اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری
اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری
220,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 273 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ به علت زیاد بودن حجم فایل برای دریافت موضوع مورد نظر لطفا مبلغ را از طریق منوی "آسان پرداخت" پرداخت کرده و با یکی از شماره های پشتیبانی تماس بگیرید تا بلافاصله ارسال شود.

فهرست عناوين

چکیده :    1
مقدمه :    3
  فصل اول :  کلیات طرح تحقیق
1-1  چگونگی انتخاب موضوع تحقیق    5
1-2 معرفی محدوده مورد مطالعه    5
1-3   بیان مسئله و ضرورت پژوهش    6
1-4 پرسشهای تحقیق    11
1-5 فرضیه های تحقیق    11
1-6  اهداف تحقیق    11
1 -7  پیشینه تحقیق    12
1-7-1در سطح جهانی    12
1-7-2 در سطح ملی    12
1-7-3 در سطح منطقه مورد مطالعه    13
1-8 استفاده کنندگان از تحقیق    14
1-9 متدولوژی پژوهش    14
1-9-1 روش تحلیل    14
1-9-2 روش تحقیق    14
   فصل دوم :  داده های ساختمانی
2-1واحدهای بزرگ ساختمانی رسوبی در شمال شرق ایران    21
2-1-1- بحثی درباره موقعیت ساختاری کپه داغ:    22
2-2تاریخچه چینه ای کپه داغ:    23
2-2-1 زمین ساخت کپه داغ :    24
2-2-2 زمین شناسی - چینه شناسی و لرزه خیزی حوضه بجنورد 24
2-2-2-1 سازند شمشک یا کشف رود  25
2-2-2-2 سازند چمن بید یا دلیچای 25
2-2-2-3 سازتند مزدوران 26
2-2-2-4 سازند کرتاسه26
2-2-2-5 سازند شوریجه26
2-2-2-6 سازند تیرگان27
2-2-2-7 سازند سرچشمه 28
2-2-8 سازند سنگانه 28
2-2-2-9 نهشته های نئوژن29
2-2-2-10 سازند کواترنری 30
2-4 گسل های کپه داغ و لرزه زمین ساخت    37
2-5-1-1زون گسلی قوچان- رباط    40
2-5-1-2زون گسلی شمال شرق بجنورد    40
2-5-1-3 گسله غربی شیخ    40
2-5-1-4 زون گسلی آشخانه    41
2-5-1-5 گسله دنقوز داغ    41
2-5-1-6 گسله رباط قره بیل    41
2-5-1-7 گسله میامی    41
2-5-1-8 گسله جاجرم    41
2-5-1-9 گسله قلی    41
2-5-1-10 گسله نابیا    41
2-5-1-11 گسله سوقا    42
2-5- 1-12 گسله مراوه تپه    42
2-5- 1-13 گسله تکل کوه    42
2-5-1-14 گسله قورخود    42
2-5 -2لرزه ساخت استان خراسان شمالی    42
2-5-2-1 قابلیت لرزه خیزی    43
2-5-2-2 پهنه لرزه زمین ساختی زون گسلی کپه داغ    43
2-5-2-3 پهنه لرزه زمین ساختی کپه داغ    44
2-5-2-4ارتباط پهنه لرزه زمین ساختی ایران مرکزی    44
5-2-2-5 قابلیت و بزرگی لرزه های منطقه    45

2-5-2-6 ژرفای لرزه ها    45
2-6 گسله شناسی روی سازندها در حوضه شهری بجنورد    46
2-6-1گسل های تراستی و واژگونه    46
2-6-1-1  گسل فیروزه    46
2-6-1-2  گسل ارکان    47
2-6-1-3 گسل حصار    47
2-6-1-4  گسل چهار خروار    47
2-6-1-5  گسل آبچور    48
2-6-2 گسل واژگونه 48
2-6-2-1 گسل های واژگونه قره قوزی    48
2-6-2-2 گسل واژگونه باباامان    48
2-6-3 گسل های راستالغز    49
2-6-3-1 زون گسلی شمال خاوری بجنورد    49
2-6-3-2گسل چوکانلو    50
2-6-4 گسل های عادی    51
2-7 کلیات ساختاری    51
2-7-1 چین ها    51
2-7-2 ویژگیهای هندسی ساختارهای چین    52
2-7-2-1 مکانیزم چین خوردگی و تحلیل تنش    54
   فصل سوم :   اقلیم – ژئومورفولوژی
3-1  مقدمه    58
3-2- بررسی اقلیم حاکم بر ناحیه مورد مطالعه :    58
3-3-وضعیت ماکروکلیمائی و توزیع فشار ، توده های هوایی به عنوان تعیین کنندگان اصلی اقلیم:    59
3-2-1 توده هایی هوایی پرفشار سیبریایی :    59
3-2-2- توده های مدیترانه ای :    59
3-2-3- توده های شمالی و غربی :    59
3-2-4 توده های اقیانوس هند 59
صفحه
3-2-5- توده های صحرایی :    59
3-4 : بارش    59
3-4-1 : بارندگی حداکثر 24 ساعته    62
3-4-2- تحلیل رگبارها و منحنی شدت ، مدت ، دوره برگشت (IDF) منطقه :    62
3-5- مطالعه مشخصات اصلی اقلیم حوضه (دما ، تغییرات روزانه و فصلی آن) :    63
3-6- تعداد روزهای یخبندان :    66
3-7 باد :    68
3-7-1 : تجزیه و تحلیل باد منطقه در دوره شاخص آماری    69
3-8 : تبخیر :    71
3-9: طبقه بندی و تعیین تیپ اقلیمی حاکم بر حوضه بجنورد    73
3-9-2- اندیس خشکی و ضریب رطوبتی دومارتن      73
3-9-3- اقلیم نمای آمبرژه :    73
3-10 : پالئوکلیما و مواریث کواترنر آغازین :    74
3-10-1- شواهد اقلیمی گذشته :    74
3-10-2- سیستم های فرسایشی حاکم در کواترنر آغازین :    75
3-10-3 اشکال فرسایشی تراکمی در حوضه بجنورد :    77
   فصل چهارم :  نقش آبراهه ها در مخاطرات سکونتگاههای شهری
4-1- مقدمه    82
4-2 رودخانه باباامان    82
4-3 ویژگیهای هندسی حوضه بجنورد    82
4-4  تعامل توسعه شهری و مخاطرات سیل    83
4-4-1  تأثیرات توسعه شهری در هیدرولوژی حوضه آبریز    83
4-5  سیل گیری شهرها    84
4-6  عوامل ایجاد سیل و خسارتهای ناشی از آن    85
4-7  بررسی ، برآورد آبدهی و سیلاب حوضه هیدرلوژیکی بجنورد    86
4– 7 – 1 ويژگي هاي هندسي حوضه و زير حوضه هاي بجنورد    86
4-7-1-1 شاخصه های شکل حوضه 78

4-7-1-2 رتبه بندی شبکه زهکشی و نسبت انشعاب حوضه    88
4-7-1-4 توزيع ارتفاعی و طبقه بندی شیب حوضه مورد مطالعه    89
4-7-2رژیم آبدهی رودخانه فیروزه    97
4-7-2-1 آبدهی سالانه    97
4-7-2-2  برآورد آبدهی سالانه با احتمالات مختلف    99
4-7-3- برآورد آبدهی سالانه با روش تحلیل منطقه ای    100
4-7-4 آبدهی سالانه برآورد شده  در هر یک از آبراهه های اصلی    102
4-7-5 آبدهی ماهانه    103
4-7-6 آبدهی روزانه    104
4-7-7 سیلاب    106
4-7-7-1  بررسی سیل در ایستگاههای انتخابی    106
4-7-8 رسوب    107
4-7-8-2 آمار و اطلاعات موجود    108
4-7-8-3 رابطه دبی رسوب و دبی جریان    108
4-7-8-4 بار رسوبی در محل ایستگاههای مورد نظر    108
4-8  بررسی کیفیت آب و مخاطره شناسی آن در توسعه شهری بجنورد    109
4-8-1  کیفیت آب در موقعیت ایستگاههای هیدرومتری حوضه بجنورد    110
4-9برآورد نیاز آبی جهت توسعه شهری در حوضه بجنورد    112
4-9-1 برآورد و میزان مصارف آب پیشنهادی برای جوامع شهری    113
4-10 بررسی وضعیت هیدرولوژیکی آبراهه های منتهی به شهر در حوضه بجنورد    114
4-10-1  سیلاب و برآورد آن در آبراهه های مورد مطالعه    116
4-10-2 رسوب    123
4-10-2-1  برآورد بار رسوبی در محل ایستگاههای هیدرومتری    123
   فصل پنجم :  قابلیت های سنگها و رسوبات و مخاطره شناسی توسعه شهری بجنورد 
5-1 مقدمه    130
5-2 ویژگیهای لیتولوژیکی واحدهای سنگی و غیر سنگی حوضه بجنورد    130
5-2-1  ویژگیهای لیتولوژیکی واحدهای سنگی    130
5-2-1-1 سنگهای رسوبی حوضه بجنورد    131
5-2-2 واحدهای غیرسنگی و آبرفتی حوضه شهری بجنورد    139
5-2-2-1 واحد Qt1    133
5-2-2-2 واحد Qt2    133
5-2-2-3 واحد Qa1    133
5-2-2-4 واحد QL    133
5-2-2-5  واحد Qc    133
5-3  بررسی ویژگیهای مهندسی رسوبهای سنگی و غیرسنگی در حوضه بجنورد    134
5-3-1  ویژگیهای واحدهای غیرسنگی    134
5-3-1-1 شاخص های مهندسی واحد Qt2    134
5-3-1-2  شاخص مهندسی واحد Qa1    135
5-3-1-3 شاخص های مهندسی واحد Qc    136
5-3 -2 ویژگیهای مهندسی واحد سنگی حوضه بجنورد    137
5-3-2-1 ویژگیهای سنگهای آهکی حوضه    138
5-3-2-2 ویژگیهای سنگهای ماسه سنگی حوضه بجنورد    139
5-3-2-3 بررسی مطالعات ژئوفیزیک (ژئوتکنیک) دشت و حوضه بجنورد :    140
5-4  خواص هیدروژئولوژیکی سازندهای سنگی رسوبی حوضه بجنورد :    141
5-5  مخاطرات رسوبات سنگی و غیرسنگی در توسعه شهری بجنورد    143
5-5-1 سنگهای رسوبی ومخاطرات آنها در حوضه بجنورد    144
5-5-2 سازندهای رسوبی حوضه و مخاطرات آنها در توسعه شهری    144
5- 6 ویژگیهای ژئوتکنیکی رسوبات دشت بجنورد و مخاطرات آن    146
5- 7 ویژگیهای ژئوتکنیکی و مخاطرات هیدرودینامیکی رسوبات دشت بجنورد    150
5-7-1 پارامترهای بکار گرفته شده به منظور برآورد نشست خاک    150
5-7-2 نتایج بدست آمده از محاسبات نشست    151
5-8 بررسی استعداد روان گرایی دشت بجنورد و مخاطرات آن    152
5-8 -1 ویژگیهای پروفیل خاک دشت بجنورد    154
5-8-2 زلزله ورودی    154
5-8-3 بررسي استعداد روانگرايي    154
5-8-4 داده هاي مورد نياز ارزيابي استعداد روانگرايي    156
5-8-5 محاسبه فاکتور عمق    157
5-8-6 ارزيابي خطر روانگرايي در بخشهاي مختلف حوضه    157
   فصل ششم :  قابلیتهای تکتونیکی ومخاطره شناسی شهربجنورد
6-1 تکامل تکتونیکی    165
6-1-1 تکامل تکتونیکی در منطقه بجنورد    165
6-2 گسله ها و ویژگیهای آن در حوضه بجنورد    166
6-2-1 انواع گسله ها    166
6-2-2 گسلش (گسل خوردگي):    167
6-2-3 گسله هاي فشارشی    167
6-2-4 گسلهاي راستالغز:    172
6-2-5 مکانیسم گسلش و تحلیل تنش:    175
6-3 نتایج بررسیهای نئوتکتونیکی:    178
6-3-1 مفهوم علم نئوتکتونیک:    178
6-3-2 علائم و شاخص های زمین شناسی:    178
6-3-3 شواهد زئومورفولوژی  زمین ریخت شناسی    179
6-3-4 تقسيم بندي گسله‌ها از ديدگاه فعاليت    180
6-3-5 نشانگرهای باستان شناسی:    181
6-3-6 نشانگرهای تاریخی:    181
6-3-7 نشانگرهای زلزله شناسی:    181
6-3-8 نشانگرهای ژئودزی:    181
6-3-9 علائم و شواهد فعالیت های نئوتکتونیکی در منطقه بجنورد    181
6-3-10 راستای عمومی تنش :    188
6-3-11 تحلیل سطوح لغزش و سازوکار فعال:    188
6-3-12 سازو کار ژرفی زمین لرزه ها:    189
6-3-13جهت گیری چین خوردگی ها:    189
6-3-14 نتيجه‌گيري    190
6-4 بررسی های لرزه زمين ساختي    190
6-4-1 لرزه‌خيزي ايران:    190
6-4-2 لرزه خیزی کپه داغ    191
6-4-3 ايالت‌هاي لرزه زمين ساختی ايران:    192
6-4-3-1 تقسيم بندي بربريان (1976):    193
6-4-3-2 تقسيم‌بندي نوروزي (1976): (شکل 6-44)    193
6-4-3-3 تقسیم بندی نوگل سادات (1993)193
6-4-3-4 پوركرماني و اسدي (1374)    193
6-4-4 تاریخچه لرزه نگاری در پیرامون حوضه بجنورد    194
6-4-4-1 زمين لرزه ‌هاي تاريخی (پيش از سده بيستم) گستره مورد مطالعه:    194
6-4-4-2 زمين لرزه‌هاي قرن بیستم    195
6-4-5 تقسيم‌بندي لرزه‌خيزي پیرامون حوضه مورد مطالعه بجنورد:    196
6-6-4 بررسی گسلهای فعال در گستره پژوهش:    197
6-4-7ویژگی های آماری داده های لرزه ای    197
6-4 -8 توزیع مراکز سطحی زلزله در کپه داغ:    197
6-4-9 توزيع مراكز سطحي زلزله در منطقه بجنورد:    198
6-4-10 ارتباط زمين لرزه ها با گسل هاي منطقه:    198
6-4-11 روابط آماری داده های لرزه ای:    199
6-4-11-1 رابطه فراوانی- سال:    199
6-4-11-2 فراوانی – بزرگا:    202
6-4-11-3 فراوانی - عمق کانونی:    203
6-4-11-4 رابطه بزرگای Ms وmb    203
6-4-11-5 تعیین حد آستانه:    204
6-4-11-6 برآورد پارامترهای لرزه خیزی براساس رابطه گوتنبرگ – ریشتر    204
6-4-11-7 برآورد دوره بازگشت زلزله (Return period)    205
6-4-11-8 برآورد بیشینه توان لرزه زایی گسله ها:    205
6-4-11-9 برآورد جابه جاشدگی در راستای گسله ها:    205
6-4-11-10 برآورد شدت در کانون زمین لرزه ها    206
   فصل هفتم :  روند توسعه شهری و تعامل آن با مخاطرات ژئومورفولوژیک
7-1 مقدمه :    211
7-2 : توسعه تاریخی و شکل گیری اولیه شهر بجنورد    211
7-2-1 شهر قدیم بجنورد    212
7-2-2 بجنورد امروز    214
7-3 بررسی تحولات سیاسی جمعیتی و تأثیر آن بر توسعه شهری    218
7-3-1 مقدمه    218
7-3-2 تعداد و تحولات جمعیت شهرستان بجنورد بر اساس تقسیمات سیاسی جدید    219
7-3-3 تحولات جمعیت شهر بجنورد    222
7-3-4 مهاجرت    223
7-3-5 برآورد جمعیت شهر بجنورد با استفاده از رشد طبیعی    225
7-4  روند توسعه و گسترش فیزیکی شهر بجنورد    228
7-4-1 تحولات و کاربری اراضی شهری    228
7-4-2  مکان گزینی و توسعه شهر در طی ادوار گذشته    229             
7-4-3 جهات توسعه231
7-4-4 ویژگیهای کالبدی 233
7-5 توسعه شهری و قابلیت اراضی در حوضه بجنورد236
7-5-1 طبقه بندی واحدهای اراضی و قابلیت ان در توسعه شهری236
7-5-2 بررسی اثرات شرایط خاکشناسی و منابع اراضی حوضه بجنورد بر فرایندهای مخاطره آمیز239
7-5-2-1 رطوبت خاک240
7-5-2-2 بافت خاک    240
7-5-2-3 استحکام برشی    240
7-5-2-4 میزان کربنات کلسیم موجود در خاک    241
7-6 نوع کاربری ـ پوشش زمین و تراکم پوشش گیاهی    241
7-6-1 نوع کاربری ـ پوشش زمین حوضه های مطالعاتی    241
7-6-2طبقه بندی نوع کاربری ـ پوشش زمین حوضه بجنورد    242
7-6-3 تراکم پوشش گیاهی در حوضه بجنورد    243
  فصل هشتم:   نتیجه گیری اولیه بر اساس لایه های اطلاعاتی و GIS
8-1 نتیجه گیری اولیه بر اساس نقشه های پایه روند توسعه شهری     250
8-2 نقشه توپوگرافی حوضه بجنورد     251
8-3  نقشه شیب (Slope map)    252
8-4 نقشه جهت شیب    254
8-5 نقشه خاکشناسی و تناسب اراضی حوزه بجنورد    256
8-6  لایه زمین های کشاورزی در معرض خطر    257
8-7  لایه نقاط روستایی ادغام شده و در معرض خطر    257
8-8  ویژگی های گسل شناسی حوضه بجنورد    258
8-9  نقشه منابع آبهای سطحی و زیر زمینی حوضه بجنورد    258
8-10 نقشه زمین شناسی حوضه بجنورد    260
 8-11نتیجه گیری نهائی    261
8-12 ارزیابی و اثبات فرضیات 267
8-13 راهبردهای اجرایی جهت توسعه شهر بجنورد 268

فهرست جدول ها
1-1 تلفات ناشي از بلايا بر حسب قاره ها و نواحي مختلف در خلال سالهاي 80 – 1947 7
1-2 تعداد مردمي كه به علت مصيبت محيطي در هر سال و در سطح جهاني که  طي سالهاي 1968
   و 1992 به طور ميانگين آسيب ديده اند9
1- 3  درصد جهاني مصيبتهاي چشمگير با توجه به نوع آنها طي سالهاي 1963 – 19929
1-4 تعداد مصيبتهاي چشمگير در مقياس قاره اي طي سالهاي 1963- 19929
1- 5 فهرست كشورهايي كه تلفات آنها بيشتر در مقايسه با كشورهايي كه درآمد آنها بيشتر است10
1-6  كشورهايي كه در طي سالهاي 1992 – 1968 ، بيش از دوهزار نفر كشته داشتند10
2-1 زلزله های مهم پیرامون حوضه بجنورد از سال 1997-1943 میلادی 45
2-2 تعدادی از گسل های پیرامون حوضه و توان لرزه زایی آنها 46
3-1 مشخصات ایستگاههای هواشناسی مورد استفاده جهت حوضه بجنورد 58
3-2 میزان بارش ماهانه و سالانه در هر یک از ایستگاههای مورد مطالعه در دوره آماری موجود در حوضه بجنورد60
3-3 توزیع بارندگی فصلی و درصد آن در هر یک از ایستگاه های مورد مطالعه در دوره آماری موجود 60
3-4 دوره برگشت (Return Period (yr)) و ضرایب مربوط به رابط62
3-5 مقادیر شدت ، مدت و دوره بازگشت مختلف در ایستگاه سینوپتیک بجنورد63            
3-6رژیم دمای حوضه مطالعاتی بجنورد (ایستگاههای مورد استفاده) بر حسب درجه سانتیگراد64       
3-6-1 معادلات گرادیان حرارتی ماهانه و سالانه حوضه های مطالعاتی در شهرستان بجنورد64    
3 –7  ميانگين حداكثر دماي روزانه در ايستگاههاي مورد مطالعه حوضه بجنورد64
3 – 8 ميانگين حداقل دماي روزانه در ايستگاه هاي مورد مطالعه در حوضه بجنورد64
3-  9  برآوردمقاديرميانگين حداقل وحداكثر دما درارتفاعات مختلف حوضه هاي مطالعاتي درجه سانتي گراد65
3-10 مقادیر میانگین تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه سینوپتیک بجنورد66
3- 11سرعت متوسط باد در ارتفاع 24 و 10 متری69
3-12 تغییرات سرعت باد با دور بازگشت های مختلف در ایستگاه بجنورد (متر بر ثانیه 69
3-12-1 معیار سرعت – فراوانی باد در جهت های هشتگانه69
3-13 نتایج برازش توزیع آماری مناسب بر اطلاعات مشاهده شده پارامتر سرعت باد حداکثر لحظه ای در ایستگاه بجنورد70
3-14 نتایج محاسبه پارامتر سرعت باد حداکثر لحظه ای در ایستگاه بجنورد در دوره.برگشتهای متعدد 70
3-15 ارتفاع تبخیر ماهانه ، فصلی و سالانه از سطح طشت (میلیمتر) در ایستگاههای منطقه71
3-16 ارتفاع تبخیر ماهانه ، فصلی و سالانه از سطح طشت و سطح آزاد آب (میلیمتر) در ایستگاههای منطقه 72                                                                                    
3-17 ارتفاع تبخیرماهانه ، فصلی و سالانه از سطح درایستگاه سینوپتیک بجنورد – روش پنمن مانتیس بر اساس
           متوسط درجه حرارت ماهانه 72
3-18ارتفاع تبخیر ماهانه ، فصلی و سالانه از سطح در ایستگاه سینوپتیک بجنورد – روش پنمن مانتیس بر اساس
متوسط حداکثر و حداقل درجه حرارت ماهانه   72
3-19محدوده ضریب خشکی دومارتن برای تعیین نوع اقلیم در  حوضه ی بجنورد73                                                             
3-20 ضرایب اقلیمی و نوع آب و هوا در محل ایستگاههای حوزه آبریز مورد مطالعه73
4-1تأثیر شهرسازی و احداث شبکه جمع آوری آبهای سطحی در سیلاب متوسط سالانه84
4 – 2 برخي ويژگيهاي هندسي زير حوضه هاي 4 گانه حوضه زهكشي بجنورد87
4-3  تراكم زهكشي حوضهبجنوردو زير حوضه هاي آن89
 4 –4  طبقه بندي شيب در حوضه بجنورد با توجه به اهداف ويژه توسعه شهري90                      
4-5 توزيع ارتفاعي حوضه بجنورد در هر يك از طبقات ارتفاعي و مساحت آنها 90
4-6 طبقات و جهت شیب حوضه91
4-7  طبقات ارتفاعی و درصد آن و آلتی متری کل حوضه بجنورد 91                         
4-8 توزيع ارتفاعي حوضه بجنورد (زیر حوضه تخت ارکان) و طبقات ارتفاعی آن91
4-9 طبقات ارتفاعی و درصد آن و آلتی متری تخت ارکان 92                                          
4-10 توزیع ارتفاعی حوزه بجنورد (زیر حوضه بازخانه) و طبقات ارتفاعی92                          
4-11  طبقات ارتفاعی و آلتی متری زیر حوضه بازخانه93
4-12توزیع ارتفاعی و منحنی هیپسومتری حوضه بجنورد (زیر حوضه مهنان)و طبقات ارتفاعی93
4- 13 طبقات ارتفاعی و آلتی متری زیر حوضه مهنان94
4-14 توزیع ارتفاعی حوزه بجنورد (زیر حوضه فیروزه) طبقات ارتفاعی و منحنی هیپسومتری94
4-15 طبقات ارتفاعی و آلتی متری زیر حوضه فیروزه 95
4-  16 محاسبات هيدرولوژيكي حوضه بجنورد و زیر حوضه های آن 96                 
4-17 ویژگی های مورفومتری کل حوضه بجنورد و زیر حوضه های آن97
  4-18 پارامترهای آماری آبدهی سالانه طی دوره آماری شاخص در ایستگاههایی مورد مطالعه98
4-19 پارامترهای آماری آبدهی سالانه طی دوره آماری شاخص در ایستگاههایی مورد مطالعه98
4-20  نتایج برآورد آبدهی سالانه در دوره برگشتهای مختلف تر سالی
 و خشکسالی در ایستگاههای محدوده مورد مطالعه بر حسب مترمکعب بر ثانیه
4-21 برآورد سالانه مشاهده شده در ایستگاههای مورد مطالعه102
4-22 پارامترهای آماری آبدهی ماهانه رودخانه چناران در محل ایستگاه هیدرومتری باباامان104
4-23 و پارامترهای آماری آبدهی ماهانه رودخانه چناران در محل ایستگاه
       هیدرومتری چهارخروار طی دوره شاخص آماری104
4-24  پارامترهای آماری آبدهی ماهانه رودخانه فیروزه در محل ایستگاه هیدرومتری طی دوره شاخص آماری105
4-25  پارامترهای آماری آبدهی ماهانه رودخانه بازخانه در محل خروجی از روستای پاقلعه105
4-26 تفکیک آبدهی پایه و سیلابی در سالهایی خشک ، متوسط و مرطوب در ایستگاههای. مورد مطالعه105
4- 27 نتایج برآورد مقادیر حداکثر لحظه ای در محل های خروجی و اندازه گیری شده برحسب مترمکعب در ثانیه106
4-28  روابط تحلیل منطقه ای سیلاب برای هر دوره بازگشت به همراه ضرایب همبستگی106
4-29  نتایج محاسبه بار رسوبی سالانه ایستگاههای مورد مطالعه در حوضه بجنورد و پیرامون108
4-30 مقدار برآورد رسوب دهی در هریک از ایستگاههای مورد نظر در حوزه و پیرامون آن109
4-31 کیفیت شیمیایی آب در محل ایستگاه هیدرومتری باباامان 111
4-32 کیفیت شیمیایی آب در محل ایستگاه هیدرومتری فیروزه111
4-33 برآورد مصرف سرانه سال 1379 توسط شرکت سروآب (Lpcd113                     
4-34 محاسبه و برآورد متوسط مصرف سرانه آتی شهر بجنورد تا افق 1485114
4-35  نتایج محاسبه خصوصیات فیزیوگرافی حوضه های آبریز مورد مطالعه115
4-36  ایستگاههای انتخابی همراه با دبی حداکثر لحظه ای محاسبه شده با توزیع لوگ. پیرسون تیپ III.....116
4-37 روابط بین سطح حوضه و دبی یژه سیلاب در دوره بازگشتهای مختلف117
4-38 برآورد دبی پیک با دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله براساس روش تحلیل منطقه ای سیلاب برحسب مترمکعب بر ثانیه117
4-39 نتایج محاسبه دبی پیک در دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله براساس روش استدلالی بر حسب  مترمکعب در ثانیه118
4-40 خلاصه نتایج برآورد سیلاب در دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله حوضه های مورد مطالعه به
روش SCS برحسب مترمکعب در 120
4-41 آورد ماهانه بار معلق برآورد شده در محل ایستگاه باباامان124
4-42 آورد ماهانه بار معلق برآورد شده در محل ایستگاه چهار خروار124
4-43 آورد ماهانه بار معلق برآورد شده در محل ایستگاه فیروزه 125
4-44 برآورد رسوب دهی ویژه ایستگاههای مورد مطالعه در حوزه بجنورد125
4-45 مقادیر آورد سالانه رسوب در محل خروجی هر یک از آبراهه ها در محدوده حوضه شهری بجنورد125
5-1  خلاصه ای از ویژگیهای سنگ بکر ، تجزیه شده و توده سنگ132
5-2 نفوذپذیری ، تغییر شکل و مقاومت برخی از سنگهای مهم در حوضه شهری بجنورد132
5-3 ویژگیهای فیزیکی برخی از سنگهای مهم در حوضه شهری بجنورد 132
5-4  وضعیت واحدهای سنگچینه ای رخنمون یافته در حوضه مورد مطالعه 134
5-5 ویژگیهای مهندسی رسوبات واحدهای غیر سنگی کوارتز در حوضه بجنورد137
5-6 طبقه بندی رسوبات کربنی خالص برای مقاصد شهری 139
5-7 مقایسه برخی از ویژگیهای فیزیکی چند نمونه ماسه سنگ مختلف
 و آهک ها در حوضه بجنورد 140
5-8  شرح مقاطع ژئوفیزیکی دشت بجنورد141
5-9 علل فرونشینی سطح زمین148
5 -10 ویژگیهای رسوبی سیلابی و پایداری شهری150
5-11 علامتهای رده و زیر رده های خاک در روش کاساگراند152
6-1 فهرست زمین لرزه های تاریخی مربوط به محدوده پژوهش و پیرامون آن194
6-2 مشخصات گسل های فعال در پیرامون حوزه مورد مطالعه   198
  6-3 دوره بازگشت بر حسب بزرگا   205
6-4 پتانسیل لرزه زایی برخی گسل های فعال پیرامون حوضه مورد مطالعه بجنورد207
6-5 برآورد شدت زمین لرزها در کانون ومیزان جابه جا شدگی در راستای گسله های207
7-1 جمعیت خانوار روستایی شهرستان بجنورد براساس تقسیمات سیاسی جدید طی .سالهای 85- 1345  219
7-2 نرخ رشد جمعیت روستایی شهرستان بجنورد طی دهه های 45 تا 75 و 85 220
7-3  جمعیت و خانوار شهرستان بجنورد بر حسب تقسیمات سیاسی جدید221
7-4 مقایسه نرخ رشد جمعیت شهری کشور و جمعیت شهری بجنورد طی سالهای1385-1345 223
7-5 حجم جمعیت شهر بجنورد  تغییرات آن براساس تقسیمات سیاسی جدید در فاصله سالهای 1385-1335222
7-6 جمعیت شهر بجنورد بر حسب محل تولد در سرشماری سالهای 1345 و 1355223
7-7جمعیت ساکن درشهر بجنوردبرحسب محل تولد ومقایسه آن باشهری استان خراسان در سالهای 1364-1370224
7- 8  مهاجران وارده به شهرستان بجنوردطی10سال قبل ازسرشماری آبان 1375برحسب آخرین محل اقامت قبلی224
7-9 مهاجران وارد شده به شهرستان بجنورد در طی 10 سال قبل از سرشماری 1385برحسب آخرین محل اقامت224
7-10 الف) تعداد موالید شهر بجنورد در سالهای 85-84 225
7-10 ب) مبانی پیش بینی جمعیت شهر بجنورد موالید سال 1385225
7-10 ج) تعداد مرگ و میر شهر بجنورد در سالهای 85-84 225
7-11مبانی پیش بینی جمعیت شهر بجنورد تا سال 1485225
7-12 آینده نگری جمعیت شهر بجنورد برحسب رشد طبیعی225                        
 7-13 آینده نگری جمعیت شهر بجنورد بر پایه دو فرض تا سال 1485227
7-14 روند تحولات کاربری زمین شهری در شهر بجنورد طی سالهای 1320 تا 1384228
7-15 کاربری اراضی وضع موجود  پیشنهادی طرح جامع شهر بجنورد 1374231
7-16  روند توسعه کالبدی و جمعیت شهر و پیش بینی تا افق 1485233
  7-17 میزان نسبی کربنات کلسیم در اجزاء واحدهای اراضی حوضه بجنورد240
7-18  طبقه بندی پوشش کاربری زمین در حوضه بجنورد242
7-19  طبقه بندی نقشه شاخص تراکم پوشش گیاهی حوضه بجنورد244
8- 1 ا نواع لایه های اطلاعاتی بکارگرفته شده در ارزیابی توسعه فیزیکی و مکان گزینی بهینه اراضی شهری  248                                                                                                                                                                                                                     
8-2 مشخصات نقشه شیب حوضه بجنورد 253
8-3 مشخصات جهت شیب حوضه بجنورد254
8-4 محاسبات انجام گرفته بر روی تناسب اراضی و ساختار خاکشناسی حوضه بجنورد جهت توسعه آتی255
8-5 اطلاعات حاصله از لایه توزیع و پراکندگی گسلهای اطراف شهر257
8-6 محاسبات انجام گرفته بر روی ساختار زمین شناسی حوضه شهری بجنورد جهت توسعه آتی260


فهرست نمودارها

1-1 تلفات ناشی از وقوع خطر در نواحی مختلف 7
1-2  تلفات ناشی از وقوع خطر در نواحی مختلف7
6-1 فراوانی رخدادهای لرزه ای برای دوره زمانی 1917 تا 2003 میلادی بر پایه داده های دور لرزه ای 200
6-2 فراوانی رخدادهای لرزه ای برای بازه زمانی 1996 تا 2005 میلادی برپایه دادهای شبکه لرزه نگاری محلی201
6-3 رابطه فراوانی –   بزرگا برای رخدادهای لرزه ای مربوط به سالهای 1917 تا 2003 میلادی202
6-4 فراوانی – عمق کانونی دادها برای دادهای دورلرزهای سالهای1917 تا 2003  202
6-5 رابطه خطی بین امواج سطحی Ms و امواج درونیmb203
6-6 توزیع فراوانی نسبی و تجمعی (m) برای رخدادهای لرزه ای 1964 تا 2002 کاتالوگ(ISC203
6-7 رابطه بین بزرگی MS و فراوانی تجمعی رخدادهای لرزه ای204
7- 1نرخ رشد جمعیت روستایی شهرستان بجنورد طی دهه های 45 تا 75 و 85218
7-2 نرخ رشد جمعیت روستایی شهرستان بجنورد طی دهه های 45 تا 75 و 85219
7- 3مقایسه روند رشد جمعیت شهری و روستایی شهرستان بجنورد طی سالهای 75-45220
7-4 مقایسه جمعیت شهری شهرستان و شهر بجنورد طی سالهای 1385-1335222 
7-5 روند تحولات مساحت کاربری زمین شهری در شهر بجنورد طی سالهای 1320تا 1384228


فهرست شکل ها
1-1 ، موقعیت حوضه ی بجنورد و شهر بجنورد در استان خراسان شمالی6
1-2 مخاطرات طبیعی ( ناخواسته ) مخاطرات انسان ساخت 8
1-3 نمایش شکل گیری اشکال محیطی 14
1-4راه وصول به تحلیل و تفسیر استقرایی15   
1-5روش های وصول به تحلیل علمی به روش قیاسی15
2-1 جایگاه پهنه ی کپه داغ در شمال خاوری ایران21
2-2 موقعیت پهنه ی رسوبی کپه داغ در کلیات ساختاری ایران.22
2-3  مقطع زمین شناسی از حوزه ی بجنورد: مقیاس 1:250,000 (منبع:سازمان زمین شناسی کشور؛نقشه زمین شناسی بجنورد25
2-4 نقشه زمین شناسی 1:250000 بجنورد  29
2-5  قرارگیری طبقات نئوژن بر روی سازند کرتاسه و تأثیر فعالیت کوهزایی30
2-6 مقطع زمین شناسی جنوب غربی،شمال شرقی از غرب حوضه بجنورد30
2-7 نقشه سنگ شناسی سازندهای موجود در حوضه بجنورد31
2-8  وضع خشکی ها و محیط های آبی ایران از پرکامبرین به بعد35
2-9 نقشه زمین شناسی ساده ای از رشته کوه های بینالود در غرب مشهد 36
2-10  نقشه پالئوژئوگرافی ایران درزمان رتو - لیاسیک، بعد از حرکات کوهزایی تریاس میانی36
2-11  موقعیت کلی ساختمان ایران در حد بین کرتاسه – پالئوسن (65 میلیون سال قبل)37
2-12  نقشه پالئو ژئوگرافی ایران در زمان پالئوسن- ائوسن، بعد از کوهزایی کرتاسه پایانی 38
2-13  نقشه محیط های تکتونیکی ایران 39
2-14   نقشه ی خطر لرزه خیزی ایران 40
2-15 تصویر ماهواره ای از محدوده حوضه بجنورد و گسلهای موجود در آن(منبع: سازمان فضایی کشور،تصویر  اهواره ایETM ، سال200350
2-17   نمایی از یک چین در حوزه بجنورد51
2-19  نمایی ازتاقدیس کاکلی درشمال روستای بیک (نگاه به سمت شمال شرق)52
2-20  دور نمایی از تاقدیس زاب در کوه زاب (نگاه به سمت شرق) 53
2-21   نمایی از ناودیس شیخ در شمال شرق بجنورد (نگاه به سمت غرب)53
2-22 دورنمایی ازتاقدیس سرچشمه درشمال مجتمع پتروشیمی (نگاه به سمت شمال غرب) 54
2-23   رز دیاگرام چینهای منطقه براساس راستای محور چینها55   
3-1نقشه همباران حوضه بجنورد با استفاده از مدل رقومی نقشه های توپوگرافی61
3-2منحنی شدت،مدت و دوره بازگشت مختلف در ایستگاه سینوپتیک بجنورد63
3-3 نقشه هم دمای حوضه بجنورد با تاثیر ارتفاعات در اختلاف دمای نواحی مختلف حوضه65
3-4گلباد سالیانه در دوره شاخص آماری69
3-5 منحنی برازش اماری متناسب براطلاعات مشاهده شده پارامتر سرعت بادحداکثر لحظه ای در ایستگاه بجنورد70
3-6 تغییرات فراوانی باد و میانگین سرعت برای جهت های هشتگانه در طول دوره شاخص 70
3-7اقلیم نمای دومارتن برای ایستگاه سینوپتیک بجنورد74
3-8 موقعیت ایستگاه سینوپتیک بحنورد در اقلیم نمای آمبرژه74
4-1 نقشه حوضه های هیدرولوژیک و غیر هیدرولوژیک در حوضه بجنورد 83
4-2 رودخانه فیروزه در محل عبور از تاقدیس آلاداغ87  
4-3 رتبه بندی آبراهه های حوضه بجنورد( هیدرولوژیک وغیر هیدرولوژیک حوضه شهری)89
4-4 نقشه طبقات شیب حوضه بجنورد که در آن بین 2 تا بیش از 60% را نشان می دهد   89
4-5 هیپسومتری کل حوضه بجنورد90
4- 6 طبقات و جهت شیب  در حوضه بجنورد  91
4-7 طبقات ارتفاعی ودرصد و نمودارآلتی متری کل حوضه بجنورد 91
4-8 منحنی هیپسومتری زیر حوضه تخت ارکان بجنورد 92
4-9 طبقات ارتفاعی . درصد آن ونمودار آلتی متری تخت ارکان 92
4-10 منحنی هیپسومتری زیر حوضه باز خانه بجنورد 93
4-11 طبقات ارتفاعی و نمودارآلتی متری زیر حوضه بازخانه 93
4-12 منحنی هیپسومتری و طبقات ارتفاعی زیر حوضه مهنان حوضه بجنورد 94
4-13طبقات ارتفاعی،درصدونمودارالتی متری حوضه مهنان بجنورد  94
4-14 منحنی هیپسومتری زیرحوضه فیروزه بجنورد 95
4-15 طبقات ارتفاعی ونمودار آلتی متری زیر حوضه فیروزه 95
4-16پروفیل طولی آبراهه زیر حوضه فیروزه95
4-17پروفیل طولی آبراهه زیر حوضه مهنان 96     
4-18 پروفیل طولی آبراهه زیر حوضه تخت ارکان 96
4-19 پروفیل طولی آبراهه زیر حوضه بازخانه 96
4-20  تغییرات آبدهی سالانه طی دوره شاخص آماری در ایستگاه باباامان99
4-21 تغییرات آبدهی سالانه طی دوره شاخص آماری در ایستگاه چهارخروار 99
4-22 تغییرات آبدهی سالانه طی دوره شاخص آماری در ایستگاه فیروزه 99
4-23  تغییرات نسبت آبدهی سالانه به آبدهی دوره شاخص 100
4-24 برازش بهترین توزیع آماری برسری مقادیرتجربی آبدهی سالانه ایستگاه های باباامان، فیروزه،چهارخرواروطرق100 
4-25رابطه بین آبدهی ویژه و سطح حوضه های واقع در پیرامون و حوضه بجنورد 101
4-26 رودخانه بازخانه در موقعیت جنوب روستای پاقلعه 103                                       
4-27رودخانه فیروزه در موقعیت پل شهرک ولی عصر ، ورود به دشت بجنورد 103
4-28 تغییرات آبدهی محل ایستگاههای مورد مطالعه و پیرامون در حوضه بجنورد 105
4-29  روابط بین دبی ویژه سیلاب و سطح حوضه در دور برگشتهای 50،10،2 و 1000 ساله107
4-30  روابط بین دبی ویژه سیلاب و سطح حوزه در دور برگشتهای 100،20،5و10000 ساله 107
4-31 رابطه بین سطح حوزه و بار رسوبی در محدوده مورد مطالعه  109
4-32  رابطه بین سطح حوزه و رسوب دهی ویژه در محدوده مورد مطالعه 109
4-33-الف : دیاگرام شولر از نظر کیفیت و طبقه بندی آب آشامیدنی (فیروزه) 111
4-33- ب: دیاگرام شولر از نظر کیفیت و طبقه بندی آب آشامیدنی (باباامان111
4- 34نقشه ابراهه های (مسیلها) حوضه شهری بجنورد بر اساس زمان تمرکز 115
4-35 رابطه بین بارندگی و رواناب در روش SCS.   120
4-36هیدروگراف سیل حوضه آبریز ملکش (حوضه 0) در دوره بازگشتهای تا 100 ساله 121 
4-37 هیدروگراف سیل حوضه آبریز کال پسته (حوضه 1) در دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله121
4-38 هیدروگراف سیل حوضه آبریز دوبرار (حوضه 2) در دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله 121
4- 39 هیدروگراف سیل حوضه آبریز کلاته برنجی (حوضه 3) در دوره باگشتهای 2 تا 100 ساله121
4-40 هیدروگراف سیل حوضه آبریز قشلاق (حوضه 4) در دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله 122
4-41 هیدروگراف سیل حوضه آبریز لنگر (حوضه 5) در دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله122
4-42 هیدروگراف سیل حوضه آبریز باغچق (حوضه 6) در دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله122
4-43  هیدروگراف سیل حوضه آبریز علی آباد (حوضه 7) در دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله 122
4-44  هیدروگراف سیل حوضه آبریز کلاته باقرخان (حوضه 8) در دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله122
4-45 رابطه بین دبی جریان و بار معلق رسوب در ایستگاه باباامان125
4-46 رابطه بین دبی جریان و بار معلق رسوب در ایستگاه چهار خروار 126
4-47رابطه بین دبی جریان و بار معلق رسوب در ایستگاه فیروزه126
4-48 رودخانه فیروزه در موقعیت خروجی از حوضه در ارتفاع 1010 متر126
4-49 رودخانه بازخانه در موقعیت روستای در صوفیان 126
4-50 رودخانه بازخانه در موقعیت پل شهرک ولی عصر 127
5-1نقشه زمین شناسی زیر ساخت شهر ، دشت بجنورد و پیرامون آن 135
5-2مقاطع ژئوتکنیک دشت بجنورد و پیرامون آن 140
5-3 نقشه  سازندهای زمین شناسی و سطح آبهای زیرزمینی ( هم عمق ) در حوضه بجنورد143 
5-4 نقشه منحنی کلرور دشت و حوضه بجنورد و تاثیر آن در شهر سازی145
5-5 مخاطرات ناشی از مشکلات نشست زمین در مناطق با پی سنگ آهکی146
5-6 رسوبات قاره ای نئوژن واقع در جنوب شرق شهرک ولیعصر146                     
5-7رسوبات کنگلومرای کواترنری واقع در شمال بیمارستان امام علی (ع) 147
5-8 نقشه محدوده سنگهای مخاطره آمیز حوضه بجنورد از نظرشهرسازی148
5-9 تغییرات در ویژگیهای فیزیکی رسها در هنگام تحکیم 149
5-9-1 میزان نشست سطح زمین بر حسب تغییرات تراز سطح آب زیر زمینی 151
5-10مشخصات ژئوتکنیکی ،سطح آب زیرزمینی و زمین شناسی در گمانه میدان 15 خرداد152               
5-11 مشخصات ژئوتکنیکی، سطح آب زیرزمینی و زمین شناسی در گمانه چهارراه امیریه 152
5-12 مشخصات ژئوتکنیکی ،سطح آب زیرزمینی و زمین شناسی در گمانه بیمارستان امام رضا 1-152
5-13 مشخصات ژئوتکنیکی ،سطح آب زیرزمینی و زمین شناسی در گمانه میدان شهید 1-152
5-14 مشخصات ژئوتکنیکی ،سطح آب زیرزمینی و زمین شناسی در گمانه میدان 17 شهریور2-152
5-15 مشخصات ژئوتکنیکی ،سطح آب زیرزمینی وزمین شناسی در گمانه چاه اکتشافی ش.1 شمال فرودگاه2.-152
5-16 مقطع زمین شناسی و ژئوتکنیکی مسیر زیر سطح شهر در طول خیابان دکتر شریعتی 3-152      5-17 مقطع زمین شناسی و ژئوتکنیکی مسیر زیر سطح شهر در طول خیابان طالقانی3-152
5-18 چارت خمیری در روش کاساگراند  153
5-19 تغییرات سطح آبزیر زمینی از سال 1349 تا 1378در دشت بجنورد ، تحت تاثیر بارندگی و نشت فاضلاب به آبخان153                              
5-20 معيارچيني اصلاح شده (سيد و ادريس 1982) جهت شناسایی خاکهای مستعد روانگرایی در حوضه بجنورد158                     
5-21 معيار سيد و همکاران (2003) براي ارزيابي خطر روانگرايي در کاليفرنيا158
5-22 نقشه برآورد روانگرایی در حوضه شهری بجنورد بر اساس دور بازگشت زلزله 75 سال بااستفاده ازGIS160
5-23 نقشه برآورد روانگرایی حوضه شهری بجنورد بر اساس دور بازگشت زلزله 475 سال بااستفاده از GIS160
5-24 نقشه برآورد روانگرایی حوضه شهری بجنورد بر اساس دور بازگشت زلزله 2475سال بااستفاده از  GIS161
5-25 نقشه برآورد پایداری در حوضه شهری بجنورد بر اساس نوع رسوبات و تاثیر زلزله با استفاده از GIS 161

    
چکیده :
رساله حاضر که تحت عنوان اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری (مطالعه موردی : حوضه بجنورد) به اتمام رسیده است، براساس تحلیل منابع موجود ، بازدیدهای مکرر از منطقه و برخی از نتایج آزمایشگاهی صورت گرفته و در هشت فصل به شرح زیر تنظیم شده است :
در فصل اول ، کلیات طرح شامل چگونگی انتخاب موضوع تحقیق در منطقه بجنورد ، بیان مسئله و ضرورت تحقیق با پرسشهای آغازینی که در حوضه بجنورد قابل طرح بوده ، جهت رسیدن به اهداف مورد نظر مطالعات مشابه یا نزدیک به موضوع مورد نظر که قبلاً انجام گرفته ابزارها ، مواد و داده های موجود و قابل دسترس ؛ نقشه ها (زمین شناسی - توپوگرافی) در مقیاس های مختلف ؛ تصاویر ماهواره ای از دوره های متفاوت ، عکس های هوایی از دوره های مختلف مطرح شده است . در فصل دوم این پژوهش به زمین شناسی و مورفوتکتونیک منطقه مورد مطالعه پرداخته شده است . از آنجائیکه این واحد از فلات ایران در شمال شرق ، به صورت یک واحد مستقل شکل گرفته است ، تحول ساختمانی و چینه شناسی آن طی دوره های زمین شناسی بررسی و تشریح گردیده ؛ در ادامه مطالبی پیرامون فعالیت تکتونیکی در کپه داغ و قابلیت های لرزه خیزی منطقه و گسلهای موجود در حوضه مورد مطالعه قرار گرفته است .
در فصل سوم داده های اقلیمی و تأثیر آن در مورفولوژی منطقه مورد مطالعه ، با استفاده از داده ها آماری ایستگاههای مجاور ، تعیین نوع اقلیم با استفاده از روش آمبرژه و دومارتن انجام گردیده ، تبخیر و تعرق ، رگبارهای کوتاه مدت (شدت - مدت) و تأثیر آن در مخاطرات ژئومورفولوژیکی (مثلاً سیل) مورد بحث شده است در بخش آخر این فصل پالئوکلیما و تأثیر آن در شکل گیری پوشش سطحی زمین، لس ها و برخی از اشکال مورفولوژیکی بررسی شده است . 
در فصل چهارم به منظور برآورد مخاطرات  ژئومورفولوژیکی آبراهه ها  ،که در توسعه شهری این حوضه مؤثرین عامل محسوب می شوند. ویژگیهای آبراهه ای از نظر سیل خیزی ، مورفومتری ، شیب عمومی  ، ارتفاع ، فرسایش رسوب ، شیب و پروفیل مورد بررسی بوده است ، منطقه به زیر حوضه های هیدرولوژیک و مناطق غیر هیدرولوژیک (حوضه های شهری)،  تقسیم شده است آبراهه های مخاطره آمیز(سیل خیزی) آنها در توسعه شهری بجنورد جداگانه بررسی گردیده است.
در فصل پنجم خصوصیات سنگ شناسی و رسوبی منطقه مورد مطالعه از نظر ژئومورفولوژی به عنوان دیگر عامل مهم مخاطرات ژئومورفولوژیکی و اثرات آنها در توسعه شهری ،مورد بررسی گرفته است ؛ ضمن تشریح واحدهای سنگی رسوبی و واحدهای رسوبی غیر سنگی اثرات آنها را در پایداری و ناپایداری جهت توسعه شهری ، خواص هر یک از سازندها در توسعه آبهای زیر زمینی ، مخاطرات مکانیکی خاک و قابلیت روان گرایی خاکهای جوان و رسوبات آبرفتی دوران چهارم در حوضه مورد بررسی و تحلیل واقع شده است .
در فصل ششم ،به قابلیت های مورفوتکتونیکی و مخاطره شناسی شهر بجنورد پرداخته است . ضمن تشریح تکامل تکتونکی ایران ، تحولات ساختاری و ساختمانی کپه داغ و ویژگیهای هندسی  چین ها در پیرامون حوضه و سر انجام به حوضه مورد مطالعه توجه شده است ، گسلها و انواع آن در حوضه مورد بررسی؛و با توجه به تأثیر تکتونیک در شکل زایی حوضه و شهر  ، نتایجی بدست آمده است زلزله های احتمالی در دوره بازگشتها و ضرایب آن محاسبه ، پتانسیل لرزه زایی برخی گسلهای فعال پیرامون حوضه تعیین گردید .
در فصل هفتم ، پیش بینی روند توسعه شهری و تأثیر آن برفرایندها ، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است . در این فصل ضمن توجه به توسعه شهری ازادوار گذشته ، رشد جمعیت (به عنوان عامل مهم انسانی توسعه شهری بجنورد) ، در طی دوره آماری 1385 – 1335 مورد مطالعه ، نرخ رشد ، زاد  ولد و مرگ و میر و تأثیر آن در افزایش و کاهش جمعیت ، برآورد و پیش بینی جمعیت تا افق 1485 (یکصد سال) و نیازهای اساسی ؛آب (مصرف سرانه روزانه و سالانه) فضای مورد نیاز ، جهت توسعه شهری در طی یکصد سال آینده از مواردی است که در این فصل به آن پرداخته شده است .
در فصل هشتم این رساله ،با اثبات فرضیه ها و پاسخ به سئوالات پژوهش نتایج بدست آمده و پیشنهادات با توجه به نتایج حاصله ارائه شده  است .

پيشگفتار:
از آنجائیکه شهر نشینی و توسعه شهری، یکی از عمده ترین تحولات زمانهای قدیمی وعصر جدید ، در عصر حاضر است و استان خراسان شمالی یکی از استانهای جدا شده از استان خراسان بزرگ در شمال شرق کشور ،کوهستانی بودن و واقع شدن در مرکز این استان، در دشت تکتونیکی ، سیلابی ،در طی سالهای گذشته مخاطرات ژئومورفولوژیکی بسیاری این استان ، خصوصاً شهر بجنورد را به دفعات متعدد دچار خسارت کرده است .  وقوع حوادث ناگوار زیادی از جمله سیل ،زمین لغزه ، زمین لرزه ، خشکسالی ،ریزش سنگ و فرونشینی ژئومورفولوژیکی ، طوفان و پیشروی بیابان ، آن را تهدید کرده و می کند . به منظور شناخت و شناسایی مخاطرات فوق در حوضه بجنورد که اثرات شگرفی در توسعه شهری و محیط انسانی داشته و آن را تهدید می کند ، اقدام به انتخاب موضوع گردید ، تا بتوان از این طریق در راستای خدمت به بخشی از کشور اقدامی شده باشد . با توجه به نوپا بودن استان و کافی نبودن بسیاری از اطلاعات و داده های محیطی و آزمایشگاهی جهت مطالعه ،کوشش شده است، از مدارک موجود ،تحلیل های دقیق و علمی همزمان یا بازدیدهای مکرر از حوضه انجام گیرد .

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه