برآورد تاثير مرگ و مير های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی اميد به زندگی در بدو تولد و بار اقتصادی ناشی از آن

برآورد تاثير مرگ و مير های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی اميد به زندگی در بدو تولد و بار اقتصادی ناشی از آن
برآورد تاثير مرگ و مير های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی اميد به زندگی در بدو تولد و بار اقتصادی ناشی از آن
50,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 35 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

مقدمه
افزايش شتابان تعداد تصادفات رانندگي ومتعاقباً افزايش مرگ ومير ناشي از اين سوانح وتصادفات درسالهاي اخير،توجه بسياري از مسئولين وبرنامه ريزان کشور را به خود معطوف کرده است.نرخ رشد تصادفات رانندگي و مرگ ومير ناشي از اين سوانح وتصادفات درسالهاي اخيربه طور فاجعه آميزي افزايش يافته وباعث صدمات ولطمات جبران ناپذيري بر مناسبات اقتصادي واجتماعي کشورشده است.
مرگ وميرهاي ناشي ازسوانح وتصادفات رانندگي در سالهاي اخيرباتوجه به ابعاد وسيع مسئله چندان که بايد مورد توجه قرارنگرفته است وتا کنون برآورددقيقي در مورد هزينه هاي اقتصادي مرگ وميرهاي ناشي ازسوانح وتصادفات رانندگي نشده است.با توجه به آثار منفي که اين مرگ وميرها در بلند مدت مي تواند بر اقتصاد کشور به جاي گذارد لزوم کنترل اين مرگ وميرها نيز ضرورت پيدا خواهدکردوبراي  شفاف ترشدن بعدفاجعه آگاهي از بار اقتصادي اين مرگ وميرها برپيکرة اقتصادي کشور ضرورتي انکار ناپذير خواهد داشت.تحقيق حاضر تلاشي است در جهت رسيدن به اين اهداف وبرآورد بار اقتصادي مرگ وميرهاي ناشي ازسوانح وتصادفات رانندگي در سال 1381.
سوانح وحوادث رانندگي تهديدي جدي براي سلامتي انسانها در سراسر دنيامي باشد.در کشورهاي  توسعه يافتة صنعتي راهکارهاي مقابله با سوانح وحوادث با دقت وحساسيت بررسي شده است ولي در کشورهاي درحال توسعه اينگونه نيست (Soori&Nagavi,p:1).


فهرست منابع

منابع فارسي
    
-    پولارد،اچ وديگران،روشهاي تحليل جمعيت،ترجمةهما آقا وديگران،انتشارات دانشگاه شيراز،1376.
-    حسيني،حاتم،جمعيت،جمعيت شناسي وتنظيم خانواده،انتشارات  فن آوران،همدان،مهر1379.
-    سرايي ،حسن ،روشهاي مقدماتي تحليل جمعيت باتاکيد بر باروري ومرگ و مير ،انتشارات دانشگاه تهران،1381.
-    سالنامه آماري،آمار مرگ ومير وعلل مربوطه،وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکي،معاونت تحقيقات وفناوري، دفتر توسعه وهماهنگي نظام آماري.
-    سيف اللهي،حجت الله،بررسي علل مرگ وميربرحسب سن در تهران ، فصلنامة جمعيت،شماره8 و9،صص42الي62،تابستان وپاييز1373.
-    زنجاني، حبيب الله،تحليل جمعيت شناختي،انتشارات سمت ،تهران1376.
-    مرادي سعدالله وطغرايي،زهره،بررسي وتحليل آمار مرگ وميرناشي از تصادف وسايل نقليه درکشور ، فصلنامة جمعيت،شماره33و34صص145الي159، پاييزوزمستان1379.
-    نقوي،محسن،سيماي مرگ در ده استان کشور،وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکي،انتشارات دفتر نمايندگي سازمان جهاني بهداشت درجمهوري اسلامي ايران،دي ماه1379.
-    نقوي،محسن،اکبري، محمد اسماعيل،همه گيرشناسي آسيبهاي ناشي از علل خارجي(حوادث)در جمهوري اسلامي ايران، وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکي،انتشارات فکرت،تهران1381. 
منابع لاتين

-H.Soori & M.Naghavi,Deaths from unintentional injuries in rural areas of the Islamic Republic of Iran.
-Horiuchi, shiro , United Nations(1999) ,Helth and Mortality Issuse of Global Concern, epidemiological tranzition in developed countries;past,present and future,pp54-71 New York.
-Sethi,Dinesh&Zwi,Anthony , United Nations(1999) ,Helth and Mortality Issuse of Global Concern, epidemiological tranzition in developed countries;past,present and future,pp212-441        New York.
- Peck,Raymond .C&Healey,Erin.j,Accident Costs and Benefit Cost Analysis,www.dmv.ca.gav
- Peden,Margie &et all(2004),Wrld report on road traffic injry prevention,WHO,Geneva.
-The World Helth report 2002:Reducing Risks,Promoting Helthy Life,Geneva2002.
-United Nations(1999) ,Helth and Mortality Issuse of Global Concern,New York.
-Weeks,Jhon.r(1999),Population,An introduction to concepts and issues ,Wadsworth.
-http//www.who.org
-http//www.iranpress.org/81-9/81-9-3/so1.htm
http//www.kcom.edu/faculty/chamberlain/website/topten99.htm
-http//www.cicred.ined.fr/rierden.html

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه