عرب» ،‌ملت هاي بسياري را در بر مي گيرد. ولي در اين پايان نامه ، بيشتر به مصر و آن بخش از شام (يا به اصطلاح نويسندگان اروپايي «سوريه جغرافيايي» كه امروزه به نام سوريه و لبنان شناخته شده است نظر خواهيم داشت.
در اين باره كه چرا مصر و شام ، پيشگام جنبش عرب بوده اند در بخش نخست ، سخن خواهيم گفت.
در بخش دوم مكاتب ادبي وارد شده در ادبيات عرب معاصر را مطرح نموده، خواهيم گفت توزيع و گسترش مكاتب ادبي غربي بر جوامع عربي از جمله عوامل موثر در ايجاد گفتمان هاي ادبي و فضا سازي براي توليد آثار ادبي در چارچوبه وارد شده از دنيار غرب بوده است.
شايان ذكر است شناخت ادبيات معاصر عرب بدون شناخت ادبيات معاصر غرب غير ممكن بوده و اثبات فرضيه هاي اين تحقيق و نيز بررسي نقش مسيحيان در انتقال فرهنگ و ادبيات غرب به اديات عرب بدون طرح مباني نظري غرب و مكاتب ادبي آن ناممكن مي نمايد.
در بخش سوم نمودها و جلوه هاي غرب گرايي در گرايش هاي نوين ادبيات عرب را بيان نموده ، به صورت اجمالي گرايش هاي نوين شعر و نثر را در دوره معاصر بررسي خواهيم كرد.
همچنين در اين بخش به اين مساله اشاره خواهيم كرد كه از دوره جاهلي تاكنون، اين چنين تاثير پذيري ادبيات عرب از ادبيات و فرهنگ ديگر بي سابقه بوده و بيشترين تاثيرپذيري چه در قالب و شكل و چه در محتوا و مضمون متعلق به اين دوره است به گونه اي كه قافيه، بحر، سبك ،‌نحو، عروض و … قديم در حد چشمگيري از بين رفته و از سوي ادباي معاصر مطرود مي گردد.
در بخش چهارم به مهمترين تاثيرات و نمونه هاي تاثير گذاري برخي از ادباي مسيحي معاصر عرب بر ادبيات معاصر خواهيم پرداخت


فهرست مطالب
                                          
طرح تحقيق     1
مقدمه     7
بخش اول : ريشه ها و زمينه هاي تاريخي نفوذ فرهنگ غرب بر جوامع عربي     10
پيشگفتار     11
فصل اول : عوامل نهضت ادبي     15
پيشگامي مصر     16
وضع شام     18
1-    مدارس     24
1-1-    لبنان     24
1-2-    مصر     25
1-3-    ساير بلاد عربي     25
2-روزنامه  و مجلات     25
2-1-مصر     25
2-2- لبنان     26
3-چاپ و چاپخانه     26
4- كتابخانه     27
5- انجمن هاي علمي و ادبي     27
6- ارتباط و تماس مستقيم با غرب     27
7- ترجمه داستان هاي غربي     32
7-1- سير تحول داستان نويسي در مصر تا جنگ جهاني دوم     39
7-2- نقد و بررسي سير تاريخي داستان نويسي در ادبيات نوين     53
8- نمايشنامه     59
9- سينما     60
فصل دوم : شرق شناسي     61
1-    مفهوم شرق شناسي     62
1-1-    معناي لغوي استشراق     62
1-2-    معناي اصلاحي استشراق    63
2-    پديده مشرق شناسي     64
3-    شرق شناسي     66
4-    شرق به عنوان «غير»    67
5-    نمونه هاي بارز صورت نمايشي شرق     69
6-    سياست و شرق شناسي     70
7-    يونان گرايي و مسيحيت  به عنوان اجزاي بنيادين ميراث شرقي ها     70
8-    شرق شناسي وارونه     71
9-    بومي گرايي     72
نقد و نظر    73
بخش دوم : مكاتب ادبي معاصر     77
فصل اول : مكاتب ادبي غرب     78
1-    سير تحول تاريخي مكاتب ادبي غرب     79
2-    مكاتب ادبي مغرب زمين     83
2-1- كلاسيك     85
2-2- كلاسيك جديد     88
2-3- رومانتيسم     91
2-4- پارناسيسم     96
2-5- رئاليسم     100
2-6- رئاليسم سوسياليستي     102
2-7- سوررئاليسم     102
2-8- سمبوليسم     103
2-9- اگزيستانسياليسم     106
2-10- دادائيسم     110
فصل دوم شعرعربي و مكاتب ادبي غرب     112
1-    شعر عربي قديم     113   
1-1-    مكتب «عمود الشعر»    114   
1-2-    مكتب نوپردازان     115   
1-3-    مكاتب عربي قديم     116   
1-3-1 – مكتب صنعت     116   
1-3-2- مكتب تصنيع     117   
1-3-3- مكتب تصنع     117   
2-    شعر عربي معاصر    118   
2-1-    كلاسيك نوين در شعر عربي معاصر     119   
2-2-    رومانتيسم در شعر عربي معاصر    121
2-3-    رئاليسم در شعر عربي معاصر    125
2-4-    سوررئاليسم در شعر عربي معاصر    126
2-5-    سمبوليسم در شعر عربي معاصر    127
2-6-    اگزيستانسياليسم در شعر عربي معاصر    132
2-7-    پارناسيسم در شعر عربي معاصر    134
2-8-    دادائيسم  در شعر عربي معاصر    135
فصل سوم : گرايش به تامل در ادبيات عرب     136
1-    ريشه هاي گرايش به تامل در دوره معاصر     137
1-1-    احساس حقارت     137
1-2-    بحران ها     139
1-3-    تهاجم فرهنگي     141
1-4-    حس نوگرايي     142
1-4-1- نزاع قديم و جديد     142
نقد و نظر     144
1-5- مهاجرتها    144
2-    شعر تاملي و مكاتب ادبي غرب     147
نقد و نظر     149
2-1-    آيا تامل به معني قطع رابطه با مسايل بيروني است ؟    150
بخش سوم : گرايش هاي نوين ادبيات عربي     152
فصل اول : گرايش هاي نوين شعر عربي معاصر     153
1-    گرايش هاي نوين موضوعي     155
1-1-    حماسه     156
1-2-    نمايشنامه منظوم     158
1-3-    قصه     162
1-4-    اسطوره     163
2-    تحولات موسيقي و ساختار شعر عربي     167
2-1-    شعر منثور     168
2-2-    شعر آزاد    169
2-3-    شعر مدور    170
2-4-    قصيده كلي     172
2-5-    شعر درامي (نمايشي)    173
فصل دوم :‌گرايش هاي نوين نثر عربي معاصر    174
1-    قصه در ادب عربي معاصر     178
2-    سيره نويسي     180
3-    نمايشنامه نويسي     181
بخش چهارم : سيري در انديشه مسيحي عرب     183
فصل اول: انديشه ادباي مسيحي عرب     184
1-    ادباي مهجر    185
1-1-    جبران خليل جبران     185
1-1-1-    اسلوب ادبي جبران     185
1-1-2-    شرق و غرب از نظر جبران     191
1-1-3-    واقع گرايي جبران     195
1-2-    ميخائيل و نعيمه     196
1-2-1-    اسلوب ادبي نعيمه     196
1-2-2-    عوامل موثر بر افكار نعيمه     198
1-2-3-    شرق و غرب از نظر نعيمه     201
1-3-    ايليا ابوماضي     204
1-3-1-    شرق و غرب  از نظر ابوماضي     204
1-4-    ديانت و رجال مذهبي در ادب مهجر    205
1-5-    مقايسه باورهاي ديني مهجر     207
1-6-    زن در ادب مهجر     208
1-7-    عرف و سنت تحميلي ،‌ازدواج اجباري     208
2-ساير ادبا     211
2-1- نجيب عازوري     211
2-2- شبلي شميل     213
2-2-1- شعر شميل  در ستايش حضرت محمد (ص) و قرآن    215
2-2-2-سخن شبلي شميل درباره امام علي بن ابي طالب (ع)    216
2-3-نسيب عريضه و سبك شعري تازه     216
فصل دوم :‌تاثير ادباي مسيحي عرب بر جهان عرب     217
1-    انديشه ها و جنبش هاي نوين سياسي – اجتماعي     218
1-1-    راههاي نفوذ فلسفه روشنگري فرانسه و انديشه هاي انقلاب فرانسه
 در خاور عربي     222
1-2-    كوشش عملي ادبا     232
1-3-    كشورهاي عربي     235
1-4-    انجمن هاي روشنگري فرهنگي در سوريه     237
2-    داستان     242
2-1-    انگيزش منفي به دين وتمسخر مظاهر آن و طرح ارزش هاي ضد ديني     245
2-1-1- خودكشي     250
2-1-2- اعتراف     254
2-2-    اهتمام به غريزه ممنوعه جنسي و توصيف صحنه هاي تحريك آميز    255
2-3-    استعمال گويش محلي و تضعيف زبان فصيح عربي     266
2-4-    واقع گرايي در داستان     268
3-    تاريخ     280
نقدو نظر     280
4-    زبان شناسي     283
فصل سوم : انديشه اديب مسلمان     286
1-    طه حسين     288
1-1-    آثار ادبي طه حسين     288
نقد و نظر     299
چكيده     301
خلاصه البحث     303
منابع     305

 

منابع فارسي:

83- آذر، مهدي: دايره المعارف فارسي، فرانكلين، تهران، 1345 هـ.ش.
84- آذينفر، م.: دايره المعارف، زرين، تهران، 1358.
85- براون، كالين: فلسفه و ايمان مسيحي، ترجمه طاطه و س ميكائيليان، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، چاپ اول، 1375.
86- بهار، ملك الشعراء: سبك شناسي، توس، تهران، 1351 هـ.ش.
87- پرهام، سيروس: رئاليسم و ضد رئاليسم در ادبيات، آگاه، تهران، چاپ ششم، 1360 هـ.ش.
88- پريستلي، جي.بي: سيري در ادبيات غرب، ترجمه ابراهيم تونسي، اميركبير، چاپ دوم، 1372 هـ.ش.
89- حسيني، صالح/ خاموش، نيلوفر: نظري به شعر سهراب سپهري، نيلوفر، تهران، چاپ سوم، 1373 هـ.ش.
90- زرين كوب، عبدالحسين: نقد ادبي، انتشارات اميركبير، تهران، 1378.
91- سعيد، ادوارد: شرق شناسي، ترجمه د. عبدالرحيم گواهي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ اول، 1371.
92- سيدحسيني، رضا: مكتبهاي ادبي، نيل و نگاه، تهران، چاپ دوم، 1366 هـ.ش.
93- عميد، حسن: فرهنگ فارسي عميد، انتشارات اميركبير، تهران، چاپ سوم، 1373.
94- غنيمي هلال، محمد: ادبيات تطبيقي، ترجمه مرتضي آيت اله زاده، امير كبير، تهران، 1373 هـ.ش.
95- فورست، ليليان: رمانتيسم، ترجمه: مسعود جعفري، نشر مركز، چاپ اول، 1375 هـ.ش.
96- قباني، نزار: شعر، زن و انقلاب، ترجمه عبدالحسين فرزاد، اميركبير، تهران، 1364 هـ.ش.
97- كدكني، محمدرضا: شعر معاصر عرب، توس، تهران، 1359 هـ.ش.
98- الكيلاني، نجيب: اسلام و مكاتب ادبي، ترجمه نويد كاكاوند، سازمان تبليغات اسلامي، تهران، 1376 هـ.ش.
99- گيپ، هاملتون: ادبيات نوين عرب، ترجمه: يعقوب آژند، انتشارات اطلاعات، تهران، 1371 هـ.ش.
100- لوين، ز.ا.: انديشه ها و جنبشهاي نوين سياسي اجتماعي در جهان عرب، ترجمه يوسف عزيزي بني طرف، تهران، چاپ اول، 1378.
101- مندور، محمد: درنقد و ادب، ترجمه: علي شريعتي، اميركبير، مشهد، چاپ اول، 1346 هـ.ش.
 
نشريات فارسي:

102- بروجردي، مهرزاد: شرق شناسي وارونه، ترجمه محمد جواد كاشي، ماهنامه كيان، سال ششم، اسفند 75، شماره 35.
103- پاينده، حسن: ريشه هاي تاريخي و اجتماعي رمانتيسم، مجله ارغنون، شماره2، سال اول، تابستان 1372.
104- سالار، محمد: شرق شناسي در بوته نقد، (گفتگو با دكتر احمد برقاوي)، نامه فرهنگ، سال هفتم، شماره اول، شماره مسلسل 25، بهار 1376.
105- سه‌ير، رابرت/ لووي، ميشل: رمانتيسم و تفكر اجتماعي، ترجمه: يوسف اباذري، ارغنون، شماره 2، سال اول، تابستان 1373.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه