معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی جايگاه و تاثير اتاق بازرگانی و صنايع و معادن در اقتصاد كشور

بررسی جايگاه و تاثير اتاق بازرگانی و صنايع و معادن در اقتصاد كشور
بررسی جايگاه و تاثير اتاق بازرگانی و صنايع و معادن در اقتصاد كشور
150,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 190 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

پيشگفتار:
طي دو دهه اخير در جهان تحولات و تغييرات شگفت آوري روي داده است كه از آن جمله مي‌توان به فروپاشي نظام كمونيسم و حكومتهاي دولت مدار در شوروي و اروپاي شرقي و در نتيجه شكست نظريه دخالت دولت در امور اقتصادي اشاره نمود. اجراي سياست‌هاي آزادسازي اقتصادي و ترويج و بهادادن به بخش خصوصي از جمله مسايل و رويدادهاي بسيار مهمي‌بوده است كه كشورهاي مختلف جهان بدان روي آورده‌اند. مطالعات انجام شده در زمينه عملكرد بخش خصوصي نشان مي‌دهد كه طي دو دهه اخير بسياري از كشورهاي جهان براي بهبود وضعيت اقتصادي نامطلوب خود اجراي سياستهاي آزادسازي اقتصادي و در راس آن ترويج بخش خصوصي را تنها راه حل تشخيص داده‌اند. از سوي ديگر تمامي‌كشورهاي معتقد به كاهش تصدي دولت و ترويج بخش خصوصي داراي اتاقهاي بازرگاني فعال و پويا هستند. چرا كه فعاليت‌ گسترده بخش خصوصي در‌اين كشورها منجر به افزايش رقابت، كاهش هزينه‌هاي توليد و قيمت، افزايش كيفيت كالاها و خدمات و در نهايت افزايش صادرات و تحرك بيشتر اقتصاد ملي شده است.
در دنيا كشوري را نمي‌توان يافت كه با وجود دارا بودن اقتصاد دولتي و سنتي و بخش خصوصي ضعيف اقتصاد فعال و اتاق بازرگاني پويا داشته باشد. چرا كه اقتصاد دولتي و بخش خصوصي ضعيف نتيجه‌اي جز انحصار، اتلاف منابع، رانت و گسترش فساد اداري،… به همراه ندارد. در‌اين اقتصاد بدليل نبود رقابت، قيمت كالاها و خدمات بالا، كيفيت پائين و ميزان صادرات هم بسيار كم است بنابراين چگونه امكان دارد با چنين اقتصادي يك اتاق بازرگاني فعال و پويا وجود داشته باشد.
در مجموع زيربنا و پايه گسترش، رونق و توسعه اتاقهاي بازرگاني اجراي سياستهاي آزادسازي اقتصادي و درهاي باز است و سياست اقتصاد آزاد جز با توجه و گسترش بخش خصوصي و عدم دخالت دولت در امور اقتصادي محقق نمي‌شود چرا كه بين رونق بخش خصوصي و اتاق بازرگاني يك رابطه مستقيمي‌وجود دارد و‌اين دو مكمل يكديگر هستند. و اتاق بازرگاني‌ايران نيز از‌اين امر مستثني نيست. بنابراين براي تحرك بيشتر اقتصادي در ابتدا هدف ما بايد گسترش و توسعه بخش خصوصي باشد و سپس رونق و تحرك اتاق بازرگاني. چرا كه‌اين دو لازم و ملزم يكديگرند و امكان تفكيك آنها از يكديگر وجود ندارد.
از سوي ديگر اجراي يك سياست اقتصادي به صورت موفقيت آميز بررسي جامع و دقيق جنبه‌هاي تئوريك و ارزيابي نتايج عملي آن را طلب مي‌كند. در‌ايران نيز توجه به بخش خصوصي و واگذاري شركتها و موسسات دولتي به بخش خصوصي از اواخر سال 1368 و همزمان با اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي كشور آغاز گرديد ولي تا كنون مطالعات انجام گرفته اغلب تئوريك و پراكنده، و ارزيابي نتايج حاصله از آن و مقايسه آن با ساير كشورها بسيار‌اندك بوده است ولي در حال حاضر با توجه به وجود شرايط حساس اقتصادي در كشور و لزوم اجراي سياست بازار آزاد نياز به انجام مطالعات جامع و دقيق علمي‌در‌اين رابطه ضروري است چرا كه‌اين امر تاثيرگذاري مستقيمي‌بر روند فعاليت‌هاي اتاق بازرگاني و اقتصادي كشور دارد.


مقدمه:
هرچه كتب تاريخي را بيشتر ورق مي‌زنيم و ويژگي‌هاي اقتصادي- اجتماعي انسانها را در قرون گذشته بيشتر مورد بررسي قرار مي‌دهيم.‌ اين واقعيت بيشتر آشكار مي‌شود كه هم در‌ايران و هم در بسياري از جوامع انساني ريشه دار و فرهنگ مدار ديگر، همواره بازار و بازاريان و صاحبان صنايع و حرف و اصناف، بويژه در قالب تشكلهاي متمركز و نهادهاي مردمي نقش عمده‌اي در جريان امور اجتماعي داشته‌اند و بر جهات و ابعاد گوناگون امور زيستي جوامع خود اثر گذاشته‌اند.
از طرفي به مرور و بنابر مقتضيات زمان (نيازهاي متنوع و زياد جوامع) اين تشكلها هر روزه پيشرفته تر و گسترده تر شدند و تاثير و تنوع آن در جريان امور اقتصادي، اجتماعي، سياسي جوامع بيشتر از گذشته نمايان شد.
افزايش نوع، تعداد و حجم فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري منجر به پيچيدگي روابط بين صاحبان حرف و صنايع و‌ايجاد مشكلاتي در روند فعاليتهاي بازرگاني شد لذا‌ايجاد هماهنگي و سازماندهي فعاليتهاي بازرگاني و صاحبان حرف و صنايع و تشكلهاي صنفي ضرورتي اجتناب ناپذير بود و از آنرو بود كه تشكلهاي صنفي و سپس اتاقهاي بازرگاني بوجود آمدند.
بنابراين در پايان بايد گفت امروزه اهميت و تاثير اتاقهاي بازرگاني بر روند فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري آنقدر زياد است كه بر كسي پوشيده نيست.


فهرست مطالب

پيشگفتار    1
    مقدمه     3
فصل اول: كليات تحقيق
موضوع تحقيق    4
بيان مساله    4
اهداف تحقيق    4
اهميت تحقيق    4
پيشينه تحقيق    5
فرضيه هاي تحقيق    5
قلمرو تحقيق    6
روش تحقيق    6
روشهاي جمع آوري اطلاعات    6
محدوديت هاي تحقيق    7
واژه ها و اصطلاحات كليدي    7
فصل دوم: مباني نظري تحقيق
بخش اول
تشكلهاي صنفي    10
تاريخچه سنديكاهاي صنفي    11
اهميت واحدهاي صنفي در كشور    11
نگاهي به نقش اصناف و سازمانهاي صنفي در جامعه    12
تعاريف    13
نقش سازمانها و تشكلهاي صنفي در توسعه    16
تقويت تشكلهاي صادراتي يك نياز اساسي    18
تعاون    25
تعاون به عنوان يك راهكار صنفي و ملي    28
نتيجه گيري    35
الگويابي    36
بخش دوم
اتاق بازرگاني بين المللي    43
اتاق بازرگاني و صنايع كره    47
اتاق بازرگاني و صنايع ملي مالزي    60
اتاق بازرگاني لندن    67
جايگاه واقعي اتاق بازرگاني در اقتصاد كشورهاا    75
ويژگيهاي اصلي يك اتاق بازرگاني ايده آل    86
پارامترهاي اصلي براي مقايسه اتاقهاي بازرگاني    88
جدول مقايسه اي اتاق بازرگاني ايران و ساير اتاقهاي بازرگاني پيشرفته دنيا    89
ويژگيهاي ساختاري محتوايي و عملكردي اتاق بازرگاني ايده آل و سنتي    90
بودجه اتاق بازرگاني    91
كاركنان اتاق بازرگاني    92
فصل سوم: جامعه آماري
تاريخچه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران    94
سير تطور قانوني اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران    105
قانون تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران(1348)    108
قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران(1373)    115
كميسيونهاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران    120
آئين نامه چگونگي تشكيل و اداره كميسيونهاي تخصصي اتاق ايران    121
نمودار سازماني اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران    124
فهرست شعب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران    125
فهرست اتاق هاي بازرگاني مشترك ايران و ساير كشورهاي جهان    126
فهرست بخش هاي بازرگاني سفارتخانه هاي خارجي كه با اتاق بازرگاني ايران
همكاري دارند    127
بررسي كمي عملكرد و ارتباطات اتاق بازرگاني ايران    128
فهرست اتحاديه ها و سنديكاهاي داخلي كه با اتاق بازرگاني همكاري دارند    129
شرايط نامزدي در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني    131
كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي    132
فهرست اعضاي كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي    134
مدل تحقيق    137
فصل چهارم: روش تحقيق و تجزيه و تحليل داده ها
روش تحقيق    138
روش هاي جمع آوري اطلاعات    138
معيارهاي مقبوليت تحقيق    140
روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه    143
ويژگي هاي كلي پاسخ دهندگان (نمودار)    145
ويژگي هاي كلي پاسخ دهندگان (جداول)    146
نمودار نتايج نظرسنجي از اعضاء اتاق بازرگاني    149
فرضيه اول    150
فرضيه دوم    153
فرضيه سوم    154
خصوصيات يك عضو فعال از ديدگاه اعضاء (نمودار)    155
خصوصيات يك عضو فعال از ديدگاه اعضاء (جدول)    156
وظايف و فعاليت هاي اصلي اتاق بازرگاني از ديدگاه اعضاء (نمودار)    157
وظايف و فعاليت هاي اصلي اتاق بازرگاني از ديدگاه اعضاء (جدول)    158
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
نتيجه گيري    159
معايب و نواقص اتاق بازرگاني    160
پيشنهادات    179
بازتاب تحقيق اتاق بازرگاني در رسانه ها    181
منابع و ماخذ    182
ضمائم و پيوستها   منابع و ماخذ فارسي:
1- سازمان و ساختار اتاق بازرگاني:
ترجمه از مركز تحقيقات و بررسيهاي اقتصادي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.
2- قانون و آئين نامه مربوط به جلب و حمايت از سرمايه‌هاي خارجي:
وزارت امور اقتصادي و دارايي.
3- اجراي احكام داوري:
زير نظر كميسيون حقوقي كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي.
4- تاريخ مشروطيت ايران.
5- تاريخ بيداري ايرانيان.
6- دايره المعارف ايرانيكا.
7- قانون تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.
8- كميته ايراني عضو اتاق بازرگاني بين المللي.
9- CD اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي‌ايران.
10- راهنماي اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن  جمهوري اسلامي ايران:
تهيه و تنظيم از مركز تحقيقات و بررسيهاي اقتصادي اتاق.
11- ماهنامه اتاق بازرگاني:
شماره 12/ ص77/ سال 1376.
12- ماهنامه اتاق بازرگاني:
شماره 12/ ص78/ سال 1376.
13- ماهنامه اتاق بازرگاني:
شماره 10/ ص34/ سال 1380.
14- ماهنامه اتاق بازرگاني:
شماره 2/ ص5/ سال 1378.
15- ماهنامه اتاق بازرگاني:
شماره 7/ ص63/ سال 1381.
16- نقش سازمانها و تشكلهاي صنفي در توسعه:
ماهنامه تدبير/ شماره92/ خرداد 1378.
17- تقويت تشكلهاي صادراتي يك نياز اساسي است:
ماهنامه مناطق آزاد/ شماره 87/ شهريور 1377.
18- تعاون به عنوان يك راهكار صنفي و ملي.
19- الگويابي چيست؟
پيام ايران خودرو/ شماره 35/ شهريور 1377.
20- مجله توسعه:
مهرماه سال 1377.
21- روش تحقيق در مديريت:
دكتر غلامرضا خاكي.
22- روش تحقيق:
دكتر حيدرعلي هومن.
23- روزنامه همشهري: يكشنبه 31 شهريور 1381/ سال دهم/ شماره 2847/ ص8.
گفت و گوي اختصاصي همشهري با مهندس خاموشي با عنوان: آب و نان، صفر.
24- روزنامه همشهري: چهارشنبه 29 آبان 1381/ سال دهم/ شماره 2904/ ص9.
گفت و گوي اختصاصي با دكتر عدالتيان با عنوان:
مديريت اتاق فاقد استراتژي و برنامه.
25- روزنامه ايران: شنبه 2 آذر 1381/ سال هشتم/ شماره 2309.
گفت و گوي اختصاصي با سه تن از اعضاي اتاق بازرگاني با عنوان:
اتاق بازرگاني جايگاه بخش خصوصي را در اقتصاد ارتقاء نداده است.
26- روزنامه همشهري: شنبه 2 آذر 1381/ سال دهم/ شماره 2907/ ص26.
گفت و گوي اختصاصي با معاون اول اتاق بازرگاني و صنايع و معادن با عنوان:
جنگ در منطقه نرخ ريسك ايران را افزايش مي‌دهد.
27- روزنامه همشهري: چهارشنبه 13 آذر 1381/ سال دهم/ شماره 2917/ ص8.
گفت و گوي اختصاصي با معاون توسعه روابط اقتصادي و بازرگاني خارجي وزارت بازرگاني.
با عنوان: براي جهش صادراتي بايد موانع صادرات را كاهش دهيم.
28- روزنامه همشهري: شنبه 16 آذر 1381/ سال دهم/ شماره 2920/ ص4و11.
با عنوان: آمار صادرات غير نفتي دليل موفق نبودن اتاق بازرگاني است.
با عنوان: زمينه حضور تمامي‌فعالان اقتصادي در اتاق بازرگاني فراهم نيست.
29- روزنامه همشهري: دوشنبه 18 آذر 1381/ سال دهم/ شماره 2922/ ص9.
با عنوان: اتاق بازرگاني پارلمان بخش خصوصي است.

30- روزنامه ايران: چهارشنبه 20 آذر 1381/ سال هشتم/ شماره 2326/ ص6.
با عنوان: 23 سال خاموشي در اتاق ايران.
31- روزنامه همشهري: شنبه 30 آذر 1381/ سال دهم/ شماره 2934/ ص4.
با عنوان: آخرين تغييرات شرايط نامزدي در هيات نمايندگان اتاقهاي بازرگاني اعلام شد.
32- روزنامه همشهري:چهارشنبه 11 دي1381/ سال يازدهم/ شماره 2944/ ص10.
با عنوان: اتاقي براي بخش خصوصي.
33- روزنامه همبستگي: دوشنبه 14 بهمن 1381/ شماره 655/ ص6.
گفت و گو با معاون پارلماني اتاق بازرگاني ايران با عنوان: عزيز من! اتاق بازرگاني مجلس نيست كه همه وارد شوند.
34- روزنامه اعتماد: شنبه 26 بهمن 1381/ سال اول/ شماره 203/ ص5.
گفت و گوي اختصاصي با آقاي خاموشي با عنوان: در كشور ما همه حركتها كند است.
35- روزنامه ايران: دوشنبه 28 بهمن 1381/ سال نهم/ شماره 2389/ ص6.
گفت و گوي اختصاصي با آقاي شريعتمداري وزير بازرگاني با عنوان: اتاق بازرگاني نماينده كل اقتصاد كشور نيست.
36- روزنامه آسيا: چهارشنبه 7 اسفند 1381/ شماره 329.
با عنوان: در حاشيه انتخابات اتاق.
37- روزنامه آسيا: چهارشنبه 7 اسفند 1381/ شماره 329/ ص6.
با عنوان: 8 ائتلاف، امروز ساختار آينده اتاق بازرگاني را رقم مي‌زنند.
38- روزنامه ياس: پنج شنبه 8 اسفند 1381/ سال اول/ شماره ششم/ ص4.
با عنوان: استقبال بي سابقه از انتخابات اتاق بازرگاني.
39- روزنامه همشهري: يكشنبه 11 اسفند 1381/ شماره 252-2994/ ص18.
با عنوان: رفراندوم در اتاق.
40- روزنامه دنياي اقتصاد: سه‌شنبه 27 اسفند 1381/ سال اول/ شماره 76/ ص10.
گفت و گوي اختصاصي با دكتر سيدحميدحسيني عضو منتخب اتاق بازرگاني تهران با عنوان: اتاق بازرگاني اگر نماينده بخش خصوصي است موانع صادراتي را بر طرف كند.
41- روزنامه آسيا: ص4.
باعنوان: تحول در اتاق ايران مديريت نوين مي‌خواهد.
42- روزنامه آسيا: شنبه 10اسفند 1381/ شماره 331/ ص1و3و4.
گفت و گوي اختصاصي با آقاي خاموشي با عنوان: اقتصاد ايران كه پويا شد اتاق را رها مي‌كنم.
گفت و گوي اختصاصي با آقاي‌هادي غنيمي‌فرد با عنوان: قدرت در اتاق بازرگاني، از انحصار درآمد.
گفت وگوي اختصاصي با آقاي‌هادي غنيمي‌فرد با عنوان: اتاق را به پايگاه توسعه صادرات كالاهاي ايراني تبديل مي‌كنيم.
43- روزنامه آسيا: شنبه 23 فروردين 1382/ شماره 353/ ص2.
گفت و گوي آقاي غنيمي‌فرد با سردبير آسيا با عنوان: هيچ رئيسي نمي‌تواند اتاق بازرگاني را متحول كند مگر آن كه قوانين را تغيير اساسي دهد.

 
منابع انگليسي:
1. www.ihk.de
2. www.ank.org.hk
3. www.Kcci.or.kr
4. www.Micci.ocm
5. www.turkishchamber.org
6. www.taccim.org
7. www.hkprerov.cz
8. www.highlandsinn.com
9. www.shawheeheartland.com
10. ww3.interoz.com
11. www.isrutc.org
12. www.amcham.org.eg
13. www.faccparisfrance.com
14. www.ccfgb.co.uk
15. www.wyomingchambers.com
16. www.londonchamber.co.uk
17. www.iccieb.org.uk
18. www.britishcouncil.org
19. www.icc.org
20. www.ankmena.com

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه