بررسی اثر حلال ها و کاتالیزورهای اسیدی مختلف بر واکنش تراکمی N آمینورودانین با آلدهیدهای آروماتیک

بررسی اثر حلال ها و کاتالیزورهای اسیدی مختلف بر واکنش تراکمی N آمینورودانین با آلدهیدهای آروماتیک
بررسی اثر حلال ها و کاتالیزورهای اسیدی مختلف بر واکنش تراکمی N آمینورودانین با آلدهیدهای آروماتیک
80,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 80 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

چکیده

در اين پر‍وژه اثر كاتاليزور اسيدي و نوع حلال روي واكنش ايميني شدن آمينو رودانين مورد برسي قرار گرفت. واكنش آمينو رودانين با آلدهيدهاي مختلـف در حلالهاي متانول و اسـتونيتريل ودر حضور اسـيد استيك و هيدرو كلريك اسيد بررسي شد. محصولات همه واكنش ها توسط IR ،1H NMR  و 13C NMR بررسي و شناسايي شدند. نتايج نشان ميدهد ايميني شدن آمينو رودانين در حلال متانول و با اسيد قوي مثل هيدروكلريك اسيد موجب حمله اكسيژن متانول به گروه كربونيل حلقه آمينورودانين شده و در ضمن واكنش گروهNH2 با آلدهيد نيز به حلقه اضافه شده و حلقه آمينو رودانين شكسته مي شود محصولات (1a – 1c). اما واكنش در حلال استونيتريل و در حضور كاتاليزورهاي اسيدي فقط به تشكيل ايمين منجر مي شود محصولات(2a – 2c  و 3a ).
 


مقدمه

تولید ایمین ها دارای اهمیت خاصی از نظر بیولوژیکی و شیمیایی می باشد و این ترکیبات با روش ساده و راندمان بالا تهیه می شوند[1].
در اثر تراکم آلدهیدها و کتونها با آمینها ، ترکیبات ایمین که شامل پیوند  – N=C    
می باشد به دست می آید. این ترکیبها ناپایدار بوده و به سرعت تجزیه یا پلیمره      می شوند مگر اینکه به کربن یا نیتروژن پیوند دوگانه یک گروه آریل متصل باشد .
انتظار می رود که شیمی ایمینها شبیه به آلدهیدها وکتونها و در بعضی مواقع تا     اندازه ای منحصر به فرد باشد و برای بررسی و تحقیق بیشتر در رابطه با مکانیسم برخی از واکنشها شاید بهتر باشد ایمینها همراه و یا بجای کتونها و آلدهیدها بکار برده شود [2].فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول : اصول بنیادی    2
1-1 مقدمه    3
1-2 بررسی اجمالی    3
1-2-1 آمین ها    3
1-2-2 خصوصیات بازی آمین ها    4
1-3  بررسی اجمالی گروههای کربونیل وآلدهیدها    5
1-3-1 سنتز آلدهیدها    7
1-3-2 واکنش های آلدهیدها    7
1-4  ایمین ها یا بازهای شیف    9
1-4-1 مکانیسم واکنش تشکیل ایمین    10
1-4-2 نامگذاری ترکیبات با فرمول ساختمانی RR′C=NR″    12
1-5  آمین های هتروسیکل حاوی اتم های گوگرد و نیتروژن    13
1-5-1 تیون تری آزول ها و آمین های مشتق از آنها    13
1-6 معرفی تعدادی از بازهای شیف حاوی اتم های گوگرد و نیتروژن    15
1-6-1 سنتز و ساختار کریستالی باز شیف مشتق از ( 4-آمینو -6-متیل-3-تیو–3،4– دی هیدرو–1،2،4 –تری آزین– 5 ( 2H ) – اون)(1).     15
1-6-2 سنتز وساختار کریستالی باز شیف مشتق از (4-آمینو -5- متیل -2H -1،2،4- تری آزول – 3(4H)- تیون) (6)    20
1-7 فعالیت و خواص بیولوژیکی ترکیبات هتروسیکل گوگرد- نیتروژن     22
1-8تاثیر حلال بر روی سرعت واکنش    22
1-8-1 تاثیرات حلال بر محل اتصال پروتون در اوروسانیک اسید    23
1-8-2 اثر حلال بر پیوند هیدروژنی بین الکلهای نوع اول و استرها     24
فصل دوم : بخش تجربی    27
2-1 مواد و وسائل لازم     28
2-2 مراحل کار تجربی     28
2-3 تهیه ترکیبات ایمینی از آمین (N-آمینورودانین ) در حلال متانول و کاتالیزورHCl     29
2-3-1 واکنش 4- کلروبنزآلدهید با N- آمینو وردانین در متانول و در حضور کاتالیزور HCl (a1)    29
2-3-2 واکنش 3- نیتروبنزآلدهید با N- آمینو رودانین در متانول و در حضور کاتالیزور HCl (b1)    30
2-3-3 واکنش ترفتالدهید با N- آمینو رودانین در متانول ودر حضور کاتالیزور HCl (c1).     31
2-4 تهیه ترکیبات ایمینی از آمین (N- آمینو رودانین) در حلال استونیتریل و کاتالیزور HCl    31
2-4-1 واکنش 4-کلروبنزآلدهید با N- آمینو رودانین در استونیتریل و در حضورکاتالیزور HCl (a2)    32
2-4-2 واکنش 3- نیترو  بنزآلدهید با N- آمینو رودانین در استونیتریل و در حضور کاتالیزور HCl (b2)32
2-4-3 واکنش ترفتالدهید با N- آمینورودانین در استونیتریل و در حضور کاتالیزور HCl (c2)    33
2-5 تهیه ترکیبات ایمینی از آمین (N- آمینو رودانین) در حلال متانول و کاتالیزور اسید استیک     33
2-5-1 واکنش 4- کلروبنزآلدهید یا N- آمینو رودانین در متانول و در حضور کاتالیزور اسید استیک(a2)     33
2-5-2 واکنش 3- نیتروبنزآلدهید با N- آمینو رودانین در متانول و در حضور کاتالیزور اسید استیک (b2)    34
2-5-3 واکنش 4- متوکسی بنزآلدهید با N- آمینو رودانین در متانول و در حضور کاتالیزور اسید استیک (a3)    34
2-6 تهیه ترکیبات ایمین (N-آمینو رودانین) در حلال استونیتریل و کاتالیزور اسید استیک     34
2-6-1 واکنش 4- کلروبنزآلدهید با N- آمینو رودانین در استو نیتریل و در حضور کاتالیزور اسید استیک (a2)    35
2-6-2 واکنش 3- نیتروبنزآلدهید با N- آمینو رودانین در استونیتریل و در حضور کاتالیزور اسید استیک (b2)    35
2-6-3 واکنش 4- متوکسی بنزالدهید با N- آمینو رودانین در استو نیتریل و در حضور کاتالیزور اسید استیک (a3)    35
فصل سوم : نتایج و بحث    37
3-1  بررسی و شناسایی ترکیبات ایمینی مشتق شده از واکنش«N-آمینو رودانین» و آلدهیدهای آروماتیک در حلال متانول و کاتالیزورHCl     38
3-1-1 بررسی و شناسایی ایمین a1 مشتق شده از N- آمینو رودانین و 4- کلروبنزالدهید در حلال متانول و کاتالیزور HCl     38
3-1-2 بررسی و شناسایی ایمین b1 مشتق شده از N- آمینورودانین و 3-نیترو بنزآلدهید در متانول و در حضور کاتالیزور HC1     40
3-1-3 برسی و شناسایی ایمین C1 مشتق شده از N- آمینو رودانین و ترفتالدهید در متانول و درحضور کاتالیزور HCl     40
3-2   بررسی و شناسایی ترکیبات ایمینی مشتق شده از واکنش «N- آمینو رودانین» با آلدهیدهای آروماتیک در حلال استونیتریل و کاتالیزور HCl     41
3-2-1 بررسی و شناسایی ایمین a2 مشتق شده از N- آمینو رودانین و               4- کلروبنزآلدهید در استونیتریل و در حضور کاتالیزورHCl     41
3-2-2 بررسی و شناسایی ایمین b2 مشتق شده از N- آمینورودانین و 3- نیترو بنزآلدهید در استونیتریل و در حضور کاتالیزور HCl    42
3-2-3 بررسی و شناسایی ایمین c2 مشتق شده از N- آمینورودانین و ترفتالدهید در استونیتریل و در حضور کاتالیزور HCl     43
3-3 بررسی و شناسایی ترکیبات ایمینی مشتق شده از واکنش «N-آمینورودانین» با آلدهیدهای آروماتیک طبق واکنش های زیر درحلال متانول و کاتالیزور اسیداستیک    44
3-3-1 بررسی و شناسایی ایمین a2 مشتق شده از 4-کلروبنزآلدهید و                N- آمینورودانین در حلال متانول و کاتالیزور اسیداستیک     44
3-3-2 بررسی و شناسایی ایمین b2 مشتق شده از N- آمینورودانین و                 3- نیتروبنزالدهید در متانول و در حضور کاتالیزور اسیداستیک 44
3-3-3 بررسی و شناسایی ایمین a3 مشتق شده از N- آمینورودانین و 4- متوکسی بنزآلدهید در متانول و در حضور کاتالیزور اسید استیک     45
3-4 بررسی و شناسایی ترکیبات ایمینی مشتق شده از واکنش  N- آمینورودانین با آلدهیدهای آروماتیک در حلال استونیتریل و در حضور کاتالیزور اسید استیک     46
3-4-1 بررسی و شناسایی ایمینی a2 مشتق شده از N- آمینورودانین و                4- کلروبنزآلدهید در استونیتریل و در حضور کاتالیزور اسیداستیک     46
3-4-2  بررسی و شناسایی ایمینb 2 مشتق شده از N- آمینورودانین و                    3- نیتروبنزآلدهید در حلال استونیتریل و در حضور کاتالیزور اسیداستیک     46
3-4-3 بررسی و شناسایی ایمین a3 مشتق شده از N- آمینو رودانین و 4- متوکسی بنزآلدهید در استونیتریل و در حضور کاتالیزور اسید استیک    47
نتیجه گیری نهایی    48

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه