بررسی قابليت گزارشگری مطلوب سيستم اطلاعات حسابداری

بررسی قابليت گزارشگری مطلوب سيستم اطلاعات حسابداری
بررسی قابليت گزارشگری مطلوب سيستم اطلاعات حسابداری
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 130 صفحه _ فرمت word _ همراه با پرسشنامه مطالعه موردی شهرداري هاي استان اردبيل _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 فهرست مطالب

ـ چکیده 1
فصل اول : کلیات پژوهش
1ـ1ـ دیباچه 3
1ـ2ـ بیان مسئله وانگیزه برگزیدن موضوع پژوهش 4
1ـ3ـ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 5
1ـ4ـ اهداف پژوهش 6
1ـ5ـ فرضیه های پژوهش 7
1ـ6ـ روش پزوهش 7
1ـ7ـروش جمع آوری اطلاعات .8
1ـ8ـ قلمرو پژوهش .8
1ـ9ـ متغیر های پژوهش .10
1ـ10ـ محدودیت های پژوهش 10
1ـ11ـ تعریف واژگان واصطلاحات کلیدی 10
1ـ12ـ ساختار پژوهش 13
فصل دوم : چارچوب نظری و پیشینه پژوهش 
گفتار اول : مفاهیم حسابداری و گزارشگری مالی و دولتی 
2ـ1ـ1ـ دیباچه 15
2ـ1ـ2ـ تعریف حسابداری و حسابداری دولتی 17
2ـ1ـ3ـ تعریف گزارشگری مالی 19
2ـ1ـ4ـ اهداف گزارشگری مالی 19
2ـ1ـ5ـ گزارشگری مالی در ایران 21
2ـ1ـ6ـ گزارشگری مالی در عصر تجارت الکترونیک 23
2ـ1ـ7ـ استفاده کنندگان از گزارشگری مالی 24
2ـ1ـ8ـ امکان ارتقا گزارشگری مالی در ایران 25
2ـ1ـ9ـ تحولات اساسی در گزارشگری 27
2ـ1ـ10ـ واحد گزارشگری مالی 29
2ـ1ـ11ـ جایگاه تئوری وجوه مستقل 30
2ـ1ـ12ـ جریان اطلاعاتی گزارشگری مالی 31
2ـ1ـ13ـ محدودیت های گزارشگری مالی .32
2ـ1ـ14ـ گزارشگری مالی دولتی 34
2ـ1ـ15ـ اهداف گزارشگری مالی دولتی 36
2ـ1ـ16ـ مفهوم مسئولیت پاسخگویی 36
2ـ1ـ17ـ اصول حسابداری و گزارشگری مالی دولتی 39
2ـ1ـ18ـ مبانی حسابداری دولتی 39
2ـ1ـ19ـ مبانی تعهدی در حسابداری دولتی 39
2ـ1ـ20ـسامانه حسابداری حساب مستقل 41
2ـ1ـ21ـ انواع حسابهای مستقل 42
2ـ1ـ22ـ ارزیابی عملکردسامانه گزارشگری مالی و ارتباط آن با مدیریت دولتی 44
گفتار دوم : شهرداری ها و گزارشگری مالی شهرداری ها 
2ـ2ـ1ـ شهرداری ها بحث نظری 46
2ـ2ـ2ـ پیشینه ، رشد و تحول شهرداری در ایران .48
2ـ2ـ3ـ مسائل مربوط به گزارشگری مالی مطلوب در شهرداری های و ارتباط آن با سامانه مالی. 51
2ـ2ـ4ـ استفاده کنندگان گزارش های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها 52
2ـ2ـ5ـ خصوصیات ، محسنات و کاربرد حسابداری شهرداری ها 54
2ـ2ـ6ـ اصول و موازین حسابداری شهرداری 56
2ـ2ـ7ـ اصول حسابداری در شهرداری ها و مفهوم بودجه .59
2ـ2ـ8ـ خلاصه دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شهرداری ها 66
2ـ2ـ9ـ حسابداری بودجه .68
گفتار سوم : پیشینه پژوهش 
2ـ3ـ1ـ موانع اجرای حسابرسی صورتهای مالی موسسات غیر انتفایی (شهرداری‌های 
استان کردستان و آذربایجانغربی 69
2ـ3ـ2ـ ارزیابی میزان پاسخگویی نظام مالی دولت جمهوری اسلامی ایران 70
2ـ3ـ3ـ بررسی موانع توسعه حسابداری دولتی و اثرات آن بر گزارشگری مالی دولتی71
2ـ3ـ4ـ گزارش ارزیابی مدیریت از کنترل داخلی و بررسی فایده مندی برون سازمانی 
آن در ایران .72
فصل سوم : روش شناسی پژوهش 
3ـ1ـ دیباچه 75
3ـ2ـ جامعه آماری .75
3ـ3ـ تعیین حجم نمونه .77
3ـ4ـ متغیرهای پژوهش 80
3ـ5ـ فرضیه های پژوهش با تعداد پرسشها در هر فرضیه 80
3ـ6ـ روش پژوهش 81
3ـ7ـ روش گردآوری اطلاعات 83
3ـ8 ـ ابزار اندازه گیری اطلاعات 84
3ـ9ـ روایی و پایایی ابزار پژوهش 84
3ـ9ـ1ـ روایی پرسشنامه 84
3ـ9ـ2ـ پایایی ابزار پژوهش 86
3ـ10ـ آماره آزمون 87
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4ـ1ـ دیباچه90
4ـ2ـ توصیف نمونه آماری.91
4ـ2ـ1ـ جنسیت 92
4ـ2ـ2ـ میزان تحصیلات 93
4ـ2ـ3ـ رشته تحصیلی 93
4ـ2ـ4ـ سابقه خدمت 94
4ـ2ـ5ـ سمت سازمانی . .94
4ـ3ـ آزمون فرضیه 95
4ـ3ـ1ـ آزمون فرضیه اول 95
4ـ3ـ2ـ آزمون فرضیه دوم . .98
4ـ3ـ3ـ آزمون فرضیه سوم .101
4ـ4ـ فرضیه اصلی 104
4ـ5ـ نتیجه گیری .106
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
5ـ1ـ دیباچه .108
5ـ2ـ نتیجه گیری .109
5ـ3ـ پیشنهادها .111
5ـ3ـ1ـ پیشنهادها مبتنی بر یافته های پژوهش .111
5ـ3ـ2ـ پیشنهادها برای پژوهش های بعدی .113
منابع
منابع 114
 
فهرست جداول 
1-1 مقایسه گزارشگری سنتی و گزارشگری نوین 28
1-3 تعداد کارکنان مورد نظر 76
2-3 پرسشنامه، توزیع شده 78
1-4 جنسیت 92
2-4 توزیع فراوان نمونه برحسب میزان تحصیلات 93
3-4 توزیع فراوانی رشته تحصیلی 93
4-4 توزیع فراوان نمونه بر اساس سابقه خدمت 94
5-4 توزیع فراوانی بر اساس سمت سازمانی 94
6-4 نتایج آزمون فرضیه اول 97
7-4 نتایج آزمون فرضیه دوم 100
8-4 نتایج آزمون فرضیه سوم 103
9-4 جمع بندی یافته‌های پژوهش 106


چکيده :
اين پژوهش در مورد ارزيابي قابليت گزارشگري مطلوب سامانه اطلاعات حسابداري شهرداري هاي استان اردبيل است که هدف از انجام اين پژوهش بررسي ميزان پاسخ گويي گزارشگري مالي از ديدگاه استفاده کنندگان بود تا ميزان رضايت آنان از موجود يک گزارشگري مالي شفاف در شهرداري ها را بيان کند. چون استفاده کنندگان از راه گزارشگري شفاف مالي قادر خواهند بود که از چگونگي ارائه خدمات جمعي و نحوه مصارف منابع آگاه شوند مسئوليت پاسخگوئي دولتها را ملزم مي کند براي مواردي نظير تهيه منابع مالي ، افزايش منابع مالي ، هدفهاي که اين منابع مالي براي تحقق آنها مصرف مي شود دلايل منطقي ارائه نمايند.اين پژوهش با توجه به هدف آن با طرح فرضيه هايي که پژوهشگر به شرح زير مطرح نمود: 1-سامانه تامين اعتباردر شهرداري هاي استان اردبيل فاقد توانايي کنترل هزينه هاي برنامه ، طرحها و پروژه هاي مصوب سالانه رادارامي باشد.2- سامانه حسابداري دولتي مورداستفاده درگزارشگري مالي شهرداري هاي استان اردبيل فاقد توانايي گزارش دهي صورت هاي مالي به نحو مطلوب است.3- سامانه خزانه داري شهرداري هاي استان اردبيل فاقد قابليت لازم مورد انتظار يک سامانه دريافت و پرداخت مطلوب وجوه است. براي همين   شهرداري ها استان اردبيل را که شامل 17 حوزه شهرداري مي باشد مورد مطالعه قرار گرفت البته در اين پژوهش از انجائيکه  بخش مالي شهرداري ها مدنظر بود به همين خاطر براي شخص کردن حجم نمونه از نمونه گيري خوشه اي (طبقه بندي شده)استفاده شد براي آزمون فرضيات اطلاعات لازم از راه پرسشنامه و با استفاده از نرم افزار SPSS براي آزمون فرضيات استفاده ودرنهايت هرسه فرضيه مورد آزمون تاييد شد. در اين پژوهش شخص شدکه شهرداري هاي استان اردبيل قادر به کنترل،گزارش دهي،سامانه دريافت وپرداخت مطلوب برخوردار نبود.

ـ 1 ـ ديباچه
دولت و واحدهاي تابعه، شهرداريها و همچنين نهادهاي عمومي غير دولتي، از جمله سازمان‌هاي بزرگ بخش عمومي ايران محسوب مي¬شوند. بنابراين، با ارائه تحليلي در مورد گزارشگري مالي اين قبيل سازمانها مي¬توان سيماي وضعيت گزارشگري مالي بخش عمومي را يكي از ابزارهاي اصلي ايفاي مسئوليت پاسخگويي مقامات برگزيده و منصوب سازمانهاي بزرگ بخش عمومي است براي دست يابي و ارتقاي سطح مسئوليت پاسخگويي، شرايط لازم را فراهم كرد. با افزايش سطح مطالبات شهروندان داير بر حق دانستن حقايق و پاسخ خواهي، دولتمردان و سياستمداران كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را بر آن داشت تا نظام گزارشگري مالي نويني را كه مبتني بر مسئوليت پاسخگويي مجهز نمايند. چون در جوامعي كه دولتها بر اساس راي مستقيم مردم برگزيده مي شوندتوان ناشي از اراده مردم است مسئوليت پاسخگويي عمومي دولت از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است . ولي گفته مي شود که توجه ناكافي بر منابع مالي واقتصادي عمومي مقامات برگزيده شده و منصوب سازمانهاي بزرگ بخش عمومي ايران ورشد ناچيز يا افت سطح مطالبات شهروندي در مورد حق دانستن حقايق و نظارت مردم‌سالار،از جمله دلايلي است كه نظام گزارشگري مالي بخش عمومي ايران را با نارسايي¬هاي در خورملاحظه‌اي روبروساخته است. (باباجاني،حعفر،1378،ص 1و2)
در اين ميان، دگرگون سازي شهرداريهاي كشور در براي افزايش هرچه بيشتر امور مشاركت‌پذير مردمي و تلاش در ايجاد خودكفايي شهرداري‌ها از راههاي ارائه خدمات و دريافت عوارض بابت خدمات انجام شده، اعمال مديريت صحيح و تصميمات مناسب و بهنگام شهرداران را ايجاب مي‌نمايد، اجراي سياست دولتي مبني بر خودكفايي شهرداري‌هاي كشور امكان‌پذير نخواهد بود مگر با تجزيه و تحليل صورتهاي مالي كه بر مبناي بودجه عملياتي، شهرداري در واحد مالي تهيه و تنظيم شده باشد، تحليل و تفسير اين صورتهاي مالي به مسئولين و شهرداران اين امكان را خواهد داد تا نسبت به حذف درآمدهاي پرهزينه و زائد و ايجاد درآمدهاي سهل الوصول اقدام نمايند . و همچنين عوامل ايجاد كننده را نيز مورد تجزيه و تحليل قرار دهند در اين پژوهش پژوهشگر تلاش مي كند تا ارزيابي دقيقي از وضعيت گزارشگري مالي شهرداري هاي استان اردبيل انجام داده و در صورت امكان پيشنهادهائي عملي و مناسب براي ارتقاء وضعيت گزارشگري اين سازمان ارائه نمايد
1ـ2ـ بيان مسئلهوانگيزه برگزيدن موضوع پژوهش
امروزه افراد جامعه بيش از هر زمان ديگري نسبت به آينده خودشان حساسيت نشان مي¬دهند. شهرداري¬ها به عنوان يك سازمان عمومي براي پاسخگوئي به نيازهاي اطلاعاتي مردم تلاش مي¬كنند گزارش عملكرد خود را در قالب اعدادوارقام ارائه نمايند.براي مثال : اگر كل حساب تراز افتتاحيه شهرداري اردبيل مبلغ 10265000ريال دارايي ها را نشان دهد و همان مبلغ بدهي و مازاد تخصيص يافته و نيافته را تشكيل داده باشد و بودجه مصوب ابلاغ شده از شهرداري ها براي سال مالي بالاشامل ماده‌هاي مختلف همچون ماده يك حقوق و دستمزد 540000ريال ،ماده دوارتباطات 250000 ريال،ماده‌سه‌اجاره210000ريال ماده چهار خريد خدمات 415000 ريال و . . .  در شهرداري تلاش مي شود يا توجه به منابع در دسترس و شناسايي محل درآمدها تلاش مي كند براي راهنمايي و كمك به دستگاه مديريت علاوه بر صورتحساب هايي كه بطورمعمول در پايان دوره(صورتحساب درآمد و هزينه،صورتحساب مازاد و ترازنامه)تهيه‌وارائه مي گردد در طي دوره مالي و يا فاصله هاي كوتاه نيز گزارش و صورتحساب هاي جداگانه تهيه مي‌گردد كه اهم آن به قرار زير است:
1ـ در آمدها وصولي و هزينه هاي انجام شده يك دوره و مقايسه آن با در آمدهاي وصولي و   هزينه هاي انجام شده دوره قبل .
2ـ نمودار فعاليتهاي مالي يكساله و مقايسه آن با برآوردهاي بودجه و يا فعاليت هاي سال قبل.
 3ـ صورت وضعيت صندوق و بانك شامل صورتهاي دريافت و پرداخت .
منابع :
1ـ آقايي ، محمد علي ، ( 1383) ، بررسي فرايند تدوين استاندسمتاي گزارشگري ، پايان نامه ( کارشناسي ارشد ) ـ دانشگاه تربيت مدرس.
2ـ اكبري ، فضل الله ، ( 1382) ، تجزيه و تحليل صورتهاي مالي ، سازمان حسابرسي .
3ـ اقوامي ، داود ، باباجاني ، جعفر (1380) ، اصول و کاربرد حسابداري در سازمانهاي دولتي و غير انتفاعي ، انتشارات سمت ، چاپ دهم.
4ـ آون ، هيوز ، (1381) ، مديريت دولتي نوين : نگرشي راهبردي ( استراتژيک ) ، سير انديشه ها ، مفاهيم ، نظريه ها ، ترجمه سيد مهدي الواني ، سهراب خليلي شوريني ، غلامرضا معمازاده طهران ، انتشارات مرواريد ، چاپ چهارم .
5ـ باباجاني ، جعفر (1382) ، مسئوليت پاسخگوئي و تحولات حسابداري موضوع بيانيه 34 GASB، پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي ، دانشگاه مازندران ، شماره هشتم ، سال سوم.
6ـ باباجاني ، جعفر  ، ( 1378) ، ارزيابي ميزان پاسخگويي نظام مالي (سامانه حسابداري ) دولت جمهوري اسلامي ايران ، پايان نامه ( دکترا ) ، دانشگاه علامه طباطبايي .
7ـ بهرامي ، پورهنگ ، (1376) ، حسابداري شهرداري و مديريت امور مالي شهرداريهاي ايران ، انتشارات مرکز آموزش مديريت دولتي ، چاپ دوم.
8ـ بجنوردي ، حسين ، (1379 ) ، ارزيابي موانع توسعه حسابداري دولتي و اثرات آن بر گزارشگري مالي دولتي ، پايان نامه (كارشناسي ارشد ) دانشگاه واحد تهران مركز
9ـ بيات،اكبري (1382)،حسابداري سازمانهاي دولتي و موسسات غير انتفاعي ، نشر علوم گستر ملاير

10ـ پروفسور هندر مکسين ، پروفسور ران بردا ،(1382)، تئوري حسابداري ( تاريخ جهار هزار ساله حسابداري ) ، ترجمه ، امير پوريا نسب و عبدالرضا تالانه ، ماهنامه حسابداري ، شماره 109 و 110.
11ـ پوريا نسب ، امير (1382)،مسايل و مشكلات اجراي اهداف گزارشگري، ارزيابي هاي حسابداري
12ـ ثقفي ، علي (1380) ، مباني نظري استانداردهاي حسابرسي ، ارزيابي هاي حسابداري
13ـ خاکي ، غلامرضا ، ( 1383) ، روش پژوهش با رويکردي به پايان نامه نويسي ، انتشارات بازتاب، چاپ دوم.
14ـ خاکي،غلامرضا،(1379) ، روش پژوهش در مديريت ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي ، چاپ اول.
15ـ خالقي مقدم ـ حميد ، (1381) ، موانع اجراي حسابرسي صورتهاي مالي موسسات غير انتفاعي ( شهرداريهاي استان کردستان و آذربايجان غربي ) ، پايان نامه ( کارشناسي ارشد ) ـ دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي .
16ـ دانالدا ، آري ـ جيکونر ، لوسي ـ رضويه ، اصغر ( 1380) ، روش پژوهش در تعليم و تربيت ، ترجمه وازگن سرکيسيان ، مينو نيکو ، ايما سعيديان ، انتشارات سروش ، چاپ اول.
17ـ سازمان شهرداريهاي کشور ، ( 1383) ، گزارش اقتصاد شهري و شهرداريها ، انتشارات سازمان شهرداريهاي کشور ، چاپ اول.
18ـ سکاران ، اوما ، ( 1381) ، روش پژوهش در مديريت ، ترجمه محمد صائبي و محمود شيرازي ، انتشارات مرکز آموزش مديريت دولتي ، چاپ اول.
19 ـ شکيبا ، مقدم ، ( 1384) ، مديريت سازمانهاي محلي و شهرداريها ، انتشارات مير ، چاپ اول.
20ـ طاهري ، ابوالقاسم،(1374)، اداره امور سازمانهاي محلي، انتشارات دانشگاه پيام نور ، چاپ سوم.
21ـ طلايي ، حميد رضا ، ( 1377) ، بررسي و ارزيابي سامانه حسابداري جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و مقايسه آن با استاندارد و اصول حسابداري در موسسات دولتي و غير انتفاعي ، پايان نامه ( کارشناسي ارشد ) ـ دانشگاه علوم و فنون مازندران.
22 ـ قهاري ـ منوچهر ، ( 1364) ، اداره امور شهر ، انتشارات رامين.
23ـ عالي ور ، عزيز (1377) ، صورتهاي مالي اساسي ، سازمان حسابرسي .
24ـ عالي ور ، عزيز ( 1381) ، مفاهيم و كاربسمتا در هزينه يابي ، سازمان حسابرسي ، نشريه 158
25ـ عرب مازار يزدي ، محمد ، ( 1382 ) ، دگرگوني در آموزش حسابداري : ضرورت يک رويکرد استراتژيک ، پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي ، دانشگاه مازندران ، سال سوم ، شماره هشتم .
26ـ عرب مازار يزدي ، محمد ، ( 1380 ) ، تأثير فناوري اطلاعات بر کنترلهاي داخلي ، حسابداري ، شماره 146.
27ـ عربي ، محمود ، و ، نسرين فريور ، ( 1380 ) ، حسابداري صنعتي 3 ، انتشارات دانشگاه پيام نور ، چاپ پنجم .
28 ـ کزازي ، ابوالفضل ، ( 1382 ) ، کنترل کيفيت جامع راهنمايي به روشهاي علمي مديريت کنترل کيفيت فراگير ، موسسه آموزش عالي و پژوهش مديريت و برنامه ريزي.
29ـ کميته تدوين استانداردهاي حسابداري ، ( 1384 ) ، استانداردهاي حسابداري ، انتشارات سازمان حسابرسي ، چاپ پنجم .
30ـ ملك آرايي ، نظام الدين (1384) ، مروري بر تاريخچه حسابداري و حسابرسي در ايران ، ماهنامه حسابداري 263
31 ـ مهدوي ، غلامحسين ، ( 1384 ) ، حسابداري سازمانهاي دولتي و موسسات غير انتفاعي .
32 ـ موسوي شبيري ، محمود ، ( 1378) ، بررسي تأثير گزارشهاي حسابرسي بر کيفيت گزارشگري مالي در ايران ، پايان نامه ( کارشناسي ارشد ) ، دانشگاه تربيت مدرس.
33ـ مرداني ، بهزاد ، ( 1381 ) ، موانع اجراي حسابرسي صورتهاي مالي موسسات غير انتفاعي ( شهرداريهاي استان کردستان و آذربايجان غربي ) ، پايان نامه ( کارشناسي ارشد ) ، دانشگاه آزاد اسلامي تهران مرکزي.
34- IFAC, 2000, "Governmental Financial Reporting " , PSC, Study no 11.
35- Financial Accounting Standards Board (FASB) . 1980.Objectives of Financial Reporting by No business Organizations. Statement of Financial Accounting Concepts No . 4 Stamford, CT, FASB.
36- 1991. Governmental College and University Accounting and Financial Reporting Models . Statement No. 15 . Norwalk , CT:GASB.
37- national Council on Governmental Accounting ( NCGA). 1979 . Governmental Accounting and Financial Reporting Principles. Statement No. 1. Chicago, IL: NCGA.
38- National Committee on Governmental Accounting Municipal Accounting and Auditing ( Chicago : Municipal Finance officers Association . 1951 . ) 25 pp.
39- SEC- securities and Exchange Commission (2004) , Comments on Proposed Rule:
XBRL Voluntary Financial Reporting Program on the Edgar System , Available at .

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه