نقش زنان در انتخاب الگوهای مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهای ﻣﺤﻴط زﻳستی

نقش زنان در انتخاب الگوهای مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهای ﻣﺤﻴط زﻳستی
نقش زنان در انتخاب الگوهای مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهای ﻣﺤﻴط زﻳستی
160,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

_ به علت زیاد بودن حجم فایل برای دریافت موضوع مورد نظر لطفا مبلغ را از طریق منوی "آسان پرداخت" پرداخت کرده و با یکی از شماره های پشتیبانی تماس بگیرید تا بلافاصله ارسال شود.

فهرست مطالب:
   چکيده     1
مقدمه    2
فصل اول- کليات    3
١‐١‐ فرضيه ,ضرورت ها و اهداف     4
١‐١‐١‐بيان مسئله     4
١‐١‐٢‐فرضيه    4
١‐١‐٣‐ضرورت و اهميت تحقيق    5
١‐١‐۴‐اهداف    5
١‐١‐۴‐١‐اهداف اصلي    5
١‐١‐۴‐٢‐اهداف فرعي    6
١‐١‐۵‐متغيرها     6
١‐١‐٦‐محدوديت هاي تحقيق     6
١‐۲-تعاريف نظري و عملياتي    7
١‐۲‐١‐تعاريف نظري    7
١‐۲‐۲‐تعاريف عملياتي    8
١‐٣‐تاريخچه تغذيه و الگوی مصرف     8
١‐٣‐١‐تاريخچه تغذيه و الگوی مصرف در جهان     8
١‐٣‐١‐١‐تغيير دادن الگوي مصرف از نظر دستور کار٢١         8
١‐٣‐١‐۲‐افزايش دسترسي به غذا و تغذيه از نظر دستور کار  ٢١     9
١‐٣‐١‐٣‐اهميت موضوع تغذيه و زنان  از ديدگاه کنفرانسهاي بين المللي    10
١‐٣‐۲‐ تاريخچه تغذيه در ايران    11
١‐٣‐۲‐ ١‐اهميت الگوي مصرف غذا در برنامه هاي توسعه کشور    12
١‐۴‐فيزيولوژي تغذيه    14
١‐۴‐١‐الگوي تغذيه     14
١‐۴‐٢‐جريان توليد و تغذيه    14
١‐۴‐٢‐١‐تعريف تغذيه    14
١‐۴‐٢‐٢‐ماده مغذي    15
١‐۴‐٢‐٣‐سوء تغذيه    15
١‐۴‐٢‐۴‐تغذيه متعادل    18
١‐۴‐٢‐۵‐عادات غلط غذايي     21
١‐۴‐٢‐٦‐کربوهيدراتها     22
١‐۴‐٢‐٧‐پروتئينها    22
١‐۴‐٢‐٨‐چربيها      23
١‐۴‐٢‐۹‐ويتامينها     23
١‐۴‐٢‐١۰‐عناصر معدني    24
١‐۴‐٣‐تحقيق و توسعه     25
١‐۴‐٣‐١‐صنايع غذايي ايران     25
١‐۴‐۴‐اثرات زيست محيطي توليد و مصرف غذا     27
١‐۴‐۴‐١‐اثرات زيست محيطي کشاورزي    27
١‐۴‐۴‐۲‐اثرات زيست محيطي توليد محصولات دامي    28
١‐۴‐۴‐٣‐اثرات زيست محيطي فاز فرايند مواد غذايي    28
١‐۴‐۴‐۴‐اثرات زيست محيطي مصرف کننده    28
١‐۵‐بررسي تغذيه در ابعاد فرهنگي, اقتصادي, اجتماعي    29
١‐۵‐١‐اثرات توسعه فرهنگي بر تغذيه     30
١‐۵‐١‐١‐الگوهاي فرهنگي غذا    30
١‐۵‐۲‐اثرات توسعه اقتصادي     33
١‐۵‐۲‐١‐اقتصاد مواد غذايي     33
١‐۵‐۲‐۲- دامنه امنيت غذايي در ايران و جهان     34
١‐۵‐۲‐٣‐اثرات توسعه اقتصادي بر تغذيه     38
١‐۵‐۲‐۴‐اثرات تغذيه بر توسعه اقتصادي    39
١‐۵‐۲‐۵‐ارزشيابي سياست تغذيه در کلان اقتصاد    39
١‐۵‐۲‐٦‐بحران افزايش قيمت مواد غذايي     40
١‐۵‐۲‐٧‐رابطه بين درآمد و مصرف     44
١‐۵‐۲‐٨‐الگوي مصرف مواد غذايي     46
١‐۵‐۲‐۹‐ويژگي الگوي مصرف در کشورهاي ثروتمند     47
۲‐۵‐۲‐١۰‐ويژگي الگوي مصرف در کشورهاي فقير     48
١‐۵‐۲‐١١‐وضعيت الگوي مصرف در ايران    48
١‐۵‐۲‐١۲‐روند مصرف سرانه مواد غذايي در کشور    49
١‐۵‐۲‐١٣‐موادغذايي و روند عرضه سرانه آنها     51
١‐۵‐۲‐١۴‐روند توليد محصولات کشاورزي    60
١‐۵‐۲‐١۵- وضعيت توليد و مصرف مواد غذايي    62
١‐۵‐۲‐١٦‐کيفيت الگوي توليد و مصرف    63
١‐۵‐۲‐١٧‐مرکز ثقل توليد محصولات کشاورزي در کشور    65
١‐۵‐۲‐١۸‐تصويري از توليد موادغذايي در کشور     65
١‐۵‐۲‐١۹‐بررسي وضعيت عرضه محصولات کشاورزي و تاثير آن در الگوي مصرف مواد غذايي در ايران    66
١‐۵‐۲‐۲۰‐استراتژي کاهش ضايعات , وضعيت ايران و ارائه راهکارها    68
١‐۵‐٣‐ اثرات اجتماعي    70
١‐۵‐٣‐١‐رشد جمعيت وغذا     70
١‐۵‐٣‐۲‐سياست عصر کميابي غذا    72
١‐۵‐٣‐٣‐چشم انداز آينده غذا     74
١‐۵‐٣‐۴‐اثرات بهبود تغذيه بر سطح نيروي انساني    75
١‐۵‐٣‐۵‐اثرات سوء تغذيه بر توسعه اجتماعي    76
١‐۵‐٣‐٦‐تاثير عوامل اجتماعي بر الگوي مصرف موا غذايي و نقش خانواده    77
١‐٦‐ زنان    77
١‐٦‐١‐زنان و توسعه پايدار در دستور کار٢١     78
١‐٦‐١‐١‐ نقش زنان در تغيير الگوي مصرف     79
١‐٦‐١‐۲‐ راهکارهاي کاهش مصرف     81
١‐٦‐١‐٣‐نقش آموزش زنان در تغيير الگوي مصرف     82
١‐٦‐١‐۴‐توانمند سازي زنان در الگوها و نحوه مصرف     84
١‐٦‐۲‐نقش زنان در کاهش آلودگي محيط زيست, کاهش جمعيت, کمبود مواد غذايي  وکمبود آب)    84                                                            
١‐٦‐٣‐ نقش زنان در تغييرات در الگوي مصرف غذايي و سلامت کودکان     85
فصل دوم – مواد و روشها    88
۲‐١‐ويژگي منطقه ٦ تهران     89
۲‐۲‐روش تحقيق    92
۲‐۲‐١‐نوع تحقيق    92
۲‐۲‐۲‐ جامعه آماري    93
۲‐۲‐٣‐ نمونه آماري     93
۲‐۲‐٣‐١‐حجم نمونه    93
۲‐۲‐٣‐۲‐ روش نمونه گيري    94
۲‐٣‐ابزار گردآوري اطلاعات     94
۲‐٣‐١- مشخصات پرسشنامه    94
۲‐٣‐۲- روايی و پايايی پرسشنامه    95
فصل سوم- نتايج    97
٣‐١‐ آمار توصيفي     98
٣‐١‐١- توزيع سن پاسخگويان    99
٣‐١‐۲- توزيع وضع تاهل پاسخگويان     100
٣‐١‐٣- سطح تحصيلات پاسخگويان    102
٣‐١‐۴- توزيع وضعيت شغل پاسخگويان     104
٣‐١‐۵- توزيع وضعيت درآمد ماهيانه(خانوار)پاسخگويان     105
٣‐۲‐ آمار استنباطي    106
٣‐۲‐١‐پاسخ به فرضيه اول ( بين نقش زنان و نحوه استفاده در الگوهاي مصرف غذايي
 رابطه وجود دارد.)     107
٣‐۲‐١‐١‐پاسخ به سوال ١( آيا سطح سواد زنان در اصلاح الگوهاي مصرف غذايي نقش موثر دارد؟)     107
٣‐۲‐١‐۲‐پاسخ به سوال ۲( آيا بين سن زنان و نوع الگوهاي مصرف غذايي رابطه وجود دارد؟)     109
٣‐۲‐١‐٣‐پاسخ به سوال ٣( آيا زنان مي توانند با انتخاب الگوهاي مصرف غذايي مناسب در اقتصاد خانواده تاثيرگذار باشند؟)     110
٣‐۲‐١‐۴‐پاسخ به سوال ۴( آيا نقش زنان به تنهايي و بي پشتوانه دولت مي تواند در الگوي مصرف غذا تاثيرگذار باشد؟)     112
٣‐۲‐١‐۵‐پاسخ به سوال ۵( آيا شاغل بودن زنان در الگوي مصرف غذايي خانواده مي تواند تاثيرگذار باشد؟)     113
٣‐۲‐۲‐پاسخ به فرضيه دوم ( بين نقش زنان و کاهش در مصرف (آب, انرژي, پسماند, غذا....) رابطه وجود دارد؟)     115
٣‐۲‐۲‐١‐پاسخ به سوال ١( آيا بين آموزش زنان  و نوع الگوي  مصرف( غذا,آب , انرژي ...) ارتباط برقرار است؟)     115
٣‐۲‐۲‐۲‐ پاسخ به سوال ۲( آيا بين آموزش زنان و  کاهش در اسراف مواد غذايي ارتباط برقرار است؟)     117
٣‐۲‐۲‐٣‐ پاسخ به سوال ٣( آيا بين آموزش زنان و کاهش توليد پسماندها ارتباط برقرار است؟  )    118
٣‐۲‐۲‐۴‐ پاسخ به سوال ۴( آيا بين آموزش زنان و کاهش مشکلات زيست محيطي رابطه برقرار است؟  )     120
٣‐۲‐٣‐ پاسخ به فرضيه سوم ( بين نقش زنان در بهبود وضعيت تغذيه ارتباط برقرار است.)     122
٣‐۲‐٣‐١‐ پاسخ به سوال ١( آيا بين افزايش درآمد خانواده و بهبود وضعيت تغذيه ارتباط برقرار است؟)    122
٣‐۲‐٣‐۲‐ پاسخ به سوال ۲( آيا سطح سواد تغذيه اي زنان در بهبود وضعيت تغذيه و  سلامت کودکان و  خانواده نقش مؤثر دارد؟)    123
٣‐۲‐٣‐٣‐ پاسخ به سوال ٣( آيا بين نقش  زنان و سلامت غذاي مصرفي در خانواده ارتباط وجود دارد؟)    125
فصل چهارم- نتيجه گيری و پيشنهادات     130
۴‐١‐  بحث و نتيجه گيري    131
۴‐١‐١‐  مقدمه     131
۴‐١‐٢‐بحث و نتيجه گيري پرسشنامه     132
۴‐١‐٢‐١- نتيجه گيري از فرضيه اول و سوالات پژوهشي مربوطه    132
۴‐١‐٢‐۲- نتيجه گيري از فرضيه دوم  و سوالات پژوهشي مربوطه     134
۴‐١‐٢‐٣- نتيجه گيري از فرضيه سوم و سوالات پژوهشي مربوطه     135
۴‐١‐٢‐۴- نتيجه گيري از سوالات مربوط به ميزان مصرف مواد غذايي     136
۴‐۲‐پيشنهادات     137
۴‐۲‐١‐نقش دولت    137
۴‐۲‐١‐١‐ پيشنهاداتی برای دولت در ارائه برنامه های آموزشی     137
۴‐۲‐١‐۲‐ساير فعاليتهای مؤثر دولت در زمينه الگوی مصرف غذا     139
۴‐۲‐۲‐نقش زنان     140
۴‐۲‐۲‐١‐پيشنهادات براي زنان    140
پيوست     142
پيوست الف- پرسشنامه در خصوص نقش زنان در اصلاح الگوهای مصرف غذايی    143
منابع     151
منابع فارسي     152
منابع انگليسي     155
اينترنت     155
چکيده انگليسي     156


فهرست جداول                                                          
جدول شماره ١‐١- سهم درشت مغذي ها در تامين انرژي بين جهان , کشورهاي توسعه يلفته, در حال توسعه و ايران و دامنه قابل قبول سازمان بهداشت جهاني(متوسط سالهاي     51
جدول شماره١‐۲- روند عرضه سرانه مواد غذايي طي سالهاي (٨۰‐١٣٦۸۵)     52
جدول شماره ١‐٣- سهم گروههاي مختلف مواد غذايي در تامين انرژي طي سالهاي( ٨۰‐١٣٦۸)     53
جدول شماره ١‐۴- سهم گروههاي مواد غذايي در تامين انرژي (متوسط سالهاي ٨۰‐١٣٦٨)در ايران و جهان (واحد: درصد)    55
جدول شماره ١‐۵- وضعيت عرضه سرانه انرژي و مواد غذايي در چند کشور درحال توسعه و توسعه يافته جهان (در سال ۲۰۰۰)    58
جدول شماره ١‐٦ : برآورد درصد ضايعات محصولات کشاورزي    70
جدول شماره  ١‐٧:  پر جمعيت ترين کشورهاي جهان( در سال٢۰۰۰ و٢۰۵۰)    72
جدول۲‐١‐  محله هاي منطقه ٦ شهرداري تهران بر حسب تعداد خانوار , جمعيت و محدوده جغرافيايي    90
جدول ٣-١ - فراواني، درصد و درصد تراكمي سن پاسخگويان    99
جدول ٣-۲ - توزيع فراواني و درصد وضع تاهل پاسخگويان نمونه آماري    100
جدول ٣-٣ - توزيع فراواني، درصد و درصد تراكمي سطح تحصيلات پاسخگويان     102
جدول ٣-۴ - توزيع فراواني و درصد وضع شغلي پاسخگويان نمونه آماري     104
جدول ٣-۵ - فراواني، درصد و درصد تراكمي ميزان درآمد ماهيانه پاسخگويان    105
جدول ٣-٦- نتايج ضريب همبستگي بين سواد زنان و اصلاح الگوي مصرف غذايي     107
جدول ٣-٧- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال ١٣    108
جدول ٣-٨- نتايج آزمون کاي دو        108
جدول ٣-۹- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال ١۴    109
جدول ٣-١۰- نتايج آزمون کاي دو       110
جدول ٣-١١- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال ٨     111
جدول ٣-١۲- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال ۲۲    111
جدول ٣-١٣- نتايج آزمون کاي دو      111
جدول ٣-١۴- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال ١٧    112
جدول ٣-١۵- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال  ١۸     113
جدول ٣-١٦- نتايج آزمون کاي دو      113
جدول ٣-١٧- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال ۲۸    114
جدول ٣-١٨- نتايج آزمون کاي دو     114
جدول ٣-١۹- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال هاي ١ پژوهش    115
جدول ٣-۲۰- نتايج آزمون کاي دو        116
جدول ٣-۲١- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال ١٦    117
جدول ٣-۲۲- نتايج آزمون کاي دو      118
جدول ٣-۲٣- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال ۲١    119
جدول ٣-۲۴- نتايج آزمون کاي دو       119
جدول ٣-۲۵- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال هاي ۴ پژوهش     120
جدول ٣-۲٦- نتايج آزمون کاي دو       121
جدول ٣-۲٧- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال ۲۹    122
جدول ٣-۲۸- نتايج آزمون کاي دو       123
جدول ٣-۲۹- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال هاي ۲ پژوهش     124
جدول ٣-٣۰- نتايج آزمون کاي دو       124
جدول ٣-٣١- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال هاي ٣ پژوهش     125
 جدول ٣-٣۲- نتايج آزمون کاي دو      126
جدول۴‐٣٣ ميزان مصرف مواد غذايی     126


فهرست نمودارها:
نمودار ١-١-اثرات زيست محيطی در سطح مصرف کننده     29
نمودار١‐ ۲- کشورهاي داراي اقتصاد برتر جهان در سال ٢۰٢۰    37
نمودار ٣-١- توزيع درصد ميزان سن پاسخگويان     99
نمودار ٣-۲- توزيع درصد پاسخگويان به تفكيك وضعيت تاهل    101
نمودار ٣-٣- توزيع درصد سطح تحصيلات پاسخگويان    103
نمودار ٣-۴- توزيع درصد پاسخگويان به تفكيك وضعيت شغلي    104
نمودار ٣-۵- توزيع درصد ميزان درآمد ماهيانه خانوار پاسخگويان    106


فهرست اشکال   

شکل شماره ١‐١‐ هرم غذايی    19
شکل شماره ١-۲- طراحی دوباره از هرم غذايی    20

 
فهرست پيوستها     
پيوست الف- پرسشنامه در خصوص نقش زنان    143
    در اصلاح الگوهای مصرف غذايی

چکيده:
يکي از بحرانهاي زيست محيطي مسئله انتخاب الگوهاي نامناسب مصرف و در واقع مصرف بي رويه است.افزايش مصرف به معني افزايش ضايعات و آلودگي محيط زيست است و غذا يکي از مهمترين بخشهاي اقتصادي است, که توليد آن به اندازه کافي بستگي به توليد در بخش کشاورزي و روند افزايش جمعيت دارد.
 زنان ميتوانند به عنوان همسر , مادر, مدير, و برنامه ريز خانواده و کسيکه نقش اصلي را در تنظيم خريد و چگونگي مصرف بعهده دارد و نيز بعنوان مربي و فرهنگساز نسل آينده نقش بسيار مهمي در تغيير الگوي مصرف غذايي و در نتيجه کاهش آلودگي محيط زيست داشته باشد.
در اين تحقيق محقق بدنبال اهداف اصلي خويش يعني افزايش نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذايي مناسب و نهايتا کاهش فشار وارد بر محيط زيست به علت الگوهاي بي رويه مصرف مي باشد.
جامعه آماري در اين تحقيق , زنان منطقه ٦تهران مي باشند که تعداد ١١۰۵٧نفر را تشکيل مي دهند. افراد نمونه به حجم ٣۲۵ نفر بر اساس نمونه گيري چند مرحله اي خوشه اي تصادفي انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضيه هاي تحقيق, پرسشنامه ويژه اي براي کسب اطلاعات تهيه  شده که براي بررسي صحت و سقم فرضيات تحقيق از آزمون کي دو و اسپيرمن استفاده گرديد و نتايج آن اينچنين بيان گرديد. مطابق نظر پاسخگويان در مورد فرضيه اول با توجه به اينکه ضرائب ۲٦٣/۰و۲۲٣/۰از مقدار جدول ١۴٨/۰ بيشتر است بين سطح سواد و نوع الگوي مصرف غذا ,رابطه معني دار وجود دارد, يعني هرچه ميزان تحصيلات زنان افزايش مي يابد، ميزان آشنايي آنان با الگوهاي مصرف غذايي افزايش مي يابد.همچنين با توجه به اينکه اکثر پاسخها ۲/٣۴درصد در مورد ارتباط سن با الگوي مصرف غذا به سمت گزينه متوسط بوده , پس ارتباط معني داري بين ايندو وجود ندارد. در مورد رابطه شاغل بودن زنان و نوع الگوي مصرف ٣/٦۸ درصد به سمت گزينه هاي خيلي زياد و زياد گرايش داشته و کي دو بدست آمده٧٧/١٣٨از مقدار جدول بزرگتر است , پس رابطه معني دار مي باشد. در مورد تاثير نقش زنان در اقتصاد خانواده در زمينه الگوي مصرف غذا پاسخها به سمت گزينه خيلي زياد گرايش داشته و در مورد تاثير نقش زنان بدون همکاري دولت در الگوي مصرف غذا با توجه به مقادير کي دو بدست آمده٦۴٦/۴۲۴و ۵۲٣/۲١٦ از مقدار جدول بزرگتر است, پس نقش زنان به تنهايي نمي تواند موثر باشد.  بين آموزش زنان و کاهش ميزان پسماندها و کاهش در اسراف مواد غذايي و کاهش مشکلات زيست محيطي  ارتباط معني دار وجود دارد  ,  همپنين هر چه سواد تغذيه اي زنان بيشتر باشد وضعيت تغذيه و سلامت خانواده بهتر مي شود. بين نقش زنان و سلامت غذاي مصرفي ارتباط معنا دار وجود دارد. بين  افزايش درآمد و بهبود در وضعيت تغذيه  خانواده ارتباط معنا دار وجود دارد.
در آخر به ارائه پيشنهاد در دو بخش مجزا , يعني پيشنهاداتي براي دولت و زنان پرداخته شده است.


مقدمه:
با توجه به الگوهاي بي رويه مصرف و توليد که تشديد کننده فقر و عدم تعادل در جهان است و اهميت بخش غذا بعنوان محور اقتصادي و نياز به رسيدن به امنيت غذايي و کاهش جمعيت گرسنه جهان, توجه به تدابير اصلاح الگوي تغذيه, لازم و ضروري ميباشد.(آل ياسيين , احمد,١٣٨٦),چرا که تدابير اصلاح الگوي مصرف غذايي, تضمين امنيت غذايي را به سمت شرايط برقراري سلامت جامعه هدف قرار داده است.براي ايجاد امنيت غذايي, شناخت ترکيب مواد غذايي به منظور جوابگويي به نيازهاي فيزيولوژيکي ضروري است  و بر اساس آن ساختار توليد را مي توان برنامه ريزي کرد و جهت داد.علاوه بر توليد, مراحل توزيع مواد غذايي نيز در تضمين در دسترس قرار دادن غذا نقش اساسي بعهده دارد.(عيسی , کلانتری, ١٣٧۵)
يکي از بحرانهاي زيست محيطي مسئله انتخاب الگوهاي نامناسب مصرف و در واقع مصرف بي رويه است.افزايش مصرف به معني افزايش ضايعات و آلودگي محيط زيست است و غذا يکي از مهمترين بخشهاي اقتصادي است, که توليد آن به اندازه کافي بستگي به توليد در بخش کشاورزي و روند افزايش جمعيت دارد. در اين بين توجه به نقش زنان با توجه به اينکه نيمي از جمعيت جهان را تشکيل مي دهند , اما نقش آنها در توسعه و پيشرفت جوامع بسيار بيشتر از يک نيمه است , ضروري ميباشد. بديهي است که هر چه انديشه زنان و مادران يعني آموزگاران و مربيان جامعه بازتر و هر چه دانسته هاي ايشان از اصول فرهنگي, اجتماعي, اقتصادي بيشتر باشد, بهتر مي توانند در راه پيشرفت و تعالي و رفاه و سرافرازي جامعه آينده گام بر دارند, به عبارت ديگر , هر چه آگاهي زنان افزايش يابد, اين آگاهي به جامعه امروز و نسل هاي آينده منتقل شده و موجب سير جامعه به سوي ترقي و تکامل ميشود.زنان ميتوانند با انتخاب الگوي مصرف صحيحي براي خانواده سطح بهره وري خانواده را افزايش دهند و به عنوان همسر , مادر, مدير, و برنامه ريز خانواده و کسيکه نقش اصلي را در تنظيم خريد و چگونگي مصرف بعهده دارد و نيز بعنوان مربي و فرهنگساز نسل آينده و سرانجام بعنوان پيوند دهنده کودکان به خانه و جامعه مي توانند نقش بسيار مهمي در تغيير الگوي مصرف غذايي و در نتيجه کاهش آلودگي محيط زيست داشته باشد.(معروفی,پروين , دانستنيهای زيست محيطی برای زنان)
مطالعه انجام شده در زمينه نقش و تاثير زنان بر شکل گيري عادات و رفتارهاي تغذيه اي فرزندان و تاثير بر روي الگوي مصرف غذايي و اصلاح آن جهت دستيابي به امنيت غذايي اجرا گرديده است, چرا که مطالعه در اين زمينه بسيار محدود  ميباشد. اميد است نتايج اين پژوهش در طراحي و ارائه راهکارهاي مناسب براي آموزش صحيح تغذيه در خانواده و بهبود سلامت جامعه و اصلاح الگوهاي توليد و مصرف و در نهايت حمايت ازمحيط زيست و بقاء بشريت مفيد واقع گردد.


منابع

منابع فارسي:

١- آقاجاني قاضي, مهدي , سيستمهاي مديريت کمينه سازي ضايعات در صنايع غذايي(مطالعه موردي : کارخانه فراورده هاي گوشتي آمل-کاله), ١٣٨٦-١٣٨۵, دکتر خضري.
۲- آقاجاني مير , مسعود ,بررسي موانع مشارکت در حفاظت  از محيط زيست و نقش عوامل فرهنگي, اجتماعي, اقتصادي در آموزش زيست محيطي , ٨٧-١٣٨٦ .
٣- آل ياسين, احمد, ١٣٨٦, تقابل منابع سياره زمين با الگوهاي توسعه و مصرف.
۴- افتخار, رفيع,دي ١٣٧۵,  بهره وري و خانواده, مجله پيام زن, ص ١٢.
۵- انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي کشور, ٧۴-١٣٧۰, طرح جامع مطالعات مصرف مواد غذايي و تغذيه انستيتو .
٦- ايران در آيينه آمار, ١٣٨٤, مرکز آمار ايران .
٧- براون, لستر , ترجمه دکتر حميد طراوتي, خارج از تحمل زمين, ١٣٨۵, نشر آرامش.
٨- برنامه چهارم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران, ١٣٨٣-١٣٧۹, سازمان برنامه و بودجه .
۹- برنامه سوم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران, ١٣٨٣-١, سازمان برنامه و بودجه .
١۰- بهجتي نژاد زنجاني, زهرا, مديريت پسماند کارخانجات صنايع غذايي شهرستان رشت , ٨٧-١٣٨٦, استاد راهنما دکتر رضا ارجمندي.
١١- پاورز.ال اي و ار. مک شورلي, ترجمه عليرضا کوچکي, مجيد جامي الاحمدي, بهنام کامکار, عبدالمجيد مهدوي دامغاني, ١٣٨۰, اصول بوم شناسي کشاورزي, انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.

١۲- تمدني, داريوش, زمستان ١٣٨٦, توسعه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي ضامن نيل به امنيت غذايي پايدار, فصلنامه علمي و کشاورزي پايدار, سال ٤شماره ۴.
١٣- جزايري, ابوالقاسم, ٧١-١٣٦٢, بررسي روند الگوي مصرف مواد غذايي و انرژي در مناطق شهري و روستايي ايران, فصلنامه علمي و پژوهشي اقتصائ کشاورزي و توسعه ١٣٧۵, جلد ٤, شماره ١٤, ص٢١۸ .
١۴- جزايري, ابوالقاسم, پائيز ١٣٧٣, کنفرانس بين المللي تغذيه و پيامد هاي آن در ايران , فصلنامه اقتصاد کشاورزي و توسعه ويژه نامه امنيت غذايي, سال دوم, ص ٢٤١-۵٦.
١۵- حيدري, غلامرضا و دکتر علي آهو منش, دکتر مصطفي ازکيا, دکتر مصطفي بستاکي , ١٣٨٣, وضعيت توليد و مصرف مواد غذايي, فصلنامه علمي و پژوهشي  اقتصاد و کشاورزي , شماره ١٢, ١٧٧-١٦٧انتشارات  وزارت جهاد کشاورزي .
١٦- ريحانيان, آنيتا ,مديريت نقش زنان در توسعه پايدار, ٨۴-١٣۸٣ .
١٧- سرشماري نفوس و مسکن ١٣٧۵, نتايج تفصيلي شهر تهران مناطق ٢٢گانه , مرکز آمار ايران .
١٨- سلامي, ح. و ف.اشراقي, ١٣۸۰, تاثير سياستهاي حمايت قيمتي بر روند رشد توليدات کشاورزي در ايران , فصلنامه اقتصاد کشاورزي و توسعه ١٣٨١, سال نهم , شماره ٣٦, ص ٢١-٧ .
١۹- طراوتي , حميد و  سيد امير ايافت, ١٣٧٧, کنفرانس سازمان ملل درباره محيط زيست و توسعه(دستور کار ٢١), انتشارات سازمان محيط زيست.
۲۰- عزيزي, ج, وس, يزداني, ١٣٨٣, تعيين مزيت نسبي محصولات عمده باغباني ايران , فصلنامه اقتصاد کشاورزي و توسعه, سال دوازدهم, شماره ۴٦, ص ٧١-٤١.
۲١- کردواني, پرويز, ١٣٨٣, منابع و مسائل آب در ايران , انتشارات دانشگاه تهران, صفحه
۲۲- کلانتري, عيسي و ناصر خادم آدم, ١٣٧۵, سياست اصلاح الگوي تغذيه, انتشارات وزارت جهاد کشاورزي, مرکز مطالعات برنامه ريزي و اقتصاد کشاورزي .
۲٣- کيمياگر , مسعود و مرجان باژن و بيتا صميمي, ١٣٨٣, بررسي وضعيت عرضه محصولات کشاورزي و تاثير آن در الگوي مصرف مواد غذايي در ايران, فصلنامه لقتصاد کشاورزي و توسعه, سال ١٢, شماره ۴٨, ص ١٦٧و ٢٣۵-٢٣٣.
۲۴- مجله مشعل, شماره ۴١۵ , صفحه ١٦.
۲۵- نتايج آمار گيري تهران  منطقه شهرداري(٦)١٣۵۹, ١٣٦۰, مرکز آمار ايران .
۲٦- نجفي, ب, ١٣٧۹, ناهماهنگي در سياستهاي توليد و مصرف و ضرورت گذار از سياست کشاورزي به سياست غذايي , فصلنامه اقتصاد کشاورزي و توسعه, سال هشتم, شماره ٣٢, ص ٣٣- ١١.
۲٧- نشريه علمي تخصصي کشاورزي پايدار, بهمن و اسفند ١٣٨۵, امنيت غذايي , تغذيه سالم با کاربرد مواد بيولوژيک, ص١ .
۲۸- نوروزي, ف. ١٣٧٣, توليد و عرضه غذا در ايران, فصلنامه اقتصاد کشاورزي و توسعه, سال دوم, ص٧٢-٣٧.
۲۹- نوروزي, فرح آرا و بيتا صميمي, ١٣٨١,تراز نامه غذايي ايران طي سالهاي ٨۰-١٣٦۸,موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد کشاورزي,انتشارات وزارت جهاد کشاورزي .
٣۰- هفته نامه فرهنگي, هنري, اجتماعي سخن ملت,شهريور ١٣۸٧, سبد و سفره غذايي, سال دوم, شماره ١٦, ص ١۰.
٣١- يوسفيان , جواد, دکتر منيره مجلسي و نرگس بهادري, ١٣٨٧, هشتمين همايش سيماي زن در جامعه , مجله زن و محيط زيست, انتشارات دانشگاه الزهرا .

 
منابع انگليسي:
1-    Berg,A, Malnutrition .What can Vedone: Lessons from World Bank
2-    Brown , G.E. ,NationalNutrition Monitoring System: A Congressional Perspective.J. Am. Diet. Assoc. 84:1181-9.1984 .
3-     Experience , The John Hopkin University Press, Baltimore, p:1987.
4-    Garrow,J. (1991),  Importance of Obesity, Br. Med. J., 303:6-704 .
5-    Massari, Stefani, current food consumption patterns and global  
    sustainability ,2007
6-    World Health Organization (1996), Diet , Nuitrition and the Prevention of Chronic Diseases, Report of a WHO Study Group, WHO Technical Report Series, 797: 88-115, Geneva .
منابع اينترنتي:
1.    www. Ushnfo.state.gov
2.    www.unicef.org/Iran
3.    www. Sanayenews.com
4.    www.resalatnews.com
5.    www.tiknews.com
6.    www.taravat-bahar.com/ghale.htm
7.    www.farara.com
8.    www.hamshahrionline.ir/news/?id=29671
9.    www.foodconsumption\chashni-co.mht
10. www.foodconsumption\diabetsupportive.mht
11. www.foodconsumption\farsdailynewsIsna.mht
12. www.myisfahan.com
13. www.aftab.ir/articles/social/environment
14. www. aftab.ir/articles/economy-marketing-business/agriculture-fishery
15. www.sustainability.blogfa.com
16. www.iranpressnews.com
17. www.teyban .net
18. www.hawzah.net
19. www.foodna.ir
20. www.un.org/womenwatch/daw/cedaw
21. www.fakouchaki.blogfa.com
 www.aftab.ir/articles/health-therapy/nutrition.22
23. www.sbdrc.org/media/pages/page45.html
www.washingtonpost.com.24
mypyramid.gov/downloads/miniposter.pdf.25
26.codexalimantarius.net/standard-list 


Abstract:

One of the environmental crises is the issue of choosing unsuitable consumption patterns or excessive and irregular consumption. Increasing of consumption is equal to increasing of wastes and environmental pollutions.
Food is one of the most important economic sections that sufficient production of food depends on agricultural production and population increasing trend.
Women can increase family's productivity level by choosing the right consumption patterns. They can play an important role in changing food consumption patterns and decreasing environmental pollutions as a wife, mother, family's manager and planner, the person who has a major role in adjusting shopping and consumption.
The main idea in this research is to find the acting role of women in selecting a proper food consumption pattern and how to consume in an environmental manner and finally the way to reduce the pressure imposed to environment resulting from irrespective and ill consuming pattern at homes.
In this study the statistical community is "Women of 6th area of Tehran" that their population is 11057 persons . The sampling method that is used is "multi stage random cluster sampling".
In order to test hypothesis of the research, an especial questionnaire for obtaining information has been provided. For analyzing collecting data, description and analytical statistics has been used. In analytical statistics the chi square and spearman method has been used in order to investigate our hypothesis that the results obtained are as below:
According to respondent's idea, there is a significant relationship between women's education level and the kind of food consumption pattern, the correlation coefficient is 0.263 and 0.223 that are more than 0.148 of the table. It means that with increase in women's educational level, the increase in acquainting with food consumption pattern can be seen.
 most of the answers shows that there is no significant relation between the age of women and food consumption pattern.(34.2 %)most of the answers show that ,working women have positive influence on food consumption pattern(68.3%).also the percentage of the answers show that women have positive impact on the economical condition of their family but these efforts would not be succeeded without government's collaboration.
There is direct relation between training women and decrease in wastes, food excessive use and environmental problems.
We can also see as much as women's nutritional knowledge increase, the health and nutritional condition would be improved, so that there is considerable relation between the role of women and health of food.
A positive significant relation between income increasing and improved family's nutritional condition can be seen.
At last some advises in two distinctive sections "the government" and " the women" has been suggested.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه