بررسی تطبيقی قراردادهای بين‌المللی نفتی ايران با قراردادهای نفتی ساير كشورها

بررسی تطبيقی قراردادهای بين‌المللی نفتی ايران با قراردادهای نفتی ساير كشورها
بررسی تطبيقی قراردادهای بين‌المللی نفتی ايران با قراردادهای نفتی ساير كشورها
250,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 340 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

مقدمه
 
به دليل اهميت نفت كه يك منبع حياتي است قراردادهاي منعقده نفتي نيز از اهميت خاصي بر خوردار است، اينكه اكثر قرارداد هاي نفتي جنبه بين المللي دارد لذا اين قرار دادها بويژه با توجه به تحولات سياسي و اقتصادي در جهان درخور تغييرات و دگرگوني‌هايي بوده است كه هر كدام از جنبه هاي خاصي  حائز اهميت و مطالعه مي باشد، از بررسي ابتدايي ترين قرار داد هاي نفتي كه تحت عنوان “امتياز Concession ” با دولتهاي صاحب نفت به امضاء‌  مي رسيده تا قرار دادهاي متداول امروزي مي‌تواند زواياي مختلف اين قرار دادها را مشخص نمايد، لذا اين رساله بر آن است كه به بررسي تطبيقي قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران با قرار دادهاي نفتي ساير كشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقي آنها را مشخص و مقايسه نمايد، به منظور تحقق واقعي اين بررسي تطبيقي ابتدائاً بر آن مي‌باشم كه به تعريف كلي و سپس بررسي ويژگي هاي قرار دادهاي بين المللي نفتي در كليه مراحل سه گانه اكتشاف، توليد و بهره برداري بپردازم،‌ در راستاي نيل به اين مقصود به معرفي و بررسي ويژگيهاي اقسام قرار داد هاي بين المللي نفتي ايران اقدام گرديده و از ابتدايي ترين قرار داد امتياز نفتي كه معروف به قرار داد  دارسي منعقده به سال 1901 مي باشد تا آخرين نوع قرار دادهايي كه هم اكنون درصنعت نفت ايران متداول گشته و به قرار دادهاي“بيع متقابل Buy  Back ” موسوم گرديده است را تحليل نموده لذا بررسي و ارزيابي اينگونه قرار دادهاي نفت و گاز از منظر حقوق بين الملل مد نظر قرار گرفته است.فهرست مطالب
                                               
مقدمه1
فصل اول
كليات، تعريف
بخش اول: كليات و مفاهيم     5
مبحث اول) روند تاريخي نفت    6
مبحث دوم) اقتصاد و مالكيت نفت    12
گفتار اول: اقتصاد نفت
گفتار دوم: مالكيت نفت    14
بند اول ـ مالكيت نفت از ديدگاه حقوق اسلام
بند دوم ـ مالكيت نفت از ديدگاه حقوق ايران    15
بند سوم ـ مالكيت نفت از ديدگاه حقوقي كشورهاي غرب    17
بخش دوم: تعريف و اقسام قراردادهاي بين المللي نفت و گاز، وجوه اشتراك و افتراق آنها    19
مبحث اول) تعريف
گفتار اول: سيستم‌هاي حقوقي قراردادهاي بين المللي نفت و گاز    20
بند اول ـ سيستم‌هاي امتيازي     21
بند دوم ـ قراردادهاي امتيازي نوين    22
بند سوم ـ متن امتياز نامه     25
بند چهارم ـ انواع امتياز نامه
گفتار دوم: سيستم‌هاي قراردادي    31
بند اول ـ قراردادهاي مشاركت در توليد
بند دوم ـ قراردادهاي مشاركت در سرمايه‌گذاري    34
بند سوم ـ قراردادهاي خدماتي     35
مبحث دوم) اقسام قراردادهاي بين المللي نفتي ايران، وجوه اشتراك و افتراق آنها     39
گفتار اول: اقسام
گفتار دوم: وجوه اشتراك و تمايز قراردادهاي بين‌المللي نفتي     49
فصل دوم
ويژگي‌ها و مكانيزمهاي قراردادهاي بين المللي نفتي ايران
بخش اول: ويژگيهاي قراردادهاي اوليه نفتي ايران تا قبل از ملي شدن صنعت نفت ايران     54 
مبحث اول) ويژگيهاي قرارداد 1901 دارسي
مبحث دوم) ويژگيهاي قرارداد 1933 شركت نفت ايران و انگليس     59
مبحث سوم) ويژگيهاي قرارداد نفتي ايران و شوروي     63
مبحث چهارم) ويژگيهاي قرارداد الحاقي گس-‌گلشائيان    64
بخش دوم: ويژگيهاي قراردادهاي بين‌الملي نفتي ايران پس از ملي شدن صنعت نفت ايران    67
مبحث اول) ويژگيهاي اصل ملي شدن صنعت نفت ايران
گفتار اول: ويژگيهاي قرارداد كنسرسيوم 1954    70
مبحث دوم) ويژگيهاي ساير قراردادها     75
گفتار اول: ويژگيهاي قراردادهاي پنج گانه خليج فارس
گفتار دوم: ويژگيهاي قراردادهاي شش گانه    78
گفتار سوم: ويژگيهاي قرارداد فروش و خريد نفت (كنسرسيوم دوم 1973)     84
بخش سوم: ويژگيهاي قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران پس از انقلاب اسلامي ايران     87
مبحث اول) تا قبل از اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي
مبحث دوم)   پس از اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي     88
گفتار اول: ويژگيهاي تحولات قانوني قراردادهاي  نفتي ايران
گفتار دوم: ويژگيهاي قراردادهاي منعقد شده بيع متقابل    92
بخش چهارم: بررسي تحليلي مكانيسم‌هاي عمليات اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري در قراردادهاي
    بين المللي نفتي ايران و مقايسه آن با مكانيسم‌هاي مشابه جهاني     95
مبحث اول) مكانيسم‌هاي عمليات اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري در قراردادهاي نفت و گاز ايران
گفتار اول: عملكرد در قالب قراردادهاي مشاركت در توليد نفت ايران     100
گفتار دوم: عملكرد در قالب قراردادهاي انجام خدمت يا پيمانكاري نفت ايران     105
گفتار سوم: عملكرد در قالب ساير قراردادهاي اكتشاف و توسعه و بهره‌برداري نفت ايران     107
مبحث دوم) مقايسه با مكانيسم‌هاي مشابه در جهان     112
گفتار اول: شيوه توسعه مشركت منابع نفت و گاز     113
گفتار دوم: شيوه تعيين يك مقام مشترك     114
گفتار سوم: شيوه عمليات به روش Unitization    115
فصل سوم
    قانون حاكم و روش‌هاي حل اختلافات در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز
بخش اول: قانون حاكم بر قراردادهاي بين‌المللي نفتي و شرط ثبات     118
مبحث اول) تعيين قانون حاكم و تحولات آن در قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران و قياس با
    قراردادهاي نفتي كشورهاي نفت خير جهان
مبحث دوم) شرط ثبات و نقش آن در آراء بين‌المللي قضايي     131
بخش دوم: روش رسيدگي به اختلافات ناشي از سلب مالكيت و ملي كردن     142
مبحث اول) مفهوم و اقسام سلب مالكيت
گفتار اول: سلب مالكيت و مصاديق آن     143
بند اول ـ سلب مالكيت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال)
بند دوم ـ سلب مالكيت بدون جبران خسارت (مصادره اموال)     144
گفتار دوم: سلب مالكيت غيرمستقيم و ملي كردن     146
بند اول ـ سلب مالكيت غير مستقيم
بند دوم ـ ملي كردن موضوع مالكيت     147
بند سوم ـ پرداخت غرامت به صاحب امتياز     150
بند چهارم- آثار حقوقي عمل ملي كردن    152
مبحث دوم) مراجع حل و فصل اختلافات ناشي از قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز    153
گفتار اول: روش رجوع به دادگاه
گفتار دوم: روش سازش     155
گفتار سوم: روش رجوع به داوري
بند اول ـ حل و فصل اختلافات بين‌المللي نفتي به روش سازش در دعوي سافاير     157
بند دوم ـ بررسي تجزيه و تحليل قانون حاكم به روش رجوع به داوري بين‌المللي
    و سازش نفتي طي دو دعاوي خمكو و كنسرسيوم نفتي 1973 ايران
بند سوم- نمونه حل و فصل اختلافات بين المللي نفتي ايران
    به روش رجوع به دادگاه بين‌المللي لاهه و سازش     162

فصل چهارم
    بررسي تطبيقي برخي شرايط و مقررات حاكم برقراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز
بخش اول: بررسي تطبيقي «درآمد و فروش نفت» در قراردادهاي بين المللي نفت و گاز     165
مبحث اول) شرايط مالي در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز
گفتار اول: روش تعيين قيمت نفت     169
گفتار دوم: چگونگي پرداخت حق الامتياز در قراردادهاي نفتي     173
گفتار سوم: ماليات در قراردادهاي بين‌المللي نفتي     180
بند اول ـ نمونه پرداخت ماليات در قرارداد كنسرسيوم ايران 1333    183
بند دوم ـ چگونگي پرداخت ماليات در ساير نقاط خاورميانه    184
بند سوم ـ ادوار سه گانه تقسيم منافع در قراردادهاي نفتي تا قبل از انقلاب اسلامي    186
مبحث دوم) شرايط غيرمالي در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز     188
گفتار اول: مسئله استرداد تدريجي اراضي در قراردادهاي بين‌المللي نفتي     195
گفتار دوم: مسئله استخدام اتباع كشور طرف قرارداد    200
گفتار سوم: مسئله ترك قرارداد يا امتياز     202
گفتار چهارم: مسئله مباشرت دولت در قراردادهاي نفتي     206
گفتار پنجم: مسئله حق انتخاب هيئت مديره شركت نفتي در قراردادهاي بين‌المللي نفتي     207
مبحث سوم) منافع مخصوص در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز     211
گفتار اول: بررسي منافع مخصوص در قراردادهاي نفتي ايران     212
گفتار دوم: چگونگي منافع مخصوص در ساير كشورهاي خاورميانه    215
بخش دوم: بررسي تطبيقي نرخ بازگشت سرمايه در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز     220
مبحث اول) نرخ بازگشت سرمايه در قراردادهاي نفتي «مشاركت در توليد»     221
گفتار اول: نرخ بازگشت سرمايه در انواع «قراردادهاي مشاركت در توليد كشورهاي جهان»     222
گفتار دوم: نرخ بازگشت سرمايه در «قراردادهاي بين‌المللي نفتي
    پيمانكاري خريد خدمات بيع متقابل ايران»     223
بخش سوم: بررسي قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز جمهوري آذربايجان     224
مبحث اول) نظام سرمايه‌گذاري در قراردادهاي نفتي جمهوري آذربايجان     225
مبحث دوم) نفت و گاز فلات قاره جمهوري آذربايجان و سهام شركت سوكار
    در «شركت مشاركت در توليد»    226

ـ نتيجه‌گيري     229
‍ پيوست‌ها      235
فهرست منابع و مآخذ     247
•    منابع فـارسي
•     منابع انگليسي    249فهرست منابع و مآخذ

- كتابها:
1- «تاريخچه و متن قراردادهاي مربوط به نفت ايران»، كتاب سفيد، انتشارات شركت ملي نفت ايران، تهران، 1344.
2- اخوي، احمد، «تجارت بين‌الملل، استراتژي بازرگاني و توسعه اقتصادي»، ناشر مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، تهران 1373.
3- رزاقي، ابراهيم، «اقتصاد ايران»، نشر ني، تهران 1376.
4- روحاني، فؤاد، «تاريخ ملي شدن صنعت نفت ايران»، چاپ دوم، ناشر: شركت سهامي كتابهاي جيبي، تهران، 1353.
5- فاتح، مصطفي، «پنجاه سال نفت ايران»، چاپ دوم، تهران، انتشارات پيام، 1358.
6- روحاني، فؤاد، «تاريخ اوپك»، ترجمه منوچهر روحاني، شركت سهامي كتابهاي جيبي، تهران، 1353.
7- الجبير الصباح، سالم، «امارات، خليج فارس و مسئله نفت»، ترجمه علي بيگدلي، انتشارات ميراث ملل، تهران، 1368.
8- چرچيل، رابين و آلن‌لو، «حقوق بين‌الملل درياها»، ترجمه بهمن آقايي، نشر دفتر مطالعات  سياسي و بين‌المللي،تهران، 1367.
9- خلعت بري، فيروزه، «اقتصاد نفت»، انتشارات دانشگاهي، 1367.
10- رئيس طوسي، رضا، «نفت و بحران انرژي»، چاپ دوم، سازمان انتشارات كيهان، تهران، زمستان1363.
11- گرامي، محمدعلي، «مالكيتها»، نشر روح، قم، 1358.
12- موحد، محمدعلي، «نفت ما و مسائل حقوقي آن»، انتشارات خوارزمي، تهران، 1353.
13- موحد، محمدعلي، «درسهايي از داوريهاي نفتي»، انتشارات دفتر خدمات حقوقي بين‌الملل رياست جمهوري، تهران 1376.
14- نراقي، محمدمنصور، «مباني حقوقي و شرايط عمومي قراردادهاي نفتي خاورميانه»، جلد 1، انتشارات صبح امروز، تهران، 1350.
15- شواردن، بنجامين، «خاورميانه نفت و قدرتهاي بزرگ»، ترجمه عبدالحسين شريفيان، چاپ دوم، ناشر: شركت سهامي كتابهاي جيبي، تهران، 1354.
16- مبصر، داريوش، «كالبدشكافي سرمايه‌گذاري‌هاي صنعت نفت»، چاپ اول، انتشارات كوير، تهران 1379.
17- اهري، حسين، «قراردادهاي نفتي قيمت و درآمد»، ناشر چاپخانه كاويان، تهران 1349.
18- ذوقي، ايرج، «مسايل سياسي اقتصادي نفت ايران»، چاپ پنجم، انتشارات پاژنگ، تهران 1378.
19- فرهنگي، حسين، «حل و فصل اختلافات داوري در قراردادهاي نفتي ايران»،‌ رساله دكترا، دانشگاه تهران، 1355.
20- عيسوي، چارلز، «تاريخ اقتصادي ايران (1914-1800)»، ترجمه يعقوب آژند، نشر گستره، تهران، 1362.
- مقالات:
1- محبي، محسن، «رژيم قانون حاكم ديوان داوري ايران- ايالات متحده در دعاوي نفتي و تأثير آن در روند داوري بين‌المللي»، مجلة حقوقي دانشكده حقوق،دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 28-27، تهران 1378.
2- آقازاده، غلامرضا، «نفت و خليج فارس»، نشر دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه، تهران 1368، صفحات 66-50.
3- ملكپور، ملكرضا، «بررسي مسايل خليج فارس در ابعاد اقتصادي»، نشر دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي»، تهران، 1368، صفحات 524-513.
•    منابع انگليسي
-كتابها:
BOOKS:
1- Anand, P.P. “New States and International Law” (Delhi: vikas, 1972).
2- Fox, Hazel e.t. “Joint Development of Offshore Oil and Gas a Model Agreement for States for Joint Development with Explanatory Commentary” (British Instiute of International and Comparative law, London, 1990).
3- Socar Co, “Azerbaijan the Next Big Oil Play”, Published and distributed by Financial Times Energy publishing, Tottenham.
- Essaies:                                          - مقالات:
1- Fesharaki, Feradoun, “Joint Development of Offshore Petroleum Resources: The Persian Gulf   Experience” (1987) 6 Energy.
2- Horigan, E. Jamze. “ Unitization of Petroleum Reservoires Estuarine Across Subsea Boundary… , (1974) 7 Natural Resources lawyer.
3- Mioshi, M. “The Basic Concept of Joint Development of Hydrocarbon Resources in the Continental Shelf” (1988) 3 Int’ 1 journal of Extuatine Coastal Law.
4- Onorato, T. William, “Apportionment of an International Common Petroleum Deposit” (1977) 26 International and Comprative law Quarterly.
5- Venezuela Oil ministry, “Petroleum Legislation, South America, Basic Oil Laws and Concession Contracts” (Venezuela, 1959, II).

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه