بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان

بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان
بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 95 صفحه _ فرمت word _ مطالعه موردی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط کریم _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب:

فهرست مطالب    الف
فهرست جداول    ث
فهرست نمودارها    ث
چكيده    1

فـصـل اول
كليات تحقيق
مقدمه    2
بيان‌مسئله     3
ضرورت و اهميت مسئله تحقيق     5
اهداف پژوهش     6
فرضيه‌هاي پژوهش
متغيرهاي پژوهش     7
7
تعاريف متغیرها(مفهومي و عملياتي)     8
تعریف نظری مشاوره گروهی با رويكرد تحليل رفتار متقابل      8
تعریف عملیاتي مشاوره گروهی با رويكرد تحليل رفتار متقابل      8
تعریف نظری سازگاری     9
تعریف عملیاتي سازگاری     10

فصل دوم
ادبيات و پيشينة تحقيق
مقدمه    13
بخش اول: سازگاری و مبانی نظری آن    13
تعریف سازگاری      13
عوامل موثربرسازگاری     14
انواع سازگاری     17
روشها یا اشکال سازگاری     23
ملاکهای سازگاری مطلوب     24
ویژگیهای افراد سازگار     25
بخش دوم: تحلیل رفتار متقابل     27
نظریه تحلیل رفتار متقابل     27
مبانی نظری تحلیل رفتار متقابل    28
الگوی حالات نفسانی     28
موقعيت‌های روانی و طرحهای زندگی     32
آسیب شناسی روانی     34
الف : آسیب شناسی ساختی     24
ب: آسیب شناسی کارکردی     35
هدف درمان در تحلیل رفتار متقابل     35
فرآیند گروهی در رویکرد تحلیل رفتار متقابل     36
مشاوره و درمان     38
الف : تحلیل درمان ساختار    38
ب: تحلیل درمان تبادلها     39
ارزشهای مشاوره گروهی      40
جمع بندی مطالب      42
بخش سوم: مروری برپیشینه  تحقیق     43
مطالعات صورت گرفته در داخل کشور      43
مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور     46
تحلیل و نتیجه گیری سازگاری از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل     48

فصل سوم
روش اجراي تحقيق
مقدمه    52
روش تحقيق    52
جامعه آماري تحقيق     52
نمونه و روش نمونه گیری       52
ابزاراندازه گیری و روایی وپایایی آن     53
پرسشنامه سینهاوسینگ     53
پایایی پرسشنامه سینهاوسینگ     55
روایی (اعتبار) پرسشنامه سینهاوسینگ      55
روش تجزيه و تحليل داده‌ها     56
شیوه اجرا ومراحل انجام پژوهش     56
گزارش جلسات مشاوره گروهی با رويكرد تحليل رفتار متقابل      57

فصل چهارم
تجزيه و تحليل اطلاعات
مقدمه    60
اطلاعات توصيفي مربوط به مشخصات دموگرافيك نمونه‌هاي تحقيق     62
تجزيه و تحليل داده‌ها    73
فرضیه اصلی     74
فرضيه فرعی اول      75
فرضيه فرعی دوم      76
فرضيه فرعی سوم      77
فرضيه فرعی چهارم     77

فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري
مقدمه     80
يافته‌هاي پژوهش      80
الف : نتایج حاصل از توصیف داده ها     80
ب: بحث و تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها     81
پـيشنـهادات تحقيق     87
الف- پيشنهادهاي  برخاسته از پژوهش      87
ب- پيشنهادات براي انجام تحقيقات بعدي     88
محدودیتها     88
منـابـع
منابع فارسي    90
منابع لاتين    95
پيـوست
پيوست 1- پرسشنامه سینهاوسینگ و كليد پرسشنامه     
پيوست 2- فرم ساختار بانک اطلاعات ، پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری    
پیوست 3- فرم ارائه چکیده پایان نامه یا رساله
پيوست 4 – خلاصه كامل جلسات گروهي    چكيده
هدف از اين پژوهش بررسي تأثير مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل بر سازگاري دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط‌كريم در سال 86-85 مي‌باشد.
روش پژوهش در اين تحقيق روش آزمايشي بود. كه در اين پژوهش ابتدا 200 نفر با روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي انتخاب شد كه پس از انجام پيش آزمون از بين آنها دانش‌آموزاني كه كمترين نمره سازگاري را كسب نمودند 30 نفر به صورت تصادفي انتخاب و به دو گروه آزمايش و كنترل تقسيم گرديدند.
جهت اندازه‌گيري داده‌ها از پرسشنامه‌ها سازگاري سينها و سينگ (1993) كه شامل 60 سؤال كه حوزه‌هاي عاطفي، اجتماعي و آموزشي دانش‌آموزان دبيرستاني را مي‌سنجد استفاده شد و همچنين مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل در ده جلسه يك ساعت و نيم اجرا شد و در پايان نيز از هر دو گروه گواه و كنترل پس‌آزمون گرفته شد. به منظور تجزيه و تحليل داده‌ها از آمار توصيفي (جدول و نمودار) و جهت آزمون فرضيه‌هاي پژوهش از آمار استنباطي (T مستقل و كواريانس) استفاده شد.
نتايج اين پژوهش نشان داد كه روش مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل TA بر سازگاري اجتماعي و سازگاري كل شركت‌كنندگان تأثير معنادار داشته است همچنين نتايج نشان دهنده وجود تفاوت معناداري بين سازگاري دانش‌آموزان پايه اول و دوم مي‌باشد و سازگاري عاطفي و آموزشي نيز افزايش يافته است ولي معنادار نبوده است.
منابع مورد استفاده
-    احمدي ، سيد احمد. (1375) روان شناسي نوجوانان و جوانان. اصفهان : انتشارات مشعل.
-    اسلامي نسب ، علي. (1373) روان شناسي سازگاري. تهران : سازمان چاپ و نشر بنياد.
-    امين ، حامد. (1379) مطالعه كاركردهاي مهارتي ارتباطي به كمك آموزش كارگاهي تحليل تبادلي در بين كارشناسان  اداره كل منابع طبيعي استان فارس . پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه شيراز.
-    برك ،‌لوراي . (1383) روانشناسي رشد . ترجمه سيدمهدي ، يحيي. جلد اول ، تهران : نشر ارسباران.
-    برن ، اريك. (1370) بعد از سلام چه مي گوئيد . ترجمه قراچه داغي ، مهدي. تهران : نشر البرز
-    برن ، اريك . (1373) تحليل رفتار متقابل . ترجمه فصيح ، اسماعيل . نشر فاخته.
-    توكلي ،‌محمد باقر . (1376) . بررسي رابطه اشتغال مادران با سازگاري اجتماعي و عملكرد تحصيلي فرزندان آنان در مقطع تحصيلي ابتداي شهرستان سنندج . پايان نامه كارشناسي ارشد . دانشگاه آزاد اسلامي .
-    پورافكاري ، نصرت الله . (1373) فرهنگ جامع و روان شناسي – روان پزشكي . جلد اول . تهران انتشارات نوبهار .
-    پوردهقان ، حميدرضا. (1383) بررسي ميزان سازگاري تحصيلي و سبك هويت دانشجويان دانشگاههاي تهران . پايان نامه كارشناسي ارشد . تهران : دانشگاه تربيت معلم.
-    جونز، ون و استوارت ، يان . (1385) . روش هاي نوين در روان شناسي تحليل رفتار متقابل . ترجمه دادگستر . بهمن . چاپ چهارم . تهران : نشر دايره .
-    خدايي خياوي ،‌سيامك . (1376) بررسي تاثير مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل  در كاهش اضطراب دانش آموزان دبيرستانهاي پسرانه شهرستان مشكين شهر . پايان نامه كارشناسي ارشد مشاوره . تهران . دانشگاه ، تربيت معلم .   
-    حاجی سید نصیر ، مهین سادات . (1381) بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر منبع کنترل و خود پنداره دانشجویان دختر دانشگاههای تهران . پایان نامه کارشناسی ارشد . تهران ، دانشگاه الزهراء.
-    در ویزه ، زهرا. (1383) مقایسه رابطه همدلی مادران و دختران نوجوان با اختلالهای رفتاری (سازگار ، ناسازگار) در تهران. مطالعات روانشناختی . تهران : دانشکده علوم تربیتی دانشگاه الزهراء.
-    زعفری ، مهدی . (1377) بررسی خدمات مشتری در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل . پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی . تهران : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز.
-    ساعتچی ، محمود. (1377) مشاوره و روان درمانی ، نظریه ها و راهبردها . تهران : نشر ویرایش .
-    ستوده ، هدایت اله . (1378) روان شناسی اجتماعی . تهران : انتشارات آوای نور.
-    سیف، علی اکبر . (1376) تغییر رفتار و رفتار درمانی (نظریه ها و روش ها). تهران : نشر دوران .
-    شافر ، لارنس و فردریک . (1367) روان شناسی سازگاری . ترجمه پورمقدس ، علی تهران : انتشارات مشعل.
-    شفیع آبادی ، عبداله . (1377) پویایی و مشاوره گروهی . تهران ، انتشارات رشد.
-    شفیع آبادی ، عبداله ، ناصری ، غلامرضا. (1380) نظریه های مشاوره و روان درمانی . چاپ هشتم . تهران ، مرکز نشر دانشگاهی.
-    شهسواری ، محمد هادی . (1382) بررسی رابطه تعاملهای درونی خانواده با رشد قضاوت اخلاقی و سازگاری دانش آموزان پسر سال اول شهر اراک . پایان نامه کارشناسی ارشد . تهران ، دانشگاه تربیت معلم.
-    طهرانی ، فاطمه . (1384) بررسی تاثیر آموزشی مهارت های ارتباطی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایت زناشویی زنان ساکن شهر اصفهان . پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره . تهران : دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
-    عیدیان ، فاطمه (1385) بررسی و مقایسه رابطه بین سازگاری و عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانهای شهرستان اسفراین در سال تحصیلی 85-84 پایان نامه کارشناسی ارشد . تهران : دانشگاه شهید بهشتی .
-    فرقدانی ، آزاده . (1383) . بررسی  رابطه بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه علامه . پایان نامه کارشناسی ارشد . تهران : دانشگاه علامه طباطبائی.
-    فنونی – طلعت السادات . (1380) بررسی رابطه بین خود پنداره و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دختران متوسطه منطقه 10 آموزش و پرورش شهر تهران . پایان نامه کارشناسی ارشد . تهران : دانشگاه تربیت معلم .
-    کدیور ، پروین . (1383) روان شناسی تربیتی . تهران ، انتشارات آوای نور .
-    گلادنیک ، ساموئل (1382) خانواده درمانی ، تاریخچه ، نظریه و کاربرد. ترجمه بهاری ، فرشاد و همکاران . تهران : انتشارات تزکیه .
-    مکنتی ، پگاه . (1384) بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد شناختی – رفتاری بر سازگاری اجتماعی دختران نوجوان ساکن مراکز شبانه روزی شرق تهران . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات)
-    نوابی نژاد ، شکوه . (1383) نظریه های مشاوره و روان درمانی گروهی . تهران : انتشارات سمت.
-    نور بالا ، احمدعلی و محمدیان شعر باف، حمیدرضا . (1376) مقایسه تاثیر دو روش درمانی گروهی با رویکرد تحلیل روانی و شناختی بر افزایش سازگاری اجتماعی . فصلنامه دانشور. شمارۀ (16-15)
-    وظیفه شناس ، حمید. (1380) مقایسه عزت نفس ، سازگاری اجتماعی و هوش دانش آموزان دارای پدر با دانش آموزان فاقد پدر مقطع متوسطه شهرستان اسفراین . پایان نامه کارشناسی ارشد . تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی .
-    هرگنان والسون (1382) مقدمه ای بر نظریه های یادگیری . ترجمه سیف ، علی اکبر . تهران : انتشارات دوران .
-    هریس ، تامس آ . (1379) وضعیت آخر . ترجمه فصیح ، اسماعیل . تهران : نشر زریاب.
-    یمینی دوزی سرخابی ، محمد . (1371) تحلیلی بر ناسازگاری دانش آموزان دردورۀ ابتدایی . فصلنامه تعلیم و تربیت ، شماره 4.       

REFRENC:

- Albrecht , M, (1995) Blackwell handbook  of adolescence, Blackwell book of  development psychology, ma, 290-301.
- Boekaaerts, M(2002) bringing about chery in classroom: strengths and weakness of the  self-regulated learning approach, leanhny and instruction , N, 12,589,604.
-Elabedour, sabman (2004) . The effect of polygamous marital structure on behavioral , emotional and academic adjustment children , clinical child and family psychology review , vol , 5.
- Hallbrook, chuck L.(1990) . friendships in middle school: influences on motivation and school adjustment journal of education psychology . p195. 203.
- jhon s, christive(1985), Ethnic identity and the academic adjustment of children from Menican  and Europeall Backgrounds . development psychology :p.799-811 
- Lazarus , R,(1976). Patterns of adjustment International student Edition.
- Lipschitz, E.R. and Itzhaky , H(2005). Social support mastery , self –esteem and individual adjustment amony at- risk youth . child and youth care forum p329-346.
-Murray , C. and Malmyren ,K.(2005). Implementiny  a teacher – student relationship program in a high poverty urban school : Effects on social , emotional and academic adjustment and lesson learned . journal of school psychology . p 137-152
-schoroeder , D (1990) the role of sense of shool belonginy and jender in the academic adjustment of latin adolescents. Journal of youth and adolescence p619-628

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه