بررسی عفونت ريوی مايكوپلاسمايی ناشی از مايكوپلاسما مايكوئيدس واريته مايكوئيدس و مايكوپلاسما كاپری كولوم واريته كاپری كولوم در گوساله‌ها و بزهای كشتارشده به روش PCR

بررسی عفونت ريوی مايكوپلاسمايی ناشی از مايكوپلاسما مايكوئيدس واريته مايكوئيدس و مايكوپلاسما كاپری كولوم واريته كاپری كولوم در گوساله‌ها و بزهای كشتارشده به روش PCR
بررسی عفونت ريوی مايكوپلاسمايی ناشی از مايكوپلاسما مايكوئيدس واريته مايكوئيدس و مايكوپلاسما كاپری كولوم واريته كاپری كولوم در گوساله‌ها و بزهای كشتارشده به روش PCR
170,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 250 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست

الف- مقدمه        1
ب-چکيده        3
فصل اول:کليات     5                                                                                                                    
1- تاريخچه        6                                                                                                               
2- خصوصيات کلي مايکوپلاسما    6
3- مقاومت مايکوپلاسماها     8
4- طبقه بندي مايکوپلاسماها     9
5- طبقه بندي کلاستر مايکوئيدس    12 
6- فيلوژني        14 
7- ساختمان      15
1-7-ساختمان مايکوپلاسما مايکوئيدس         15 
2-7- ساختمان مايکوپلاسما کاپري کولوم     17
8- بيولوژي مولکولي    19 
9- توالي‌هاي تکراري    23
10- پروتئينهاي سطحي    25
11- فاکتور حدت    30
12- آناليز پروتئين      32
13- طبقه بندي سويه‌ها     34
14- مشخصات گونه مايکوئيدس    35
15- کشت و رشد گونه مايکوئيدس     38
16- کشت و رشد گونه کاپري کولوم     41
1-16- محيط Thiacourt      41
17- بيماري پلوروپنوموني واگير گاوان    44
1-17- علائم باليني     45                                       
2-17- علائم کالبدگشايي بيماري     47
3-17- پاتوژنز     50
1-3-17- مکانيسمهاي مقابله با دستگاه ايمني    53
4-17- اختصاصيت ميزبان    57
5-17- انتقال بيماري      58
6-17- سير همه گيري     59
1-6-17- مخزن    59    
2-6-17- راه انتقال     59
7-17- پيشگيري و کنترل    60
1-7-17- اقدامات لازم براي حفاظت مناطق عاري از بيماري    61
2-7-17- اقدامات لازم هنگام شيوع بيماري    62
3-7-17- اقدامات لازم در مناطق آلوده بومي    63
18- بيماري پلوروپنوموني واگير بزان     63
1-18- علائم باليني     64
2-18- علائم کالبد گشايي    66
19- گونه مايکوپلاسما کاپريکولوم کاپريکولوم    69
1-19- سندروم MASKePs    70
2-19- علائم باليني    71
3-19- علائم کالبد گشايي    71
4-19- سندروم آگالاکتيه واگير    73   
20- گونه مايکوپلاسما کاپري     73  
1-20- بيماريزايي     73
2-20- علائم کالبد گشايي    74
21- سير همه‌گيري      75 
1-21-مخزن          75
2-21-راه انتقال          76
3-21-جمعيت ميزبان      77
22-پيشگيري وکنترل           77
1-22- اقدامات لازم براي محافظت مناطق عاري از بيماري          77
2-22- اقدامات لازم هنگام شيوع بيماري      78
3-22- اقدامات لازم در مناطق آلوده بومي      78 
23-واکسن          79
1-23-واکسن MmmLC           79
2-23-واکسن Mccp       79
3-23-واکسن Mcc       79 79-اختصاصيت ميزبان در کلاستر مايکوئيدس 

80
25-تشخيص افتراقي     80
1-25-شناسايي عامل بيماري زا             81 
1-1-25-بررسي ميکروسکوپيک اگزوداي ريه از طريق تهيه اسمير يا برش بافتي     81
2-25- تشخيص آزمايشگاهي      81
1-2-25- روش کشت و جداسازي     81
1-1-2-25- انتخاب نمونه ها          82
2-1-2-25- آماده سازي نمونه ها          82
3-25- تستهاي بيوشيمي     83
4-25- روشهاي سرولوژي     85
1-4-25- عوامل موثر در آزمايشات سرولوژي              85
2-4-25- تست مهاري رشد           87
3-4-25- تست ايمونو فلورسانس          88
4-4-25- تست رسوب ژلي         88
5-4-25- تست فيکساسيون کامپلمان          89
6-4-25- تست ممانعت از هماگلوتيناسيون          89
7-4-25- تست آگلوتيناسيون لاتکس     90
8-4-25- تست اليزاي رقابتي     91
9-4-25- ساير تستهاي تشخيصي     94
5-25 - مشکلات روشهاي سنتي     94 
6-25- تشخيص با استفاده از PCR     95
فصل دوم: روش کار
26- روش کار     101
1-26- جمع آوري نمونه         101
1-1-26- مواد لازم        101
2-1-26- بخش جمع آوري نمونه    101 
3-1-26- نمونه برداري     103 
2-26- کشت و جداسازي نمونه ها    104
1-2-26- مواد لازم     104
2-2-26- طرز تهيه محيط کشت اختصاصي براي جداسازي مايکوپلاسماي نشخوار کنندگان         106
1-2-2-26- مواد لازم     106
2-2-2-26- روش تهيه محيط کشت        107
3-26- استخراج DNA مايکوپلاسما    109
1-3-26- روش استخراج DNA از نمونه هاي ارسالي        109
4-26- فرايند PCR     110
1-4-26- مواد لازم     110
2-4-26- آماده سازي مواد جهت واکنش PCR         112
1-2-4-26- افزوده سازي DNA نمونه‌ها     112
2-2-4-26- افزوده سازي DNA کلونيهاي جدا شده    115 
3-2-4-26- تهيه مخلوط اصلي اوليه    115
3-4-26- پرايمرها    115
4-26- واکنش PCR    117 
5-26- تهيه ژل الکتروفورز     118  
1-5-26- طرز تهيه محلول اتيديوم برمايد         119
6-26- الکتروفورز         121
7-26- رويت باندهاي ايجاد شده     122

فصل سوم: نتايج 
27- نتايج         124
1-27- جداسازي    124
1-1-27- بررسي عملکرد محيط کشت    124
2-1-27- نتايج کشت نمونه هاي ارسالي     124
1-2-1-27- نتايج روز پنجم      125
2-2-1-27- نتايج روزهفتم تا دهم    125
3-2-1-27- نتايج روزپانزدهم    126
2-27- نتايج  PCR          126 
1-2-27- نتايج  PCR نمونه ها با پرايمر جنس     126
2-2-27- تائيد کلوني هاي جدا شده    127 
3-2-27- نتايج  PCR نمونه ها با پرايمر کلاستر مايکوئيدس    127
4-2-27- نتايج  PCR نمونه ها با پرايمر گونه آگالاکتيه    128
5-2-27- نتايج  PCR نمونه ها با پرايمر گونه مايکوئيدس کلوني بزرگ        129
3-27- نتايج کالبد گشايي    130
1-3-27- معيار انتخاب     130
فصل چهارم: بررسي نتايج
نمودارها        131
فصل پنجم: بحث
28- بحث         139   
1-28- ضايعات کالبد گشايي        139
2-28- ميزان وقوع عفونت تنفسي مايکوپلاسما     141
3-28- روش کشت    142
4-28- روش  PCR      147     
5-28- فراواني گونه ها     152 
29- خلاصه انگليسي    159
30- منابع         160
تصوير شماره 1: کلوني تخم مرغي شکل مايکوپلاسما پس از سومين ساب کالچر    125

تصوير شماره 2:  آزمايش  PCR براي تشخيص جنس مايکوپلاسما در نمونه ريه    127

تصوير شماره 3: آزمايش PCR  براي تشخيص کلاستر مايکوئيدس در نمونه ريه        128  

تصوير شماره 4: آزمايش PCR براي تشخيص گونه آگالاکتيه درنمونه ریه     129
تصوير شماره 5: آزمايش PCR براي تشخيص گونه مايکوئيدس مايکوئيدس کلوني بزرگ    130
فهرست جداول

جدول1:  طبقه بندي مايکوپلاسما          11
جدول  2: معرفي اعضا کلاستر مايکوئيدس و خصوصيات بيماريزايي آنها       11
جدول 3: احتياجات غذايي براي رشد مايکوپلاسماهاي کلاستر مايکوئيدس     39
جدول 4 : مقادير موردنياز جهت تهيه مخلوط اصلي اوليه    112
جدول 5: مواد مورد نياز واکنش تکثير     114 
جدول6 : پرايمرهاي استفاده شده در واکنش تکثير     116
جدول 7 : برنامه واکنش پرايمرها      118
جدول8: : فرمول تهيه محيط  TBE(5X)    120
جدول9: ميزان اتيديوم برومايد مصرفي جهت ساختن مقادير متفاوت ژل     120
  
فهرست نمودارها
نمودار شماره 1: درصد مايکوپلاسماي جدا شده به روش کشت در عفونت تنفسي
گله‌هاي مورد مطالعه            132
 نمودارشماره 2: درصد حضور مايکوپلاسما درعفونت تنفسي گله‌هاي مورد 
مطالعه به روشPCR     132
نمودار شماره3 : مقايسه روشهاي کشت و PCR در تشخيص  مايکوپلاسما ي موجود در عفونت تنفسي گله‌هاي مورد مطالعه     133
نمودار شماره4: مقايسه نتايج کشت وPCR  نمونه‌ها در گله‌هاي مورد مطالعه (n=100)     133  
نمودار شماره 5: مقايسه نتايج کشت و PCR مايکوپلاسما در گاو  (n=50)      134
نمودار شماره 6: مقايسه  نتايج کشت و PCR مايکوپلاسما در گله هاي  گوسفند (n=30)      134
نمودار شماره 7: مقايسه نتايج کشت و PCR در گله‌هاي بز (n=20)     135
نمودار شماره8: نمودار شماره 8:مقايسه نتايج تشکيل کدورت در محيط براث و PCR  مايکوپلاسما در گله‌هاي مورد مطالعه (n=100)      135
نمودار شماره 9: نمودار شماره9:مقايسه نتايج ايجاد کدورت در محيط براث و جداسازي مايکوپلاسما در گله‌هاي مورد مطالعه (n=100)      136
نمودار شماره 10: نمودار شماره10: مقايسه نتايج تشکيل کدورت در محيط براث و PCR   مايکوپلاسما
در گله‌هاي گاو(n=50)     136
نمودار شماره 11: نمودار شماره 11:مقايسه نتايج تشکيل کدورت در محيط براث و PCR  مايکوپلاسما 
در گله‌هاي بز (n=20)    137
نمودار شماره12: مقايسه نتايج تشکيل کدورت در محيط براث و PCR مايکوپلاسما در گله‌هاي گوسفند (n=30)     137
چكيده :
          كلاستر مايكوپلاسما مايكوئيدس در برگيرنده مهمترين پاتوژنهاي تنفسي نشخواركنندگان است كه ساليانه، خسارات اقتصادي سنگيني بر صنعت دامپروري كشورهاي جهان وارد مي‌كند. اخيرا شيوعهاي بازپديدي از عفونتهاي پلوروپنوموني نشخواركنندگان در منطقه خاورميانه گزارش شده است. در اين شرايط تعيين وضعيت گله‌هاي كشور از نظر آلودگي به گونه‌هاي پاتوژن اين كلاستر، از اهميت خاصي برخوردار است. هنوز گزارشي از شناسايي و جداسازي گونه‌هاي درگير از عفونت پلوروپنوموني در ايران بدست نيامده است. عدم برخورداري از خصوصيت پاتوگونوميك در نمونه‌هاي باليني و دشواريهاي فراوان جداسازي ميكروارگانيسم، به ضرورت شناسايي و بكارگيري روشهاي تشخيصي جايگزين افزوده است. 
          علاوه بر اين، دستيابي به روشي كاربردي و سريع، در تشخيص عفونتهاي تنفسي گله‌ها و تخميني از وضعيت عفونت در ايران، مدنظر اين تحقيق بوده است.
در اين مطالعه‌، 100 نمونه ريه با ضايعات مشكوك به عفونتهاي تنفسي مايكوپلاسمايي از 100  گله مشكوك (50 گله گاو،30 گله گوسفند،20 گله بز) در اطراف كرمانشاه ، در سالهاي 1386-1384 جمع آوري شدند. ضايعات ماکروسکوپي شامل کبدي شدن ريه‌ها با زخم‌هاي خاکستري و سفيد(جامد شدن) و ظاهر منقوط با يا بدون فيبرين بودند. نمونه‌ها در محيط کشت PPLO براث و آگار کشت داده شدند. پس از پاساژهاي متعدد،از 23 گله مشکوک،تک کلوني تخم‌مرغي شکل مايکوپلاسما جداشد(11 گله گاو،8 گله گوسفند،4 گله بز). 
اما در واكنش, PCR63  گله عفونت مايكوپلاسماي تنفسي نشان دادند (37 گله گاو، 17 گله گوسفند، 9 گله بز).
اين امر، مبين اين نكته است كه عليرغم اينكه جداشدن عامل مايكوپلاسمايي از نمونه‌ها در محيط كشت، اساس تعيين وضعيت عفونت‌هاي مايكوپلاسمايي قلمداد مي‌شود، اما  سخت‌رشد بودن گونه‌هاي مورد مطالعه در محيط كشت و عدم دستيابي سريع به نتيجه، كارآيي اين روش تشخيصي را در پايش متداول عفونت گله‌ها زير سوال برده است.
     علاوه بر اين، بكاربردن آنتي بيوتيكهاي متنوع در دوره درمان و از بين رفتن ميكروارگانيسم در خلال جمع آوري نمونه، ‌نتايج رشد در محيط كشت مايكوپلاسما را دستخوش تغيير داده است.
مقدمه 
عفونت پلوروپنوموني واگير،‌ بيماري تحليل برنده تنفسي است كه با جاي گرفتن در طبقه‌بندي بيماريهاي سازمان جهاني كنترل بيماريهاي واگير، لزوم و اهميت شناسايي آن مشخص شده است. عامل اصلي اين بيماري، گونه مايكوپلاسما مايكوئيدس مي‌باشد كه تايپ كلوني كوچك آن  بطور اختصاصي به گله‌هاي گاو، خسارات فراواني ناشي از همه‌گيري گسترده و مرگ و مير فراوان تحميل كرده است.
تايپ كلوني بزرگ اين گونه  همراه با دو گونه ديگر بنامهاي مايكوپلاسما كاپري كولوم كاپري كولوم  و مايكوپلاسما مايكوئيدس كاپري  فرم غيركلاسيك پلوروپنوموني واگير را در گله‌هاي گوسفند و بز بوجود آورده‌اند. اين بيماري در فرم كلاسيك، که عامل آن مايکوپلاسما کاپري کولوم کاپري پنوموني  شناخته مي‌شود، خسارات اقتصادي سهمگيني در گله‌هاي بز و گوسفند موجب گرديده است.
از آنجائيكه منطقه خاورميانه جزو مناطق مشكوك به آلودگي پلوروپنوموني واگير محسوب مي‌شود، حفظ وضعيت عاري بودن از عفونت در اين منطقه، مشكل يا تقريبا غيرممكن بوده و نيازمند بازنگري درراهبردهاي بكار رفته به منظور تشخيص و كنترل اين عفونت‌هاست. عدم برخورداري از خصوصيت پاتوگونوميك تشخيصي و پاتولوژيكي‌، مسير بيماريزايي ناشناخته و تنوع فنوتيپي بسيار پيچيده ارگانيسم در مواجهه با دستگاه ايمني ميزبان، بر مشكل شناسايي آن افزوده است. علاوه بر  اين ، ابقا طولاني مدت باکتري در محل عفونت و وجود ناقلين بدون علامت‌، برنامه كنترل بيماري را با چالش روبرو كرده است.
از اين رو، شناسايي و بكارگيري روشهاي تشخيصي و تفريقي گونه‌هاي كلاستر مايكوپلاسما مايكوئيدس كه هركدام استراتژي جداگانه اي در برخورد با عفونت گله‌ها دارند، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
 از آنجايي كه مايكوپلاسماهاي پاتوژن در محيط كشت به سختي رشد مي‌كنند، استفاده  متداول از روش كشت و جداسازي، شناسايي عفونت گله‌ها را با مشكل روبرو كرده است.
از طرف ديگر، عمدتا به دليل تشابه آنتي ژنتيكي بين گونه‌هاي كلاستر مايكوئيدس و ساير گونه‌هاي مايكوپلاسما، روشهاي سرولوژي از دقت و ويژگي كافي در تمايز گونه‌ها برخوردار نيستند. لذا به رهيافت روش‌هاي مولكولي مانندPCR بعنوان روشي سريع،  دقيق و با حساسيت و ويژگي مطلوب در كنترل عفونت گله‌ها، توجه ويژه‌اي مي‌شود.
    هدف از اين مطالعه، بررسي عفونت‌هاي تنفسي ناشي از كلاستر مايكوئيدس در  گله‌هاي نشخواركنندگان از طريق كشت و PCR مي‌باشد.

Refrences:
1.    Abdo E M, Nicolet J, Frey J. (2000). Antigenic and genetic characterization of LPPQ from Mycoplasma mycoides mycoides Small Colony.Clin Diag Lab Immun.7:4, 588-593.

2.    Adehan R K, Ajuwape A T P, Adetosoye A I, Alaka O O. (2007). Biochemical and serological identificatrion of Mycoplsma isolated from pneumonic lungs of cattle. Philipine J Vet Med. 44:1, 8-13.

3.    Alberti A, Robino P, Chessa B, Rosati  S, Filippa Addis M, Mercier P, Mannelli A, Cubeddu T, Profiti M, Bandino E, Thiery  R, Pittau M. (2007). Characteriterization of Mycoplasma capricolum capricolum P650 surface lipoprotein and its evaluation in a recombinant ELISA. Vet Mic.In Press.

4.    Amanfu W, Sediadie S, Masupu K V, Raborokgwe MV, Benkirane A, Geiger R, Thiaucourt F. (2000). Comparison between c-ELISA and CFT in detecting antibodies to Mycoplasma mycoides mycoides Small Colony in cattle affected by Contagious Bovine Pleuropneumonia in Botswana. Annals of the New York Academy of Sciences. 916: 364-369.

5.    Arif A, Schulz J. (2007). Contagious Caprine Pleuro Pneumonia outbreak in captive wild ungurates at AlWabra Wildlife preservation. state of Qatar. J of Zoo and Wildlife Med. 38:1, 93-96.
6.    Ayling R D, Nicholas R A J. (2005). Treatment of mycoplasmosis infections. Proceedings of the 38th annual convention, American Association of Bovine Practitioners, USA. 2005: 6-10.

7.    Barbosa V P, Nascimento E R, Danelli M, Nascimento M, Santos M A J, Lignon G B, Ribeiro V R. (2000). Differentiation of Mycoplasma mycoides types causing mycoplasmosis in goats.Revista Brasilia de Veterinaria. 7:1, 33-36. 

8.    Bashiruddin J B, Santini F G, Santis P, Visaggio M C, Francesco G, D'Angelo A, Nicholas R A J. (1999). Detection of Mycoplasma mycoides mycoides Small Colony in tissues from an outbreak of Contagious Bovine Pleuro Pneumonia by culture, IHC and PCR.Vet Rec. 145: 10, 271-274. 

9.    Bascunana C R, Mattsson J G, Bolske G, Johansson K E. (1994). Characterization of the 16s rRNA genes from Mycoplasma. spp strain F38 and development of an identification system based on PCR. J of Bac. 276:9, 2577-2586.  

10.    Bellini S, Giovannini A, Francesco C, Tittarelli M, Caporale V. (1998). Sensitivity and specificity of serological and bacteriological tests for Contagious Bovine Pleuro Pneumonia. Rev Sci et Tech- Office International des Epizooties. 17: 3, 654-659. 

11.    Bolske G, Mattson J, Bascunana C, Bergstrom K, Wesonga H, Johansson K. (1996). Diagnosis of Contagious Caprine Pleuro Pneumonia by detection and identification of Mycoplasma capricolum capripneumonia by PCR and REA. J Clin Mic. 34:4, 785-791.

12.    Byeong Y J. (2004). Rapid identification of bacterial pathogens related with bovine respiratory disease by using PCR. Korean J of Vet Res. 44:3,399-405

13.    Clark T. (2005). Pathogenesis and unique features of M.bovis.Proceedings of the 38th annual convention, American Association of Bovine Practitioners, USA, 2005: 63-66. 

14.    Centin K B, Ongor H, Karahan M, Kalender H, Lorenzon S, Thiaucourt F. (2003). Abattoir based survey of CBPP in cattle in Turkey. Vet Rec. 152:9, 524-528. 

15.    Cardoso MV,Sforsin AJ,Scarcelli E,Teixeira SR,Miyashiro S,Campos FR,Genovez ME .(2002). Importance of differntial diagnosis in an outbreak of bovine enzootic pneumonia.Arquivos do Ins Biol. 69:3, 111-113

16.    Dedieu L, Mady V, Lefevre P C. (1994). Developement of a selective PCR for the detection of Mycoplasma mycoides mycoides Small Colony. Vet Mic. 42: 327-339. 

17.    Da Massa Al J, Wakenell P S, Brooks D L. (1992). Mycoplasmas of goats and sheep.Review article.J Vet Diag  Invest. 4:101-113.

18.    El Yazid H A, Balata M A, Wassif I M. (2007). Isolatin and identification of Mycoplasma species from sheeps and goats under desert condition Vet M J. GIza, Egypt. 55:2, 389-410.

19.    East N E, De Massa A J. (1983). Milk born outbreak of Mycoplasma mycoides mycoides infection in a commercial goat herd.J of American Vet Med Asso.182:1, 1338-1341.

20.    Egwu G O, Ball H J, Rodriguez F, Fernadez A. (2000). Mycoplasma mycoides capri and Mycoplasma mycoides mycoides LC and Mycoplasma mycoides capri in Agalactia Syndrome of sheep and goats.Vet Bulletin.70:4, 391-402.

21.    Gaurivaud  P, Person A, Le Grand D, Westberg J, Solsona M, Johansson K E, Poumarat F. (2004). Variability of a glucose phosphotransferase system permease in
Mycoplasma mycoides mycoides Small Colony. Mic J. 150:12, 4009-4022.

22.    Gelagay A, Teshale S, W Amsalu, G Esayas. (2007). A Prevalence of Contagious Caprine Pleuropneumonia in Borana. Small Rum Res.70: (2-3), 131-135.
23.    Ghazaei C. (2007). Mycoplasma Mastitis in dairy cows in Moghan region of Ardabil state, Iran. Souh Africa Vet Asso.77:4, 222-223.

24.    Grieco V, Boldini M, Luini M, Finazzi M, Mandelli G, Scanziani E. (2001). Pathological, IHC and bacteriological findings in kidney of cattle with Contagious Bovine Pleuro Pneumonia. J Com Pathol.124:2, 95-101.
25.    Goltz J P, Rosendal S, McCraw B M, Ruhnke H L. (1986). Experimental studies on the pathogenocity of ovipneumonia and M.agalactia for the respiratory tract of goats.Can Vet J Res. 50:1, 59-67.

26.    Harasawa R, Hotzel H, Sachse K. (2000). Mycoplasma mycoides cluster and reassessment of the taxonomic position of Mycoplasma bovine group 7.Int J of Sys and Evoul Microb. 50:3, 1325-1329. 

27.    Heldtander M. (2001). Genetic diversity and evolution of Mycoplasma capricolum capripneumonia strains from eastern Africa assessed by 16S-rDNA sequence analysis. Vet Mic. 78: 1, 13-28.

28.    Hernandez L, Lopez J, St-Jacques M, Ontiveros L, Acosta J, Handel K. (2006). Mycoplasma mycoides capri associated with goat respiratory disease and high flock mortality. Can Vet J. 74:4, 366-369.

29.    Hotzel H, Sachse K, Pfutzner H. (1996). A PCR scheme for differentiation of organisms belonging to Mycoplasma mycoides cluster. Vet Mic. 49: 41-43.

30.    Hugar D H, Babu Y H. (2007). Isolation and identification of Mycoplasma from respiratory tract of goats.Ind Vet J. 84:4, 352-355.

31.    Ikheloa J O, Ajuwape A T P, Ojo M O, Alaka O O, Adetosoye A I. (2004). Biochemical characterization and serological identification of Mycoplasma.spp isolated from pneumonic lungs of goats slaughtered in abattoir in Northern Nigeria. Small Rum Res. 52:(1-2), 93-97. 

32.    Janis C, Lartigue C, Frey J, Wróblewski H, Thiaucourt F, Blanchard A, Sirand-Pugnet P. (2005). Versatile Use of oriC Plasmids for Functional Genomics of Mycoplasma capricolum capricolum. Applied and Envi Mic.71:6, 2888-2893.

33.    Johansson K E, Persson M, Persson M. (1998). Diagnosis of contagious caprine and contagious bovine pleuropneumonia by PCR and restriction enzyme analysis. Department of Bacteriology, National Veterinary Institute, Uppsala, Sweden. Conference paper: 137-158. 

34.    Kannan S , Singh, V P, Srivastava  NC, Singh V P, Bhaskar Sharma. (2000). Restriction endonuclease analysis of various Mycoplasma Mycoides group. Indian Vet J. 77:1, 9-12. 

35.    Kusiluka L J, Oieniyi B, Friis N F, Kawala R R, Kokotovic B. (2000). Demonstration of Mycoplsma capricolum capripneumonia and Mycoplasma mycoides mycoides Small Colony in Contagious Caprine Pleuropneumonia  outbreaks  in eastern Tanzania. Acta Veterinaria Scandinsvia. 41:3, 311-319.

36.    Le Grand D. (2004). Assessment of PCR for routine identification of the Myco-plasma Mycoides cluster in ruminants. Vet Res. 35: 635-649. 

37.    Lorenzon S, Wesonga H, L Ygeust, Tekleghiorgis T, Maikano Y, Angaya M, Henrikx P, Thiaucourt F. Maikano. (2002). Genetic evolution of MCCP strains and molecular epidemiology of Contagious Caprine Pleuropneumonia by sequencing of locus H2.Vet Mic. 85:2, 111-123.

38.    Manso- Silvan L, Perrier X, Thiaucourt F. (2007). Phylognic of the Mycoplasma mycoides cluster based on analysis of the five conserved protein-coding sequences and possible implications for the taxonomy of the group.Int J of Sys and Evoul Microbiol. 57:10, 2247-2258.

39.    March J, Brodlie M. (2000). Comparison of the virulence of European and African isolates of Mycoplasma mycoides mycoides Small Colony type. Vet Rec. 147: 20-21. 

40.    Miles K. (2006). Identification and diffentiaton of European and African/Ausralian strains of Mycoplasma mycoides mycoides Small Colony using PCR analysis. J Vet Diag Invest 18: 168-171.

41.    Monnerat M P, Thiaucourt F, Nicolet J, Frey J. (1999). Comparative analysis of the lppA locus in Mycoplasma capricolum capricolum and Mycoplasma capricolum capripneumonia. Vet Mic J. 69:3, 157-172. 

42.    Muto A. (1990).  The organization and evolution of transfer RNA genes in Mycoplasma capri. Nuc Acids Res.18:17, 5037-5043.

43.    Nicholas R A J, Clark K M, Pamer M A, Santini F G, Santis P, Bashiruddin J B. (1996). A comparison of seological tests and gross lung pathology for detection Contagious Bovine Pleuropneumonia in two groups of Italian cattle. Vet Rec. 139:4, 89-93.

44.    Nicholas R A J. (1995). Mycoplasma mycoides mycoides Small Colony: The agent of Contagious Bovine Pleuropneumonia and the number of the mycoid cluster.J Com Path.113:1-27.

45.    Ozedmir U,Loria G R,Godinho K S,Sampson R, Rowan T G,Ayling R D,Nicholas R A J. (2005). Mycoplasma capricolum capripneumonia isolated from the outbreaks of Contagious Caprine Pleuropneumonia in Turkey. Pendik Veterinar Microbiol J Dergisi. 36: (1-2), 47-51.

46.    Persson A, Pettersson B, Bolske G, Johansson K E. (1999). Diagnosis of Contagious Bovine Pleuropneumonia by PCR-LIF and PCR-REA based on 16S- rRNA gene of Mycoplasma mycoides mycoides Small Colony. J Clin Mic. 37:12, 3815-3821. 

47.    Pettersson B,Leitner T, Ronaghi M, Bolske G, Uhlen M, Johansson K E. (1996). Phylogeny of the Mycoplasma mycoides cluster as determined by sequaence analysis of the 16S- rRNA genes from two rRNA operons. J of Bacteriol .178: 14, 4131-4142.

48.    Pettersson B, Bolske G, Thiaucourt F, Uhlen M, Johansson K E. (1998). Molecular evolution of Mycoplasma capricolum capripneumonia strains based on polymorphisms in the 16S-rRNA genes. J  Bacteriol. 180:9, 2350-2358.

49.    Ranjesh A, Kumar M, Singh V P. (2007). Contagious Caprine Pleuropneumonia in goats.Ind Vet J. 84:7, 775-776. 

50.    Razin S. (1994). DNA probes and PCR in diagnosis of mycoplasma infection. Molecuar and cellular probes. 8:  497-511.

51.    Robino P, Alberti A, Chessa B, Pittau M, Profiti M, Rosati S. (2007). Molecular cloning and expressions of surface lipoproteins of Mycoplasma capricolum capricolum. Vet Res Comm. 31:1, 527-260

52.    Rodriguez L. (1997). PCR and RE digestion for selected members of the Mycoides cluster and M. putrificans. J Vet Diag Invet. 9: 186-190.

53.    Rodriguez L, Gutierrez  C, Brooks D. L, Damassa  A J, Oros  J, Fernandez A. (1998). A pathological and immunological study of goat kids undergoing septicemia disease caused by Mycoplasma capricolum capricolum,Mycoplasma mycoies capri, mycoplasma mycoides mycoides Large Colony .J Vet Med. 45:3, 141-149.


54.    Santis P, Houshaymi B M, Miles R. (2000). Molecular and biochemical characterization of Italian strains of MmmSC. Selezione veterinaria. Supplement 4: 89-94.

55.    Scattaglia S, Corino G, Quarello N, Raschio C, Tramuta C, Robino P, Nebbia P. (2007). Bronchopneumonia in slaughtered cattle: etiliogy and treatment. Praxis Vet Italy. 28:2, 19-23.

56.    Sheehan  M, Cassidy J P, Brady J, Ball H, Doherty M L, Quinn P J, Nicholas R A J, Markey B K. (2007). An etiliogic studty of chronic bronchopneumonia in lambs in Irland.Vet J Netherlands. 173:3, 630-637.57.    Shiferaw G, Tariku S, Ayelet G, Abebe Z. (2006). Contagious Caprine Pleuropneumonia and Manhemia hemolytica associated with acute respiratory disease of goats and sheep in Afar. Rev Sci tech off Int Epiz. 25:3, 1153-1163.

58.    Sri Vastava N C, Thiaucourt F, Singh V P, Sunder J. (2000). Isolation of Mycoplasma mycoides mycoides Small Colony from Contagious Caprine Pleuro Pneumonia in India. Vet Rec. 147:18, 520-521.

59.    Stripkovits, L. (2000). Screening of Hungarian cattle herds for Mycoplasma mycoides mycoides Small Colony infectons. Acta Veterinaria Hungarica .48:4, 375-385. 

60.    Sunder J, Sri Vastava N C, Singh V P. (2002). Preliminary trials on development of vaccine against Mycoplasma mycoides mycoides large Colony infection in goats. J Applied Anim Res. 21:1, 75-80.

61.    Tabatabayi A H, Gharagozlou M J, Ghader Sohi A. (1992). A survey of Mycoplasma arginini and other agents from subacute and chronic ovine pneumonia in Iran. Preventive Veterinary Medicine. 12 :(1-2), 153-158.

62.    Titilayo, A. (2006). Pathogenocity of Mycoplasma mycoides capri in goat and sheep flocks.Vet Archive. 351:5, 454-460.

63.    Tola S, Idini G, Manunta D, Galleri G, Angioi P P, Rocchigiani  A M,. Leori G. (1997). Detection of M.agalactia in sheep milk samples by PCR. Vet Mic. 54:8, 17-22.

64.    Totte. P. (2008). Analysis of cellular responses to Mycoplasma mycoides mycoides Small Colony associated with control of Contagious Bovine Pleuropneumonia.Vet Res. 39:1, 1-11. 

65.    Turkarsalan J, Hussein N A. (1997). A study of Contagious caprine pleuropneumonia in the United Arab Emirates. Pendik Vet Mikrob Dergisi. 28: 2, 123-126.

66.    Udit J, Pal B C, Yadav S K. (2007). Characterization of Contagious Caprine Pleuropneumonia by PCR.Ind J of Anim Sci.77:9, 826-864.

67.    Ur- Rahman S, Siddique M, Hidayat Rasool M. (2006). Seroprevalence of Mycoplasma capri in ruminants and camels. Small Rum Res. 63: (1-2), 28-31. 

68.    Vilei E M, Abdo E M, Nicolet J, Botelho A, Goncalves R, Frey J. (2000). Genomic and antigenic differences between the European and African/Australian clusters of Mycoplasma mycoides  mycoides Small Colony. Mic Reading.146:2, 477-486.

69.    Vilei E M, Correia I, Ferrohna M H, Bischof D F, Frey J. (2007). B-D-Glucoside utilization by Mycoplasma mycoides mycoides Small Colony: possible involvement in the control of cytotoxicity. J of Microbiol. 7:3, 1549-1551. 

70.    Vilei E M. (2006). Mycoplasma mycoides capri and Mycoplasma mycoides mycoides Large Colony can be grouped  into a single subspecies.Vet Res. 37:779-790. 

71.    Westberg J. (2004). Genome sequence of Mycoplasma mycoides mycoides Small Colony strain PG1, the causative agent of Contagious Bovine Pleuropneumonia. Genome Res. 14: 221-227. 

72.    World Orgianization of animal Health (OIE). (2004). In manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial: Contagious Caprine Pleuropneumonia: 2, 4-6.

73.    Woubit S, Lorenzon S, Peyraud A, Manso-Silvan L, Thiacourt F. (2004). A specific PCR for the identification of Mycoplasma capricolum capripneumonia.Vet Microbiol. 104:2,125-132.

74.    Xin J Q, Yuan l, JianHua Z, Shou Ping H, Liang W. (2007). Molecular characteriziation of a strain of Mycoplasma caprcolum capripneumonia isolated from goats.Chin J Prev Vet Med. 29:4, 243-247.

75.    Yigezu L, Tariku S, Ayelet G, Roger F. (2004). Respiratory mycoplasmosis of small ruminants in Ethiopia. Ethiopian Vet J. 8:2, 67-74. 

76.    Zendulkova D. (2007). Mycoplasma infections in cattle and their meanings. Veterinar Stivo. 57:9, 950-957.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه