بررسی معماری دبستان در بافت تاريخی کاشان

بررسی معماری دبستان در بافت تاريخی کاشان
بررسی معماری دبستان در بافت تاريخی کاشان
160,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 165 صفحه _ فرمت WORD _ به علت زیاد بودن حجم فایل برای دریافت موضوع مورد نظر لطفا مبلغ را از طریق منوی "آسان پرداخت" پرداخت کرده و با یکی از شماره های پشتیبانی تماس بگیرید تا بلافاصله ارسال شود.

فهرست مطالب


چکيده مطالب

 فصل اول : جستجو براي دستيابي به برنامه کالبدي
1)    گفتگو با مديران و مسئولان آموزش و پروش                    
2)    از نمونه ها بياموزيم:
2-1- دبستان شهيد بهشتي (بهارنو)
2-2- دبستان بهشت
2-3- دبستان رازي
2-4- مجموعه کتابچي
2-5- دبستان آسيه
2-6- راهنمايي محتشم
2-7- دبيرستان دخترانه هدف
2-8- مجموعه غير انتفاعي مهدوي
2-9- مجموعه غير انتفاعي راه رشد
2-10- مدرسه شيروشي ژاپن
2-11- دبستان توت فرنگي در کانادا
2-12- دبستان ميشل زینر دروين
2-13-دبیرستان مارک ایندرسدورف آلمان
 2-14- نتايج حاصل از بررسي نمونه ها
3)آنچه از کتب و نشريات ادواري حاصل آمد
3-1-ضوابط طراحي ساختمان هاي آموزشي
3-2-آیین کار طراحی(موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران)
3-3-اصول ومبانی طراحی فضاهای آموزشی درمقطع دبستان
3-4-اصول و مباني طراحي فضاهاي آموزشي جلد ششم
3-5- سرشماري نفوس و مسكن 1375 شهرستان كاشان
3-6-انتخاب رنگ مناسب فضاهاي آموزشي
3-7-ويژگي مدارس دخترانه
3-8-پهنه بندي اقليمي ساختمانهاي آموزشي
3-9-اصول و معيارهاي طراحي فضاهاي آموزشي و پرورشي
3-10-معماري سنتي كاشان
3-11- قوانين و دستورالعملهاي احداث بناهاي جديد در حريم بناهاي تاريخي در بافت قديمي
3-12-طراحي اقليمي
3-13-مجلات مدرسه نو (سازمان نوسازي و تجهيزات مدارس)
3-14-الگوسازي مدارس دوره ابتدايي و راهنمايي براي اقليم گرم و مرطوب و اقليم سرد
3-15-نقش فضاهاي آموزشي در يادگيري دانش آموزان
3-16-تاريخ تحولات مدارس ايران
3-17-تهيه بروشور رنگ مناسب فضاي آموزشي در دوره ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان
 3-18-اصول و مباني طراحي فضاهاي آموزشي
4) تاملي در بستر طرح  
4-1- زمين
4-2- محله
4-3- منطقه

فصل دوم: برنامه کالبدي
1) کليات :
1-1- برنامه راهبري ، موضوعي ، عملکردي
1-2- بودجه کلي در اختيار
1-3- شعار هاواهداف از جهت عملکردي و معنوي
    2) برنامه فضايي :
2-1- عرصه هاي تشکيل دهنده مدرسه، نوع ارتباط عرصه ها با يک ديگر،سطح زيربناي هرعرصه، تذکرات درباره کيفيت عرصه ها
2-2- فضاهاي تشکيل دهنده هرعرصه، نوع ارتباط فضاها با يکديگر   ،سطح زير بناي هر فضا ، تذکرات درباره کيفيت فضا ها
2-3- بخش هاي تشکيل دهنده فضاي باز ، نوع ارتباط بخش ها ، سطح هم بخش و تذکرات درباره کيفيت هر بخش
2-4- نوع ارتباط بين فضاي باز و بسته
3) طرح و بستر طرح :
3-1- تاثير زمين بر طرح(فضای باز و بسته)   
3-2- تاثير همسايگان ( ساختمانها و معابر ) بر طرح
3-3- تاثير خصوصيات منطقه بر طرح(شرایط آب و هوایی-زلزله)
    4) فن ساختمان :
4-1- سازه
4-2- مصالح
4-3- تاسيسات مکانيکي و الکتريکي

فصل سوم : طرح و طراحي
1)مقدمه (کليات طرح )
2)نقشه ها و تصاویر خارجی و داخلی
3)گام هاي رسيدن به طرح
3-1-گزینه ها(آلترناتيوها )
3-2انتخاب گزينه مطلوب
3-3تجزيه و تحليل طرح به دست آمده
4)خصوصيات کلي طرح
4-1- تفاوت با برنامه
4-2-هماهنگی با محیط اطراف
 4-3- مصالح به کار رفته
 4-4-تاسيسات مکانیکی
 4-5-تدابیر اقليمي


فهرست منابع
پيوست
 

چکیده مطالب

بعد از انتخاب موضوع و پیدا کردن سایت متناسب با موضوع وبررسی مدارس اطراف ،با توجه به وجود مدرسه دو شیفته با مشکلات زیاد وکمبود مدرسه ابتدائی (شعاع دسترسی و درصد جمعیت زیاد گروه سنی دبستان) مجاورت زمین با راهنمایی دخترانه و همچنین کاربری آموزشی در طرح تفضیلی وکاربری زمین در گذشته ،لزوم طراحی مدرسه دخترانه شهری را بیان می کند.
در مراحل بعد برای شناخت موضوع به بررسی چندین نمونه وبازدید عینی یا کتابخانه ای بنا و فضاها ی آن ،جمع آوری مطالعات انجام شده و ضوابط موجود برای ساختما نهای آموزشی ومتناسب برای این گروه سنی با توجه به نیازهای روز و ویژگی دخترانه بودن آن انجام گردید وتحقیقات با شناخت و تحلیل ویژگیها وپتانسیل های سایت و ویژگیها و اصول معماری به کاررفته دربافت اطراف و اقلیم گرم وخشک ادامه یافت وبا جمع آوری اطلاعات سازه ای و تائسیساتی و مصالح رایج در منطقه ومتناسب با فضاها تکمیل گردید .پس از تصمیم گیری وجمع آوری نتایج وتعیین ریز فضاها ومساحت های آن که به تدوین برنامه فضایی انجامید ،مرحله طراحی آغاز گردیدوبا ارائه آلترناتیوهای مختلف ،تجزیه تحلیل آنها وانتخاب آلترناتیو برگزیده ، مراحل طراحی ابتدایی آغاز که به طراحی تفضیلی انجامید. 


مقدمه

اهميت دادن به طراحي فضاهاي آموزشي امري مهم و جدي مي نمايد زيرا با توجه به نيازهاي اساسي در مناطق دور افتاده و وجود مدارس دو نوبتي در شهرهاي بزرگ و مدارس قديمي و تخريبي ، مدارس کنوني با شتاب و بدون توجه به مطلوبيت مدرسه و شکل زمين ، ويژگي سايت و اقليم ، نيازهاي کودکان ،  استانداردهاي فني ، ملاحظات محيطي هويت معماري و..... بصورت تيپ ساخته مي شود . و فضايي که در درون اين مدارس پديد مي آيد فاقد هر گونه نقش سازنده و حمايت کننده در تعليم و تربيت کودکان و نوجوانان بوده و فضايي کسل کننده و ملال آوربي هيچ تناسبي با روحيات سراسر شور و تحرک کودکان است که باعث مي شود ذهن کنجکاو و روح پوينده کودک سرکوب گردد و اين امر در نهايت پتانسيل ابتکار و خلاقيت را از جامعه خواهد گرفت . بنابراين  دستيابي به اصول طراحي مدارس دبستاني براي کودکان که بر سه پایه شناخت نيازهاي جسمي – رواني کودکان ، شناخت نظام آموزشي در جهت هماهنگي فضاي فيزيکي با اهداف ، برنامه ريزي و روشهاي آموزشي و شناخت عوامل محيطي موثر بر کالبد مدرسه استوار است که امري بسيار مهم و ضروري براي طراحي مي باشد. با اين وجود عدم ارتباط بين پژوهش ، آموزش و عمل را مي تواني از نقایص مهم جامعه علمي و اجرايي فعلي ايران دانست . پيچيدگي و چند بعدي بودن مسئله آموزش و پرورش و ساخت مراکز آموزشي که از ابعاد مختلفي چون روانشناسي کودک و نوجوان ، روانشناسي محيط ، جامعه شنا سي ، مسائل اعتقادي و فرهنگي ، فلسفه معماري ، ابعاد کالبدي و فضايي ، کيفيت هاي بصري و ادراکي و ابعاد زيبا شناسي و جنبه هاي محيطي و اقليمي و مسائل تکنولوژي و غيره برخوردار است . مستلزم همکاري متخصصين مختلف در يک نظام سيستمي و مرتبط خواهد بود ساخت معماري با هويت و کيفيت مطلوب مستلزم پيوند نزديک و ارتباط دائمي و مستقيم بين چهار عامل تحقيقات و تدوين اصول و ضوابط آموزش طراحان ، طراحي و اجرا مي باشد که مي بايست بطور دائم تداوم يافته که به تکامل مطلوب برسد .
اين گزارش که با مطالعات ، برداشتهای ميداني و کتابخانه ای فراوان صورت گرفته به منظور طراحي يک دبستان دخترانه 15کلاسه دريافت قديم کاشان با توجه به ويژگي هاي بافت و سيستم آموزشي مدرن و متناسب با روانشناسي رشد کودکان و ضوابط مدارس ابتدايي انجام گرديده است .در همين راستا و به جهت دستيابي به  نظم فکري و قانونمندي کلي در طي مسير در فصل اول به جستجو براي دستيابي به برنامه کالبدي پرداخته شده و در فصل دوم برنامه کالبدي تدوين شده است و در فصل سوم طراحي با توجه به برنامه کالبدي بدست آمده ، انجام شده است .
در فصل اول سعي شده با گفتگو با مديران و مسئولان ، بررسي نمونه هاي داخلي و خارجي و نمونه های در حال اجرا و مطالعه کتب ، مجلات ، مقالات و تحقيقات انجام شده در اين زمينه و همچنين آشنايي با بستر طرح ، شناخت کلي و آشنايي با موضوع در جهت دستيابي به برنامه کالبدي انجام گيرد و در فصل دوم به کليات و امهات طرح برنامه فضايي ، بستر طرح و فن ساختمان که برنامه کالبدي را تشکيل مي دهند اشاره شده است و در فصل سوم به توضیح گامهای رسیدن به طرح شامل آلترناتیوها ،انتخاب گزینه مطلوب ،تجزیه وتحلیل طرح بدست آمده از جهت ،خصوصیات کلی طرح ،تفاوت با برنامه ، هماهنگی با محیط اطراف ، مصالح ،تائسیسات ،تدابیر اقلیمی اختصاص دارد .
هدفم از اين گزارش آشنايي با فرآيند طراحي معماري بوده است و انتخاب موضوع مدرسه تنها يک برنامه است و حتي طراحي از طرح بر اين مهمتر بوده است گزارش حاضر حاوي فعاليتهايي است که براي دستيابي به طرح معماري ارائه شده است. دقت در مصاديق و گستره فعاليت ها و فضاها ، جمع آوري آراء و نظريات مديران با مشخص شدن برنامه مدرسه در قالب کالبدي و همچنين محل استقرار آن و سپس ارائه ايده هاي اوليه در قالب صورتهاي کلي ساختمان و کليات تقسيم بندي دروني براي دستيابي به طرح معماري ارائه شد و در جلسات منظمي توسط استاد راهنما به نقد و بررسي اين صورتها در قالب آداب و روش و مراحل طراحي و توجه به برنامه هاي طرح  ،عرصه ها، فضاها ، ارتباطات ، کيفيات و کمیت آنها پرداخته شد ، نتايج حاصل از اين جلسات صورت کلي ارائه شده را در مراتب مختلف آن اصلاح مي نمود و وضوح بيشتري مي بخشيد .
اميدوارم گزارشی که پيش روداريد و نتيجه ماهها تحقيق و برداشت از منابع گوناگون است ، مقبول واقع شود و گامي در جهت طراحي مدارس برپایه نيازهاي کودکان و استانداردهاي آموزشي جديد باشد .
در خاتمه لازم است از راهنمايي هاي دلسوزانه و زحمات بی دريغ اساتيدراهنما ،آقاي مهندس نوايي و آقاي مهندس رزمگاه و تمامي اساتيدي که در مراحل مختلف برنامه ريزي و طراحي مرا ياري نمودند تشکر و قدر داني نمايم


فصل اول : جستجو براي دستيابي به برنامه هاي کالبدي

جستجو براي دستيابي به برنامه کالبدي از طريق مصاحبه و گفتگو با دست اندر کاران ، بررسي نمونه هاي موجود در داخل و خارج کشور ، مطالعه کتب و نشريات تخصصي صورت گرفته است .


1  ). گفتگو با مديران مدرسه و مسئولان آموزش و پرورش ناحيه مربوطه

نتايح حاصل از بحث با مديران و کارشناسان آموزشي :
1- مناسب سازي فضاهاي آموزشي با نياز هاي کودکان از طريق شناخت نياز هاي جسمي – رواني مبتني بر دستاوردهاي علوم انساني و تربيتي.
2- شناخت نظام آموزشي در جهت هماهنگ کردن فضاهاي فيزيکي با اهداف ، برنامه ريزي ها و روش هاي آموزشي در دبستان.
3- طراحي فضاها به گونه اي باشد که روح پوينده وخلاق کودکان سرکوب نشده وامکان ابتکارو خلاقيت داشته باشند .4- دبستان بهتر است 1يا 2 طبقه باشد زيرا رفت آمد براي مسئولان مدرسه وبچه ها علاوه بر خستگي ، مشکلات سر وصدا و ايمني را دربردارد .
5- حياط جدا و پلکان مخصوص براي کودکان کلاسهاي اول و دوم باعث آرامش آنها مي شود بهتر است بچه ها از پله هاي جداگانه يا با تاخير تخليه شوند .
6-قسمت نيمه باز و يا پیلوتي براي تفريح بچه ها در فصل زمستان بسيار مفيد است
7- ساختمان به گونه اي طراحي و اجرا شود که بهره برداران بضاعت نگهداري داشته باشند و با توجه به کاربري آموزشي از مصالح با دوام و با کمترين احتياج  به تعمير و بازسازي طراحي شود (مثلاً با در نظر گرفتن جلو آمدگي بام میتوان سلامت نما را حفظ کرد . )
8- امکان ورزش در محيط مدرسه با آرامش و آزادي براي دختران بسيار اهميت دارد .محيط آراسته به درخت و سبزه که متناسب با روحيه حساس ، آرام و ضعيف آنها باشد ( سعي در برداشتن محدوديت حر کتي دختران در فضاي باز با ايجاد محرميت) .
9- ايجاد باغچه هايي که به دست خود بچه ها احداث و نگهداري و کنترل مي شوند در نشاط روحي و تلاش گروهي وپذيرش تعهد و مسئوليت آنها توصيه مي شود
10- بهره گيري از نور خورشيد در فضاهاي مختلف از اهمیت زيادي برخوردار است
11- با قرار دادن نيمکت وسکوو.... در فضاي بازمیتوان امکان نشست رودر رو ، مباحثه و تبادل نظر و مذاکره را به وجود آورد.
12- باید به فضاي نماز خانه با اختصاص محل وسيع و سقف بلند و رنگ ملايم و همچنين جدا کردن محل وضو از توالت اهميت داد
13- قرار دادن آينه در فضاي مختلف و کلاس و جالباسي در راهروها به جذابيت فضاها مي افزايد
14- پرده هاي کلاسها در علاقه بچه ها بسيار تاثير گذار است ، به طوري که بچه ها کلاسي را دوست دارند که پرده هاي زيباتري داشته باشد
15- در طراحي بايد به عرض درها (جهت ورود و خروج وسايل ) و آبرو در راهروها جهت شستشو و همچنين عرض راهرو که امکان فعاليتهاي مختلف و متنوع را مي دهد توجه شود و به راهرو به عنوان فضاي آموزشي توجه شود .
16- بهتر است لوله کشي رو کار انجام شود و شوفاژ خانه به گونه باشد که مزاحمت ايجاد نکند .
17- در بافت سنتي کاشان با وجود کم بودن تعدادکودکان و نوجوانان کمبود فضاي آموزشي احساس مي شود زیراشعاع دسترسي مدارس ابتدايي کمتر از 500متر مي باشد.( دبستان مصطفوي – سعيدي در نبش خيابان علوي به صورت دوشيفته (پسرانه و دخترانه ) با 5 کلاس 35 تا 40 نفره وجود داردکه به دلیل کمبود فضاي بازي و ورزش  براي ورزش به راهنمايي زعيم مراجعه مي کنند  .
18- ضرورت رعايت مقياس کودکان در مدارس ( مشکل در عبور و مرور از پله ) و توجه به مسائل اقليمي و تاسيسات مکانيکي با توجه به اقليم گرم و خشک و گرماي زياد هوا .


2 ).از نمونه ها بیاموزیم( بررسي مصاديق و نمونه ها) :

براي آشنايي يا برنامه ريزي و طراحي مدرسه لازم دانستم که با مصاديقي از مدارس موفق آشنا شوم. تعدادي از طريق برداشت ميداني و گفتگو با استفاده کنندگان وادارک حضوري و گردش درفضادردسترس بودند، تعدادی با مطالعه و برداشت از نشريات ادواري و کتابهاي آموزشي و تعدادي هم از طريق اينترنت و تعدادي نيز از نقشه هاي مدارس تيپ نوسازي مدارس کل کشور مي باشند . اين آثارتعدادشان بیش از هشتاد نمونه بوده است که با توجه به تذکر استادان راهنما در خصوص تقليل حجم گزارش ازميان مصاديق بازديد و يا مطالعه شده  تعداد 11 مورد انتخاب کردم که در ادامه اين مقدمه به ترتيب به اين مصاديق خواهم پرداخت . (کل مصادیق درcdپیوست موجود می باشد)براي کسب تجربه از آنها لازم بوده که از قبل سوالهايي را منظم کرده و در ذهن و بر روي کاغذ تنظيم کنم .  و در انتهاي هر مصداق نکات ضعف و قوت آن را تذکر داده ام . لازم به ذکر است که اين مصادیق از جهت در اختيار بودن تصاوير و نقشه ها مشابه يکديگر نيستند مدارسي که مورد بازديد قرار گرفتند فاقد نقشه بوده و با توجه به قديمي ساز بودن تعدادي از آنها ، نقشه ها در بايگاني قابل دسترسي نبودند لذا با برداشت ميداني ترسيم شدند و بعضی مدارس موجود در مجلات وکتب و يا اينترنت نيز فاقد اطلاعات و تصاوير کافي بودند و يا از منابع مختلف براي تکميل استفاده شده و سپس ترجمه شده است به همین علت علي رغم وجود سوالهاي مشخص پيش از ملاقات با آثار با توجه به ميزان اطلاعات در دست ، پاسخهايي که در گزارش آمده است يکدست و مشابه يکديگر نيستند . در پايان بررسي مصاديق در قسمت جمع بندي به نتيجه گيري و ذکر نکاتي که براي تعيين ضوابط و احکام در برنامه کالبدي لازم مي باشد پرداختم .
               

 
2-1-بررسي نمونه شماره 1 : دبستان پسرانه شهيد بهشتي (بهار نو سابق ) 

مشخصات عمومي :
مکان : تهران ، بلوار کريمخان زند                
سال احداث :مدرسه با قدمت 50 سال
مساحت زمین : 4632متر مربع
تعداد طبقات : 3 طبقه
نوع سازه : بتني 
تعداد دانش آموزان : 600 نفر (کلاسهاي 30 تا 35 نفر) پسرانه
تعداد کلاس درس :4 کلاس براي هر پايه (20 کلاس )
ساير فضاهاي تشکيل دهنده : اداري ، آزمايشگاه ، اتاق بهداشت ، کتابخانه ، آبدارخانه ، موتور خانه ، سالن چند منظوره و با لکن ، نمازخانه ، سرايداي

تحليل و بررسي :
1-    موقعيت شهري : در کنار يکي از خيابان هاي اصلي تهران (کريم خان زند ) قرار گرفته است که از نظر دسترسي سيستم به خيابان اصلي مناسب نيست و نرده هاي اطراف حياط ديد به داخل را ممکن ساخته و محرميت را از بين مي برد .
2-    حجم بنا :  حجم ساده مستطيلي که متقارن وریتمیک بوده و حجم مدور سالن چند منظوره به آن الحاق شده است . قسمت پائين قبلاً پيلوتي بوده که در بازسازي انجام شده ، پر شده و به نماز خانه تبديل شده است.
3-    نما: ترکيب ساده و شکيل حجم ها و پر و خالي ها و دو رنگ آجر و قرمز و سنگ سفيد که با هم کار شده اند نماي ساده و زيبايي را به وجود آورده است . ورودي در محل اتصال دوحجم قرار گرفته است و خطوط نما بر تعداد طبقات تاکيد مي کنند نماي جنوبي تماماً به پنجره هاي کلاس هاي درس تخصیص يافته و يکپارچگي اين نما بر کاربري يکسان آنها تاکيد دارد . خط آسمان سفيد در بالاي هر طبقه درکل نما امتداد دارد که حجم ها را به هم مي دوزد و هر کلاس داراي 2 پنجره بوده که به صورت ریتمیک و با فاصله در نما تکرار شده است .                  

4-کلیات ساختمان :بخش هاي مختلف :(  طبقه اول: اتاقهاي اداري ، آزمايگشاه مجهز و همچنين اتاق بهداشت ،آبدارخانه ،کتابخانه و کلاسهاي اول که در دو طرف يک راهرو هستند قرار دارند .طبقه دوم : کلاسهاي دوم و سوم و ورودي سالن چند منظوره و همچنين دفتر مدير و ناظم قرار داد.طبقه سوم : کلاسهاي چهارم و پنجم و ورودي بالکن سالن چند منظوره قرار گرفته است .
 
دوپله با پهنای زياد و فضا ي لابي مانند وسيع جلوي آنها  در دو طرف ساختمان وجود دارد ، که به دليل ترافيک کمتر راهرو از دو طرف تخليه مي شود ، طبقه دوم از پلکان سمت چپ و طبقه سوم از پلکان سمت راست تخليه مي شوند . کلاسهاي اول در دو طرف يک راهرو با امکان تخليه از درب بالکن ودارا بودن حياط جداگانه با تراز ارتفاعي بالاتر ، جدا شده اند فضاهاي خدماتي (سرايداري ، موتور خانه و ..... ) از طريق حياط خلوتي که در پشت قرار گرفته است و به آبدارخانه باز می شود متمايز شده اند و موتور خانه به دليل ايجاد نکردن مزاحمت توسط پله موجود در حياط خلوت به زير زمين منتقل شده است . درقسمت جنوبی (جنب ورودی ) درابتدای ساخت دارای پیلوت بوده است که در فصل سرما بسیار کارآمد بوده اما در سالهای ابتدایی تاسیس توسط دیواری اطراف آن را پوشانده وبه نمازخانه تبدیل کردند که تاثیر نامناسبی بر روی نمای ساختمان بوجود آورده است                                             
 
تمامی کلاسهای مدرسه بزرگ طراحی شده است که این موضوع امکان حرکت راحت وکنترل آموزگار را درکلاسهای درس ممکن می سازد .  تفکیک کلاسها از طریق طبقات صورت گرفته است.عرض کم ورودی دفتر مشکلاتی را از جهت جابجایی مبلمان ووسایل دفتر به وجود آورده است .کلاسها دارای نور کافی بوده وبالای پنجره ها برای تهویه باز میشوند.پنجره ها نیز دارای حفاظ بوده ودرطبقه همکف (کلاسهای اول) دارای سایبان میباشد .شیشه موجود درقسمت فوقانی درامکان دید به راهرو را میسرمی کند. راهروی طبقه همکف دارای درهای دو طرفه بوده که احساس امنیت را در فضای محصور القا میکند. هر کلاس دارای اسم بوده و پاکتی برای نظرات و نامه ها در کنار در آن موجود می باشد.شوفاژها درپاگرد پله نصب شده اند که ایمنی حرکت در پله راپایین می آورد.

سالن چند منظوره دارای سن بزرگ ودیوارهای آکوستیکی وصندلی های ثابت تاشو چوبی ،اتاق کنترل ، هوا کش وتز ئینات خاص خود میباشد .توسط پله هایی اختلاف ارتفاع کف تامین شده است وپنجره های پشتی که مجهز به پرده میباشد نور آن را در مواقع لزوم تامین می کنند .تابلوهای اعلانات و کپسول های آتشنشانی در راهروها قرار گرفته اند وحتی تلفن عمومی نیز در داخل مدرسه قرار گرفته است.فضای باز وسیع امکان تحرک بچه ها را بوجود آورده است (کمبود تحرک که اکثرا به دلیل زندگی در محیط های کوچک مسکونی با آن روبرو هستند جبران میکند.) درمیانه آن سکویی باآرم پرچم ایران برای سخنرانی های سر صف در نظر گرفته شده،خطهای سفید کف حیاط که برای صف کشیده شده است در بلا تکلیفی فضا نقش عمده ای دارد و حتی در بازی بچه ها حکم میکند .سکوهای بتنی برای نشستن بچه ها با قابلیت حرکت در نظر گرفته شده است .آبخوری در گوشه حیاط قرار دارد پارکینگ ها هم در حیاط اصلی با سایبان تعبیه شده که خطر آفرین است.دروازه ها و قابهای ورزشی نیز در حیاط نصب شده است .                               

5-معماری داخلی:هر طبقه دارای تز ئینات متفاوت و خاص (نقاشی روی دیوار ،آویز و...)می باشد. کلاسها نیز دارای چیدمان وتزئینات متفاوت بوده و با کارهای بچه ها تزئین شده است ورنگهای متفاوت وشاد در همه فضاها حضور دارد .نور طبیعی از پنجره کلاسها تامین میشود .پنجره های متنوع مربع شکل پله ها،فضا را متفاوت میسازد.راهروها فقط از یکی از انتهای خود نور می گیرند که این نور باعث روح بخشیدن به فضای ارتباطی می شود.دیوار راهروها با ارتفاع 1 متر برای جلوگیری از سایش با سنگ پوشیده شده و کف کلیه فضاها با موزائیک مفروش گشته است. در هر کلاس جالباس و قفسه هاي مخصوص بچه ها در نظر گرفته شده است . تزئينات متنوع و رنگي در تمام فضاها و حتي اتاق بهداشت ادامه دارد.رنگهای متنوع پرده تاثیر زیادی در علاقه بچه ها به کلاس وبخشیدن هویت به آن دارند .رنگ قرنیزها با رنگ چهارچوب درها یکسان بوده ونوار سبزی دیده می شود که دورتادور فضاها می چرخد و حتی در نرده ها هم امتداد دارد.اتاق مدیر واستراحت معلمین با تزئینات ودیوار پوش چوبی پوشیده شده است
              

6-سازه وجزئیات اجرایی:سازه بتنی بوده و کیفیت اجرا و ساخت خوب باعث شده که بعد از گذشت 50 سال دبستان کیفیت و کارایی خود را ازدست ندهد .                                                                 
              

هشدار :      
*سعی شود حیاط جداگانه یا با اختلاف ارتفاع برای پایه اول طراحی شود تا امکان تحرک وحس امنیت را در آنان بوجود آورد بدون اینکه با دانش آموزان پایه های دیگر برخورد کنند .
*هال مرکزی یا فضای پیلوتی برای جمع شدن بچه ها در فصل سرما در نظر گرفته شود .
*عرض در ورودی کلاسها و اتاقهای اداری به گونه ای در نظر گرفته شود که عبور مبلمان متناسب هر فضا را ممکن سازد .
*ابعاد کلاسها(طول،عرض،ارتفاع) به گونه ای باشد که حرکت معلم و دانش آموزان به راحتی صورت گرفته و احساس خفگی نداشته باشند.
*تزئینات ومبلمان داخلی (پرده،میز،نور،رنگ...) در علاقه مندی دانش آموزان به کلاس ودرس بسیار تاثیر گذار است.

نمونه های بررسی شده:

1. Elemetary)Snoqualmie valley public schools:ارتفاع گرفتن مربع مرکزی و سالن ورزش – فضای کمک آموزشی دروسط – ورودی متعدد- سه یال کلاسها – سالن ورزش با حجمی جداگانه در راستای یکی از یال ها
2. Albert park primary schools:     ایجاد تحرک درنما،با نمای ساده آجری منحنی و سقف شیبدار(خلاف یکدیگر)،نرده های رنگی
3. Shiroshi Elementary school(Japan1996):    لابی با ستون های سفید باریک – کف پارکت (رنگ چوب)- نورگیری -    شخصیت جدا و هویت مستقل هرکلاس با شیروانی چهارطرفه منفرد – نورگیری سقفی -    سکو- تفکیک فضاهای خارجی برای هرکلاس –نورگیری سقفی راهروهای ارتباطی بین کلاسها – سیمان چوب (شبکه بندی پنجره ) – سنگریزه های پای دیوار – نمود مصالح خانگی – خاطره سازی – جلونشستن و عقب رفتن عناصر نما- یال جدا برای کمک آموزشی.حیاط مرکزی مابین کلاسها و فضای کمک آموزشی (مشترک ) – کلاس ویژه 2، 9 اتاق چند منظوره- پیش ورودی- سیمان و آجربا سابقه تاریخی- ترکیب بلوک سیمانی یا چوب و آلومینیوم سقف
4. Vocational School (بهنیش ،آلمان):فرم منحنی - ترکیب با سایبان -رنگ های متنوع ،سقف شیبدار - پله Box بیرون زده - رنگهای متنوع دیوارهای داخلی ازسطح شیشه ای دیده ای دیده شود- پله های نمایان ، حیاط مرکزی - پیلوتی بودن (ارتباط حیاط مرکزی با فضای اطراف )
5. Christopher place  :فرم منحنی داخلی و خارجی - بیرون و تونشستن پنجره ها- ترکیب چوب درنما با آلومینیوم و شیشه  سایبان و نورپردازی
6. Jewish Primary School (Germany1995):فرم شیطون وحالت مدور و گوشه های تیزحجم – نمای بتنی و فلزی- ارتباط بین حجم های مستقل به وسیله راههای پوشیده ازسنگ ریز دربام
7. perry community Edu:قسمت مرتفع به عنوان نماد و نشانه مجموعه- ترکیب شیشه ،آجرو فلز- نورگیرهای دایره ای راهرو (فرم جذاب)- ریتم موجود درنما
8.Geschwister Scholl School(Germany1995) بهینش :دیوارنقاشی شده با گوشه های تیز- جداره های باز(سطح شیشه زیاد و رنگی )- لبه های چوبی برای نشستن – Void – فرم آزاد 
9. (16600)Jules Verny High School(Frence 1993):مدور- آلمان مرکزی – عبورراهرواز2Levei- ایجاد پیلوت و گذرگاه سرپوشیده درحیاط - ترکیب پنجره ها و رنگ ها درنما- بلوک های سیمانی به عنوان نیمکت درمحوطه – تفکیک فضاهای حیاط با رنگ ، سایبان ،پیلوت (قسمتی ازفضای باز با امتداد سقف ،سرپوشیده شده امابه علت ارتفاع زیاد ،حس سرپوشیدگی – القا نمی کند – نماهای داخلی با تکرارمربع های شیشه ای درتایل فلزی .
10. Kindergard and Primary School (ترکیب دبستان و مهد کودک):)5800)Paris/1985):حجم سه طرف- ایجاد حیاط محصور- پنجره های تونشسته و محصور – ایجاد راهرودرطبقه ؟؟ و ایجاد قسمت شفاف وقابل عبورسرپوشیده درحیاط(تفکیک حیاط)- راهروهای باشیب در2Levl بصورت باز- طراحی حجم های باامکان عبور،نشستن و لیزخوردن دروسط حیاط- جالباسی درکناره های راهرو- دیواره های راهروبه صورت منحنی های نرم – رنگهای شاد درقسمت جالباسی با تو نشستن دیوار.
11. (47.400)Nevin Avenve elemetay School(Los Anjeles):احجام متنوع با رنگهای متنوع -کلاسها دردو طرف،پله گردنمایان درنما – نمای دوم درجلوی پنجره ها ،ایجاد سایه و ریتم درنما
12. طراحی فضای باز با المانها ،مربع ها ،خانه های بازی چوبی و راه سرپوشیده – رنگها – نقاشی کف ها – تلفیق تاسیسات با جزئیات – ترکیب چوب نرده ها ،سایبانها درنما
13. استفاده از بام به عنوان فضای بازسبز- ترکیب چوب و سیمان درنما- سقف برآمده (نورگیری ازدیواره جنبی راهرو- حیاط تونشسته – سازماندهی خطی
14. حیاط گرد و حجم ساختمان در اطراف (سه طرف) آن حیاط محصور- سقف با پیش آمدگی سایبان بصورت شیب دار
سکوها میزهای شاگردان با دید به حیاط و ارتفاع مناسب – رواق اطراف حیاط – فضاها با شکل های متنوع
15. (School of thought ) International Elementary School:استفاده ازطرحهای نمادین درنما (میز)- رنگ- عناصر شفاف  وشیشه – کتابخانه و غذا خوری درحد فاصل فضای بازی و کلاسها – زمین ها ی بازی درطبقه دوم روی پارکینگ ها -ترکیب مدرسه و مهد کودک – سقف داخلی و خارجی با طرحهای متنوع (پرفرازو نشیب )- حفظ برای زمین بازی (سایبان برای نشستن )- حیاط مرکزی – کلاسها درجداره خارجی – ورودی جدابرای ماشین و . . .
16. Elementray School in Wien :پیلوت – بیرون زدن حجم – نمای ساده با جدول بندی توسط ستون های نمایان – ایجاد سه حیاط خصوصی با بیرون زدن حجم ها – حیاطهای محصورسه طرفه – ترکیب رنگهای زیبا درفضای داخلی – ترکیب ستون ها با نیمکت – تقسیم بندی خطی – کلاسها دریال های بیرون زده و فضای مشترک در حجم اصلی مرتفع
17.(Desert education ) Ventana Vista Elementary School(Arizona) :حجم های متنوع ،بارنگ خاک (محیط اطراف ) – دیوارهای سنگی -سته بندی کلاسها (پیش دبستانی و اول – دوم و سوم – چهارو پنجم درساختمانهای جداگانه باز مجاور مخصوص به خود روبه ساختمان مرکزی – دیوارهای مخصوص نقاشی 
18. حیاط محصور، با سایبان به شکلهای شکسته و حجم وسط حیاط مخصوص بازی -راهرو به صورت ترکیب با فضای نشستن ، نرده ونورگیری – فضاها با رنگهاشاد و تغییرنورپردازی و فرم – جداره با منفذهایی برای نورگیری – فضاها حول یک مرکزبا دسترسی خطی – امکان تلفیق با راهرو – کلاسها با امکان نورگیری ازراهرو
19. حیاط مرکزی با کلاسهای اطراف – تفکیک سطوح با تغییرارتفاع – ترکیب بتن و شیشه – نورگیری سقفی – تغییرارتفاع سطوح (تحرک حجم )
20 . فضاهای رواق مانند اطراف فضای بسته – درختها به صورت المان دروسط فضای مفروش (سنگ) -ورودی مدوربا امکان عبوراز زیرحجم ،استوانه نماد قلعه – حیاط مرکزی
21. مدرسه ابتدایی دورین ،هملوت ویمر2001 (مدرسه Michel Ziner): برای حدود 120 دانش آموز -حیاط خصوصی برای هردو تا کلاس – راهروهای اطراف کلاسها -سازماندهی حفظی – ایجاد فضای حیاط این مکان به وجود آمده است که بتوان آرایه بندی آن را به شکل سه خلیج با روشنایی طبیعی برای تمام اتاقها تقسیم بندی کرد مناطق باز راهرو، فقدان فضای مشترک راجبران می کند – کاربری های خاص درحجم های جداگانه درامتداد راهروتعبیه شده اند و با سطوح شیشه ای خودبین این واحدها ،ارتباط بصری با جهان خارج را فراهم می سازند – کلاسهای درس جفت جفت بین مسیراصلی دسترسی قرارگرفته و ازحیاط روشنایی دریافت می کنند وارد شدن نورطبیعی به تمام کلاسها با طراحی حیاط های داخلی – راهرو، کمبود فضای مشترک را جبران می کند – کاربری های خاص درفضاهای جداگانه درطول راهرو- فضای خالی در  اطراف بنا(جبهه شرقی و غربی ) امکان الحاق – فضای اداری و آموزشی که به سکوت نیاز دارند .نسبت به خیابان عقب نشسته اند و سالن ورزش و زمین بازی درجلوی آنها قرارگرفته اند – نحوه پیوند فضا و مجموعه بازتاب محیط دهکده ای می باشد – بنا با ساختارمنعطف ،امکان گسترش درعرض (نقشه برای اضافه کردن چند کلاس و مهد کودک وجود دارد ) – دسترسی اصلی و منحصر به فرد مستقیما ازخیابان که ازکنارسالن ورزش و زمین بازی عبورمی کند – سیر کولاسیون از طریق دو راهروی شمالی و جنوبی و راهروی اتصال دهنده که مابین کلاسها قرارمی گیرد- ورودی ازطریق امتداد خط سالن ورزش که شیشه ای است مشخص می شود ، مدرسه نسبت به خیابان عقب نشسته و به وسیله سالن ورزش ازآن جدا شده .انتظام اصلی فضایی (اصلی)- کلاسها در مرکزراستای مسیرهای اصلی ،آموزش جانبی درقسمت شمالی وقسمت اداری درجنوب درکنارورودی – فضای پرسروصدایسالن ورزش وزمین بازی از فضای آرام اداری آموزشی شمال جداشده اند – دسترسی به سالن ورزش ازطریق راهروی باریک و سرپوشیده – فضای جنبی درطول ضلع شمالی و جنوبی یک طبقه ،بافت کم ارتفاع اطراف – توجه به معلولین ( گسترده شدن بنا درسطح وعدم وجود اختلاف ارتفاع زیاد و وجود رمپ) – حیاط ایجاد ارتباط با فضای بیرون برای هرکلاس کل مجموعه ازدو حجم جدا ازهم تشکیل شده که توسط زمین بازی ازهم جدا شده اند – سقف حجم شمالی با فضای  سبز پوشیده شده – سقف (زرد ، نارنجی (رنگ کرم )- ستونهای فلزی (آبی و قرمز)- کف پوشها(کرم،قهوه ای)- قفسه ها(سرمه ای کرم – دیوارها سفید .حیاط جداگانه برای هرکلاس ،سه نمای هرحیاط شیشه ای بوده ، کلاسها بازشودارند ،نورکلاس و راهروی اطراف حیاط ،نمای شمالی جنوبی رو به فضای باز(تعداد زیادی بازشوی مستطیل شکل درنما)- شیشه ای بودن فضاها ،فضاها را سبک کرده و آن را تغییرمی دهد (احساس بازبودن) – کلاسها با حیاط روباز،ساختارباز(انعکاس فضای مسکونی اطراف )ساختارآجری مدرسه ،نما به رنگ سفید – نمای حیاط با شیشه با قاب آلومینیومی (وسیع کردن دید ،نورگیری ) – کف زمین بازی و کارگاه ،سنگ (بژو خاکستری ) متریال بادوام برای فضاهایی که امکان استهلاک و خراب شدن دارند – کف حیاط نیز چوب نمااست – کف کلاسها وراهروپارکت- درهرحیاط درختها به گونه ای کاشته شده اند که با گذشت زمان برروی مجموعه یک طبقه رشد کند – ساختاررنگ و ارتفاع ورنگ روشن ،کف پوش پارکت درکلاس ،حیاط درخت دار(محیط دلنشین )- آب باران درمخزنی درزمین بازی ذخیره می شود
22. مرکزآموزشی خاص درآیخشات ،دیه تزینگروکرامر(2002):آرایه بندی شانه گونه – قطعات گوناگون با ساختاری ستون فقراتی به هم پیوسته شده اند- کلاسهای درس تماما جبهه جنوب یا غرب ودرواحدهای سه اتاقی با فضاهای گروهی بین خود به هم دیگر ارتباط داده شده اند – آرایه بندی شانه گونه تعبیه پلکان اضطراری راکه می بایست با فاصله از ساختمان قرارگیرد نیزتسهیل می کند (ایجاد امکان گنجاندن پله فرار).ایجاد وتفکیک حیاط های خصوصی – اتاق فعالیت گروهی مابین دوکلاس
23. مدرسه باخدمات آموزشی خاص،آلتزنائزاشتفان ابردینگ (School for individual in Alzerau)2003:
فضای چند منظوره کنارورودی – تقسیم فضاها به سه یال (دویال کلاسها) – فضای گروهی مابین هردوکلاس -سه قطعه خطی که ازنقطه مرکزی منشعب می شود- فرمی دورگه که درآن، گروهی که درهریال وجود دارد به مشابه سالن گردهمایی برای هرمدرسه جداگانه کارمیکند .مسیردسترسی به صورت راهروی داخلی بااتاق به نظم کشیده درهردو سمت آن درنظرگرفته شده- کاهش اغتشاش باجداکردن کارکردهای گوناگون کلاسهای درس با نورگیری یکطرفه–رنگ آمیزی  هرقطعه به مشابه نوعی وسیله جهت یابی (احساس نزدیکی بامنزل خود).نقطه مرکزی به عنوان یک سالن تجمع برای بخش های مختلف مدرسه ،راههای دسترسی به راهروهای داخلی که اتاقها دردوطرف آن واقع شده اند – کلاسها نورروزرا ازیک طرف دریافت می کنند .
24. مدرسه متوسطه در(مارکت ایندرسدورف آلمان ) زاتلر واینر2001 :
حیاط مرکزی – استفاده ازپیلوت به عنوان فضای نیمه بازبرای زمستان وزنگ تفریح – تفکیک فضا با تغییرارتفاع
آرایه بندی بادسترسی مرکزی به دلیل برنامه گسترده فضایی وتعداد زیاد دانش آموزان-مسیرهای دسترسی خطی به شکل مستطیل پیرامون فضای مرکزی گسترده شده اند ، سیرکولاسیونی واضح ازمناطق مستقل – سالن ورزش و بازآفرینی درمرکزتلفیق حجم های بزرگ درمحیط موجود بامهارت حل شده است .ختاری با دسترسی مرکزی- ترکیب حجم های بزرگ با محیط اطراف که طبیعتا" با این فرم ساختاری مشکل می باشد ،دراین پروژه به صورت ماهرانه حل شده است .
25. مدرسه متوسطه در(کاستلودمپوریس) بندتیو ،ارتئو 2001 :تلاقی دویا چند قطعه درزاویه معین (مانند شانه گونه )- ترکیبی ازدسترسی خطی – کارکردهای اصلی مرکزی درنقاط تقاطع این قطعات – سازماندهی مستقل مناطق آموزشی(مکان تدریس) ورودی اصلی وبخش اداری درمحل تلاقی دوبازو(کاربردهای گوناگون وکارکردن به مشابه واحدهای جداگانه)- عدم ایجاد مزاحمت توسط سالن غذاخوری وسالن ورزشی برای کلاسها – سیرکولاسیون قطعه کلاس درس به شکل سه خلیج بانوع خیابان محصوردرشرایط روشنایی – سیرکولاسیون درفضای داخلی ازطریق یک مسیرداخلی باحیاط محصور که باعث ورود نوربه فضا می شود انجام می گیرد .ورودی ازفصل مشترک – اداری درجنب ورودی – حیاط های داخلی وقرارگزفتن کلاسها (3کلاس)درپشت حیاط – فضاهای مطالعه فردی وکلاسهای ویژه درکنارحیاط- سالن ورزش دریال کناری
26. مدرسه استرابری واله در (ویکتوریا ،بریتیش کلمبیا ) دفتر معماری پاکتائو1996 :نورگیری جنوبی کلاسها ،عقب نشینی و جلوآمدن کلاسها و ایجاد عرصه های خصوصی – امکان تلفیق کلاسها-سازماندهی خطی – شرح نه چندان زیاد فضایی وتعداد اندک دانش آموزان (448نفر) نوعی آرایه بندی آزادتر- آموزش عمدتا" درکلاسهای درس انجام می گیرد،حجم چشمگیری ازترافیک دراین مدرسه وجود ندارد (ازمزایای فرم های خطی دسترسی )- منطقه ای با کارکرد جایگاه نشستن پله بندی شده به عنوان منطقه ای مشترک، فقدان سالن بازی راجبران و دسترسی مستقیم به کلاسهای درس را تسهیل می کند.سقف و دیواره های چوبی – دیواره های زاویه دار،فضاهای متنوع – نمای چوبی – کف پارکت – دیوارهای کرم .
27. مدرسه برای کودکان معلول درهلرسه سدروف برلین – گرونتوخ وارنست 2002 :آرایه بندی به خانه کلاس درس با مسیردسترسی خطی یا مسیرباریکه بازی به همدیگرمرتبط اند ، تقسیم شده است . سازماندهی یکنواخت این مدرسه با تعبیه سالنی بزرگ درآن ، درهم ریخته است و درضمن مانند مفهوم رنگ ، نوعی وسیله جهت یابی را نیز به دست داده واحدها ی کلاس درس  که درآنها دانش آموزانی به سن بین 6تا8 سال تعلیم می بینند ،از 50 ترمربع فضای اصلی و 20 مترمترمربع اتاق گروهی تشکیل شده است.کلاسهای مستقل با فضایی راهرومانند بین آن که به فضای بازمنتهی می شود – سالن ورزش درانتهای حیاط – Void
28.مدرسه دلتا دربازل ،میلردمارانتا 2000 :مدرسه مرکزشهری جمع وجور پنج طبقه دربازل با سالن ورودی که به مثابه فضای توزیع به سطوح گوناگون کلاسهای درس کارمیکند – بطور عمودی مفصل بندی شده این سطوح به نوبه خود به چهار بخش باریکه ای شکل با آرایه بندی متعادل ومسیرسیرلاکسیون که ازمیان آن می توان به هرطرف رفت ، تقسیم شده اند . نورجاری شده درآن این امکان را به وجود می آورد که کلاسهای درس، روشنایی روز ازدو سمت دریافت کنند .ارتباط های بصری زیاد و دیدهای خارج ساختمان کمکی برای جهت یابی- مشکل ادغام حجم سالن ورزشی بادفن کردن آن درزمین واقع درانتهای ساختمان حل شده .پله های یک طرفه ، نورگیری دوطرفه ،Void های کوچک جنبی ، کلاس درس با اتاق گروهی کناری – میزهای سرتاسری – پنچره وسیع
30. مدرسه دامشتات ، 1951 (شارون) :طرحی برای Volksschule (مدرسه مختلط ابتدایی برای کودکان درسنین 6تا 14 سال ) موجب شورو نشاط (حرکتی اساسا جدید درطراحی مدرسه ) -کاملا قطعه قطعه واکثرایک طبقه درسایتی باریک و بلند – پلان به اجزای تشکیل دهنده اش  خردشده – سه پایه آموزشی مدرسه بالاتر، میانی وپائین تر- سالن گردهمایی با اتاقهای تخصصی جنبی برای هنرها و علوم ، سالن ژیمنازیوم  پیوسته به آن با فضای قابل تغییر- بلوک اداری چهار طبقه با آپارتمان سرایدار منظم به آن فضای سیرلاکسیون فوق العاده پیوند دهنده – سالن گردهمایی بادبزنی با جایگاه شیبدارنشستن – ژیمنازیوم فضایی مستطیل شکل باگالری درانتهای آن فضای پایه های آموزشی تنوع آن درتیپ کلاس درس – ازلحاظ مقیاس (متغیربودن اندازه دانش آموزان ) ،شکل ، کیفیت ( انطباق با نیازهای متغیرآکاهی و شعور)- هرپایه آموزشی شامل گروهی ازکلاسهای درس + هالی مشترک ( فضای سیرکولاسیون ،محل تشکیل جلسه)- هال ازطریق برج رختکن دوطبقه ای که توالت ها ورختکن ها برای ساکنین واحدها را دربرمی گیرد به بقیه مدرسه مرتبط می گردد- هربرج به مثابه دروازه ای برای واحد خود (مصونیت نمادین )
•    مدرسه پائین تر(گروه بازی )
6تا 9 تاکید برانسجام شخصیت اجتماعی ، بسط و گسترش بازی – آگاهی بازی با هم بودند- گسترش خانه پدرو مادری (خویشاوند وایمن)- کلاسها و فضای خارجی کوچک وکاملا بسته – رشد فیزیکی وروانی مستلزم مقدارزیادی نوروتابش آفتاب جنوب – رنگهای گرم روی دیوار.
•    مدرسه میانی (گروه کاری)
9تا 12 آموزش جدی با تاکید برمهارت و دقت – انضباط وفضای جدی – ساخته شده ازدوحصار کاملا مربع – فضای خارجی مشترک – بین سه کلاس ،بسته بودن تمام جبهه ها – کلاسهای درس مشرف به شرق و غرب ،نورمستقیم حواس کودک را پرت می کند (انعکاس درون فضا از حصارهای خارجی)- رنگ سردتر،نشانی ازاهمیت هدف آموزشی جدید
•    مدرسه بالاتر(رابطه فرد با گروه )
12 تا 14 شعور وآگاهی از مسئولیت اجتماعی درکناراحساس هویت شخصی – انضباط فردی – کلاس درس بازتر،همراه تر،کم ترخشک وکلاس درس به جای مشرف بودن به فضایی محدود (مدرسه میانی ) روبه فراسوی جهان – فضای آموزشی خارجی ،به ازای هرکلاس یک فضا ، فقط نیمه محصور هستند – هال مشترک بین کلاسها ی درس ،تخصصی تر، محل سخنرانی و سمینار مشخص – نورشمال
پله ها با مرزهای مشخص و شناسایی پذیر(محله) ، فضای بینابین ،محل ملاقات با سالن گردهمایی و اتاق جنبی دردسترس تمام دانش آموزان – هرپایه وگروه خاص به مثابه منطقه ای دنج – سلسله مراتب بسیارمشخص خصوصی وتملک فضا – ( کلاس درس ،گروه اجتماعی ،پایه آموزشی ، مدرسه ،ناحیه )- مشورت بامتخصان آموزشی وپزشکی (پیشنهاد تیپ کلاس درس تخصصی )- جهت گیری خاص هرگروه کلاسهای درس .
31. مدرسه گشویسترشول درلوتن دستنالیا 1960    (Geschwister School)شارون :تسهیلات مشترک آن درامتدادساختاری مهره مانند تعبیه شده بودند که ازسمت کلاسهای درس، با زوایای قائمه دردوناحیه خلیج مانند گسترش می یافتند .مدرسه متوسطه برای دختران- از 10 تا 18 – تقسیم به سه پایه آموزشی (بالاتر،میانی ،پائینتر)- پائین ترو میانی درطبقه همکف و هریک ازدو ردیف کلاس درس تشکیل شده اند درکنارگذر مرکزی پایه آموزشی بالاتردرطبقه اول – واحدهای کلاسهای درسی همگانی تر- کلاسهای درسی حسی ازتعلق وایمنی (خانه دوم )- واحدهای کلاس درس مانند آپارتمانی کوچک (کلاس- مسکن ).هریک ازاین آپارتمانها (کلاس درس اصلی ،بخش الحاقی ،ورودی وفضای آموزشی خارجی را دربرمی گیرد – شکل کلاسها با درنظرگرفتن انعطاف پذیری آرایه بندی داخلی طراحی شده – کارکرد مستقیم آموزشی مستقیم (آرایش ردیفی )،کارکرد سمیناری (آرایش گرد)- شش ضلعی له شده شارون (آرایه بندی و تنوع )- مبلمان سبک و انعطاف پذیرمبلمان کلاس – روشنایی روز با پنجره های بامی ازتمام سمت ها (مسائل مربوط به سایه حل شده)- پنجره درهرکلاس برای دید به خارج – بخش الحاقی درکنارهرکلاس (فضای حدودی مستقل )- با استفاده های گوناگون ( مثلا گروهی کوچک ازدانش آموزان که درگیرفعالیتی متفاوت بابقیه فعالیتها اما زیرنظر معلم هستند)-  لابی ورودی هرکلاس با تعبیه فضای جارختی وتجهیزات دستشویی درمقیاس کلاس درس به جای مقیاس پایه آموزشی – تنوع درتیپ کلاس درس منحصربه برخوردفضای آموزشی درفضای  هوای آزاد واحدهای کلاس درس مدرسه پائین تردرسمت شرق ،آرام آرام به سوی باغ کشیده می شوند.فضاهای هوای آزاد مدرسه میانی که درآن آموزش جدی آغازمی شود، برای کمک به تمرکزشان، صومعه گونه بسته اند .مدرسه بالاتر،بالکن هایی دارند که ازطبقه اول به جنوب مشرف اند- موقعیتی نمایان تربادیدوسیع وارتباط بیشتربا جهان خارج .شکل کلاس درس ،پاسخ به ملاحظات داخلی، شکل تحقیق الحاقی و لابی متناسب با کلاس درس و ماهرانه لابی بعدی را شکل می دهد .سالن گردهمایی را به خاطر استفاده عمومی نزدیک ورودی اصلی، چندضلعی بسیار معنادارتر از اتاق شورا،فضایی متمرکز
کنج ملاقات روبه زمین بازی نیمه بسته و نه حیاط باکارکرد مشخص تریا سالن تنفس وبه جای زمین بازی هنگامی که هوا بارانی است – قرارگرفتن کتابخانه واتاق مشترک پیوسته به این فضا باعث بخشیدن نیرویی تازه می شود و جدایی آنها با دیوار شیشه ای (ازنظر تجربه واشتقاق، فضایی شدیدا" پیچیده )حیاطی که درونی گردیده – شکل نامشخص آن تضادی شدید با شکل های مثبت تروتاکید برکارکرد ناپایدارآن (هویت رضایت بخش فضا)
32. مدرسه Volksschule درمارل – درور،وستفالیا 1971-1960 شارون :واحدهای کلاس درس اساس طرح راشکل می دهد – پایه آموزشی پائین ترو میانی درگروههای چهاربه چهار آرایه بندی شده اند.کلاس آموزشی پایه پائین ترمانند شش ضلعی نامنظم و آشیانه وارترازکلاسهای درس پایه آموزشی میانی -کلاس آموزشی پایه آموزشی بالاتر،جفت جفت نزدیک کلاسهای درس پایه آموزشی میانی ، مستطیل شکل ودرآمفی تئاترتخصصی میان خود شریکند .سالن گردهمایی درقلب مجموعه و نیزبلندترین ساختمان، کانون اجتماعی ،تاکید برکانونی بودن ، برای محله به عنوان تئاتری کوچک، سینما یا سالن کنسرت (شکل بادبزنی ) به عنوان محور و روح مدرسه – آوردن زندگی خارج به مدرسه و دردسترس قراردادن این فضا به روی اهالی محل درشب و درجلوی مدرسه و نزدیک ورودی اصلی – تعدادی اتاق علمی تخصصی و کارگاهی نزدیک سالن گردهمایی- جبهه شمالی به وضوح برای دسترسی و پارکینگ – ساختمانی بسیار قطعه قطعه – چشم اندازمتنوع ومتغیروسیع از فضا- هرقطعه با دقت تمام ومربوط به منظور خاص – تمام بخش ها نورروزیا پنجره ویانورگیرسقفی ،به هیچ نورمصنوعی نیاز نباشد – قطعه قطعه ازنظر فرم برای بخشیدن هویت مناسب به هربخش نه اینکه بخش ها توسط کل خورده شوند- ساختمان به مثابه یک سری روابط و فضا
33. این دن برگلن نزدیک اپلز بوهم 1

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه