بررسی روابط سياسی ايران و سوريه بعد از انقلاب اسلامی ايران

بررسی روابط سياسی ايران و سوريه بعد از انقلاب اسلامی ايران
بررسی روابط سياسی ايران و سوريه بعد از انقلاب اسلامی ايران
180,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 220 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

مقدمه

    خاورميانه به عنوان منطقه اي استراتژيك جايگاه عمده و حساسي در رقابتهاي دو ابر قدرت شرق و غرب در دوران جنگ سرد داشت و نقش يك محرك را در مداخلة ابر قدرتها ايفا مي كرد . پس از دوران جنگ سرد و فروپاشي شوروي نه تنها اين منطقه اهميت خود را از دست نداده بلكه بر اهميت آن نيز افزوده شده است . لذا درك و شناخت صحيح از تحولات منطقه خاورميانه ، براي ايران كه خود در اين منطقه قرار دارد ضروري و آگاهي از عملكرد دولتهاي منطقه نيز در اين راستا  مي باشد .
سوريه به دليل موقعيت جغرافيايي و استراتژيكي ، يكي از مهم‌ترين كشورهاي خاورميانه محسوب مي شود كه توانسته است در چند دهة اخير نقش مهمي را در روند تحولات منطقه اي ايفا نمايد . بدين لحاظ اين كشور جايگاه ويژه اي را در سياست خارجي ايران كه اولويت اصلي را در روابط خارجي بر همكاري با كشورهاي اسلامي و غير متعهد مي دهد ، به خود اختصاص داده است و نياز هست كه شناخت بيشتري نسبت به آن پيدا كرد . ايران و سوريه به عنوان دو كشور خاورميانه اي غير همسايه توانسته اند در دو و نيم دهة اخير بيشترين هماهنگيها را در روند تحولات منطقه اي و جهان اسلام كسب نمايند و به عنوان الگويي براي ديگر كشورهاي منطقه در همكاريهاي دو جانبه مطرح شوند حال پرسش اصلي اين است كه چه عواملي در بهبود و گسترش روابط دو جانبه مؤثر بوده است؟ علت هماهنگي در اكثر تحولات منطقه اي چه بوده است كه توانسته روابط اين دو كشور را به عنوان الگويي براي ساير كشورها در مناسبات دوجانبه تبديل كند ؟ اين پرسشي است كه بايد به آن پاسخ داده شود . ابتدا روابط و مناسبات سياسي دو كشور در دوران قبل از انقلاب اسلامي را مرور خواهيم كرد تا سيماي اصلي همكاري و الگومندي در روابط بعد از انقلاب روشن شود . سپس عوامل تأثير گذار را در همكاري و روابط دو جانبه با تأكيد بر عوامل منطقه اي تجزيه و تحليل مي كنيم هر چند كه ممكن است واقعيت امر چيزي غير از تحليل هاي عرضه شده باشد ، زيرا اصولاً هميشه بسياري از اطلاعات تا زمان مشخصي محرمانه باقي مي ماند و دسترسي به بعضي اطلاعات هيچ گاه امكان پذير نمي باشد .
    در پايان با اعلام و اذعان به وجود نقايص و كاستي در رساله ، از زحمات اساتيد محترم و بزرگوار جناب آقاي دكتر اصغر جعفري ولداني در سمت استاد راهنما و جناب آقاي دكتر غلامعلي چگني زاده در سمت استاد مشاور ، تشكر و قدرداني مي شود كه حضرت علي (ع) فرموده است : من علمني فقر صيرني عبداً .


فهرست مطا لب

                                                                                                                                 
مقدمه 1   

فصل اول (كليات)
1.    طرح و تبيين موضوع ……………..…………………………………………………………………2
2.    ادبيات موضوع ………………………………………………………………………………………3
3.    علل انتخاب موضوع…………………………………………………………………………………3
4.    سؤال اصلي و سؤالات فرعي…………..…………………….…………………………………….3
5.    فرضيه هاي تحقيق ………………………….……...…………………….…………………………4
6.    تعريف مفاهيم …………………………………………………………….………………………….4
7.    متغييرها …………………………………………….………………………………...……………….5
8.    روش‌تحقيق ………………….……………….………………………………………………………5
9.    موانع و محدوديتهاي تحقيق ………………….……………………………………………………5
10.    سازماندهي تحقيق …………………………………….………………….……………….…………6
يادداشتهاي فصل اول ………………………………………………………………………………………..7   

فصل دوم (اصول و اهداف سياست خارجي ايران و سوريه)
بخش اول مباني نظري سياست خارجي …………...……………………………………………………8
1.    روشهاي مطالعه سياست خارجي …………………………………………………………………8
2.    سطح تحليل ……………………...…………………………………………………………………12
3.    عوامل مؤثر درتعيين سياست خارجي…………………………………………………………. 14
بخش دوم
1.    اصول واهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ………….…………………………21
2.    ابزارهاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ……………………………………………23
3.    اصول و اهداف سياست خارجي جمهوري عربي سوريه…………….……………………... 25
4.    ابزارهاي سياست خارجي جمهوري عربي سوريه…….……………………………………… 30
5.    بررسي تطبيقي سياست خارجي ايران و سوريه …..………………………………………….30
يادداشتهاي فصل دوم ………...……………………………………………………………………………32   

عنوان    صفحه
فصل سوم (پيشينه روابط ايران و سوريه 1979ـ 1946)
بخش اول ـ روابط ايران و سوريه از1979- 1946
بخش دوم ـ عوامل تأثير گذار بر روابط ايران و سوريه
1.    عوامل تأثير گذار بر سردي روابط دو جانبه (1973ـ 1946
الف ـ روابط ايران و اسرائيل
ب ـ مشكلات داخلي سوريه و ايدئولوژي راديكال بعث
2.    عوامل تأثير گذار بر بهبود نسبي روابط دوجانبه (1979ـ 1974
الف ـ شرايط منطقه اي
ب ـ شرايط بين المللي
ج ـ به قدرت رسيدن حافظ اسد و پايان بحران داخلي
د ـ مرگ جمال عبدالناصر و افول ناسيوناليسم عربي
نتيجه گيري فصل سوم
يادداشتهاي فصل سوم 
35
فصل چهارم (روابط ايران و سوريه 1988ـ 1979)
بخش اول ـ انقلاب اسلامي ايران
1.    انقلاب اسلامي ايران و مواضع سوريه
2.    جنگ ايران و عراق و موضع گيريهاي سوريه
بخش دوم
1.    دلايل حمايت سوريه از ايران در جنگ
الف ـ ديدگاهها و مواضع ايران در مورد بحران خاورميانه
ب ـ اختلافات عراق و سوريه و تأثير آن بر روابط ايران و سوريه
ج ـ اتحاد ايران و سوريه
2.    تهاجم اسرائيل به لبنان و تأثير آن بر روابط دو جانبه
3.    تنش هاي سوريه ـ ايران در لبنان
4.    دلايل تغيير موضع تاكتيكي سوريه در طول جنگ
5.    قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل و مواضع سوريه
نتيجه گيري فصل چهارم
يادداشتهاي فصل چهارم
فصل پنجم (روابط ايران و سوريه 2001ـ 1989)
بخش اول ـ روابط سياسي ايران و سوريه
1.    پايان جنگ تحميلي و سياست جديد ايران
2.    روابط ايران و سوريه (2001ـ 1989
بخش دوم ـ عوامل تأثير گذار بر روابط ايران و سوريه پس از جنگ
1.    پيمان طائف ومواضع ايران و سوريه
2.    حمله عراق به كويت و مواضع ايران و سوريه
3.    كنفرانس صلح ماريد و مواضع ايران و سوريه
4.    اختلافات ايران و امارات متحده عربي و موضع گيري سوريه
5.    تهاجم تركيه به شمال عراق و مواضع ايران و سوريه
6.    پيمان استراتژيك تركيه ـ اسرائيل و مواضع ايران و سوريه
7.    اختلافات تركيه ـ سوريه و نقش ايران
نتيجه گيري فصل پنجم
يادداشتهاي فصل پنجم
110
فصل ششم (نتيجه گيري
يادداشتهاي فصل ششم 156    152
منابع و مآخذ157   


فهرست منابع و مآخذ

1ـ فارسي
الف ـ كتابها
1.    آقا بخشي ، علي و مينو افشاري راد ، فرهنگ علوم سياسي ، (تهران : نشر چارپار ، 1379).
2.    احتشامي ، انوشيروان ، سياست خارجي ايران و دوران سازندگي (اقتصاد ، دفاع ، امنيت) ، ترجمة ابراهيم متقي و زهره پوستين چي ، (تهران : انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي ،1378).
3.    ازغندي ، عليرضا ، روابط خارجي ايران (دولت دست نشانده)، (تهران : انتشارات قومس، 1376) .
4.    اسداللهي ، مسعود ، از مقاومت تا پيروزي (79ـ1361) ، (تهران: مؤسسه انديشه سازان نور،1379) .
5.    السن ، رابرت ، مسأله كرد و روابط ايران و تركيه ، ترجمه ابراهيم يونسي ، (تهران : انتشارات پانيذ ، 1380) .
6.    امامي ، محمدعلي ، بررسي روابط سياسي سوريه و عراق در دهة 80 ، (تهران : انتشارات وزارت امور خارجه ، 1374) .
7.    امامي ، محمدعلي ، سياست و حكومت درسوريه ، ( تهران : انتشارات وزارت امور خارجه،1376) .
8.    اي فست ، كارن ، انقلاب اسلامي و تحولات سياسي در دنياي عرب ، ترجمة داوود علمايي، (تهران : دورة عالي جنگ و دانشكده فرماندهي و ستاد سپاه پاسداران ، 1379) .
9.    بال ، جرج ، خطا و خيانت درلبنان ، ترجمة حسين ابوترابيان ، (تهران : انتشارات اطلاعات ، چاپ دوم ، 1366) .
10.    بخشايشي اردستاني ، احمد ، اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ، (تهران:انتشارات آواي نور ، 1375) .
11.    بهزادي ، حميد ، اصول روابط بين الملل و سياست خارجي ، (تهران : انتشارات دهخدا،1352) .
12.    بيگدلي ، علي ، تاريخ سياسي ـ اقتصادي عراق ، (تهران : مؤسسه تاريخي ميراث ملل،1368).
13.    ثاني ، رضا ، ايراني كه مي تواند بگويد نه ! ، (تهران : مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر،1379) .
14.    جعفري ولداني ، اصغر ، بررسي تاريخي اختلافات مرزي ايران و عراق ، (تهران : انتشارات وزارت امور خارجه ، چاپ سوم ، 1376) .
15.    جعفري ولداني ، اصغر ، بررسي كانونهاي بحران در خليج فارس ، (تهران : انتشارات كيهان ، چاپ دوم ، 1377) .
16.    جعفري ولداني ، اصغر ، تحولات مرزها و نقش ژئوپلتيك آن در خليج فارس ، (تهران : انتشارات قومس ، 1374) .
17.    جعفري ولداني ، اصغر ، نگاهي تاريخي به جزاير ايراني تنب و ابوموسي ، (تهران : انتشارات وزارت امور خارجه ، 1376) .
18.    خوشوقت ، محمد حسين ، تجزيه و تحليل در سياست خارجي ، (تهران : انتشارات وزارت امور خارجه ، 1375) .
19.    در جستجوي امام از كلام امام ، دفتر نوزدهم ، (تهران : انتشارات اميركبير ، 1363) .
20.    درويش ، حجت الله ، بررسي پديده ناسيوناليسم در جهان عرب ، ( تهران : انتشارات وزارت امور خارجه ، 1374 ).
21.    درينيك ، ژان پي ير ، خاورميانه در قرن بيستم ، ترجمة فرنگيس اردلان ، (تهران : انتشارات دانش امروز ، 1368) .
22.    دهقان طرزجاني ، محمود ، روابط خارجي ايران و همسايگان در دهة دوم انقلاب اسلامي ، (تهران : انتشارات سروش ، 1379) .
23.    رابينويچ ، ايتما ، جنگ براي لبنان (85ـ1970) ، ترجمة جواد صفايي و غلامعلي رجبي يزدي، (تهران : انتشارات سفير ، 1368) .
24.    رمضاني ، روح الله ، چارچوب تحليلي براي بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، ترجمة عليرضا طيب ، (تهران : انتشارات ني ، 1380) .
25.    روز شمار سياست خارجي ايران درسال 1372 ، (تهران : انتشارات وزارت امور خارجه،1376).
26.    سريع القلم ، محمود ، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران (بازبيني نظري و پارادايم ائتلاف) ، ( تهران : انتشارات مركز تحقيقات استراتژيك ، 1379) .
27.    سعيدي ، ابراهيم ، سوريه (مباحث كشورها و سازمانهاي بين المللي) ، (تهران : انتشارات وزارت امور خارجه، 1374).
28.    سليماني، محمدباقر، بازيگران روند صلح خاورميانه، (تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، 1379).
29.    سوريه (از سري انتشارات بررسي مسائل كشورها)، (تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، 1362).
30.    سويد، محمود، جنوب لبنان در رويارويي با اسرائيل (پنجاه سال پايداري و مقاومت) ، ترجمه مركز تحقيقات و بررسيها ، (تهران : نشر آمن ، 1379) .
31.    سيف زاده ، سيد حسين ، اصول روابط بين الملل الف ـ ب ، (تهران : نشر دادگستر، 1378).
32.    سيف زاده ، سيد حسين ، نظريه هاي مختلف در روابط بين الملل ، ( تهران : انتشارات قومس، چاپ چهارم ، 1374).
33.    عابدي ، مصطفي ، روابط سوريه و عراق ، (تهران : انتشارات جهاد دانشگاهي ، 1369).
34.    عامري ، هوشنگ ، اصول روابط بين الملل ، (تهران : انتشارات آگه ، 1374) .
35.    علي بابايي ، غلامرضا ، تاريخ سياست خارجي ايران از شاهنشاهي هخامنشي تا به امروز ، (تهران : انتشارات درسا ، 1375) .
36.    فوبليكوف ، د .ر و جمعي از نويسندگان ، تاريخ معاصر كشورهاي عربي ، ترجمه محمد حسين روحاني ، (تهران : انتشارات قومس ، 1376) .
37.    فولر ، گراهام ، قبله عالم ژئوپلتيك ايران ، ترجمة عباس مخبر ، ( تهران : انتشارات وزارت امور خارجه ، چاپ دوم ، 1377).
38.    قانون اساسي سوريه ، (تهران : انتشارات اداره كل توافقهاي بين المللي ، 1374) .
39.    قانون ، مرتضي ، ديپلماسي پنهان (جستاري بر روابط ايران و اسرائيل در عصر پهلوي) ، (تهران : انتشارات طبرستان ، 1381) .
40.    كاظمي ، علي اصغر ، زنجيره تنازعي سياست و روابط بين الملل ، (تهران : انتشارات قومس، 1370) .
41.    كديور ، جميله ، پشت پرده صلح ، (تهران : انتشارات اطلاعات ، 1374) .
42.    عليزاده ، حسين و سلمان رضوي ، گلبانگ سربلندي (2001 سخن ونكته از انديشه هاي سيد محمد خاتمي) ، (تهران ، انتشارات سلام ، 1380) .
43.    عنادي الموتي ، مراد ، ايران و سازمان كنفرانس اسلامي (بررسي عملكرد سازمان كنفرانس اسلامي در دوره رياست جمهوري اسلامي ايران بر اين سازمان ) ، ( تهران : انتشارات وزارت امورخارجه ، 1381) .
44.    محمدي ، منوچهر ، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ، ( تهران : انتشارات دادگستر، چاپ دوم ، 1380) .
45.    محمدي ، منوچهر ، تحليلي بر انقلاب اسلامي ايران ، (تهران : انتشارات اميركبير، 1366).
46.    منصوري ، جواد ، نظري به سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ، (تهران : انتشارات اميركبير، 1365) .
47.    مهدوي ، هوشنگ ، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در دوران پهلوي (57ـ1300)، (تهران : انتشارات البرز ، چاپ دوم ، 1375) .
48.    مواضع سياست خارجي ايران (اظهارات سخنگوي وزارت امورخارجه درسال 72) ، (تهران : انتشارات وزارت امورخارجه ، 1373) .
49.    مواضع سياست خارجي ايران (اظهارات سخنگوي وزارت امورخارجه در سال 76) ، (تهران: انتشارات وزارت امور خارجه ، 1377) .
50.    ولايتي ، علي اكبر ، ايران و تحولات فلسطين ، (تهران : انتشارات وزارت امورخارجه، 1380) .
51.    ي . اسماعيل ، طارق ، چپ ناسيوناليستي عرب ، ترجمه عبدالرحمن عالم ، (تهران : انتشارات وزارت امورخارجه ، 1369) .

ب ـ مقاله ها و بولتن ها
1.    ابعاد ديدار اسد از تهران ، ترجمة ع . باقري ، ماهنامه ترجمان ، سال دوم ، شماره 90، آذر1376 .
2.    اسحاق زاده ، فرخ ، بحران لبنان از طائف تا درگيريهاي اخير حزب الله و امل ، بولتن وزارت امورخارجه ، شماره 36 ، بهمن 1368 .
3.    اسحاق زاده ، فرخ ، نگاهي به اجلاس سران عرب در امان ، بولتن وزارت امورخارجه ، شماره 14 ، آذر 1366 .
4.    اسدي ، بيژن ، بررسي دوران جديد روابط سياسي سوريه و مصر ، فصلنامه سياست خارجي ، سال خارجي ، سال چهارم ، زمستان 1369 .
5.    ارزيابي روابط تركيه و اسرائيل ، بولتن وزارت امورخارجه ، شماره 5 ، اسفند1365 .
6.    اطهري ، سيد اسدالله ، بازخواني روابط دو كشور ايران و تركيه پس از جنگ سرد ، فصلنامه راهبرد ، شماره 27، بهار 1382 .
7.    امامي ، محمدعلي ، بررسي سير روابط تركيه و سوريه ، فصلنامه سياست خارجي ، سال دوازدهم ، پائيز 1377 .
8.    امامي ، محمد علي ، روابط ايران و اعراب ، فصلنامه سياست خارجي ، سال نهم ، بهار1374.
9.    اميد زماني ، محسن ، استراتژي جمهوري اسلامي ايران در لبنان (69ـ1359) ، فصلنامه حقوق و علوم سياسي دانشگاه امام صادق ، سال دوم ، شماره 2 ، 1370 .
10.    اينبار ، افرايم ، تأثيرات منطقه اي همكاري استراتژيك تركيه ـ اسرائيل ، ترجمة تورج افشون ،

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه