ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه

ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه
ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه
130,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 270 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست

چکيده    1
مقدمه    2
فصل اول    5
کليات    5
1-1) معناي لغوي محاربه    6
2-1) محاربه در قرآن كريم    7
3-1) اصطلاح محاربه از ديدگاه اماميه    12
4-1) اصطلاح محاربه از ديدگاه اهل سنت    20
فصل دوم    21
ماهيت محاربه    21
1-2) مفاد آيه محاربه    22
1-1-2) بررسي عنوان محاربه    22
2-1-2) بررسی عنوان افساد در زمين     50
1-2-1-2) مراد از افساد در زمين    50
2-2) جمع ميان دو عنوان محارب ومفسد فى الارض    57
3-2) آيا افساد فی الارض به تنهايي، موضوع برای جواز حکم قتل مي باشد    67
4-2) بررسی روايات خاصه درباره موضوع حد محارب    70
5-2) بررسى مسائل دخيل در تحقق عنوان محاربه    108
1-5-2) بکار بردن سلاح    108
2-5-2) تحقق خارجی ترس و ارعاب    115
3-5-2) قصد قتل يا سرقت    120
4-5-2) عموميت متعلق محاربه    125
6-2) ديدگاه علمای اهل سنت در باب محارب    129
7-2) ديدگاه اهل سنت در باب حکم محارب    136
1-7-2)  قائلان به حبس    136
2-7-2) قائلان به غير حبس    138
8-2) محارب در متون حديثي مذاهب اربعه    140
9-2) آراء برخي از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم    145
فصل سوم    147
بررسی جرم محاربه با موارد مشابه    147
1-3) محاربه و بغی    148
1-1-3) معناي لغوي بغي    148
2-1-3) معناي اصطلاحي بغي    149
3-1-3) ‏بررسی مفهوم محاربه و بغي (جرم سياسي)    151
4-1-3) نظريات مختلف در مورد بغي ( جرم سياسي )    156
5-1-3) آيا باغي کسي است که برامام معصوم خروج نمايد    159
6-1-3) ‏شرايط جنگ با بغات يا مجرمين سياسي    161
7-1-3) ‏رفتار با اسيران و مجروحين جنگي بغات    163
8-1-3) تعريف جرم سياسي از نظر حقوقدانان و مقايسه آن با بغی    166
9-1-3) ‏مزاياي مجرمين سياسي    167
10-1-3) مقايسه بين محارب و باغی    169
2-3) محاربه و تروريسم    170
1-2-3) مفهوم تروريسم    170
2-2-3) تعاريف گسترده تروريسم    173
3-2-3) تعريف محدود تروريسم    175
4-2-3) تعريف تروريسم از نظر ديدگاه هدف و عامل    177
1-4-2-3) انواع تروريسم از نظر هدف    177
2-4-2-3) انواع تروريسم از نظر عامل    178
5-2-3) تعريف حقوقي تروريسم    180
6-2-3) مقايسه تروريسم و محارب    183
فصل چهارم    186
محاربه در قوانين موضوعه ايران    186
(4-1-1 ركن قانوني    188
(4-1-2 ركن مادي     189
(4-1-3 عنصر معنوي     195
(4-2 ارزيابي انتقادي عملكرد قانونگذار در توسعه مفهوم محاربه    197
(4-2-1 نقد و ارزيابي كلّي    197
(4-3 زمينه و انگيزه تعميم احكام محاربه به برخي از جرايم     202
(4-4 ايرادات ناظر به تعميم حكم محاربه به برخي از جرائم     208
(4-4-1 از نظر شرع    208
2-4-4) ديدگاه حقوقي عرفي     220
5-4) بررسي موردي جرايم در حكم محاربه    225
1-5-4) جرايم در حكم محاربه در قانون مجازات اسلامي     225
6-4) بر هم زدن امنيت و ايجاد رعب و وحشت از طريق سرقت مسلحانه و قطع الطريق    227
7-4) قيام مسلحانه عليه حکومت اسلامی     231
8-4) براندازي حكومت اسلامي    233
9-4 ) نامزد تصدي يكي از پستهاي حساس حكومت كودتا    237
10-4) تشكيل يا اداره دسته يا جمعيت غير قانوني    239
11-4 ) تحريك نيروهاي خودي به تمرد يا تسليم    245
12-4) همكاري با دولتهای خارجي متخاصم    247
13-4) سوء قصد به جان رهبر يا يكي از رؤساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقليد    249
14-4) جعل اسكناس و اسناد بانكي به قصد اخلال در نظام كشور    251
15-4) اجتماع و تباني بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور    255
16-4) تظاهر، قدرت نمايي و اقدام عليه آسايش عمومي بوسيله اسلحه    257
17-4 ) راهزني در راهها و شوارع    259
18-4) سرقت مسلحانه در شب    262
19-4) آتش زدن اموال به قصد مقابله با حكومت اسلامي    265
20-4 ) نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه    267
منابع    269
 
چکيده

 اين پايان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی ديدگاه فقها شيعه و سنی به ماهيت محاربه از جنبه های مختلف پرداخته است؛ بر اين اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنيت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنين عملی محاربه و افساد در زمين است و مشمول اطلاق آيه و روايات خواهد بود، چه اينکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنيت مردم باشد و چه اينکه غرض اصلی او مورد ديگری باشد.  به طور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی يک منطقه شود يا به عبارت ديگر هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعليت نيابد؛ از مصاديق محاربه با خدا و پيامبر و سعی در افساد در زمين است .
 در بررسی موارد مشابه ـ  «بغی» و «تروريسم» ـ پنج فرق ميان محاربه و بغي بيان شده است واز آن جا كه ماهيت جرم محاربه ايجاد اختلال در امنيت عمومی است، پس می تواند بارزترين مصداق آن تروريسم باشد.
در پايان ضمن بررسی محاربه در قوانين موضوعه ايران ، بر اين نكته تصريح شده كه تعميم احکام محاربه در قانون مجازات به موارد مختلف عملی غير اصولی و خلاف موازين شرعی و حقوقی می باشد.

 
مقدمه
طرح مسأله
در شريعت , جرايم به محظورات شرعي که خداوند متعال از آنها به وسيله حد يا تعزير منع کرده است تعريف شده اند . و محظور, عبارت است از انجام فعلي که از آن نهي شده و يا ترک فعلي که به آن امر شده است . پس جرم , انجام عملي است که حرام و داراي مجازات است و يا ترک فعلي است که شرع انور به تحريم و مجازات بر آن تصريح کرده است . جرم در ميان پديده هاي گوناگون اجتماعي نيز رفتاري مورد انزجار و نفرت جامعه است , که با توجه به شدت و ضعف آن , مستلزم عقوبت مي گردد . با پيروزي و به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي به رهبري حضرت امام خميني)ره)،يکي از برنامه هاي دولت اسلامي پس از استقرار نظام اسلامي وضع قوانين کيفري مبتني بر احکام شرع مقدس و لغو مقررات مغاير بود.طليعه اين تحول پيش از تصويب مقررات جديد با اجراي مجازاتهاي اسلامي که به موجب احکام دادگاههاي انقلاب اسلامي در همان روزهاي نخستين پيروزي انقلاب نمايان گرديد سپس با تصويب مقررات جزايي اسلامي تقسيم بندي جرايم از خلاف , جنحه وجنايت به حدود و قصاص و تعزيرات تغيير يافت . در بخش حدود , محاربه به عنوان جرمي مستقل وارد حقوق موضوعه ايران گرديد پديده مجرمانه محاربه , يکي از عناوين حقوق جزاي اسلامي مي باشد. اين مبحث در باب حدود , بين فقهاي شيعه و سنی مشهور است . در آن باب , مجازاتهاي شديد از سوي شارع مقدس بيانگر اهميتي است که شارع , براي صيانت مردم , تامين امنيت و آسايش جامعه قائل است . به علت جديد التاسيس بودن اين موضوع ومباحثي که پيرامون ماهيت و نحوه اجراي آن در فقه اماميه و اهل تسنن   و مصاديق آن در عصر حاضر و نيز بررسي وجوح تشابه و تفاوت اين جرم با جرائم ديگر از قبيل بغي و ساير جرايم مخل امنيت داخلي و خارجي مطرح است لذا موضوع پايان نامه را بررسي ماهيت اين جرم در فقه مذاهب خمسه انتخاب نمودم . 

سؤال اصلی و هدف تحقيق
ماهيت جرم محاربه در مذاهب اسلامی چيست، و قانون مجازات اسلامی ايران چه مواردی را شامل اين حد مي داند. و هدف اين بحث در صدد مشخص کردن موضوع حدي است که در شرع بنا به نص قرآن کريم و روايات متواتر برای محارب معين شده است.

شيوه تحقيق
شيوه تحقيق در اين پايان نامه , به طريق کتابخانه اي يا همان مطالعه نظري و بررسی نظرات مختلف فقها و حقوقدانان صاحب نظر در اين عنوان مي باشد . مجمل بودن کلام فقها در اين باب و عدم وجود سابقه اين عنوان در حقوق موضوعه وعدم تفکيک اين موضوع از جرايم عليه امنيت وآسايش عمومي و گسترش دايره شمول اعمالي که از سوي قانون گذار , در حکم محاربه شناخته شده است , از دشواريهاي اين تحقيق در اين زمينه بوده است .

سازمان‌دهي تحقيق
اين پايان نامه در چهار فصل تدوين يافته است :
 1.کليات ؛ مشتمل بر چهار بخش مي باشد که در آن به تعريف محاربه و بررسي آن در قرآن کريم و بررسي اصطلاحي آن در ديدگاه اماميه و اهل تسنن پرداخته شده است .
2.بررسي ماهيت محاربه که شامل نه بخش است , در بخش نخستين مفاد آيه محاربه مورد بررسي قرار گرفته است که خود شامل سه مبحث است که در آن عنوان محاربه و افساد في الارض به طور جداگانه مورد بحث قرار گرفته است . در بخش دوم به جمع ميان دو عنوان محارب و افساد في الارض پرداخته شده است . در بخش سوم اين موضوع مورد بحث قرار گرفته است که آيا افساد في الارض به تنهايي موضوع براي جواز حکم قتل مي باشد؟
دربخش چهارم به بررسي روايات خاصه در باب محاربه پرداخته شده است .  در بخش پنجم عناوين دخيل در باب محاربه پرداخته شده است که شامل چهار مبحث مي باشد .در بخش ششم و هفتم به ديدگاه اهل سنت در باب اين جرم پرداخته شده است , وبخش هشتم عنوان محارب را در متون حديثي مذاهب اربعه را مورد بررسي قرار داده است . در بخش آخر از فصل دوم آراء برخي از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم ذکر شده است .
3. بررسي جرم محاربه با موارد مشابه پرداخته است که شامل دو بخش مي باشد , در بخش اول عنوان محاربه با بغي مورد بررسي قرار گرفته است که شامل ده مبحث مي باشد. و بخش دوم محاربه با تروريسم مقايسه شده است که شامل شش مبحث مي باشد که در آن به تعريف تروريسم و انواع آن و همچنين مقايسه آن با جرم محاربه پرداخته شده است .    
4. آخرين فصل پايان نامه به جرم محاربه در قوانين موضوعه ايران مي پردازد , که شامل بيست بخش مي باشد .
بخش اول که خود سه مبحث دارد به تعريف جرم محاربه و ارکان آن مي پردازد . بخش دوم عملکرد قانون گذار در توسعه مفهوم محاربه را مورد بررسي قرار داديم که شامل يک مبحث انتقادي مي باشد . در بخش سوم به زمينه و انگيزه تعميم احکام محاربه به برخي از جرايم  در قانون پرداخته شده و در بخش چهارم که دو مبحث دارد ايرادات ناظر به تعميم حکم محاربه به برخي از جرايم ذکر شده است . بخش پنجم به بررسي موردي جرايم در حکم محاربه پرداخته شده است که شامل يک مبحث مي باشد . و از بخش ششم تا بيستم جرايم در حکم محاربه در قانون به طور جداگانه ذکر شده است و در مورد ارتباط آن با جرم محاربه بحث شده است . 
 
منابع


منابع فارسي

1-    بابايي و آقايي، غلامرضا و بهمن، 1365 ه.ش، فرهنگ علوم سياسی، نشر ويس تهران
2-    پيمانی، ضياء الدين، جرائم عليه امنيت و آسايش عمومی، نشر ميزان، چاپ پنجم, بی تا
3-    حبيب زاده، محمد جعفر، 1370 ه.ش، بررسی جرم محاربه و افساد فی الارض، انتشارات کيهان
4-    حكيم، محمد باقر، جرائم عليه امنيت عمومي، مجله فقه اهل بيت، بي تا.
5-    زراعت، عباس، 1380 ه.ش، شرح قانون مجازات اسلامی، انتشارات ققنوس
6-    سبحانی، جعفر، فئه باغيه، مجله نور علم، شماره يک، دوره دوم, بی تا
7-    شامبياتی، هوشنگ، 1376 ه.ش، حقوق کيفری اختصاصی، انتشارات ژوبين
8-     شاهرودی، سيد محمود، 1376 ه.ش، محارب کيست محارب چيست، مجله فقه اهل بيت
9-    علی آبادی، عبدالحسين، 1369 ه.ش، حقوق جنايي، انتشارت فردوسی چاپ دوم
10-    فيض، عليرضا، 1364 ه.ش، مقارنه و تطبيق در حقوق جرائم عمومی اسلامی، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، چاپ دوم
11-    گرجی، ابوالقاسم، 1365 ه.ش، مجموعه مقالات حقوقی، انتشارات وزارت ارشاد
12-     گلدوزيان، ايرج، 1369 ه.ش، حقوق جزای عمومی ايران، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم
13-    مرعشی ,سيد محمد حسن، 1371 ه.ش، بغی يا جرم سياسی از نظر اسلام، مجله حقوقی و قضايي دادگستری، ش 3
14-    ــــــــــــــــــــــــ ، 1363 ه.ش، ديدگاههای نو در حقوق کيفری اسلام، نشر ميزان، تهران
15-    مومن، محمد، کلمات سديده, انتشارات جامعه مدرسين, بی تا
16-    مير محمد صادقی، حسين، 1374 ه.ش، حقوق کيفری اختصاصی 2، نشر ميزان
17-    نوربها، رضا، 1369 ه.ش، زمينه حقوق جزای عمومی، انتشارات کانون وکلای دادگستری
18-    وليدی، محمد صالح، 1377 ه.ش، حقوق جزای اختصاصی، دفتر نشر داد
 
منابع عربي

1-    قرآن کريم
2-    ابن ادريس, الحلی، ابی منصور محمد,1410 ه.ق، السرائر الحاوی لتحرير الفتاوی، موسسه النشر الاسلامی، چاپ دوم
3-    ابن جلاب، التفريع, دارالغرب الاسلامی، بيروت, بی تا
4-    ابن حجر اسقلافی, کهلانی، محمد بن اسماعيل ,1379 ه.ق، 4 ج، سبل الاسلام، شرکت مکتبه و مطبعه مصطفی البانی الحلبی، مصر
5-    ابن حزم، ابو محمد احمد، المحلی، در الافاق الجديده، بيروت , بی تا
6-    ابن حمزه، عماد الدين ابی جعفر محمد بن علی طوسی، 1408 ه.ق، الوسيله الی نيل الفضيله، نشر مکتبه آيه الله العظمی مرعشی النجفی، چاپ اول
7-    ابن سلار, ابی علی حمزه بن عبد العزيز الديلمی، المراسم العلويه بنی الاحکام النبويه، با حمايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, بی تا
8-    ابن علامه, ابی طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلی، 1387 ه.ق ، ايضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، المطبعه  العلميه، قم
9-    ابن منظور, الافريقی المصری، ابی الفضل جمال الدين محمد بن مکرم بن علی، 1300 ه.ق ، لسان العرب المحيط، دار البيروت للطباعه و النشر
10-    ابی المجد الحلبی، ابی الحسن علی بن الحسن، 1414 ه.ق، اشاره السبق، موسسه الامام الصادق (ع)، چاپ اول
11-    امام شافعی، 1980 م، الام، 8 ج، انتشارات دارالفکر بيروت
12-     امام مالک بن انس، المدونه الکبری، 6 ج، انتشارات السعاده، مصر, بی تا
13-     بحرينی، الشيخ الطريحی، 1408 ه.ق، مجمع البحرين، مکتب نشر ثقافه الاسلاميه، چاپ دوم
14-      براج طرابلسی، قاضی عبدالعزيز، المهذب، موسسه نشر اسلامی, بی تا
15-     بيهوتی، منصور بن يونس، 1418 ه.ق، کشف القناع، دارالمکتب العلميه، بيروت
16-     ترمذی، محمد بن عيسی، 1403 ه.ق، سنن ترمذی،5ج، دارالفکر بيروت، (تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف)
17-     جمع، عبدالعزيز بن اسحاق، مسند زيد، دار الکتب اسلاميه تهران
18-     جندی، عبدالملک، الموسوعه الجنايه، دارالحياء التراب العربی, بی تا
19-      حر عاملی، شيخ محمد بن حسن، 1401 ه.ق، وسائل الشيعه الی تحصيل مسائل الشريعه، مکتبه الاسلاميه تهران، چاپ پنجم
20-     حسينی الواسطی النجفی ، محب الدين محمد مرتضي ، 1406 ه .ق ، تاج العروس فی شرح القاموس، انتشارات دار الفکر
21-     حلبی ، ابي صلاح ، الکافي في الفقه ، موسسه نشر اسلامی, بی تا
22-     حمزه بن علی بن زهره الحلبی، 1417 ه.ق، غنيه النزوع، موسسه الامام الصادق (ع)، چاپ اول
23-     خطيب ، محمد الشربيني ، 1958 م ، مغنی المحتاج ، 4 ج ، دار الاحياء التراث العربي
24-     خويي، سيد ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، دار الزهراء بيروت, بی تا
25-     راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسين بن محمد، المفردات فی غريب القرآن، تحقيق محمد سيد گيلانی، انتشارات دارالمعرفه, بی تا
26-     راوندی، سعيد ابن هبه الله، 1403 ه.ق، فقه القرآن، انتشارات کتابخانه آيت الله مرعشی
27-     سرخسی، شمس الدين، المبسوط، ج3، دارالمعرفه البيروت, بی تا
28-     سيد ابوالمکارم، الجوامع الفقيهه، موسسه نشر اسلامی, بی تا
29-     سيوطی، جلال الدين، 1365 ه.ش، الدر المنثور، انتشارات دارالمعرفه، چاپ اول
30-    شهيد ثانی, العاملی الجبعی، زين الدين بن علی ,1371 ه.ش، الروضه البهيه فی الشرح اللمعه الدمشقيه، دفتر تبليغات اسلامی
31-     شهيداول,شمس الدين محمد بن مکی العاملی، 1412 ه.ق، الدروس الشرعيه، موسسه النشر الاسلامی، چاپ اول
32-     شوشتری، محمد تقی، 1379 ه.ق، بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه، مکتبه الصدر، تهران
33-     شوکانی ، محمد بن علی بن محمد ، نيل الاوطارمن احاديث سيد الاخيار ،9 ج ، دار الجليل بيروت, بی تا
34-     شيخ صدوق , 1418 ه.ق، الهدايه، موسسه امام صادق (ع)، چاپ اول
35-     شيخ صدوق ,محمد بن علی بن الحسين بن بابويه القمی ,1418 ه.ق، الفقيه، موسسه امام هادی (ع)، چاپ اول، قم
36-     شيخ مفيد, ابی عبدالله محمد بن النعمان العکبری البغدادی ، 1410 ه.ق، المقنعه فی الاصول و الفروع، موسسه نشر اسلامی، چاپ دوم
37-     صابونی، محمد علی، 1400 ه.ق، روايع البيان، انتشارات دار الحياء التراث العربی
38-     صنعانی ، ابي بکر عبد الرزاق ، مصنف ، 11 ج ، المجلس العلمي , بی تا
39-     طباطبايي, علامه سيد محمد حسين، الميزان فی تفسير القرآن، منشورات جماعه المدرسين فی الحوزه العلميه, بی تا
40-     طبرسی، شيخ ابی علی فضل بن حسن، مجمع البيان فی تفسير القرآن، تهران مکتبه المعلميه الاسلاميه, بی تا
41-     طوسی، ابی جعفر بن حسن بن علی، 1351 ه.ش، المبسوط فی فقه المعلميه، انتشارات مرتضويه
42-    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،1407 ه.ق، الخلاف، موسسه انتشارات الاسلامی
43-     ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، 1407 ه.ق، التبيان، دارالحياء التراث العربی، بيروت
44-     ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، 1407 ه.ق، التهذيب، موسسه النشر الاسلامی
45-    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، 1407 ه.ق، النهايه فی مجرد الفقه و الفتوی، انتشارات قدس محمدی
46-     عبدالله بن قدامه، المغنی، ج12، دارالکتب العربی، بيروت, بی تا
47-     عسقلانی، احمد بن حجر، بلوغ المرام من ادله الاحکام، مکتبه الرشد، رياض عربستان , بی تا
48-    علامه حلی, ابومنصور الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدی، 1412 ه.ق، احکام الشريعه، موسسه نشر اسلامی، چاپ اول
49-    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، 1413 ه.ق، قواعد الاحکام، موسسه نشر اسلامی، چاپ اول
50-     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،1420 ه.ش، تحرير الکلام، موسسه امام الصادق (ع)، چاپ اول
51-    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، 1368 ه.ش، تبصره المتعلمين، انتشارات فقيه، چاپ اول
52-    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، 1410 ه.ق، ارشاد الاحکام الی الاحکام الايمان، موسسه نشر اسلامی، چاپ اول
53-    عوده، عبدالقادر، التشريع الجنايي الاسلامی، دارالکتب عربی, بی تا
54-     فاضل لنکرانی، محمد، 1406 ه.ق، تفصيل الشريعه فی شرح تحرير الوسيله، المطبعه العلميه، قم
55-    فاضل هندی, بهاء الدين محمد بن الحسن بن محمد اصفهانی، 1405 ه.ق، کشف اللثام، منشورات مکتبه السيد المرعشی النجفی
56-     فتحی بهنسی، احمد، 1959 م، الجرائم فی فقه الاسلامی، الشرکه العربيه للطباعه و النشر
57-      قرافی، شهاب الدين احمد بن ادريس، الفروغ، دارالمعرفه، بيروت, بی تا
58-     قرشی، سيد علی اکبر، 1375 ه.ش، قاموس قرآن، دارالمکتب الاسلاميه، چاپ هفتم
59-     قرطبی، ابن ارشد، بدايه المجتهد و نهايه المقتصد، دارالمعرفه، بيروت, بی تا
60-     قزوينی، محمد بن يزيد، 1422 ه.ق، سنن ابن ماجه، 2ج، تحقيق محمد فواد عبدالباقی، دارالفکر، بيروت
61-    قطب الدين راوندی, ابی الحسين سعيد بن هبه الله ،فقه القرآن، مدرسه الامام المهدی,بی تا
62-     کاشانی، ابوبکر بن مسعود، 1409 ه.ق، بدايه الصنايع، 7 ج، مکاتب الحبيبيه، پاکستان
63-    لخلمی طبرانی، سليمان بن احمد بن ايوب، معجم الکبير، دارالاحياء التراث العربی, بی تا
64-     لوئيس، معلوف، 1374 ه.ش، المنجد، انتشارات دهاقانی، چاپ چهارم
65-     ماوردی، ابوالحسن، احکام السلطانيه، دفتر تبليغات اسلامی, بی تا
66-    محقق اردبيلی, اردبيلی، احمد، مجمع الفائده و البرهان، جماعه المدرسين فی الحوزه العلميه, بی تا
67-    محقق حلی، ابی القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيي الهذلی الحلی، 1409 ه.ق، شرايع الاسلام فی مسايل الحلال و الحرام، انتشارات استقلال، چاپ دوم
68-    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، 1410 ه.ق، المختصر النافع، موسسه الدراسات الاسلاميه فی موسسه البعثه، چاپ دوم، قم
69-     مرداوی، علاء الدين، الانصاف، انتشارات شريف رضی، قم, بی تا
70-     مرواريد، علی اصغر، سلسله الينابيع الفقيهه، دار التراث الاحياء العربی, بی تا
71-     مقداد (فاضل)، جمال الدين المقداد بن عبدلله السيوری، 1385 ه.ق، کنزالعرفان فی فقه القرآن، مکتب مرتضويه تهران
72-     موسوی خمينی، روح الله، 1404 ه.ق، تحرير الوسيله، موسسه النشر الاسلامی
73-      نجفی، شيخ محمد حسن، 1367 ه.ش، جواهر الکلام فی شرح شرايع الاسلام، دار الکتب الاسلاميه،چاپ سوم
74-      يحيي بن سعيد الحلی الهذلی، 1405 ه.ق، الجامع للشرايع، موسسه سيد الشهداء, بی تا

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه