بررسی پذیرش تکنیک های کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین

بررسی پذیرش تکنیک های کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین
بررسی پذیرش تکنیک های کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین
70,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 70 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

چكيده:
زمينه: جهت درمان دندانپزشکی کودکانی که با دندانپزشک همکاری نمی کنند،استفاده از تکنیک های کنترل رفتاری اجتناب ناپذیر می باشد.روشهایی هستند که گروه دندانپزشکی با آن به طور موءثر و کارامد کودک را درمان می کند و همزمان نگرش مثبتی نسبت به دندانپزشکی به او القا می کند.
هدف: هدف این مطالعه تعیین کردن پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین بود.
روش ها: جهت انجام این مطالعه توصیفی-مقطعی،فیلمی حاوی 4 روش کنترل رفتاری جدا کردن کودک از والد،کنترل صدا،گذاشتن دست روی دهان کودک و بیهوشی عمومی ساخته شد.قبل از نمایش هر تکنیک،در فیلم توضیحی مختصر توسط متخصص دندانپزشکی اطفال راجع به ویژگی،روش و هدف هر تکنیک داده شده 50 نفر از مادران مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین این فیلم را مشاهده کردند و پس از مشاهده هر تکنیک ، پرسشنامه ای که در اختیارشان قرار گرفته بود پر کردند.
نتایج: روش جدا کردن کودک از والدین بیشترین تکنیک پذیرفته شده بود.بعد از آن ترتیب پذیرش تکنیکها به صورت (2) کنترل صدا (3) گذاشتن دست روی دهان کودک و (4) بیهوشی عمومی بود. در این مطالعه بین پذیرش تکنیک کنترل صدا و رتبه فرزند ، سن کودک و تعداد فرزندان خانواده همچنین بین پذیرش تکنیک بیهوشی عمومی از سوی مادران و تحصیلات مادر و رتبه فرزند ارتباط آماری معنی داری وجود داشت. (p<0.05)
نتیجه گیری: با توجه به مطالعه حاضر روش جدا کردن کودک از والدین بیشترین تکنیک پذیرفته شده و تکنیک بیهوشی عمومی کمترین تکنیک پذیرفته شده می باشد.
کلید واژه ها: رفتار کودک ، کنترل رفتار ، نگرش والدین
مقدمه
هدف رشته دندانپزشکی اطفال پیشگیری ویابرطرف نمودن مشکلات دندانی ودهانی کودکان میباشد.(1) همانطورکه می دانیم گروهی از مردم از درمان های دندانپزشکی برای خودیاکودکانشان به دلیل ترس آنها از اینکه ملاقات های دندانپزشکی به طور معمول دردناک است دوری می گزینند،بنابراین متخصصان دندانپزشکی از هر فرصتی باید استفاده کنند تابه بیماران یاوالدینشان کمک کنند تا بر این مانع غلبه کرده وبسوی مسیر اصلی مراقبت های دندانپزشکی موءثر هدایت شوند.(2)
خوشبختانه،بیشتر کودکان خیلی راحت و به طور خوشایندی ملاقاتهای دندانپزشکی شان را پیش می برند بدون اینکه هیچگونه فشار ناخواسته ای به خودشان یا گروه دندانپزشکی وارد آورند.این موفقیت ها می تواند به چند عامل نسبت داده شود مانند اعتماد به نفس کودک،آماده سازی مناسب کودک توسط والدین برای ملاقات یا مهارتهای عالی ارتباطی گروه دندانپزشکی.(3)اما درصدی از کودکان غیر همکار هستند و به گونه ای رفتار می کنند که انجام درمان دندانپزشکی آنها بدون استفاده از تکنیک های کنترل رفتاری کودک حین درمان دندانپزشکی امکانپذیر نمی باشد.(1)از این رو جهت درمان دندانپزشکی کودکانی که با دندانپزشک همکاری نمی کنند استفاده از تکنیک های کنترل رفتاری اجتناب ناپذیر می باشد. روشهای کنترل رفتاری روشهایی هستند که گروه دندانپزشکی با آن به طور موءثر و کارامد  کودک را درمان می کند و همزمان نگرش مثبتی نسبت به دندانپزشکی به او القا می کند. این روشها پایه و اساس بر قراری ارتباط خوب بین گروه دندانپزشکی و بیمار خردسال است. روشهای کنترل رفتاری یا در جهت برقراری ارتباط مناسب دندانپزشک با کودک است یا در جهت حذف رفتار نامناسب کودک
نتیجه گیری
از آنجایی که این تحقیق با هدف تعیین پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین ( مادران ) مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین صورت گرفته می توان نتایج زیر را از تحقیق حاضر استخراج نمود:
1-     P.Sبیشترین تکنیک مورد پذیرش بوده  و همه والدین این روش را پذیرفتند.از این رو شاید بتوان گفت که در مراحل اولیه جهت درمان کودکی که همکاری نمی کند ، این روش را به کار بریم.
2-    والدین روش HOM  را بر روش G.A  ارجح می دانستند.
3-    والدین با تحصیلات پایینتر روش G.A  را قبول داشتند از این رو هنگامی که ناگزیر به استفاده از روشهای کنترل رفتاری پیشرفته جهت درمان دندانپزشکی کودک غیر همکار شدیم ، شاید بهتر باشد تحصیلات والدین را جویا شویم و روش G.A  را به آنها پیشنهاد دهیم.
4-    با توجه به اینکه  G.A کمترین تکنیک مورد پذیرش از جانب مادران بود ، شاید هیچ ضرورتی در ایجاد تجهیزات و امکانات پیشرفته در بیمارستانهای قزوین وجود نداشته باشد و بتوان کودکانی را که ناگزیر به استفاده از این روش در مورد آنها هستیم به تهران ( نزدیکترین مرکز دارای این تجهیزات ) ارجاع دهیم.

References
1-Abushal M,Adenubi J:Attitudes of Saudi parents toward behavior management techniques in pediatric dentistry.J Dent Child.2003;70:104-110
2-Mc Donald RE,Avery DR:Dentistry for the child and Adolescent.8th Ed.St Lois:The c.v Mosby co.2004;chap 23:526
3-Mc Donald RE,Avery DR:Dentistry for the child and Adolescent.8th Ed.St Lois:The c.v Mosby co.2004;chap 3:35-49
4-WWW.AAPD.org:Guidline on Behavior Guidance for the Pediatric Dental Patient.Revised 2006.Reference Manual 2006-2007
5-Pinkham JR,Cassmassimo PS:Pediatric dentistry infancy through adolescence.4thEd.Elsevior.2005;chap 23:394-413
6-Kupietzky A:Effects of video information on parental preoperative anxiety level and their perception of conscious sedation V.S General Anesthesia for dental treatment of their young child.J clin Pediatr 2006;13:151-155
7-Alammouri M:The Attitudes of parents toward behavior management techniques in pediatric dentistry.Jclin Pedatr Dent 2006;30:310-313
8-Eaton J.J,McTigue D.J,Fields H.W,Beck F.M:Attitudes of contemporary parents toward behavior management  techniques used in pediatric dentistry.J Pediatr Dent 2005;27:107-113
9-Peretz B,Zadik D:Parents' attitudes toward behavior management techniques during dental treatment.J Pediatr Dent.1999;21:201-204
10-Scott S,Gracia-Godoy F:Attitudes, of Hispanic parents toward behavior management techniques .J Dent Child.1998; 7  :128-131
11-Lawrence SM,Wilson S.Odom JG ,McTigue DJ et. al:Parental  attitudes  toward behavior management techniques used in pediatric dentistry.J Pediatr Dent 1991;13:151-155
12-Havelka C,McTigue D,Wilson S et.al:The influence of social status and prior explanation on parental attitudes toward behavior management techniques.J Pediatr Dent 1992;14:376-381
12-Murphy MG,Fieldes Jr HW,Machen JP.Parental acceptance of pediatric dentistry behavior management techniques.Pediatr Dent .1984;6:193-198

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه