بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت

بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت
بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 110 صفحه_ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

1  
فصل اول ارتباط پایداری شبکه قدرت با عملکرد صحیح تجهیزات        
1-1    مقدمه                                        2
1-2    تجزیه وتحلیل تجهیزات در شبکه های توزیع، فوق توزیع وانتقال             4
1-2-1 کلیدهای قدرت                                 4
1-2-2 اشکالاتی که ممکن است باعث عدم عملکردصحیح کلیدها شود                    5
1-2-3 اشکالاتی ناشی ازعدم عملکرد صحیح کلیدها                    5
1-2-4 عوامل موثر در میزان تاثیر عملکرد کلیدهای قدرت بر پایداری سیستم             6
1-2-5 خصوصیات عمده ومهمی که کلیدهای قدرت باید دارا باشند           6
1-2-6 تقسیم بندی کلیدهای فشار قوی بر حسب وظیفه ای که دارند           6
1-2-7 انواع کلیدهای قدرت                            7
1-2-8 انتخاب کلیدهای فشارقوی                            7
    1-2-8-1 انتخاب کلیدهای فشار قوی برحسب مشخصات نامی        7
    1-2-8-2 انتخاب کلیدهای فشار قوی برحسب وظیفه قطع و وصل        8
1-2-9 سکسیونر و کلید زمین و کلید و ویژه تخلیه بار الکتریکی          8
1-2-10 کلید زمین                               9
1-2-11 کلید مخصوص تخلیه بار الکتریکی                       9
1-2-12 فیوز                                  10
1-2-13 کلید بار                                   10
1-2-14 سکسیونر قابل قطع زیر بار                       11
1-2-15 انواع وموارد استفاده ترانسفورماتورها                 13


فصل دوم ضرورت بازرسی و روشهای مختلف بازبینی                 15
2-1 مقدمه                                     15
2-2 روشهای مختلف بازبینی و بازرسی فنی                         15
       
فصل سوم بررسی سیستمهای مختلف آزمون های غیر مخرب             19
3-1 مقدمه                                     19
3-2 تکنیک بازرسی بامایع نافذ                             19
       3-2-1 اصول بازرسی بامایع نافذ                        20
        3-2-1-1 آماده سازی قطعه                     20
        3-2-1-2 استعمال مایع نافذ                    20
        3-2-1-3 تمییز کردن مایع اضافی                     20
3-2-1-4 ظهور                             21
3-2-1-5 مشاهده و بازرسی                     21
3-2-2 ویژگیهای یک مایع ناذ                    21
       3-2-3 مزایا ومحدودیت ها و دامنه کاربرد تکنیک بازرسی بامایع نافذ        23   
3-3 سیستم بازرسی با ذرات مغناطیسی                         23
       3-3-1 مغناطیسی کردن قطعات                         25
       3-3-2 آشکار سازی عیب بوسیله ذرات مغناطیسی                 26
       3-3-3 مزایا ومحدودیت ها و دامنه کاربرد تکنیک بازرسی با ذرات مغناطیسی     27
3-4 سیستم بازرسی با جریان فوکو                            27
        3-4-1 ساختمان سیم پیچ ها                            29
        3-4-2 انواع مدارهای سیم پیچی جریان های گردابی                 30
         3-4-2-1 شبکه پل                         31
        3-2-2-2 مدارهای تشدید                     31
3-5 سیستم بازرسی با رادیو گرافی                             32
       3-5-1 برخی ازمحدودیت های استفاده از سیستم رادیو گرافی             32
       3-5-2 اصول استفادهاز سیستم رادیوگرافی                     33
3-6 سیستم ترمو گرافی                                 34
فصل چهارم بررسی سیستمهای ترموگرافیک درتست تجهیزات شبکه قدرت     35
4-1 مقدمه                                     35
4-2 تاریخچه عکس های حرارتی مادون قرمز                    35
4-3 طیف اشعه مادون قرمز                             36
4-4 اصول و نحوه کار سیستمهای ترموگرافیک                     38   
4-5 استفاده از عکسهای حرارتی در برنامه تعمیراتی تجهیزات                 39
           
فصل پنجم بررسی و تعین نقاط معیوب تجهیزات بااستفاده از ترموگرافی         40
5-1 مقدمه                                     40
5-2 اولویت های تعمیرات برحسب دمای اضافی                     41
5-3 عوامل مشکل زا در تعین درجه حرارت اضافی                     42
5-4 نمونه هایی از عکس های حرارتی                         45
           
فصل ششم دوربین کرونا                            48
6-1 مقدمه                                     48
6-2 کرونا                                     49
6-3 دوربین کرونا                                 51
6-4 ساختار عملیاتی دوربینهای کرونا                        53
6-5 کاربرددوربین های کرونا                            55
    6-5-1 بازدید زمینی خطوط انتقا ل نیرو                    55
          6-5-2 بازدیدهای پریودیک تجهیزاتپست های فشار قوی             62
    6-5-3 بازدیدهای پریودیک شبکه های توزیع                 62
    6-5-4 بازدیدهای هلیکوپتری خطوط انتقال نیرو                64

فصل هفتم بررسی روغن ترانسفورماتور و روشهای بازرسی آن             78
7-1 مقدمه                                     78
7-2 عایق روغن                                     72
7-3 آزمایشات روغن                                 75
    7-3-2 رطوبت                                 75
    7-3-3 ویسکوزیته                             76
    7-3-4 کشش بین سطحی                             76
    7-3-5 عدد اسیدی کل                             77
    7-3-6 نقطه اشتعال                             77

فصل هشتم گاز کارماتوگرافی                             78
8-1 مقدمه                                     78
8-2 گاز کارماتوگرافی                                 78
8-3 آنالیز نتایج حاصل از گاز کارماتوگرافی                         78
         8-3-1 روش دورننبرگ                            80
          8-3-2 روش نسبت راجرز پیشرفته                         80

نتیجه گیری و پیشنهادات                             85
اختصارات                                     86
واژه نامه                                     87
مراجع                                         89
ABSTRACT   

                               
فهرست شکلها


فصل سوم بررسی سیستم های مختلف آزمون های غیر مخرب            
شکل 3-1 عبور جریان از میان قطعه وایجاد میدان                     25
شکل 3-2 ناپیوستگی های خطوط میدان در سطح قطعه                 26
شکل 3-3 سیم پیچی نوع سلونوئیدی و نوع پهن                     28
شکل 3-4 تشخیص عیب با جریان های گردابی                     29
شکل 3-5 شبکه پل                                39
               
فصل ششم دوربین کرونا
شکل 6-1 آشکار سازی محل کرونا توسط دوربین                     50
شکل 6-2 شکست عایقی هوا ومختل شدن عملکرد ایزولاسیون             51
شکل 6-3 گستردگی طول موج امواج کرونا                        53
شکل 6-4 قسمتهای تشکیل دهنده دوربین کرونا                    54
شکل 6-5 تصویر کرونای مقره چینی شکسته                         56
شکل 6-6 تخلیه کرونا در پین یک مقره سرامیکی                     56
شکل 6-7 کرونای ناشی از ترکهای مویی در چند مقره چینی                 57
شکل 6-8 شکستگی مقره در زنجیر ایزولاتور                        57
شکل 6-9 کرونای ناشیاز پنجره مقره چینی                         57
شکل 6-10 خرابی رینگ انتهایی زنجیره مقره                     58
شکل 6-11 کرونای مقره انتهایی ناشی از رطوبت و آلودگی                 58
شکل 6-12 نحوه قرار گرفتن آب روی مقره سیلیکونی                 59
شکل 6-13 کرونای ناشی ازتجمع قطرهای آب بر روی مقره سیلیکونی             59
شکل 6-14 عکس معمولی رشته گسیخته شده از هادی خط انتقال             59
شکل 6-15 تصویر کرونای ناشی اررشته گسیخته شده هادی خط انتقال             60
شکل 6-16 تصویر کرونای ناشی از نشست فضولات پرندگان بر روی هادی خط انتقال     60


شکل 6-17 تصویر کرونای ناشی از آلودگی روی خطوط انتقال نیرو            61
شکل 6-18 تصویر کرونای موجود در روی مقره ها از فاصله ای در حدود 300 متر     61
شکل 6-19 عیوب موجود بر روی مقره های مربوط به یک سکسیونردر پست فشار قوی     62
شکل 6-20 تصویر کرونای ناشی از یک مقره چینی شکسته شده مربوط به یک خط هوای   63
20 کیلووات    
شکل 6-21 کرونای ناشی از عیب در زانویی (Elbow) سمت فشار قوی ترانس توزیع      63
شکل 6-22 تصویر کرونای ناشی ازالمان تولید کننده اغتشاشات رادئویی             64
شکل 6-23 تصویر هوای مقره پلیمری معیوب                     64
شکل 6-24 نمونه ای از بررسی وضعیت کرونای مقره ها در هوای مه آلود         65
شکل 6-25 وضعیت عمومی کرونای موجود بر روی فاز A                66
شکل 6-26 تعداد فنون ناشی از کرونای موجود بر روی فاز A                 66
( شدت کرونا بر روی هادی)
شکل 6-27 وضعیت عمومی کرونای موجود بر روی فاز B                66
شکل 6-28 وضعیت عمومی و شدت کرونا بر روی فاز C                67
شکل 6-29 به توانایی دوربین کرونادرتشخیص بخش های معیوب هادی از         67
قسمت های سالم هادی خط انتقال در فاز C درقت شود.                67
شکل 6-29 باندل معیوب فاز B از باندل سالم از فاصله حدودا 70 متری قابل تشخیص است.    67   
شکل 6-30 شدت کرونای موجود برروی باس بار فاز A (حدودا 1400 فوتون درثانیه)    67
شکل 6-31 تشخیص محل ایجاد کرونا بر روی باس بار توسط دوربین های کرونا از     68
فاصله حدودا 30متری
شکل 6-32 تشخیص محل عیب از فاصله حدودا 40 متری توسط دوبین کرونا مدل +     68    COROCAMIV
شکل 6-33 بزرگنمایی محل عیب شناسایی شده در شکل قبل در انتهای زنجیر مقره     68
شکل 6-34 اندازه گیری شدت کرونای تشخیص داده شده در دو تصویر قبلی         69
( حدود 20 فوتون در ثانیه )
شکل 6-35 کرونای موجود بر روی رینگ یکنواخت کننده میدان             69
شکل  6-36 نامناسب بودن اتصال JAMPER به هادی خط انتقال             69

فهرست جداول
عنوان                                         صفحه

فصل اول ارتباط پایداری شبکه قدرت با عملکرد صحیح تجهیزات
جدول 1-1 انتخاب کلیدهای فشار قوی بر حسب مشخصات نامی             8
جدول 1-2 استقامت سکسیونر کلید زمینوکلید ویژه تخلیه بار الکتریکی ساخت زیمنس     10
جدول 1-3 نحوه قطع ووصل کلید زمینوکلید ویژه تخلیهبار الکتریکی             10

فصل دوم ضرورت بازرسی و روشهای مختلف بازبینی                
جدول 2-1 سیستم های عمده آزمون های غیر مخرب                     16
       
فصل پنجم
جدول 5-1 اثر خنک کنندگی باد بر روی اجزای معیوب                 43
جدول 5-2 نقاط حساس برخی ازتجهیزات و لوازم اصلی شبکه             43

فصل هفتم                                    
جدول 7-1 مشخصات روغن ترانسفور ماتور استاندارد به تفکیک کلاس محیط         80
نصب ترانسفور ماتور                        
جدول 7-2 مشخصات روغن استاندارد ترانسفور ماتور مشترک برای کلاسهای 1 و2     81

فصل هشتم
جدول 8-1 نسبتهای تعریف شده برای روش دورننبرگ                 90
جدول 8-2 مقادیر بحرانی گازها در روش دورننبرگ                     90
جدول 8-3 عیب یابی با روش نسبت دورننبرگ                     90
جدول 8-4 تشخیص عیب با استفاده از روش نسبت راجرز                 91
جدول 8-5 نسبت راجرز پیشرفته                             92

چکیده
 بااستفاده از اصول بسیار معروف فیزیکی تعدادی سیستم بازرسی غیر چشمی ابداع شده که می تواند اطلاعاتی از کیفیت قطعات یک تجهیز فراهم آورد ، درحالی که هیچگونه تغییری یا آسیبی به قطعه یا دستگاه مورد آزمایش وارد نسازند ، سیستمهای آزمون غیر مخرب به اختصار  N.D.T  نامیده می شود .
بکارگیری هریک از سیستمهای بازرسی متحمل هزینه است ، اما اغلب استفاده موثر  از تکنیکهای بازرسی مناسب موجب صرفه جوییهای مالی قابل ملاحظه ای خواهدشد. نه فقط نوع بازرسی بلکه مراحل به کارگیری آن نیز مهم است.
دراین پایان به بررسی و تشریح انواع تستهای غیر مخرب ومزایای و محدودیتهای آنها و بکارگیری آنها در سیستم قدرت پرداخته شده است.
کلمات کلیدی:
N.D.T  ، مایع نافذ ، ذره مغناطیسی ، جریان های گردابی ، رادیو کرافی ، ترموگرافی ، دوربین ترموویژن ، دوربین کرونا
 
فصل اول
ارتباط پایداری شبکه با عملکرد صحیح تجهیزات
1-1    مقدمه
دراین فصل به بررسی تاثیر عملکرد صحیح تجهیزات بر پایداری سیستم قدرت پرداخته شده است برای این منظور در ابتدا ماسله پایداری سیستم قدرت به عنوان مقدمه ای برای این بخش مورد بررسی قرارگرفته است.
تمایل سیستم قدرت برایایجاد نیروهای بازیابی برابر یابیشتر از نیروهای اختلال وارد شده به آن ، به منظور نگهداری حالت تعادل سیستم را پایداری می گویند.اگر نیروهایی که سعی دارند ماشین ها را با یکدیگر درحالت همگام synchronous حفظ نمایند به قدر کافی بزرگ باشند تا بر نیروهای اختلال غلبه کنند، سیستم پایدار ( درحالت همگام) باقی میماند. مساله پایداری به رفتار ماشین های سنکرون پس از رخداد یک اختلال مربوط می شود ، به عبارتدیگر پایداری سیستم قدرت، خاصیتی از سیستم است ، که به ماشین های سنکرون سیستم توانایی میدهد تا به اختلال در وضعیت کار عادی پاسخ دهند و دروضعیت جدیدی به کار عادی خود باز گردند.
مسائل پایداری بسته به ماهیت و وضعیت اختلال معمولا بر دو نوع اصلی تقسیم می شود:
* بررسی پایداری درحالت مانا Steady state stability
* بررسی پایداری درحالت گذرا Transient stability
پایداری مانا ( ماندگار) به توانایی سیستم قدرت در بازگرداندتن همگامی پس از رخداد اختلال های کوچک وکند مثل تغییرات تدریجی تونان اطلاق میگردد. حالت توسعه یافته پایداری ماندگار پایداری پویا (دینامیکی) Dynamjic stability نامیده می شود. پایداری پویا مربوط به اختلال های کوچک برای مدت زمان طولانی با منظور کردن وسایل کنترل خود کار می باشد
    امروزه بررسی پایداری حالت گذرا، راه تحلیلی اصلی برای بررسی رفتار پ.یای الکترودینامیکی سیستم قدرت است. مطالعات پایداری گذار بااثرات اختلال های بزرگ وناگهانی مانندوقوع یکخطا، خروج ناگهانی یک خط ورود یا خروج ناگهانی بارها سرو کار دارد.
به بیان دیگر هدف بررسی های حالت گذرا، تعیین این است که آیا سیستم به دنبال اختلالاهای بزرگی نظیر اتصالیهای سیستم انتقال تغییرهای ناگهانی بار، ازکار افتادن واحدهای تولید، یاکلید زنی خط ، سنکرون خواهد ماند یا نه.
مطالعات پایداری گذرابرای اطمینان از توانایی تحمل سیستم قدرت در مقابل شرایط گذراپس از رخداد یکاختلال عمده ضروری است . بهنگام طراحی تجهیزات تولید وانتقال جدید چنین مطالعاتی اجتناب ناپذیر است . این مطالعات برایتعیین پارامترهایی مانند نوع رله گذاری موردنیاز ، زمان بحرانی رفع خطای مدار شکن ها و تعیین سطح وتاژ سیستم و قابلیت انتقال توان بین سیستم ها مفید است .
منابع فارسی
1-    احد کاظمی ، سیستمهای قدرت الکتریکی ، جلد اول ، چاپ چهارم انتشارات علم و صنعت ، تهران ایران ، تیر 1378
2-    بهرام صالحی ، اصول تست های غیر مخرب . چاپ اول . انتشارات دانشگاه صنعتی سهند، تبریز ، ایران ، مرداد 1381
3-    هادی سعادت، بررسی سیستمهای قدرت ، مترجمین حیدر علی شایانفر وشهرام جدید و احد کاظمی
4-    آرشیو شرکت تعمیرات وبهره برداری نیروی بر ق آذربایجان
5-    7- آرشیوآزمایشگاه روغن وگاز شرکت تعمیرات نیروی برق آذربایجان
مهرداد عابدی ، تجهیزات نیروگاه،جلد اول ، چاپ سوم انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ایران ، تیر  1379
 
مراجع لاتین

1 .Topological sensitivity analysis in the context of ultrasonic on- destructive lesting

2 . Mathematical model applied in  inductive non – destr uctive testin

 

ABSTRACT

Some insensible system is created by using very famous physical basises that can provide an information of setions quality a equipment , entger no change or hurt to test section or machine , non destructive testing systems is briefly called N.D.T.
Using each of support systems in expenditure , but most of time effective using of suitable inspection techniques will cause financial economies , not only inspection sort but also using stages in important, too
Thesis has notgiced study and search kinds of indestructive parts, advantgages , limitgations and their using in power system.
Keyword: magnetic partical, radiography, thermography , crona camera, NDT

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات ذیل قبلا توسط مشتریان محصول فوق خریداری شده است.
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه