بررسی و ارزيابی ژئوشيميايی مخازن گازی

بررسی و ارزيابی ژئوشيميايی مخازن گازی
بررسی و ارزيابی ژئوشيميايی مخازن گازی
190,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 219 صفحه_ به علت زیاد بودن حجم فایل برای دریافت موضوع مورد نظر لطفا مبلغ را از طریق منوی "آسان پرداخت" پرداخت کرده و با یکی از شماره های پشتیبانی تماس بگیرید تا بلافاصله ارسال شود.

چکيده:
بررسيهاي ژئوشيميايي(راک اول- بيومارکر- ايزوتوپ کربن) برروي سنگ منشا احتمالي کپه داغ شرقي نشان مي‌دهد که سازند هاي کشف رود و چمن بيد، با توجه به نوع و بلوغ ماده آلي مي‌توانند از سنگهاي مادر منطقه محسوب شوند. سازند کشف رود با کروژني از نوع دلتايي- دريايي در مرحله توليد گاز خشک قرار دارد، در حاليکه سازند چمن بيد با کروژني با منشا دريايي-کربناته در انتهاي نفت زايي و در ابتداي توليد گاز تر مي‌باشد. آناليز هاي بيو مارکر و ايزوتوپ نشان مي‌دهد که تغذيه مخزن مزدوران توسط سازند کشف رود بوده و منشا هيدروکربنها در مخزن شوريجه در نتيجه زايش مواد آلي از سازند چمن بيد مي‌باشد.
مطالعات ايزوتوپي و بيومارکري نشان مي‌دهد که بخش مهم سولفيد هيدروژن در مخزن مزدوران بر اثر احياي ترموشيميايي سولفات (واکنش بين متان وانيدريت موجود در سازند کربناته مزدوران) بوجود آمده است. اين سولفيد هيدروژن با عث ترش شدگي در مخزن مزدوران شده است. مخزن شوريجه داراي ليتولوژي ماسه سنگي به همراه ترکيبات آهن دار فراوان و داراي درصد کمتري انيدريت در ميان لايه هاي خود نسبت به سازند مزدوران است.پس سولفيد هيدروژن کمتري توليد شده و آن نيز با آهن موجود در مخزن واکنش داده و بصورت پيريت رسوب کرده است. يعني سنگ مخزن مانند يک فيلتر سبب حذف سولفيد هيدروژن از مخزن گرديده است.

 
فهرست مطالب
عنوان     صفحه
فصل اول: مقدمه     1
فصل دوم: زمين شناسي منطقه کپه داغ     2
2-1-مقدمه     2
2-2-محل و موقعيت     2
2-3- ريخت شناسي منطقه     3
2-4- چينه شناسي منطقه     4
2-4-1- پركامبرين     4
2-4-1-1- شيستهاي گرگان     4
2-4-2- كامبرين- اردويسين     5
2-4-2-1- سازندلالون     5
2-4-2-2- سازند ميلا     5
2-4-2-3- سازند قلي     5
2-4-3- سيلورين     5
2-4-3-1- سازند نيور     5
2-4-4- دونين     5
2-4-4-1- سازند پادها     5
2-4-4-2- سازند خوش ييلاق     6
2-4-5- كربنيفر     6
2-4-5-1- سازند مبارك     6
2-4-6- پرمين     6
2-4-6-1- سازند دورود     6
2-4-6-2 سازند روته     6
2-4-6-3- سازند نسن     6
2-4-7- ترياس     6
2-4-7-1- سازند اليكا     6
2-4-7-2- سازند قره قيطان     7
2-4-7-3- گروه آق دربند     7
2-4-7-3-1- سازند سفيد كوه     7
2-4-7-3-2- سازند نظر كرده     7
2-4-7-3-3- سازند سينا     7
2-4-7-3-4- سازند شيلي ميانكوهي     7
2-4-8- ژوارسيك     8
2-4-8-1- سازند شمشك     8
2-4-8-2- سازند كشف رود     9
2-4-8-3- سازند بادامو     12
2-4-8-4- سازند باش كلاته     12
2-4-8-5- سازند خانه زو     12
2-4-8-6- سازند چمن بيد     12
2-4-8-7- سازند مزدوران     14
2-4-8-7-1- محل برش الگو    14
2-4-8-7-2- گسترش منطقه اي     17
2-4-9- كرتاسه     17
2-4-9-1- سازند شوريجه     17
2-4-9-1-1 محل برش الگو     17
2-4-9-1-2- گسترش منطقه اي     22
2-4-9-2 سازند زرد     23
2-4-9-3- سازند تيرگان     23
2-4-9-4- سازند سرچشمه     23
2-4-9-5- سازند سنگانه     23
2-4-9-6- سازند آيتامير     24
2-4-9-7 سازند آب دراز     24
2-4-9-8- سازند آب تلخ     24
2-4-9-9- سازند نيزار     24
2-4-9-10- سازند كلات     25
2-4-10- ترشير     25
2-4-10-1- سازند پسته ليق     25
2-4-10-2- سازند چهل كمان     26
2-4-10-3 سازند خانگيران     26
2-4-11- نهشته هاي نئوژن     26
2-4-12- پليوسن     26
2-4-12-1- کنگلومراي پليوسن     26
2-4-12-2- سازند آقچه گيل     26
2-5- زمين شناسي ساختماني منطقه     27
2-6-پتانسيل هيدروکربني منطقه     28
2-6-1- معرفي مخازن گازي كپه داغ     28
2-6-1-1- ميدان گازي خانگيران     28
2-6-1-2- لايه بندي مخزن مزدوران     29
2-6-1-3- فشار و دماي اوليه مخزن     30
2-6-2-ميدان گازي گنبدلي     30
2-6-2-1- لايه بندي مخزن شوريجه     30
2-6-2-2- فشار و دماي اوليه مخزن     30
فصل سوم: روشهاي مطالعه     31
3-1- مقدمه     31
3-2- دستگاه راک اول     31
3-2-1- ويژگي هاي پارامترهاي راك – اول     33
3-2-2- کل کربن آلي(TOC)     34
3-2-3- انديس اكسيژن (OI)    35
3-2-4- انديس توليد (PI)    35
3-2-5-انديس هيدروکربن زايي((GI    35
3-2-6-انديس مهاجرت(MI)     35
3-2-7-انديس نوع هيدروکربن (Hydrocarbon Ttype Index)     35
3-2-8- انديس هيدروژن (HI)     35
3-2-9-نمودار نسبتهاي HI/Tmax HI/OI وS1/TOC  و S2/TOC     36
3-2-10-تفسير داده هاي راک اول     38
3-3- گاز کروماتو گرافي / طيف سنج جرمي     38
3-3-1-گاز کروماتوگرافي درGCMS      39
3-3-1-1-آناليز گرافهاي گاز کروماتوگرافي     41
3-3-2-طيف سنج جرمي در GCMS    42
3-4-بايوماركرها ( نشانه هاي زيستي)     44
3-4-1- مقدمه     44
3-4-1-1- بيوماركرها يا نشانه هاي زيستي     45
3-4-1-2- انواع بيوماركرها     47
3-4-2-پارامتر هاي بيومارکري براي تطابق، منشا و محيط رسوبي     49
3-4-2-1ترپانها (Terpanes)     54
3-4-2-2-انديس هموهوپان     57
3-4-2-3-نسبت پريستان به فيتان     59
3-4-2-4-نسبت (Isopenoid/n-Paraffin)     60
3-4-2-5-ايزوپرونوئيد هاي غير حلقوي>C20    61
3-4-2-6-باتريوکوکان     61
3-4-2-7-انديس اوليانان(Oleanane)    61
3-4-2-8-بيس نورهوپانها و تريس نور هوپانها     62
3-4-2-9-انديس گاماسران     62
3-4-2-10- نسبت(C30/C29Ts)     63
3-4-2-11- -β کاروتن  و کاروتنوييد    63
3-4-2-12- Bicyclic Sequiterpanes    63
3-4-2-13-کادينانها    63
3-4-2-14- دي ترپانهاي دو و سه حلقه اي     64
3-4-2-15- فيچتليت(Fichtelite)     65
3-4-2-16- دي ترپانهاي چهار حلقه اي(Tetracyclic Diterpane)     65
3-4-2-17-ترپان سه حلقه اي     65
3-4-2-18-ترپانهاي چهار حلقه اي     66
3-4-2-19-هگزا هيدرو بنزو هوپانها     66
3-4-2-20-لوپانها(Lupanes)     66
3-4-2-21-متيل هوپان(Methyl Hopanes)     66
3-4-3- استيرانها(Steranes)     67
3-4-3-1-نسبت Rgular Steranes/17α(H)-Hopanes     67
3-4-3-2- C26استيران    68
3-4-3-3- استيرانهاي (C27-C28-C29)     68
3-4-3-4- انديس C30-استيران     70
3-4-3-5- ديااستيرانهاي(C27-C28-C29)     72
3-4-3-6-نسبت  Diasteranes/Regular Steranes     72
3-4-3-7-   3-آلکيل استيران    73
3-4-3-8-   4-متيل استيران    73
3-4-4- استيروئيد های آروماتيکي و هوپانوئيد ها     74
3-4-4-1- C27-C28-C29- منو آروماتيک استيروئيدها    74
3-4-4-2-(Dia/Dia+Regular)C-Ring Monoaromatic Steroids      76
3-4-4-3- C¬26-C27-C28تري آروماتيک استيروئيد    76
3-4-4-4- بنزوهوپانها (Benzohopanes)     76
3-4-4-5-پريلن( (Perylene     76
3-4-4-6-  m/z 239(Fingerprint)  و(Fingerprint) m/z 276     77
3-4-4-7- Degraded Aromatic Deterpane    77
3-4-4-8-خصوصيات ژئوشيمي نفتها براي تطابق با سنگ منشا     77
3-4-5-بلوغ(Maturation)     79
3-4-5-1- بيومارکرها بعنوان پارامتري براي بلوغ     79
3-4-5-2-ترپانها     81
3-4-5-2-1-ايزومريزاسيون هموهوپان 22S/(22S+22R)     81
3-4-5-2-2-نسبت   Βα-Moretane/αβ-Hopanes and ββ-Hopane    82
3-4-5-2-3- نسبت  Tricyclic/17α(H)-Hopane    83
3-4-5-2-4- نسبت  Ts/(Ts+Tm)    83
3-4-5-2-5- نسبت  C29Ts/(C2917α(H)-Hopane+C29Ts)    84
3-4-5-2-6- نسبت  Ts/C3017α(H)Hopane    84
3-4-5-2-7- انديس Oleanane يا 18α/(18α+18β)-Oleanane     84
3-4-5-2-8- نسبت  (BNH+TNH)/Hopanes     85
3-4-5-3- استيرانها (Steranes)     86
3-4-5-3-1- نسبت 20S/(20S+20R)     86
3-4-5-3-2-نسبت Ββ/(ββ+αα)     86
3-4-5-3-3- انديس بلوغ بيومارکرها  (BMAI)     87
3-4-5-3-4- نسبت  Diasterane/Regular Sterane     89
3-4-5-3-5- نسبت  20S/(20S+20R) 13β(H),17α(H)-dia steranes89
3-4-5-4-استيروئيد های آروماتيکي  Aromatic steroids    89
3-4-5-4-1- نسبت TA/(MA+TA)      89
3-4-5-4-2- نسبتMA(I)/MA(I+II)      90
3-4-5-4-3- نسبتTA(I)/TA(I+II)     91
3-4-5-4-4- نسبتC26-Triaromatic 20S/(20S+20R)     91
3-4-5-4-5- منوآروماتيک هوپانوئيد (Monoaromatic Hopanoids )    92
3-4-5-4-6- پارامتر MAH     92
3-4-6- تخريب ميکروبي (Biodegradation)     93
3-4-6-1- پارامتر هاي بيومارکري تخريب ميکروبي     93
3-4-6-1-1- ايزوپرنوئيدها(Isopernoids)     95
3-4-6-1-2- استيران و ديااستيران(Steranes and Diasteranes)     95
3-4-6-1-3- هوپانها(Hopanes)     95
3-4-6-1-4-    25-نورهوپانها (25-Norhopanes)    96
3-4-6-1-5-C28-C34 30-nor-17α(H)-Hopane     96
3-4-6-1-6- ترپانهاي سه حلقه اي    97
3-4-6-1-7- ديگر ترپانها    97
3-4-6-2- اثرات تخريب ميکروبي در تعيين بلوغ و تطابق     97
3-4-7-تعيين سن بوسيله بايومارکرها     97
3-5- ايزوتوپهاي پايدار     99
3-5-1- مقدمه     99
3-5-2- ايزوتوپهاي پايدار     99
3-5-2-1- اکسيژن     100
3-5-2-2- کربن     102

3-5-2-2-1- ارتباط بين سن زمين شناسي و
نسبت ايزوتوپ کربن نفت و کروژن     106
3-5-2-2-2-کاربرد ايزوتوپ کربن در تعيين
نوع محيط رسوبي، نوع کروژن، نوع نفت و مسير مهاجرت     108
3-5-2-2-2-1- نمودار سوفر(Sofer)     108
3-5-3- گوگرد     109
3-5-4– کاربرد ايزوتوپهاي پايدار در مخازن گاز و کاندنسيت     111
فصل چهارم: نحوه نمونه برداري     114
4-1-مقدمه     114
4-2-نمونه گيري از ميادين گازي     114
4-2-1- روش نمونه گيري گاز و سيالات مخزن     115
4-2-2- آناليز نمونه هاي مخازن خانگيران وگنبدلي     117
4-3-داده هاي شرکت نفت     117
4-3-1-مقاطع و نمونه ها     119
فصل پنجم: بحث و تفسير     120
5-1- مقدمه     120
5-2- تعبير و تفسير داده هاي راک اول     120
5-2-1-چاه اميرآباد-1     120
5-2-2-چاه خانگيران-30     125
5-2-2-1-سازند چمن بيد     127
5-2-2-2-سازند کشف رود     129
5-3-تعبير و تفسير داده هاي راک اول مقاطع سطحي    132
 5-3-1مقطع بغبغو     132
5-3-2-مقطع خور     137
5-3-3-مقطع فريزي     141
5-3-3-1-سازند شمشک     143
5-3-3-2-سازند باش کلاته     145
5-3-4-مقطع خانه زو     147
5-3-4-1-سازند چمن بيد     150
5-3-4-2-سازند شمشک     152
5-3-5-مقطع اردک-آب قد     155
5-3-6-مقطع شورک     159
5-3-7-نتيجه گيري کلي آناليز داده هاي راک-اول     163
5-4-تعبير و تفسير داده هاي گاز کروماتو گرافي     164
5-4-1-مقطع بغبغو سازند کشف رود(G-19)     166
5-4-2-مقطع خور سازند چمن بيد(G-11)     167
5-4-3-مقطع اردک آب-قد سازند چمن بيد(ABG-15)     167
5-4-4-مقطع شورک- سازند کشف رود(G-10)     168
5-4-5-مقطع بغبغو سازند کشف رود(G-45)     169
5-4-6-نتيجه گيري نهايي آناليز داده هاي GC     169
5-5-تعبير و تفسير داده هاي بيومارکر مقاطع سطحي    169
5-5-1-سازند چمن بيد     173
5-5-2- سازند کشف رود     174
5-5-3- نتيجه گيري نهايي آناليز بيومارکرهاي مقاطع سطحي     182
5-5-4- تعبير وتفسير داده هاي بيو مارکري
و ايزوتوپي ميعانات سنگ مخزن مخازن مزدوران و شوريجه     182
5-5-4-1- تشخيص محيط رسوبي سنگ منشاء     182
5-5-4-1-1- نسبت C29/C27 استيران  در مقابل نسبت Pr/Ph     183
5-5-4-2- تعيين محدوده سني سنگ منشاء     184
5-5-4-2-1- نسبت C28/C29 استيران     184
5-5-4-2-2-ايزوتوپ كربن     185
5-5-5- تشخيص ليتولوژي سنگ منشاء     186
5-5-5-1- نسبت DBT/ PHEN در مقابل Pr/Ph     186
5-5-5-2-انديس نورهوپان     187
5-5-5-3- نسبت C22/C21 تري سيكليك ترپان
در مقابل نسبت C24/C23 تري سيكليك ترپان     188
5-5-5-4- نسبتهاي   C24تترا سيكليك ترپان     189
5-5-5-5- ايزوتوپ كربن در مقابل نسبت پريستان به فيتان     190
5-5-5-6- مقايسه نسبتهاي بيوماركري     190
5-5-5-7-  نتيجه گيري ليتولوژي سنگ منشاء     191
5-5-6-تشيخص بلوغ سنگ منشاء     191
5-5-6-1-نمودار C24Tet/C23Tri در مقابل C23Tri/C30Hopane     191
5-5-6-2- نمودار نسبت C30DiaHopan/C30Hopane     192
5-5-6-3-  نمودار نسبت Pr/nC17 به Ph/nC18 مخازن     193
5-5-6-4- نتيجه گيري بلوغ سنگ منشاء     194
5-5-7- داده هاي ايزوتوپي كربن دو مخزن مورد مطالعه     194
5-5-8- تشخيص سنگ منشاء هاي مخازن مزدوران و شوريجه     194
5-6- تشخيص منشاء توليد سولفيد هيدروژن در مخازن گازي كپه داغ     196
5-6-1- بررسي تركيب شيميايي مخازن     196
5-6-2- فشار و دماي مخازن     198
5-6-3- پتروگرافي سازندهاي مخزني منطقه كپه داغ     198
5-6-4- بررسي آلكانهاي نرمال و بيوماركري و آب سازند مخازن     200
5-6-4-1- فراواني آلكانهاي نرمال مخازن     200
5-6-4-2- بيوماركر آدامانتان     200
5-6-4-3-  مطالعه تركيبات هيدروكربوري گوگرد دار در مخازن     202
5-6-4-4- مطالعه آب سازندي مخازن     204
5-6-4-5-  بررسي بلوغ ميعانات گازي مخازن     207
5-6-4-6- مقايسه تركيبات گازي مخازن با هيدروكربورهاي سنگ منشاء     209
5-6-4-7- ايزوتوپ كربن و گوگرد آلي مخازن     209
5-7- نتيجه گيري كلي در مورد منشاء سولفيد هيدروژن     212
فصل ششم: نتيجه گيري نهايي     213
پيشنهادات    214
پيوستها    215
منابع و مآخذ     216

منابع و مآخذ:
1.    اشکان،سيد علي محمد،اصول مطالعات ژئوشيميايي سنگهای منشا هيدروکربوری و نفتها،شرکت ملی نفت ايران ، مديريت اکتشاف ،360 صفحه،زمستان 1383
2.    افشار حرب، عباس ، ''زمين شناسي كُِپه داغ''، سازمان زمين شناسي كشور، 275  صفحه، 1373.
3.    الكساندرروژي، كلودراژه، ترجمه ابو الحمد، گ،رسايي، م.، بهراميان، ع.، ،''گاز طبيعي: توليد، فراوري، انتقال''، انتشارات تهران. 1382
4.    حسين پور صيامي، حسين، ، ''بررسي توان هيدروكربورزايي سازند كشف رود و چمن بيد در حوضه رسوبي كُپه داغ''، پروژه كارشناسي ارشد، صنعتي امير كبير. 1373
5.    رباني ، احمد رضا، ،''ارزيابي توان هيدروكربورزايي و مطالعه ژئو شيمياي نفت ميادين بخش شرقي خليج فارس ''، مجله امير كبير( نشريه علوم پايه و مهندسي كاربردي دانشگاه امير كبير) صفحه 219 تا 231. 1382
6.    رباني، احمد رضا، ، ''بررسي منشاء گازهاي مخازن پرمين-ترياس جنوب ايران''،(خلاصه مقاله) نشريه تحقيق در علوم و مهندسي نفت، پژوهشگاه صنعت نفت1382.
7.    رباني، احمدرضا، ، ''بررسي منشاء و علل افزايش سولفيدهيدروژن در مخازن گاز''، شركت مهندسي و توسعه نفت(متن) 247صفحه. 1384
8.    ربانی، احمد رضا ، طبقه بندی ژئوشيميايي نفت ميادين بخش غربي خليج فارس،دانشکده نفت دانشگاه امير کبير
9.    اشکان ،سيد علی محمد،اصول مطالعات ژئوشيميايي سنگهای منشا هيدروکربوری و نفتها با نگرش ويژه به حوضه رسوبی زاگرس
10.    كمالي، محمدرضا‌، ، ''كاربرد ژئو شيمي آلي در اكتشاف نفت''، پژوهشگاه صنعت نفت، 156صفحه، جزوه درسي. 1378
11.    گندمي، احمدرضا، ''كاربرد بيوماركرها''، سمينار كارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي امير كبير،90 صفحه ،1381.
12.    معمارياني، م. انگچي، م.، مهران ن.، ضرغامي،''بررسي ژئوشيميايي سازندهاي حوضه كُپه داغ''، گزارش داخلي پژوهشكده صنعت نفت، 1373.
13.    معمارياني، م.، انگچي وند. م.، مهران، ن.، کرامتی.م،مطالعه و بررسی ارتباط مخازن هيدروکربوری با سنگهای منشا در کپه داغ شرقی،فصلنامه تحقيق ،شماره 29،تابستان 1377
14.    موسوي حرمي،رضا، ،''تفسير محيط رسوبگذاري سازند شوريجه (كرتاسه تحتاني) در شرق كُپه داغ''، (خلاصه مقاله)، پنجمين گردهمايي علوم زمين، سازمان زمين شناسي كشور، صفحه 5 تا 6 . 1366
15.    يونسي، محمد، ، ''بررسي منشاء و علل افزيش سولفيدهيدروژن در مخازن گاز طبيعي ايران'' پروژه كارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي امير كبير، 118 صفحه. 1383
16.    نامجويان، مهدی،مطالعه منشا سولفيد هيدروژن در مخازن گازی منطقه کپه داغ، پروژه کاشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ،138 صفحه،1384
17.    آقا نباتي ع . ، چينه شناسی ژوراسيک ايران-1 ، طرح تدوين کتاب سازمان زمين شناسی ايران شماره 65 ، 355 صفحه.1377
18.    آقانباتي ع. ، زمين شناسی ايران ، سازمان زمين شناسی ايران ، 586 صفحه ،1383
19.    Bordenave M.L , Applied petroleum geochemistry, frist E.d., paris:1993, pp.
20.    Galiom m.e.Rbbani, Geochimical Characteristics and Origen of Natural Gas in Southern Iran ,  Geochemistry international Vol.38,NO.08,780-792 . ,(2002)
21.    Moldowan,J.Michael  ,The biomarker guide , New york: Cambirige university press.vollume 1 & 2 .PP1-708,(2006)
22.    Hunt.M.John, Petroleum geochemistry and geology,Snd E.d,New York:W.H.Freeman and company,1996
23.    John.R.B.,Biological Markers in the sedimentary record, Australia: university of Melbourne ,1986
24.    Stahl.J.W.,Carbon and Nitrogen isotopes in hydrocarbon research and exploration, Netherlands:Elsevier,1977
25.    Dembiciki.H , Horsefield.B , Thomas T.Y.Ho , Source rock evaluation by pyrolysis-Gas choromatogaraphy , AAPG .Bulletin , V.67,no.7(1983),p(1094-1103)
26.    Shen ping , characteristics of carbon and hydrogen isotopic compositions of light hydrocarbons , china:science in china,vol .38 No 2 ,1994,P.211-220
27.     Michael A., Anderson , Thomas F., Kaplan,Isaac.R,Lynton .S.,Stable isotop in sedimentary Geology ,SEPM ,Short course ,NO 10 ,dallas,1983
28.    Supaporn Pisutha.A, Applications of Organic Geochemistry to source rock Appraisal and hydrocarbon characteristics , combodia, GGG.PPT,exploration and production CO.,2004
29.    Ghorl.K.A.R., High quality oil prone source rocks within carbonates of Silurian Drick Hartog group ,Gascoyne platform,western Australia ,Annual review ,2000-1
30.    Herbert Volk,Clues to fill histories of gas field in the case well sub basin evidence  form distribution and geochemistry of paleo oils, geoscience Australia:APPEA 2005
31.    Cari L. Johnson ,Geochemical characteristics and correlation of oil and nonmarine source rocks from Mongolia ,AAPG,Bulletin,vol 87,No5,may(2003).pp817-846
32.    Ronald J. Hill,Petroeum geochemistry of oil and gas from Barbados,Elsivier marine and petroleum geology 22(2005),PP917-943
33.    Xu Youngchang, Works of gas geochemistry(I),china:frist print,Agust 1992 , PP.1-202
34.    W.A.Arthur, geochemistry, Boston university ,(1990),pp.224.
35.    Claypool C.,Carbon isotope fractionation during natural gas generation from kerogen , Mart.pet.Geol.,(1991),p-232-240
36.    Madani M.,A study of the sedimentology ,stratigraphy and regional geology of the Jurasic rocks of Eastern Kopeh-dagh (NE-Iran).Thesis Royal School of Mine,Imperial Collage London.(1977),p 1-246
37.    Brain S. Cooper , Practical petroleum geochemistry , NewYourk, 1990, P 174.
38.    Hanin Sylvie ; Adam Pierre ;Kowalewski , Isable ; Huc, Bridgehead alkylated 2-thiaadamantanes ; novel markers for for sufurisation process occurring under high thermal stress in deep petroleum reservoirs , Journal of Geochemichal Exploration (2002) ,No,: 16,pages 1750-1751.
39.     Z.G.N. Gordadzw , O.A.Arefyev , Adamantanes of genetically different crud oils ,petroleum chemistry , (1997) , No. 37, pp 381-389.
40.    Chunfang Cai , R.H. Worden ,Simon  H.Bottrell, Lannsheng Wang ,Thermochemichal sulphate reduction and the generation of hydrogen sulphide and thiols (mercaptanes) in Triassic carbonate reservoirs from the Sichuan Basin , China.PREGAMON , Elsivier , chemichal Geology , Article in press.
41.    Ken E.Peters.,Martin G. Fowler,Aplication of petroleum geochemistry to exploration and reservoir management, Elsivier,organic geochemistry ,2002 ,no. 33,pp.5-36.


Abstract:
Geochemical studies (Rock-Eval, GC, GCMS, Isotope) on the probable source rocks at the eastern Kopehdagh shows that the Kashafrud and Chamanbid formation, with pay attention to type and maturation of organic matters, can be source rocks of Kopehdagh basin. Kashafrud formation with marine-deltaic kerogen (II, III), is in the gas generation zone while Chamanbid formation with marine-carbonate kerogen (II) is at the end of oil window zone and beginning of wet gas generation zone. Biomarker and isotope analysis shows that Mozduran reservoir was charged by Kashafrud formation and the hydrocarbon of Shorijeh reservoir has sourced from organic matter of Chamanbid formation.
Isotopic and biomarker studies shows that the most important part of H2S in Mozduran reservoir was generated by thermochemical reduction of sulfate (reaction between methane and anhydrite in Mozduran carbonate formation).This H2S caused the gas in Mozduran reservoir became sour- gas. Shurijeh reservoir has sandstone lithology with enrichment of ironic compounds and their had less anhydrite between their layers than Mozduran reservoir, thus less H2S was generated and this H2S has reacted with iron and pyrite was sedimented. It means that the reservoir rock like as a filter caused H2S has removed from the reservoir and the gas became sweet in Shurijeh sandstone reservoir.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه