بررسی جرايم بهداشتی، درمانی و دارويی در قانون تعزيرات حكومتی

بررسی جرايم بهداشتی، درمانی و دارويی در قانون تعزيرات حكومتی
بررسی جرايم بهداشتی، درمانی و دارويی در قانون تعزيرات حكومتی
150,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 230 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ به همراه پاورقی

مقدمه

امروزه پيشرفته بودن هر كشور را با شاخص هاي آموزشي و بهداشتي و درماني آن مي‌سنجند، هر قدر امكانات آموزشي و بهداشتي و درماني براي مردم كشور بيشتر فراهم باشد به همان نسبت آن كشور از جايگاه و موقعيت بهتري در جامعة جهاني برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بيش از درمان مورد نظر است و در اين مورد سياست هايي به منظور پيشگيري از شيوع بسياري از بيماري ها صورت مي‌گيرد كه هنوز هم اين اقدامات كافي به نظر نمي‌رسد.
بالا بودن هزينه هاي دارو و درمان، كمبود بيمارستان هاي مجهز در بسياري از شهرها، كمبود پزشك متخصص در بسياري از نقاط كشور و كبود دارو و…  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است كه براي برخورد با اين مسائل بايد تدابير جديدتر و مؤثرتري را اتخاذ نمود.
از طرفي ديگر از عوامل كارايي انساني، بسته به تأمين غذاي سالم و كافي است، به همين جهت توليد و نگهداري مواد غذايي طبق اصول بهداشتي و فني از پايه هاي بهداشت عمومي‌و پيشگيري از بيماري هاي مختلف است.
گسترش شهرنشيني و نتايج آن افزون طلبي،‌ تحوّل سيستم هاي توليد، ازدياد روزافزون نيازهاي عمومي‌و مصرفي جامعه در زمينه مواد غذايي و دارويي، عدم توانايي نظارت بر مراكز درماني و واحدهاي توليدي مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و… شرايط را براي بروز بعضي از تخلّفات آماده نموده است. افزايش شمار سريع مراكز توليد مواد خوردني، آشاميدني و آرايشي،‌‌ بهداشتي و كارخانه هاي ساخت فرآورده هاي دارويي، تأمين بهداشت و جلوگيري از آلودگي اين مواد را، در دنياي امروز غيرقابل اجتناب نموده است. زيرا با كوچكترين آلودگي، بيماري‌ها و مسموميت هاي مختلفي در قشر وسيعي از جامعه بروز مي‌كند لذا اين گونه مراكز به منظور بهبود فرآورده هاي خود نياز به رعايت امور بهداشتي دارند و به همين جهت هر سال بخش مهمي‌از مخارج اين كارخانه ها را امور مربوط به تحقيقات بهداشتي تشكيل مي‌دهد.
با توجه به مشكلات موجود، عده اي به منظور سودجويي از موقعيت هاي به دست آمده، با ارتكاب تخلفاتي در اين رابطه معضلات جامعه را تشديد مي‌نمايند و از همين جاست كه پديده اي تحت عنوان جرايم و تخلفات بهداشتي، درماني و دارويي مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ويژه قانونگذاران را به خود جلب كرده است بر اين اساس منظور از جرايم بهداشتي، درماني و دارويي كلية جرايمي‌است كه در رابطه با امر بهداشت و درمان و نيز در رابطه با امور دارويي به وقوع مي‌پيوندد. بررسي ماهيت، مصايق و مجازات اين جرايم بالاخص در قانون تعزيرات حكومتي موضوع اين نوشتار است.


فهرست مطالب

                                             
مقدمه     1
فصل اول كليات     7
     مبحث اول: تاريخچه جرايم بهداشتي ، درماني و دارويي    8
          گفتار اول- دوران باستان    9
          گفتار دوم- دوران اسلامي    13
          گفتار سوم- تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در حقوق ايران    17   
     مبحث دوم- ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و تفاوت آن با تخلفات
     انتظامي     20
          گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتي، درماني و دارويي    21
               الف) مفهوم جرايم بهداشتي    21
               ب) مفهوم جرايم درماني     23
               ج) مفهوم جرايم دارويي    25
          گفتار دوم- اركان تشكيل دهندة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي    26
              الف) عنصر قانوني     27
              ب) عنصر مادي     29
              ج) عنصر معنوي     31

فهرست                                      ب
          گفتار سوم- تفاوت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي با تخلفات انتظامي     34
              الف) تعريف تخلفات انتظامي     34
              ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامي    35
              ج) تخلفات انتظامي در امور پزشكي و دارويي     38
     مبحث سوم- جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در تقسيم بندي جرايم    41
          گفتار اول- جايگاه جرايم بهداشتي درماني و دارويي در طبقه بندي
          حقوق جزاي اختصاصي     41
          گفتار دوم- جايگاه جرايم بهداشتي ، درماني و دارويي از نظر مطلق و مقيد بودن.    43
فصل دوم- مصاديق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي    49
     مبحث اول- مصاديق جرايم بهداشتي    50
          گفتار اول- جرايم مربوط به بهداشت محيط    51
              الف) جرايم عليه بهداشت عمومي    51
              ب) جرايم مربوط به بهداشت اماكن عمومي     55
              ج) جرايم مربوط به بهداشت مراكز تهيه و توليد و نگهداري و توزيع مواد
 خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي    59
          گفتار دوم- جرايم مربوط به تهيه، توزيع،‌‌ نگهداري و فروش مواد خوردني،
 آشاميدني، آرايشي و بهداشتي    62
 
فهرست                                              ج
الف) جرايم مربوط به تهيه و توليد مواد خوردني، آشاميدني،‌ آرايشي و بهداشتي    63
ب) جرايم مربوط به توزيع، عرضه و فروش مواد خوردني،‌ آشاميدني، آرايشي و بهداشتي     72
     مبحث دوم- مصاديق جرايم درماني    78
          گفتار اول- جرايم مربوط به مداخلة‌ غير مجاز در امور پزشكي و درماني     79
          گفتار دوم- جرايم مربوط به خودداري از پذيرش و ارائه خدمات به بيماران     89
          گفتار سوم- جرايم مربوط به اعمال سودجويانه در حرفة پزشكي    96
         گفتار چهارم – جرايم مربوط به عدم رعايت ضوابط و مقررات حرفه اي     106
     مبحث سوم- مصاديق جرايم دارويي    113
          گفتار اول- جرايم مربوط به مداخله غيرمجاز در امور دارويي     114
          گفتار دوم- جرايم مربوط به سودجويي در امور دارويي    117
          گفتار سوم- جرايم مربوط به خودداري متصديان امور دارويي از ارائه خدمات    121
          گفتار چهارم- جرايم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارويي     125
فصل سوم- مجازات جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي
و مراجع صالح براي رسيدگي به اين جرايم    135
     مبحث اول – مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي     136
         گفتار اول- تعريف مجازات و انواع آن در حقوق جزاي ايران    136
             الف) مفهوم مجازات    136
             ب) انواع مجازات در حقوق جزاي ايران    138
فهرست                                                  د
          گفتار دوم- ماهيت مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي    142
          گفتار سوم- انواع مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
          در قانون تعزيرات حكومتي    147
          گفتار چهارم – تخفيف، تشديد و تبديل مجازات
          در جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي     153
                الف) تخفيف مجازات    153
                ب) تشديد مجازات    154
               ج) تبديل مجازات    156
          گفتار پنجم- مجازات شركت و معاونت در جرايم بهداشتي، درماني و دارويي    157
     مبحث دوم- مراجع صالح رسيدگي كننده جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
و نحوة حل اختلاف در صلاحيت    159
          گفتار اول- محاكم ذي صلاح براي رسيدگي به جرايم بهداشتي، درماني و دارويي    159
          گفتار دوم- اختلاف در صلاحيت    161
نتيجه گيري     176
منابع و مآخذ    179
نمودار آماري    183

 

منابع و مآخذ

منابع فارسي
1-    آجرلو، غلامرضا ، مجموعه كامل قوانين و مقررات بهداشتي، درماني و آموزشي، چاپ اول، تهران، حيان.
2-    آخوندي، محمود،‌ آيين دادرسي كيفري، چاپ هفتم ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1375.
3-    آل شيخ مبارك، قيس بن محمد، حقوق و مسئوليت پزشكي در آيين اسلام، چاپ اول، شابك، 1377.
4-    اردبيلي،‌ محمدعلي،‌  حقوق جزاي عمومي، ج2، چاپ اول، تهران ، ميزان، 1377.
5-    اصفهاني، محمد مهدي، بازنگري در مفاهيم سلامت،‌‌ بيماري،‌ بهداشت، درمان و شفا با الهام از معارف اسلامي، مجموعه مقالات، چاپ اول،‌ 1371.
6-    تقي‌زاده انصاري،‌ مصطفي، حقوق كيفري محيط زيست،‌چاپ اول، تهران، قومس، 1376.
7-    جعفري لنگرودي،‌ محمد جعفر، تاريخ حقوق ايران، تهران، كانون معرفت.
8-    جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق،‌ چاپ سوم، تهران، كتابخانه گنج دانش.
9-     دهخدا،‌ علي اكبر، لغت نامه، ج4،‌ چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1377.
10-    دهخدا،‌ علي اكبر، لغت نامه، ج7،‌ چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1377.
11-    ركني، نوردهر، اصول بهداشت مواد غذايي، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تهران. 1376.
12-    زراعت،‌ عباس، شرح قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات، چاپ اول، فيض ،‌1377.
13-    زراعت ، عباس ، مهاجري، علي، شرح قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب چاپ اول، قم،‌  فيض، 1378.
14-     شامبياتي، هوشنگ، حقوق جزاي عمومي، ج 2، چاپ سوم، تهران ويستار، 1372.
15-    شامبياتي، هوشنگ، حقوق جزاي اختصاصي، ج 1 و 2، چاپ دوم، تهران ويستار، 1374.
16-    صادقي،محمدهادي،حقوق‌جزاي اختصاصي، ج1 جرايم عليه اشخاص،چاپ اول، تهران،
 ميزان،‌ 1376.
17-    صادقي‌حسن‌آبادي، علي،كليات بهداشت عمومي، چاپ‌هشتم، شيراز،دانشگاه علوم پزشكي،1375.
18-    صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي، ج 1، چاپ هفتم،‌ تهران ، گنج دانش، 1376.
19-    صرامي، سيف الله، حسبه يك نهاد حكومتي، چاپ اول، قم،‌ مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي.
20-    عباسي، محمود مجموعة قوانين و مقررات پزشكي و دارويي، چاپ اول، تهران.
21-    عباسي، محمود مجموعة مقالات حقوق پزشكي، ج 2، چاپ اول، تهران، حيان،‌ 1376.
22-    علي آبادي، عبدالحسين، حقوق جنايي ، ج 2، چاپ پنجم تهران، فرودسي، 1368.
23-    علي پاشا، صالح، سرگذشت قانون، ج2، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1348.
24-    عميد، حسن ، فرهنگ فارسي عميد.
25-    فتحي. محمد جواد، مجموعة كامل قوانين و مقررات تعزيرات حكومتي، چاپ اول، شابك 1376.
26-    قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني به انضمام گزيده اي از قوانين مقررات مربوط به امور بهداشت، دارو و درمان، حوزه معاونت فرهنگي و امور اجرايي سازمان تعزيرات حكومتي، چاپ اول، 1377.
27-    كارانديش،  دكتر سعيد، سخنداني، مرسده ، نكات مهم و شايع ترين ها در بهداشت.
28-    گلدوزيان، ايرج، بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي، چاپ اول، تهران، ميزان، 1377.
29-    گلدوزيان، ايرج، حقوق جراي اختصاصي،ج1،‌‌‌‌‌‌‌ چاپ پنجم، تهران، ماجد.
30-    گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي عمومي، ج2 ،‌‌‌‌‌‌‌ چاپ چهارم، تهران، ماجد،‌ 1376.
31-    مجموعه كامل قوانين و مقررات تعزيرات حكومتي به اهتمام اداره كل حقوقي سازمان تعزيرات حكومتي،‌ چاپ اول انتشارات سوره، 1379.
32-    محسني، مرتضي، دوره حقوق جزاي عمومي، ج 2، چاپ اول، تهران، گنج دانش، 1375.
33-    منتظري، حسينعلي، دراسات في ولايه الفقيه ج2، چاپ دوم، قم ، المركز العالمي للدراسات اللاسلاميه.
34-    ميرمحمد صادقي،حسين،حقوق كيفري اختصاصي،جرايم عليه‌اموال‌وحاكميت،چاپ دوم،تهران، ميزان ، 1376.
35-    نجم‌آبادي، محمود، تاريخ طب در ايران، ج1 تهران ،‌ انتشارات دانشگاه تهران.
36-    نوربها، رضا، زمينة‌ حقوق جزاي عمومي، چاپ دوم، تهران، كانون وكلاي دادگستري،‌ 1375.
37-    وليدي، محمد صالح، حقوق جزاي عمومي، ج2، چاپ اول ، تهران.
38-    وليدي، محمد صالح، حقوق جزاي عمومي، ج4، چاپ دوم ، تهران 1375.
39-    ويل دورانت ، تاريخ تمدن، ج1، ترجمه احمد آرام، چاپ دوم، تهران ، اقبال، 1377.
 
منابع عربي

1.    ابن اخوه ، محمد بن محمد،  آيين شهرداري در قرن هفتم، ترجمه جعفر شعار، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، چاپ سوم، تهران.
2.    ابن اخوه ، محمد بن محمد، معالم القربه في احكام الحسبه، مطبعه دارالفنون.
3.    ابي داود، سليمان، سنن ابي داوود، ج2، بيروت، دارالجيل.
4.    حر عاملي، محمد بن حسن، وسايل الشيعه، ج 12، بيروت ، دار احياء التراث العربي.
5.    حلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، چاپ اول، قم ، مؤسسه نشر اسلامي، 1413.
6.    حلي، جعفر بن حسن، شرايع الاسلام، ج4، چاپ سوم، قم، اسماعيليان ، 1372.
7.    ماوردي، ابن الحسن علي بن محمد، الاحكام السلطانيه، قم، مركز انتشارات دفتر تبيلغات اسلامي.
8.    موسي، عبدالله ابراهيم، المسئوليه الجسديه في الاسلام، چاپ اول، بيروت، داربي حزم، 1416.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه